กล้องวงจรปิด CCTV บทความ _ ติดตั้งกล้องวงจรปิด
บทความ

ติดตั้งกล้องวงจรปิด

Posted On เมษายน 21, 2017 at 5:29 pm by / No Comments

ติดตั้งกล้องวงจรปิด

ส่วนประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของระบบเครือข่าย ทำหน้าที่สำคัญ เช่น เป็นตัวช่วยส่งสัญญาณ เลือกเส้นที่ทวนสัญญาณ หรือแปลงสัญญาณ เป็นต้น ในปัจจุบันก็มีการผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ ขึ้นมากมาย บางชนิดรวมความสามารถหลายอย่าง บางชนิดก็ทำหน้าที่ของมันเพียงอย่างเดียว โดยสามารถกล่าวถึงอุปกรณ์หลัก ๆ ของอุปกรณ์ ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ที่ทำหน้าที่ต่างกันได้ ดังนี้

โมเด็ม (Modem) ติดตั้งวงจรปิด

มีหน้าที่แปลงสัญญาณดิจิตอลจากคอมพิวเตอร์ที่ส่งมาให้เป็นสัญญาณอนาล็อก แล้วส่งออกไปตามสายสัญญาณการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด ขบวนการนี้เรียกว่า Modulate เมื่อสัญญาณไปถึงปลายทางโมเด็มก็จะแปลงสัญญาณอนาล็อกที่ได้รับกลับมาเป็นดิจิตอล แล้วส่งให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในรูปของสัญญาณดิจิตอล ขบวนการแปลงสัญญาณกลับนี้เรียกว่า DEModulate ชื่อของโมเด็ม จึงได้มาจากการย่อของ Modulate – DEModulate ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของโมเด็มนั่นเอง

กล้องวงจรปิด CCTV บทความ _ ติดตั้งกล้องวงจรปิด
อนาล็อก (Analog)

การส่งที่มีลักษณะต่อเนื่อง เช่น เสียงจากการพูดเป็นการส่งสัญญาณเสียงผ่านทางอากาศ อาศัยการอัดและขยายตัวของอากาศจากคลื่นเสียงที่ส่งออกมา ทำให้หูของเราสามารถได้ยินเสียงได้เหมือนกับการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด ไร้สาย

ดิจิตอล (Digital)

การส่งที่มีลักษณะไม่ต่อเนื่อง ซึ่งมีสัญญาณที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการสื่อสารเกิดจากการส่งสัญญาณ “0” กับ “1” ในการติดต่อสื่อสาร

โดยปกติโมเด็มโทรติดต่อกันแล้วจะยังรับส่งข้อมูลไม่ได้ทันที จะต้องตกลงรายละเอียดของวิธีการรับส่งข้อมูลกันเสียก่อน เรียกว่า การทำ Handshaking ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 1. โมเด็มต้นทางทดสอบสภาพสายก่อนว่าสามารถรับส่งข้อมูลได้ดีเพียงใด เพื่อที่จะเลือกความเร็วให้เหมาะสมกับสาย
 2. ทดสอบความเพี้ยนของสัญญาณ
 3. โมเด็มจะตกลงกับปลายทางว่าจะใช้ความเร็วในการรับส่งข้อมูลเท่าไร ใช้การผสมการลดขนาดข้อมูลหรือไม่ แล้วจึงทำการรับข้อมูลกันต่อไปหรือเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิดผ่านอินเตอร์เน็ตก็ว่าได้
การแบ่งประเภทของโมเด็มตามความเร็วของโมเด็ม
 1. โมเด็มความเร็วต่ำ จะส่งข้อมูลที่ความเร็ว 300 บิต/วินาที ใช้การผสมสัญญาณแบบเปลี่ยนความถี่ โดยแต่ละฝ่ายใช้ความถี่ในการรับส่งข้อมูล ไม่ซ้ำกันในการแทนค่าข้อมูล “0” และ “1” ถึงแม้ว่าจะรับส่งสวนทางกันได้เป็นส่วนหนึ่งของงานติดตั้งกล้องวงจรปิด ที่เราต้องประเมินด้วย
 2. โมเด็มความเร็วปานกลาง มีความเร็วในการส่งข้อมูลประมาณ 9,600 ถึง 14,400 บิต/วินาที ใช้การผสมผสานสัญญาณโดยเปลี่ยนแปลงมุมของช่วงคลื่น และขนาดของสัญญาณไปพร้อม ๆ กัน การรับส่งข้อมูลทำได้ทั้งแบบ Full Duplex และ Half Duplex และโมเด็มปานกลางยังสามารถลดความเร็วในการรับส่งข้อมูล หรือเปลี่ยนตัวเองให้เป็นโมเด็มความเร็วต่ำ เมื่อผู้ใช้ต้องการ บริษัทรับติดตั้งกล้องวงจรปิด ต้องสอบถามความต้องการเบื้องต้นของผู้ใช้งานด้วย
 3. โมเด็มความเร็วสูง ความเร็วในการรับส่งข้อมูลตั้งแต่ 19,200 จนถึง 28,800 บิต/วินาที หรือสูงกว่านั้น เนื่องมาจากใช้ฮาร์ดแวร์พิเศษเข้าช่วยและมีการผสมผสานที่ซับซ้อนกว่าโมเด็มความเร็วปานกลางมากร้านติดตั้งกล้องวงจรปิด จะคอยเซ็ตระบบให้
 4. โมเด็มความถี่สูงพิเศษ ปัจจุบันมีผู้คิดค้นพัฒนาโมเด็มความเร็วสูงพิเศษ ขึ้นมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดาวน์โหลดข้อมูลปริมาณมหาศาล เช่น โปรแกรม ตัวอย่างภาพ เสียง และข้อมูลมัลติมีเดีย ปัจจุบันโมเด็มความเร็ว 56 Kbps เป็นมาตรฐานโมเด็มที่ใช้งานของผู้ใช้โดยปกติบริษัทติดตั้งกล้องวงจรปิด จะคอยให้คำแนะนำ

ปัจจุบันยังไม่มีการพัฒนาโมเด็มให้มีความเร็วสูงกว่า 56 Kbps เพราะว่าสายโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นมีการใช้เทคนิคการส่งข้อมูลเสียงที่ความเร็ว 64 Kbps เท่านั้นเอง จึงมีการพัฒนาเครื่องมืออื่น ๆ เช่น ADSL มาส่งความเร็วสูง ๆ แทน

ประเภทโมเด็มตามการติดตั้ง
 1. โมเด็มแบบติดตั้งภายใน (Internal Modem) รูปแบบเป็นแผงวงจรนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง บางชนิดก็มีโมเด็มรวมอยู่ในตัวเสร็จเรียบร้อย เช่น โน้ตบุ๊คบางแบบ ส่วนมากโมเด็มแบบติดตั้งจะมีพอร์ตอนุกรมอยู่ในตัว ผู้รับติดตั้งกล้องวงจรปิดจะทำ การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับโมเด็มจะต่อผ่านแผงวงจรที่ออกแบบไว้ ลักษณะของโมเด็มติดตั้งภายในจะมีจุดให้ผู้ใช้เสียบสายโทรศัพท์ต่อเข้ากับโมเด็ม และมีลำโพงสำหรับแสดงสัญญาณในการติดต่ออยู่บนแผงวงจรด้วยขนาดของแผงวงจร และโมเด็มติดตั้งภายในอีกแบบหนึ่ง เป็นแบบที่ติดเข้าไปกับคอมพิวเตอร์แน้ตบุ๊ค โมเด็มพวกนี้มีลักษณะเป็นแผงวงจรเล็ก ๆ ติดตั้งเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์เลย ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว เพราะโน้ตบุ๊คหันไปใช้โมเด็มแบบ PC Card หรือ PCMCIA แทน
  ข้อเสียของโมเด็มแบบติดตั้งภายใน คือ ติดตั้งยากและมักจะไม่มีไฟบอกสถานการณ์ทำงาน เช่น ไฟแสดงสัญญาณ และอื่น ๆ ซึ่งบริษัทผู้ให้บริการติดตั้งกล้องวงจรปิดราคาถูก ไม่ค่อยนิยมโมเด็มแบบนี้แล้ว
 2. โมเด็มแบบติดตั้งภายนอก (External Modem) จะมีรูปร่างเป็นกล่องภายในมีแหล่งจ่ายไฟวงจรโมเด็มและลำโพงเอาไว้ในตัวเสร็จเรียบร้อย และมีข้อต่อแบบ 25 ขา เอาไว้ใช้เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โมเด็มแบบติดตั้งภายนอกจะต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดใดก็ได้จำกัดเหมือนอย่างโมเด็มภายใน ทำให้เราต้องจักที่วางบนโต๊ะสำหรับโมเด็ม สายโทรศัพท์และสายไฟสำหรับตัวโมเด็ม ด้านหน้าของโมเด็มจะมีไฟแสดงสถานการณ์ทำงานต่าง ๆ ของโมเด็ม ในการเลือกใช้งานโมเด็มทั้งสองแบบนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะงานผพอร์ต USB เพราะว่าไม่จำเป็นต้องมีแหล่งจ่ายไฟภายนอกทำให้โมเด็มมีขนาดเล็กมาก
 3. โมเด็มแบบ PCMCIA และ Cellular Modem เป็นโมเด็มที่มีขนาดเล็กที่สุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งราคาถูก ใช้งานง่าย คือ มีขนาดเท่ากับบัตรเครดิต มีความหนาเพียง 5 มิลลิเมตร ถูกออกแบบมาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊คโดยเฉพาะ ในการใช้งานจะต้องมีช่องเสียบหรือสล็อต แบบ PCMCIA Type 2 อยู่บนเครื่องและซอฟต์แวร์ไดรฟ์เวอร์สำหรับการเรียกใช้งานการ์ด PCMCIA ส่วนประกอบภายในโมเด็มจะคล้าย ๆ กับโมเด็มแบบติดตั้งภายใน คือ มีพอร์ตอนุกรมและไม่มีไฟบอกสถานการณ์ทำงาน การต่อเข้ากับสายโทรศัพท์มักจะมีสายต่อพิเศษจากตัวโมเด็มต่อออกมาเป็นปลั๊กแบบ RJ 11 ความเร็วในการรับส่งข้อมูลของโมเด็มแบบ PCMCIA ส่วนมากจะสามารถรับส่งแฟ็กซ์ได้ด้วย

ปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ส่วนมากจะเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ติดตั้งโมเด็มมาในตัวด้วยแล้ว ทั้งระบบ GPRS PCT และ CDMS โดยการใช้อินเตอร์เน็ตในลักษณะนี้นั้นทางผู้บริการระบบก็จะต้องสนับสนุนการทำงานนี้ด้วยเช่นกันรายละเอียดเพิ่มเติมเราสามารถสอบถามผู้ให้บริการติดตั้งกล้องวงจรปิดได้

การ์ดแลน (LAN Card)

แผ่นวงจรที่ใช้ติดต่อกับระบบเครือข่ายหรือที่เรียกว่า แผ่นวงจรอแดปเตอร์ เป็นแผ่นวงจรที่ใช้ติดต่อกับเวิร์คสเตชันกับที่เครื่องบริการแฟ้มข้อมูล หรือกับเวิร์ตสเตชันตัวอื่น ๆ ถ้าจะให้เข้าใจอย่างง่าย ๆ ก็คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าสู่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยการ์ดแลนด์ จะมีช่องทางสำหรับเสียบสายเพื่อทำการเชื่อมต่อ โดยมากการ์ดแลนด์จะติดตั้งอยู่ในตัวเมนบอร์ด ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากการ์ดแลนด์ที่ต้องติดตั้งด้วยช่อง ISA ซึ่งมีบัสขนาด 16 บิตเท่านั้น ปัจจุบันมีการ์ดแลนด์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย เหมือนติดตั้งกล้องวงจรปิดไร้สาย โดยระบบนี้จะส่งสัญญาณไปในอากาศแทน แต่ราคายังแพงอยู่ในปัจจุบัน และยังไม่เหมาะกับระบบเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่จึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก แต่ในอนาคตน่าจะเป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากการติดตั้งทำได้ง่าย สะดวกต่อการขยายระบบเพราะไม่ต้องเดินสายสัญญาณช่วยประหยัดค่าแรงติดตั้งกล้องวงปิด ไปด้วยเพราะเราสามารถทำได้เอง

กล้องวงจรปิด CCTV บทความ _ ติดตั้งกล้องวงจรปิด

 1. หน้าที่ของการ์ดแลนด์ (LAN Card) มีดังนี้
 2. ทำหน้าที่แปลงสัญญาณจาก Serial เป็น Parallel และ Parallel เป็น Serial
 3. เป็นที่พักข้อมูล (Buffer) ที่จะทำการส่งหรือรับ
 4. ทำหน้าที่สร้างชุดข้อมูล (Packet)
 5. ทำหน้าที่เข้ารหัส (Encode) และถอดรหัส (Decode)
 6. ตรวจสอบที่มาของข้อมูล (Address)
 7. ตรวจสอบการชนกันของข้อมูล (Collision)
ตัวทวนสัญญาณ (Repeater)

อุปกรณ์ที่ช่วยเสริมให้การรับส่งข้อมูลดีขึ้น การสื่อสารข้อมูลต้องใช้สัญญาณไฟฟ้า ในการรับส่งข้อมูล เมื่อสัญญาณไฟฟ้าวิ่งจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งจะมีการสูญเสียพลังงานเกิดขึ้น ทำให้สัญญาณอ่อน จึงจำเป็นต้องมีตัวทวนสัญญาณมาช่วยเสริมในการรับส่งข้อมูล โดยตัวทวนสัญญาณทำหน้าที่สร้างสัญญาณไฟฟ้าขึ้นใหม่เหมือนสัญญาณเดิมที่ถูกส่งมาและทำการส่งไปยังปลายทางต่อไป

กล้องวงจรปิด CCTV บทความ _ ติดตั้งกล้องวงจรปิด

ตัวทวนสัญญาณเป็นตัวช่วยขยายสัญญาณ ทำให้สามารถส่งสัญญาณได้ไกลกว่าเดิมและสัญญาณผิดเพี้ยนน้อยกว่าที่ควรจะเป็น สัญญาณที่วิ่งมาตามสายเคเบิ้ล บางครั้งก็อาจจะมีสัญญาณอื่นรบกวน ทำให้สัญญาณหลักเริ่มผิดเพี้ยนไปได้ แต่ตัวทวนสัญญาณจะช่วยกรองสัญญาณรบกวนก่อนที่จะขยายสัญญาณและส่งไปตามด้วย ขั้นตอนนี้เรียกว่า “Signal Regeneration” ซึ่งมักเจอบ่อยกับการรับติดตั้งกล้องวงจรปิดราคาถูก ที่ไม่ได้มาตราฐาน

อุปกรณ์ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าในระบบเครือข่ายท้องถิ่น โดยใช้พอร์ตแบบ RJ-45 และใช้สายสัญญาณ UTP โดยปัจจุบัน HUB มีหลายขนาดแล้วแต่ความเหมาะสมของจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กรนั้น ๆ ฮับทำหน้าที่ส่งข้อมูลแบบกระจาย (Broad Cast) ไปให้กับพีซีเครื่องอื่น ๆ ที่ต่ออยู่กับพอร์ตอื่น ๆ ในฮับตัวนั้นได้ทุกพอร์ตโดยไม่มีเงื่อนไข

การแบ่งประเภทของฮับตามการทำงาน
 1. Passive HUB ทำหน้าที่เป็นเพียงอุปกรณ์รวมสายเคเบิลของเครือข่ายเข้าด้วยกันเท่านั้น ไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในตัว ไม่สามารถปรับแต่งสัญญาณใด ๆ ได้
 2. Active HUB ขยายสัญญาณกว้างขึ้น สามารถปรับแต่งสัญญาณใหม่หลังจากที่สัญญาณเคเบิลเข้าสู่ฮับแล้วตัดสัญญาณรบกวนออกที่ทำให้สัญญาณเดิมผิดเพี้ยน ฮับชนิดนี้จึงมีราคาแพงกว่า แต่เป็นที่นิยมมาก
 3. Stackable HUB เป็นฮับที่ใช้บัสที่มีความเร็วเป็นพิเศษ ส่งสัญญาณจากฮับตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง มักจะใช้ในกรณีที่มีการต่อฮับซ้อนกันหลาย ๆ ชั้น จะสามารถช่วยในเรื่องความเร็วของระบบเครือข่ายมากกว่าใช้ฮับ 2 แบบแรก
 4.  Inteligent HUB ฮับที่ได้บรรจุซอฟต์แวร์รายละเอียดในการจัดการการสื่อสารภายในระบบเครือข่ายอย่างชาญฉลาดลงไป สามารถจัดการและควบคุมหน้าที่ทุกหน้าที่ฮับได้ รวมถึงสามารถแสดงการทำงานของฮับทั้งหมดบนหน้าจอแสดงผลเพียงหน้าจอเดียวได้ ซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง ในกรณีของระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ ๆ ที่อาจมีโหนดของระบบเครือข่ายอยู่นับร้อย นับพันโหนด แล้วใช้ความสามารถในการทำเป็นบริดจ์ของฮับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแลนทั้งหลายเข้าด้วยกัน
การแบ่งประเภทของฮับตามประเภทของสื่อสัญญาณ
 1. ฮับที่มีพอร์ตแบบ RJ45 เหมาะอย่างยิ่งกับการติดตัังกล้องวงจรปิดราคาที่ไม่สูงมากเป็นฮับที่มีการใช้งานสูงสุดในปัจจุบัน เพราะระบบเครือข่ายส่วนใหญ่จะมีการ์เดินสาย UTP สำหรับฮับประเภทนี้อยู่แล้ว การขยายและติดตั้งเครือข่ายใหม่ก็ทำได้ง่าย และราคาต่อจุดถูกกว่าแบบอื่น
 2. ฮับที่มีพอร์ตแบบ USB มักจะเป็นฮับขนาดเล็ก มีเพียงไม่กี่พอร์ต มักจะนิยมใช้เพื่อแชร์ข้อมูลในกลุ่มเล็ก ๆ เช่น ในห้องประชุม หรือบางท่านก็จะใช้เพื่อขยายพอร์ต USB ของเครื่องให้สามารถใช้งานได้มากขึ้นกล้องวงจรปิดติดตั้งด้วยการเชื่อมพอร์ตแบบนี้กัน
 3. ฮับไร้สาย เป็นฮับที่เพิ่งจะเริ่มมีการใช้กันมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องพะวงเรื่องสายและสามารถนั่งทำงานที่ใดก็ได้ที่มีฮับอยู่ในบริเวณนั้น แต่ว่าที่ยังไม่แพร่หลายนั้นก็เพราะว่าราคายังแพงอยู่มากและเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะต้องมีการ์ดแลนไร้สายด้วย จึงจะสามารถใช้งานได้ ในอนาคตอันใกล้นี้น่าจะเป็นที่นิยมมากขึ้นกล้องวงจรปิดราคาพร้อมติดตั้งส่วนมากลูกค้าจะเตรียมฮับแบบนี้เอาไว้ให้เซ็ตภาพดูผ่านมือถือกัน
สวิตชิ่งฮับ (Switching HUB)

เครือข่ายระบบท้องถิ่นที่อาศัยอุปกรณ์ Switch ในการส่งผ่านข้อมูลแทนการใช้ฮับ อุปกรณ์นี้จะทำงานที่ระดับ Data มีการทำงานที่แตกต่างจาก HUB จะส่งกระจายข้อมูลไปยังทุกโหนด โดยไม่คำนึงว่าจะมีการจ่าหน้าข้อมูลนั้นไปยังโหนดใด ส่วน Switch จะพิจารณาการกำหนดเส้นทางการส่งข้อมูลโดยอาศัยตารางกำหนดแอดเดรสที่อยู่ภายใน เพื่อให้แพ็กเก็ตสามารถเดินทางจากผู้ส่งไปยังพอร์ตที่เครื่องผู้รับโดยตรง
หน้าที่ของ Switch

กล้องวงจรปิด CCTV บทความ _ ติดตั้งกล้องวงจรปิด

 1. รับ Packet และเก็บไว้ใน Memory เพื่อตรวจสอบ Error ของ Packet
 2. ส่ง Packet ไปยัง Port ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับ Destination Address
 3. ทำการแบ่งแยก Collision Domain ออกจากกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในเครือข่าย
Collision Domain

ในทางคอมพิวเตอร์จะหมายความว่าการที่เครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายมากกว่า 1 เครื่องพยายามที่จะทำการส่งข้อมูลในเวลาเดียวกันทำให้เกิดการชนกันของข้อมูลที่ทำการส่ง ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดได้น้อยหากว่าจำนวนเครื่องที่อยู่ใน Collision Domain นั้นมีจำนวนน้อย และไม่ค่อยมีการส่งข้อมูล ดังนั้นในการวางผังการสร้างเครือข่ายขึ้นมา จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงจำนวนเครื่องที่จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันไม่ให้มีจำนวนที่มากจนเกินไปจะเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาเรื่อง Collision ได้ดีกว่า

ข้อควรพิจารณาในการเลือกซื้อฮับ
 1. ความเร็ว หากการ์ดแลนมีความเร็ว 10 Mbps สามารถใช้ฮับความเร็ว 10 Mbps ได้ นอกจากนี้ยังมีฮับแบบ Switch ซึ่งมีข้อดีเหนือกว่าฮับธรรมดา เช่น ถ้าเป็นฮับธรรมดาเครื่องคู่ใดคู่หนึ่งมีการสื่อสารส่งข้อมูลกันอยู่จะต้องรอให้การสื่อสารจบลงเสียก่อนจึงจะทำการสื่อสารกับเครื่องอื่นได้ แต่ในส่วนของ Switch นั้น เครื่องต่อกับช่องที่ว่างอยู่สามารถสื่อสารกับเครื่องที่ว่างอยู่ได้เลย จึงทำให้มีความเร็วในการสื่อสารที่ดีกว่า
 2. จำนวนช่องต่อฮับ ปัจจุบันฮับขนาดเล็กมีช่องตั้งแต่ 5 ช่อง ราคาก็ไม่แพงมากนัก การเลือกฮับขึ้นอยู่กับความต้องการของเครือข่าย กำหนดโดยจำนวนคอมพิวเตอร์ที่จะนำมาต่อในระบบเครือข่าย ควรเลือกซื้อฮับที่มีจำนวนช่องมากกว่าจำนวนคอมพิวเตอร์ที่จะมาต่อในเครือข่ายประมาณ 1 – 3 ช่อง เพื่อเป็นการเผื่อการขยายงานในอนาคต เลือกรุ่นที่สามารถต่อพ่วงได้ หากจำนวนช่องของฮับไม่พอกับการขยายในภายหน้า กรณีที่ต้องการแยกฮับไว้แต่ละชั้นในสำนักงาน โดยฮับชนิดนี้จะสามารถต่อซ้อน ๆ กัน และมีสวิตซ์ปรับเพื่อรอรับการต่อพ่วงเรียกว่า Cascade Enable Switch
บริดจ์ (Bridge)

การเชื่อมต่อวงแลนเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถขยายขอบเขตของ LAN ออกไปเรื่อย ๆ โดยที่ประสิทธิภาพรวมของระบบไม่ลดลงมากนัก การติดต่อของเครื่องที่อยู่ในเซกเมนต์เดียวกันจะไม่ถูกส่งผ่านบริดจ์ไปรบกวนการจราจรของเซกเมนต์อื่น และบริดจ์เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานอยู่ในระดับ Data Link Layer ทำให้สามารถใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายที่แตกต่างกันในระดับ Physical ซึ่งอาจเชื่อมต่อระหว่าง LAN ที่อยู่บริเวณเดียวกันหรือเชื่อมที่อยู่ห่างกันผ่านทางสื่อสาธารณะ เช่น สายโทรศัพท์ ด้วยบริดจ์ระยะไกล โดยบริดจ์อาจเป็นได้ทั้งฮาร์ดแวร์เฉพาะ หรือ ซอฟต์แวร์ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำหนดให้เป็นบริดจ์ก็ได้

เราท์เตอร์ (Router)

เป็นอุปกรณ์ทำงานอยู่ในระดับที่สูงกว่าบริดจ์ สามารถใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายที่ใช้โพรโตคอลเครือข่ายต่างกัน และสามารถทำการกรองเลือกเฉพาะชนิดของข้อมูลที่ระบุไว้ว่าให้ผ่านไปได้กล้องวงจรปิดราคาถูกพร้อมติดตั้ง นิยมใช้กันมากทำให้ช่วยลดปัญหาการจราจรที่คับคั่งของข้อมูล และเพิ่มระดับความปลอดภัยของเครือข่าย เราท์เตอร์ยังสามารถหาเส้นทางการส่งข้อมูลที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติด้วย

การคัดเลือกเราท์เตอร์

เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทำให้การเชื่อมต่อของเครือข่ายสมบูรณ์แบบ เกณฑ์ในการตัดสินใจว่าจะใช้เราท์เตอร์หรือไม่คือ

 1. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างอาคารหรือระหว่างเครือข่ายหรือไม่
 2. มีการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายของบริษัทอื่น หรือสาขาในต่างจังหวัด หรือเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตหรือไม่เพราะจะมีผลต่อราคากล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งเหมือนกัน
  ในปัจจุบันจะมีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั้งนั้น การเลือกใช้เราท์เตอร์ที่เหมาะสม ก็จะทำให้ระบบเครือข่ายของเราใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ในเครือข่ายขนาดเล็ก แต่ในองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้แบนด์วิธที่กว้างกว่า ก็จำเป็นที่จะต้องใช้วงจรเช่าและเราท์เตอร์ที่มีการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น เพื่อจะได้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงขึ้น ซึ่งนั่นก็ต้องยอมรับกับราคาที่แพงกว่านั่นเอง
เกตเวย์ (Gateway)

อุปกรณ์ที่มีความสามารถสูงสุดในการเชื่อมต่อเครือข่ายต่าง ๆ เข้าด้วยกัน มีหน้าที่ในการเชื่อมต่อและแปลงข้อมูลระหว่างเครือข่ายที่แตกต่างกันทั้งในส่วนของโพรโตคอล และสถาปัตยกรรมเครือข่าย เช่น เชื่อมต่อและแปลงข้อมูลระหว่างระบบเครือข่าย LAN และระบบ Mainframe หรือเชื่อมระหว่าเครือข่าย SNA ของ IBM เป็นต้น และใช้สำหรับเชื่อมเข้าสู่เครื่องหลักทำให้สามารถทำงานติดต่อกับเครื่องหลักได้ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับข้อแตกต่างของระบบเลย

ไม่พลาดทุกข่าวสาร LINE : @cctvbangkok.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *