กล้องวงจรปิด CCTV บทความ_กล้องวงจรปิด cctv และ การสื่อสารข้อมูล
บทความ

กล้องวงจรปิด CCTV และ การสื่อสารข้อมูล

Posted On เมษายน 18, 2017 at 2:43 pm by / No Comments

กล้องวงจรปิด CCTV และ การสื่อสารข้อมูล

ในปัจจุบันการพัฒนาระบบเครือข่ายมีขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น และ มากขึ้น ส่วนค่าบริการนั้นถูกลง ตัวอย่างเช่นการส่งข้อมูลภาพ กล้องวงจรปิด CCTV ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงาน และ การดำรงชีวิตด้วย แต่ไม่ว่าจะมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระบบเครือข่ายมากมายเพียงใด ต่างก็มีพื้นความรู้มาจากสิ่งเดียวกันเกี่ยวกับหนังสือสื่อสารข้อมูล และ ระบบเครือข่ายจะกล่าวถึงมาตรฐาน OSI หรือ TCP/IP ให้ผู้อ่านมีความเข้าใจพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล มาตรฐานของโปรโตคอลต่าง ๆ เพียงพอสำหรับนำความรู้เหล่านั้นมาปฏิบัติงานได้จริง ไม่ได้เน้นให้ผู้อ่านพิสูจน์ทฤษฏีอย่างที่พบกันทั่วไป

การสื่อสารข้อมูล

การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) รากศัพท์มาจากคำสองคำ คือ ข้อมูล (Data) และ การสื่อสาร (Communication)

ข้อมูล (Data) สิ่งที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถเรียกใช้ และ จัดเก็บได้ ในระบบคอมพิวเตอร์นั้น ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และ ความปลอดภัยของข้อมูลมีความสำคัญมาก เพราะข้อมูลที่ดีจะสามารถสร้างรายได้ และ ประโยชน์ให้กับผู้ใช้ เช่น ข้อมูลลูกค้า ลูกหนี้ ข้อมูลทางการตลาด สูตรทางด้านการผลิต การขายกล้องวงจรปิด เป็นต้น ก็อาจทำให้เจ้าของข้อมูลเสียหายได้ถ้าคู่แข่งได้ไป

การสื่อสาร (Communication) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน สิ่งที่รับต้องไม่ผิดไปจากสิ่งที่ส่งมา สื่อสารกันแล้วก็ต้องให้รู้เรื่องด้วยว่ากำลังพูดถึงเรื่องอะไร หรือสื่อสารเรื่องใดอยู่ มิฉะนั้นจะถือว่าไม่บรรลุเป้าหมายของคำว่า การสื่อสาร ได้

การสื่อสารข้อมูล หมายถึง การถ่ายทอดหรือนำส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งข้อมูลอาจเป็นข้อความ รูปภาพ หรืออื่น ๆ ที่ต้องการถ่ายทอดไปยังปลายทาง และ การสื่อสารข้อมูลที่มักจะกล่าวถึงในทางคอมพิวเตอร์นั้น จะเกิดขึ้นจากการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กล้องวงจรปิด ตั้งแต่สองเครื่องขั้นไป

กล้องวงจรปิด CCTV บทความ_กล้องวงจรปิด cctv และ การสื่อสารข้อมูล

องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมี 3 ประการ ดังนี้

 1. ข้อมูลจะต้องถึงปลายทางที่ถูกต้อง ข้อมูลจะต้องถูกส่งถึงมือผู้รับ หรือ อุปกรณ์ปลายทางที่ระบุเอาไว้เท่านั้น
 2. ข้อมูลจะต้องถูกต้อง ระบบจะต้องส่งข้อมูลที่มีสภาพเดียวกับต้นทางไปให้กับปลายทาง เพื่อที่ผู้รับจะได้
 3. ข้อมูลต้องถึงในเวลาที่กำหนด ข้อมูลที่มาถึงช้าเกินไปก็ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ บริษัทกล้องวงจรปิด ก็เช่นกันต้องมีข้อมูลสินค้าที่ใหม่อยู่เสมอ

การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) มีรากศัพท์มาจากคำสองคำ โทร และ การสื่อสาร

โทร (Tele) คือ ระยะไกล เช่น การพูดกันในระยะไกล ก็คือ โทรศัพท์ หรือโทรสาร ก็คือ การส่งสารในระยะไกล ๆ ส่วนคำว่าสื่อสารนั้นได้อธิบายไว้ในตอนต้นแล้ว

การสื่อสารโทรคมนาคม หมายถึง การสื่อสารในระยะไกล ผู้ส่ง และ ผู้รับจะต้องอยู่ในระยะที่ห่างไกลกันมาก จนไม่สามารถสื่อสารกันได้ Telecommunication ก็จะเป็นตัวกลางที่ช่วยให้สามารถสื่อสารกันได้ จะพบว่า การสื่อสารโทรคมนาคมเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการสื่อสารข้อมูลนั่นเอง

ระบบเครือข่าย (Networks)

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) ระบบเครือข่ายกล้องวงจรปิด (CCTV Networks) ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องที่สามารถติดต่อกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ การติดต่อผ่านช่องทางสื่อสาร เช่น สายโทรศัพท์ สายไฟฟ้า สายสัญญาณ RG6 สาย UTP หรือผ่านสื่อแบบ ๆ โดยทั่วไปการที่เรานำเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 เครื่องมาเชื่อมต่อกัน วัตถุประสงค์เกิดจากความต้องการที่จะใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน

ระบบเครือข่าย (Network) ระบบที่นำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แต่ละเครื่องมาเชื่อมต่อกันด้วยกลวิธีทางระบบคอมพิวเตอร์นั่นเอง

กล้องวงจรปิด CCTV บทความ_กล้องวงจรปิด cctv และ การสื่อสารข้อมูล
บรรทัดฐานของระบบเครือข่าย

 1. ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลของระบบเครือข่ายที่ดี มักจะมีการพูดถึงสิ่งเหล่านี้เสมอ ๆ ได้แก่ ประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และ ความปลอดภัย
  ประสิทธิภาพ (Performance) สามารถวัดประสิทธิภาพได้หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งเวลาที่ใช้ในการส่ง และ เวลาในการตอบสนอง โดยเวลาที่ใช้ในการส่งนั้นเป็นเวลาที่ข้อมูลเดินทางจากต้นทางจนถึงปลายทาง และ เวลาในการตอบสนองคือ เวลาที่ผู้รับประมวลผล และ ตอบผลลัพธ์กลับมา
  คุณภาพของเครือข่ายนั้นขึ้นกับองค์ประกอบที่หลากหลาย ได้แก่

  1. จำนวนผู้ใช้ในระบบเครือข่าย ถ้าผู้ใช้มาก เวลาในการตอบสนองก็จะช้าลง ในการออกแบบระบบเครือข่ายจะต้องคำนึงว่า ปกติจะมีผู้ใช้งานจำนวนเท่าไหร่ ต้องเผื่อระบบเครือข่ายให้สามารถรองรับการทำงานโดยปกติได้ และ ในเวลาที่มีการใช้งานมากกว่าปกติจะต้องสามารถใช้งานได้อยู่แม้ว่าจะทำงานได้ช้าลงก็ตาม
  2. ชนิดของสัญญาณที่ใช้ สื่อสัญญาณแต่ละประเภทจะมีความเร็วในการส่งข้อมูลที่ต่างกัน ปัจจุบันสามารถส่งข้อมูลได้เร็วมาก แต่ราคาของสื่อจะแพงตามไปด้วยขึ้นอยู่กับราคาที่ จำหน่ายกล้องวงจรปิด ในการออกแบบต้องคำนึงถึงราคา และ ความต้องการใช้งานเป็นหลักด้วย
  3. ความสามารถของอุปกรณ์รับ – ส่ง ปัจจุบันมีความเร็วสูงขึ้นทุกวัน แต่การออกแบบระบบเครือข่ายจะต้องคำนึงถึงอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมด้วย เช่น สายกล้องวงจรปิด
  4. ความสามารถของซอฟต์แวร์ โดยปกติในการเลือกใช้ในการรับ – ส่ง ข้อมูล มักจะไม่ค่อยมีผู้คำนึงถึง เพราะวัดความเร็วได้ยาก
 2.  ความเชื่อถือได้ เป็นการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งจะขึ้นกับองค์ประกอบ หลายอย่าง ได้แก่
  1. ปริมาณของการส่งข้อมูลผิดพลาด ทำให้เสียเวลาในการส่งใหม่อีก
  2. เวลาที่ใช้ในการคืนกลับสู่การให้บริการปกติ ภายหลังจากการล้มเหลวของระบบเครือข่าย จะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่จึงจะสามารถรีบูตให้กลับมาทำงานใหม่ได้อีกครั้ง
  3. การป้องกันภัยที่คาดไม่ถึง การออกแบบระบบเครือข่ายจะต้องคำนึงถึงภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ได้แก่ แผ่นดินไหว ไฟไหม้ วินาศกรรม เป็นต้น
 3.  ความปลอดภัย การป้องกันข้อมูลที่รับ – ส่ง จากผู้ไม่หวังดี และ ไวรัส ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้มีเป้าหมายที่จะสร้างความเสียหายให้กับระบบเครือข่าย ประเด็นความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องที่ควรระลึกถึงอยู่เสมอเวลาออกแบบระบบเครือข่ายของกล้องวงจรปิด อย่างเช่น กล้องวงจรปิดHiVIEW กล้องวงจรปิดฟูจิโกะ จากตัวแทนจำหน่ายกล้องวงจรปิด
โพรโตคอล

ภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสารกัน เพื่อจะได้มีความเข้าใจที่ตรงกัน และ สามารถนำข้อมูลที่สื่อสารกันไปใช้ประโยชน์ได้ หลักการพัฒนาโพรโตคอลเพื่อให้การสื่อสารข้อมูลมีประสิทธิภาพ สามารถส่งข้อมูลได้มากขึ้น ความเร็วมากขึ้น สามารถตรวจสอบ และ แก้ไขข้อผิดพลาดของการส่งข้อมูลในระบบได้ เพื่อคงความถูกต้องของข้อมูลไว้

ส่วนประกอบของโพรโตคอล

โดยหลัก ๆ แล้วโพรโตคอลจะประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนด้วยกัน คือ

 1. ไวยากรณ์ (Syntax)
  • กำหนดโครงสร้างหรือรูปแบบของข้อมูล
  •  กำหนดการส่งว่าส่งอะไร
 2. สัมพันธภาพ (Semantics)
  • กำหนดความหมายของข้อมูล และ การกระทำการตอบโต้
  • กำหนดการส่งว่าส่งเท่าใด
 3. เวลา (Timing)
  • กำหนดเวลาในการรับส่ง
  • เวลาตรงกันหรือไม่ระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ
มาตรฐานต่าง ๆ

ความสำคัญของมาตรฐาน คือ การสร้างรูปแบบที่จะให้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สามารถทำงานร่วมกันได้ รวมทั้งเป็นแนวทางให้ผู้ผลิตต่าง ๆ ที่สามารถทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตอื่น ๆ ได้ หรือพูดง่ายก็คือ ยี่ห้อกล้องวงจรปิดต่าง ๆ ที่ผู้ ซื้อกล้องวงจรปิด จะเลือกมาใช้งาน เช่นกล้องวงจรปิดจิ๋ว

มาตรฐานของระบบเครือข่ายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. De Facto Standard (Closed System Standards) เป็นมาตรฐานที่กำหนดเพื่อใช้เฉพาะในเชิงพาณิชย์ การศึกษา เท่านั้น จะกำหนดเพื่อใช้งานเฉพาะของตนเท่านั้น และ จะไม่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ จะไม่ค่อยได้รับความนิยมเพราะเป็นใช้เฉพาะกลุ่ม และ มีราคาแพง
 2. De Jure Standard (Open System Standards) เป็นมาตรฐานที่ไม่ได้ใช้เฉพาะบริษัทใดบริษัทหนึ่ง แต่จะกำหนดโดยองค์กรที่กำหนดมาตรฐาน เพื่อให้บริษัทต่าง ๆ ใช้ในการผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อของระบบเครือข่าย
องค์กรที่ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐาน

ในการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์เครื่องมือที่เป็นผู้รับจะต้องรู้จักหรือว่าเข้าใจข่าวสารที่ผู้ส่งส่งมาให้ อุปกรณ์ของผู้รับ และ ผู้ส่งจะต้องใช้วิธีการส่ง การอินเตอร์เฟช การเข้ารหัส และ วิธีการตรวจสอบในกรณีที่ข้อมูลที่รับ และ ส่งมีปัญหา เป็นรูปแบบเดียวกันหรือสามารถแปลงให้เป็นรูปแบบเดียวกันได้ เพื่อความเป็นระเบียบ และ ความสะดวกแก่ผู้ผลิต และ ผู้ใช้

ไม่พลาดทุกข่าวสาร LINE : @cctvbangkok.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *