ดูกล้องวงจรปิดออนไลน์
บทความ

ดูกล้องวงจรปิดออนไลน์ กับการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูล

Posted On ธันวาคม 3, 2018 at 8:18 pm by / No Comments

ดูกล้องวงจรปิดออนไลน์ กับการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูล

ดูกล้องวงจรปิดออนไลน์  การรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายจำเป็นที่ข้อมูลที่ถูกถ่ายโอนอุปกรณ์เครือข่ายจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งต้องมีความถูกต้องและสามารถยอมรับได้     ส่วนใหญ่ระบบจะรับประกันว่าผู้รับจะได้รับข้อมูลเหมือนกับที่ถูกส่งออกมาทุกประการ  แต่ในความจริงข้อมูลที่ถูกส่งออกจากโนดหนึ่งไปยังโนดถัดไปยังมีปัจจัยอื่น  ๆ  อีกหลายอย่างที่สามารถทำให้บิตข้อมูลบางบิตหรือหลายบิตเกิดความผิดพลาดได้  จึงต้องมีกลไกการตรวจสอบแก้ความผิดพลาดของข้อมูล

ประเภทความผิดพลาดของข้อมูลของ

เมื่อบิตข้อมูลเคลื่อนที่จากโนดหนึ่งไปอีกโนดหนึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดดขึ้นได้จากการแทรกแซง   ทำให้รูปร่างของสัญญาณเปลี่ยนไป   ซึ่งทำให้ข้อมูลเกิดความผิดพลาดไปจากเดิม   สามารถแบ่งประเภทความผิดพลาดของข้อมูลได้เป็น  2  ประเภท  คือ  ความผิดพลาดแบบบิตเดียว  และความผิดพลาดแบบหลายบิต

  • ความผิดพลาดแบบบิตเดียว ข้อมูลแต่ละชุดถูกส่งออกไปมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเพียงบิตเดียวเท่านั้น   มักจะเกิดกับการส่งข้อมูลแบบขนานจะเห็นได้ว่าข้อมูลจำนวน  8  บิตที่ส่งออกไปแต่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้นระหว่างการส่งทำให้ข้อมูลชุดนี้เปลี่ยนไปเมื่อข้อมูลไปถึงผู้รับ   หากไม่มีการตรวจสอบและแก้ไขจะทำให้ข้อมูลที่ผู้รับได้รับจะเป็นข้อมูลที่ผิดพลาด
  • ความผิดพลาดแบบหลายบิต ความผิดพลาดที่เกิดกับข้อมูลตั้งแต่  2  บิตขึ้นไป   จากสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นอาจมีช่วงเวลาที่นาน   สามารถทำให้เกิดความผิดพลาดได้มากกว่า  1  บิตขึ้นไป    ข้อมูลที่เกิดความผิดพลาดและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่จำเป็นว่าข้อมูลที่ผิดพลาดจะต้องอยู่ติดกกันเสมอไป   สัญญาณรบกวนสามารถรถเกิดขึ้นได้เป็นช่วง  ๆ  เช่นกันและแต่ละช่วงอาจมีระยะเวลาไม่เท่ากันด้วย   โดยทั่วไปพบว่าความผิดพลาดของข้อมูลแบบหลายบิตจะเกิดขึ้นกับการส่งข้อมูลแบบอนุกรม

การตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลของ

การแก้ไขความผิดพลาดของข้อมูลต้องมีกลไกในการตรวจสอบก่อนว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นหรือไม่  วิธีง่าย  ๆที่สามารถทำได้ คือ  การส่งข้อมูลออกไป  2  ชุด  ไปยังผู้รับและทำการเปรียบเทียบบิตข้อมูลทั้ง  2  ชุดว่าตรงกันหรือไม่  ถ้าตรงกันแสดงว่าได้รับข้อมูลถูกต้อง   หากไม่ตรงกันแสดงว่าเกิดข้อผิดพลาด

วิธีการนี้มีประสิทธิภาพต่ำเนื่องจากจะต้องส่งข้อมูลเพิ่มขึ้นและยังเสียเวลาในการเปรียบเทียบข้อมูล   จึงมีวิธีการใหม่โดยการเพิ่มบิตตรวจสอบกับข้อมูลที่ต้องการส่งจริง   เมื่อข้อมูลเดินทางไปถึงผู้รับแล้วจะนับบิตตรวจสอบเพื่อคำนวณหาว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นหรือไม่จึงจะทำการทิ้งบิตตรวจสอบเหล่านี้ไป

การใช้บิตตรวจสอบนั้นสามารถทำได้  3  วิธี คือ

1.  การตรวจสอบแบบพาริตี

2.  การตรวจสอบแบบ  CRC

3.  การตรวจสอบแบบ  Checksum

  • การตรวจสอบแบบพาริตีเช็ก วิธีการตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลที่ไม่ยุ่งยาก  สามารถแบ่งเป็น   2  รูปแบบคือ   พาริตีเช็กอย่างง่าย    พาริตีเช็ก  2  มิติ       วิธีพาริตีเช็กอย่างง่ายจะใช้บิตตรวจสอบส่งไปพร้อมกับบิตข้อมูลจริงก่อนที่จะส่งข้อมูลออกไปต้องคำนวณหาพาริตีบิตก่อนสามารถทำได้  2  วิธีคือพาริตีบิตคู่  และพาริตีบิตคี่ถ้ามีข้อผิดพลาดของข้อมูลเพียง  1  บิตจะสามารถตรวจสอบความผิดพลาดได้ทุกกรณี  และถ้าเกิดความผิดพลาดของข้อมูลมากกว่า  1  บิตจะสามารถตรวจสอบได้ในกรณีที่จำนวนบิตที่เกิดความผิดพลาดเป็นเลขคี่เท่านั้น     วิธีพาริตีเช็ก  2  มิติ  การตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลได้ดีกว่าวิธีพาริตีเช็กอย่างง่าย   วิธีนี้จะนำบิตข้อมูลที่ต้องการส่งออกไปมาทำเป็นตาราง  คำนวณหาพาริตีบิตทั้งแนวตั้งและแนวนอน  ทำการหาพาริบิตในแนวนอนก่อนถึงทำการหาพาริตีบิตในแนวตั้ง
  • การตรวจสอบแบบ CRC    รหัสช่องสัญญาณชนิดหนึ่งที่สามารถใช้ในการตรวจสอบว่าชุดบิตข้อมูลที่รับได้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการส่งผ่านช่องสัญญาณ    รหัสชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงกว่าวิธีตรวจสอบแบบพาริตีเช็กจึงเป็นรหัสที่ถูกนำมาใช้งานในทางปฏิบัติอย่างแพร่หลาย
  • การตรวจสอบแบบ Checksum    วิธีการตรวจสอบนี้คล้ายกับวิธี  CRC  และแบบพาริตีบิต   วิธีการนี้ยังคงอยู่บนพื้นฐานของการเพิ่มบิตตรวจสอบเข้าไปพร้อมบิตข้อมูล  การหาบิตตรวจสอบสามารถดำเนินการได้ดังนี้  นำข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการส่งมาแบ่งออกเป็นเซกเมนต์  และนำข้อมูลทุกเซกเมนต์มาบวกกันแบบเลขฐานสองให้นำผลลัพธ์ที่ได้หรือทำการกลับบิตให้เป็นตรงกันข้าม  ส่งบิตตรวจสอบนี้ไปพร้อมกับข้อมูล  โดยวางต่อท้ายขวามือสุดของบิตข้อมูล   เมื่อข้อมูลเดินทางมาถึงผู้รับจะมีขั้นตอนในการตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล

 

Related link :  กล้องไร้สายระยะไกล กับการผสมสัญญาณและการแผ่สเปกตรัม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *