กล้อง CCTV IP CAMERA
บทความ

กล้อง CCTV IP CAMERA กับการส่งข้อมูลด้วยสัญญาณดิจิทัล

Posted On พฤศจิกายน 29, 2018 at 3:36 pm by / No Comments

กล้อง CCTV IP CAMERA  กับการส่งข้อมูลด้วยสัญญาณดิจิทัล

กล้อง CCTV IP CAMERA เริ่มด้วยวิธีการแปลงข้อมูลดิจิทัลให้กลายเป็นสัญญาณดิจิทัล   และวิธีการแปลงข้อมูลแอนะล็อกให้กลายเป็นสัญญาณดิจิทัล  เพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของช่องสัญญาณเพื่อให้สามารถส่งผ่านช่องสัญญาณได้

การส่งข้อมูลดิจิทัลด้วยสัญญาณดิจิทัล

ข้อมูลสามารถอยู่ในรูปของดิจิทัลและแอนะล็อก   สัญญาณจะสามารถใช้แทนข้อมูล    เทคนิคการแสดงข้อมูลดิจิทัลใช้สัญญาณดิจิทัล  แยกได้เป็น  3  วิธี   คือ  การเข้ารหัสไลน์โค้ด  การเข้ารหัสบล็อก  เป็นวิธีที่ถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลาย  ส่วนอีกวิธีคือ  สแครมบลิง

  • การเข้ารหัสไลน์โค้ด การแปลงข้อมูลดิจิทัลให้เป็นสัญญาณดิจิทัล    ข้อมูลต่าง  ๆ   ที่ถูกเก็บในคอมพิวเตอร์ไม่ว่าเป็น  ตัวอักษร  ตัวเลข  รูปภาพ  เสียง  หรือวีดิทัศน์   ถูกเก็บในรูปของบิตข้อมูล   การเข้ารหัสไลน์โค้ดทำหน้าที่แปลงลำดับของบิตให้กลายเป็นสัญญาณดิจิทัล   ข้อมูลดิจิทัลถูกส่งเข้ารหัสด้วยสัญญาณดิจิทัลผ่านไปถึงภาครับจะถูกแปลงกลับมาเป็นข้อมูลดิจิทัล

    โดยการถอดรหัสดิจิทัล   วิธีการเข้ารหัสไลน์โค้ดมีด้วยกัน  5  วิธี  คือ   การเข้ารหัสขั้วเดี่ยว  การเข้ารหัสแบบมีขั้ว  การเข้ารหัสสองขั้ว  การเข้ารหัสแบบหลายระดับ   และการเข้ารหัสแบบหลายการเปลี่ยนแปลง

  • การเข้ารหัสบล็อก เทคนิคที่นำมาปรับปรุงประสิทธิภาพของรหัสไลน์โค้ดให้ดีขึ้น     การทำให้เกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากการส่งน้อยลง  จะมีการเติมบิตพิเศษเพิ่มเข้าไปช่วยในการตรวจสอบการประสานจังหวะในการรับส่งข้อมูล  รวมทั้งการตรวจความผิดพลาดของข้อมูล  การเข้ารหัสบล็อกสามารถแบ่งออกเป็น  3   ขั้นตอนคือ   การแบ่งบิตข้อมูล   การแทนที่บิต  และการรวมบิตทั้งหมดจากแต่ละบล็อกเข้าด้วยกันก่อนนำไปเข้ารหัสไลน์โค้ด

การส่งข้อมูลแอนะล็อกด้วยสัญญาณดิจิทัล

การเข้ารหัสไลน์โค้ดสามารถแปลงข้อมูลดิจิทัลเป็นสัญญาณดิจิทัลได้   บางครั้งข้อมูลที่ต้องการจะส่งนั้นเป็นข้อมูลแอนะล็อก  อาจถูกสร้างมาจากไมโครโฟนหรือกล้องถ่ายรูป  การเก็บข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์จะต้องทำการแปลงสัญญาณแอนะล็อกให้เป็นสัญญาณดิจิทัล  สาเหตุที่ต้องมีการแปลงสัญญาณนั้นเกิดจากการส่งสัญญาณแอนะล็อกในระยะทางไกล ๆ

จะทำให้สัญญาณอ่อนลงและยังมีสัญญาณรบกวนด้วยทำให้เกิดความผิดเพี้ยนของสัญญาณที่ส่งจากต้นทาง    การแปลงสัญญาณแอนะล็อกให้เป็นสัญญาณดิจิทัลที่นิยมใช้งานมากที่สุด  คือ  การมอดูเลตรหัสพัลส์หรือพีซีเอ็ม   ประกอบด้วย  3  ขั้นตอน  คือ  การชักตัวอย่าง  การทำปริมาณค่าสุ่ม  และการเข้ารหัสเลขฐาน

การถ่ายโอนข้อมูล

การถ่ายโอนข้อมูลสามารถแบ่งออกได้เป็น   2  ลักษณะดังนี้  การถ่ายโอนข้อมูลแบบขนาน  และการถ่ายโอนข้อมูลแบบอนุกรม

1.  การถ่ายโอนข้อมูลแบบขนาน        การส่งข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นการส่งแบบขนาน  สามารถส่งข้อมูลได้ทีละ  1  ไบต์  หรือ  8  บิต   จากอุปกรณ์ส่งไปยังอุปกรณ์รับ ทำให้ส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  การเพิ่มขีดความสามารถในการส่งข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยการเพิ่มช่องสื่อสารให้เพิ่มมากขึ้น

2.  การถ่ายโอนข้อมูลแบบอนุกรม         ข้อมูลจะถูกส่งออกมาทีละบิตระหว่างจุดส่งและจุดรับ     การถ่ายโอนข้อมูลแบบอนุกรมต้องการตัวกลางสำหรับการสื่อสารเพียงช่องทางเดียว   การส่งข้อมูลแบบนี้จะช้ากว่าการส่งแบบขนาน   แต่ค่าใช้จ่ายจะถูกกว่าแบบขนานถ้าต้องการส่งในระยะทางไกล  ๆ

ถ้ามีระบบการสื่อสารทางโทรศัพท์ใช้อยู่แล้วจะเป็นการประหยัดกว่าที่จะติดต่อสื่อสาร   การถ่ายโอนข้อมูลแบบอนุกรมจะเริ่มจากจุดส่งถูกเปลี่ยนให้เป็นสัญญาณอนุกรมก่อน  แล้วจึงค่อยทยอยส่งออกไปทีละบิตยังจุดรับจนเสร็จสิ้น

 

Related link :  กล้องวงจรปิดแบบไร้สาย  กับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสัญญาณ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *