กล้อง CCTV ราคา
บทความ

กล้อง CCTV ราคา มีผลต่อการส่งข้อมูลด้วยสัญญาณแอนะล็อก หรือไหม

Posted On พฤศจิกายน 30, 2018 at 10:12 am by / No Comments

กล้อง CCTV ราคา มีผลต่อการส่งข้อมูลด้วยสัญญาณแอนะล็อก หรือไหม

กล้อง CCTV ราคา  กับการแปลงข้อมูลที่เป็นดิจิทัลและแอนะล็อกให้กลายเป็นสัญญาณแอนะล็อกเพื่อให้มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะของช่องสัญญาณ   เรียกว่า “การมอดูเลชัน”      เป็นขั้นตอนที่สำคัญใช้สร้างสัญญาณแอนะล็อกก่อนที่จะถูกส่งออกไปยังช่องสัญญาณ   แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ  การมอดูเลตสัญญาณดิจิทัล และ สัญญาณแอนะล็อก   ซึ่งแต่ละประเภทมีวิธีการแปลงสัญญาณในหลายรูปแบบที่แตกต่างกัน

การมอดูเลตสัญญาณดิจิทัล          คุณลักษณะบางอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณแอนะล็อกบนพื้นฐานของข้อมูลดิจทัล     เริ่มจากการนำข้อมูลดิจิทัลผ่านมอดูเลเตอร์ทำหน้าที่แปลงข้อมูลดิจิทัลให้เป็นสัญญาณแอนะล็อกส่งผ่านทางช่องสัญญาณก่อนถึงผู้รับ    ทำหน้าที่แปลงสัญญาณแอนะล็อกให้กลายเป็นข้อมูลดิจิทัล

การมอดูเลตสัญญาณแอนะล็อก          ข้อมูลแบบแอนะล็อกได้มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสัญญาณแอนะล็อก    แม้ว่าข้อมูลจะเป็นสัญญาณแล้วก็ตามแต่ถ้าช่องสัญญาณเป็นแบบแบนด์พาสซึ่งช่องสัญญาณมีช่วงความถี่ที่แน่นอนช่วงหนึ่ง  จึงต้องมีการมอดูเลตสัญญาณแอนะล็อกให้สอดคล้องกับช่องสัญญาณนั้น  ๆ

การมอดูเลตสัญญาณแอนะล็อกสามารถทำ ได้  3  วิธี  คือ  การมอดูเลตเชิงแอมพลิจูด   การมอดูเลตเชิงความถี่   และการมอดูเลตเชิงเฟส

กล้อง CCTV ราคา

 สื่อที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลและการสลับเครือข่าย

ในการสื่อสารต้องอาศัยสื่อกลางส่งผ่านข้อมูลเพื่อส่งจากต้นทางไปยังปลายทาง   การสนทนาผ่านโทรศัพท์ก็ต้องใช้สายโทรศัพท์ที่เป็นสื่อกลางในการส่งสัญญาณไปยังผู้รับ   การติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์อาจใช้สายเชื่อมต่ออุปกรณ์เป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อก็ได้

ในการสื่อสารสื่อกลางมีความสำคัญเพราะเป็นปัจจัยที่กำหนดประสิทธิภาพในการสื่อสาร  เช่น  ความเร็วในการส่งข้อมูล  และรวมถึงประสิทธิภาพของการส่งข้อมูล        ในระบบการสื่อสารระยะไกล  สื่อกลางที่ใช้สามารถแบ่งออกได้เป็น   2   ชนิดคือ   สื่อแบบใช้สาย   และ  สื่อแบบไม่ใช้สาย

สื่อแบบมีสาย          ต้องมีการเดินสายเชื่อมต่อกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ  สายส่งสัญญาณนั้นจะขึ้นอยู่กับสัญญาณที่ใช้ส่ง   สายสัญญาณแต่ละชนิดจะมีคุณลักษณะเฉพาะและการนำไปใช้งานที่แตกต่างกัน   เช่น   สายคู่บิดเกลียว  สายเคเบิลโคแอกเชียล   เป็นต้น

สื่อแบบไร้สาย          ทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถผ่านได้ไม่ต้องมีสายในการส่งสัญญาณ  เรียกว่า  “  การสื่อสารแบบไร้สาย”   โดยทั่วไปจะอาศัยอากาศล้อมรอบทำหน้าที่เสมือนกับเป็นสายส่งสัญญาณ  การส่งคลื่อนผ่านอากาศซึ่งส่วนใหญ่เป็นการกระจายไปรอบทิศทาง

สื่อแบบไร้สายสามารถแบ่งวิธีกระจายสัญญานได้  3  วิธี  คือ  การแพร่คลื่นวิทยุ   การแพร่ผ่านท้องฟ้า  และการแพร่แบบแนวเส้นสายตา

การสลับเครือข่าย             เครือข่ายแวนประกอบด้วยเครือข่ายย่อย  ๆ  เชื่อมโยงกัน    ปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นคือการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายต่าง  ๆ  เข้าด้วยกัน   เป็นแบบจุดต่อจุดและแบบจุดต่อหลายจุด  เป็นการสิ้นเปลืองสายสัญญาณอย่างมากหากเครือข่ายมีขนาดใหญ่และยังเป็นการใช้สายสัญญาณอย่างไม่คุ้มค่า

เพื่อให้สามารถนำส่งสัญญาณข้อมูลไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ได้มีการนำอุปกรณ์เครือข่ายที่สามารถติดต่อแบบชั่วคราวระหว่างผู้ส่งและผู้รับโดยไม่มีการติดต่อกันโดยตรงทั้งผู้ส่งและผู้รับ  เพื่อทำหน้าที่ค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมในการส่งสัญญาณให้เรียกการทำงานนี้ว่า  “การสลับเครือข่าย”

การสลับเครือข่ายสามารถแบ่งออกเป็น  3  ประเภทคือ  เครือข่ายแบบสลับวงจร  เครือข่ายแบบสลับข้อความ  และเครือข่ายแบบสลับแพ็กเกต

 

Related link :  กล้อง CCTV IP CAMERA กับการส่งข้อมูลด้วยสัญญาณดิจิทัล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *