กล้องวงจรปิด wifi และหลักเกณฑ์การตรวจสอบสภาพอาคาร

กล้องวงจรปิด wifi และหลักเกณฑ์การตรวจสอบสภาพอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร

การตรวจสอบสภาพอาคารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิต ร่างกาย และ ทรัพย์สิน และการติดตั้ง กล้องวงจรปิด wifi ตามกฎหมายกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบซึ่งออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร โดยการแก้ไขเพิ่มเติมทางกรมโยธาธิการ และ ผังเมืองได้ออกคู่มือสำหรับการตรวจสอบอาคารเพื่อใช้เป็นแนวทางมีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน หลักการตรวจสอบของวิศวกรรมสถานฯ ได้มีการดัดแปลงจากต้นฉบับ และ เพิ่มเติมรายละเอียด เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ง่าย และ เหมาะสมขึ้นโดยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมายเช่นเดิม

กล้องวงจรปิด CCTV บทความ กล้องวงจรปิด wifi และหลักเกณฑ์การตรวจสอบสภาพอาคาร

 1. ขอบเขตของการตรวจสอบอาคาร ผู้ตรวจมีหน้าที่ ตรวจตรา ตรวจสอบ ทดสอบ และ ทำรายงาน ความปลอดภัยของอาคารเพื่อความมั่นคงแข็งแรง และ ระบบอาคารต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต และ ทรัพย์สินของผู้ใช้อาคาร รวมถึงพนักงานดับเพลิง กู้ภัย จะทำหน้าที่แนะนำ และ แจ้งเจ้าของอาคารเพื่อรายงานการตรวจสอบอาคารแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบตามหลักวิชาชีพ และ ตามมาตรฐานที่ยอมรับทั้งใน และ ต่างประเทศ และ ตามหลักกฎหมายควบคุมอาคาร ในการตรวจสอบอาคารกำหนดการตรวจสอบใหญ่ประจำปี ผู้ตรวจสอบอาคารต้องจัดให้มี การตรวจสอบสภาพ การตรวจสอบสมรรถนะ การตรวจสอบแบบ และ เอกสาร และ เขียนรายงานรายละเอียดผลการตรวจสอบอาคาร และ การตรวจสอบใหญ่ต้องจัดให้มีรายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากการตรวจสอบประจำปีดังนี้ แผนการตรวจสอบบำรุงรักษาอาคารอุปกรณ์ประกอบอาคาร และ แผนการตรวจสอบอาคาร และ อุปกรณ์ประกอบอาคารประจำปี
 2. รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร ต้องตรวจสอบ และ ทำรายงานการตรวจสอบสภาพอาคาร และ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคาร เช่น การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร การตรวจสอบระบบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร ระบบอำนวยความสะดวก สุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ระบบป้องกัน และ ระงับอัคคีภัย การตรวจสอบสมรรถนะของระบบ และ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคาร การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัย
 3. ลักษณะการตรวจสอบ กำหนดให้ผู้ตรวจสอบสภาพอาคาร และ ระบบประกอบอาคาร ตรวจสอบด้วยบันทึกภาพ ข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ที่ตรวจสอบ ทำการประเมิน และ สรุปผลการตรวจสอบรวมทั้งข้อเสนอแนะ และ ข้อควรปรับปรุงในเรื่องของความปลอดภัยอาคาร เพื่อให้เจ้าของอาคารรับทราบ และ ดำเนินการวางแผนการบริหารจัดการ หรือ วางแผนการเงิน เพื่อปรับปรุงสภาพความปลอดภัยอาคารตามแผนที่กำหนดระยะเวลาในการปรับปรุงไว้อย่างชัดเจน ในการตรวจสอบสภาพอาคารทุกครั้งไม่ควรใช้ผู้ตรวจสอบอาคารที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน หรือ ไม่ได้ผ่านการอบรมในการทำงาน เพราะจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบอาคารต้องมีความรู้เรื่องกฎหมาย และ มาตรฐานความปลอดภัยอย่างดี และ ต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญ คือ ช่างสังเกต ช่างสงสัย ช่างซักช่างถาม มีจิตวิทยาในการพูด หรือ เสนอความเห็น และ ทักษะในการเจรจา และ สื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องอย่างดี
บทบาทของผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ เปรียบเหมือน “ผู้นำพาความปลอดภัย” ไม่อยากให้วิศวกร หรือ สถาปนิกแค่ทำรายงานการตรวจสอบอาคารเพื่อมีส่งให้ครบตามกำหมายเท่านั้น กล่าวคือ การตรวจสอบ และ แนะนำความปลอดภัย รวมทั้งการทดสอบสมรรถนะระบบอุปกรณ์ในอาคาร จนกว่าจะเกิดความมั่นใจว่ามีสภาพความปลอดภัยในการใช้งาน อาคารจำนวนมากยังมีปัญหาอยู่ทั้งปัญหาใหญ่ และ เล็ก ดังนั้นผู้ตรวจสอบอาคาร ต้องมีความมั่นคง ยึดมั่นต่อความถูกต้อง และ ซื่อสัตย์ต่อประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในอาคารหลังนั้น โดยหลักจรรยาบรรณวิศวกร หรือ สถาปนิก การเจรจาให้เจ้าของอาคารแก้ไขปรับปรุงความปลอดภัยของอาคารให้ถูกต้องดีขึ้น จึงขอให้ผู้ตรวจสอบอาคารเข้าใจบทบาทของตัวเอง และ ปฏิบัติงานอย่างน่าเชื่อถือต่อตนเอง และ ประชาชนอย่างดีที่สุด เพราะประชาชนมีความเชื่อมั่นในอาคารหลังนั้นว่ามีความปลอดภัยดี โดยมีวิศกร และ สถาปนิกเป็นผู้ออกแบบ ผู้ควบคุม และ ตรวจสอบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และ นี่คือเกียรติ และ ศักดิ์ศรีของวิศวกร และ สถาปนิกนั่นเอง

กล้องวงจรปิด CCTV บทความ กล้องวงจรปิด wifi และหลักเกณฑ์การตรวจสอบสภาพอาคาร

นิยามของการตรวจสอบอาคาร

การตรวจสอบอาคาร หมายถึง การตรวจสอบสภาพอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรง และ อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารโดยการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

การตรวจสอบบำรุงรักษาอาคาร และ อุปกรณ์ประกอบอาคาร หมายถึง การบำรุงรักษาอาคาร และ ระบบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร เช่น โครงสร้างตึก การติดตั้ง กล้องวงจรปิด wifi โดยเจ้าของอาคาร หรือ ผู้ดูแลอาคาร

การบริหารจัดการความปลอดภัยของอาคาร หมายถึง การบริหารอาคารโดยครอบคลุมถึงภารกิจต่าง ๆ เช่น นโยบายความปลอดภัยจากผู้บริหาร มีแผนฉุกเฉิน และ ฝึกซ้อมตามแผนเป็นประจำ มีการพัฒนาส่งเสริม และ การบันทึกรายงานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง มีแผนการ และ ปฏิบัติการ การดูแลรักษา และ ตรวจสอบสภาพอาคาร และ ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องไว้

ความปลอดภัยในการใช้งาน หมายถึง อาคารมีสภาพความมั่นคงแข็งแรงเหมือนเดิมตามที่ได้ออกแบบ หรือ ก่อสร้างไว้โดยไม่พบสิ่งผิดปกติใด ๆ มีการบริหารจัดการความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งการวางแผน และ การปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ

เครื่องมือพื้นฐาน หมายถึง เครื่องมือทั่วไปที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ตรวจสอบสามารถทำงานได้โดยสะดวกมากขึ้น เช่น ไฟฉาย ตลับเมตร กล้องถ่ายรูป ลูกดิ่ง เป็นต้น

เครื่องมือเฉพาะ หรือ เครื่องมือพิเศษ หมายถึง เครื่องมือที่สามารถตรวจสอบวัดค่าปริมาณต่าง ๆ ที่ผู้ใช้ต้องมีความชำนาญในการใช้งาน เช่น กล้องระดับ เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพคอนกรีต เครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือน เป็นต้น

เจ้าของอาคาร หมายถึง ผู้มีสิทธิ์เป็นเจ้าของอาคาร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายถึง นายกเทศมนตรีสำหรับเขตเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร ปลัดเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรการปกครองท้องถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด สำหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่น

แบบแปลนอาคาร หมายถึง แบบแปลนอาคารที่เจ้าของอาคารจัดเตรียมให้ผู้ตรวจสอบต้องประกอบด้วยแปลนพื้นที่ทุกชั้น การแบ่งพื้นที่ใช้งานแต่ละส่วน ตำแหน่งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย เส้นทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ

ผู้ตรวจสอบอาคาร หมายถึง ผู้ได้รับในอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือ สถาปนิกควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วแต่กรณี ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร

ผู้ดูแลอาคาร หรือ ผู้จัดการอาคาร หมายถึง เจ้าของอาคาร หรือ ผู้ครอบครองอาคาร หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของอาคารให้มีหน้าที่ตรวจสอบ การบำรุงรักษาอาคาร และ ระบบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร

แผนการตรวจสอบอาคาร หมายถึง แผนการตรวจสอบสภาพอาคาร และ อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคารสำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร

แผนการตรวจสอบบำรุงรักษาอาคาร และ อุปกรณ์ประกอบของอาคาร หมายถึง แผนการตรวจสอบบำรุงรักษาอาคาร และ อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคารที่ผู้ตรวจสอบอาคารกำหนดให้กับเจ้าของอาคาร

กล้องวงจรปิด CCTV บทความ กล้องวงจรปิด wifi และหลักเกณฑ์การตรวจสอบสภาพอาคาร

ข้อแนะนำเบื้องต้น
 1. ข้อควรระวังเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้ตรวจอาคารตามกฎหมายตรวจสอบอาคารควรระวัง และ หลีกเลี่ยงข้อเสนอแนะที่อาจเป็นการก้าวล่วงทางวิชาชีพ ผิดต่อจรรณยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม แนวคิดที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการก้าวล่วงทางวิชาชีพควรระลึกถึงอยู่เสมอ ได้แก่
  • ผู้ตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย คือ ผู้ตรวจ ไม่ใช่ผู้ตรวจสอบ ในการตรวจจึงไม่ต้องลงลึกในรายละเอียดถึงขั้นทดสอบเชิงลึก หรือ เครื่องมือพิเศษใด ๆ
  • ผู้ตรวจสอบอาคารตามกฎหมายไม่ได้ทำหน้าที่เป็นวิศวกร หรือ สถาปนิก ดังนั้นที่เริ่มรู้สึกว่าจะเป็นการวิเคราะห์ หรือ ให้ข้อแนะนำควรหลีกเลี่ยง แม้ตนเองจะเป็นผู้ชำนาญในเรื่องนั้น ๆ ก็ตาม
  • หลีกเลี่ยงคำว่า “ข้อแนะนำ” ใช้คำว่า เสนอแนะ แทน และ ควรใช้คำว่า ผู้ตรวจแทนคำว่า “ผู้ตรวจสอบอาคาร” เพื่อเตือนตัวเองให้ระวังเรื่องขอบเขตหน้าที่ของการปฏิบัติงาน
  • ไม่ควรรับรองเรื่องความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยของอาคารโดยตรง เพราะจะต้องมีข้อมูลหลายอย่างประกอบ เช่น การตรวจวัด การตรวจสอบ การทดสอบเชิงลึก และ ต้องนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ตามหลักวิศวกรรม
  • การรับการทำงานตรวจอาคารควรให้มั่นใจว่าไม่เป็นการทำงานซ้ำซ้อนในลักษณะเข้าไปแย่งทำงานเดียวกันกับวิศวกร หรือ สถาปนิกอื่น

  หมายเหตุ แม้ว่าการตรวจอาคารตามกฎหมายดังกล่าวไม่จัดเป็นงานวิศวกรรมควบคุม แต่มีโอกาสที่ผู้ตรวจอาคารจะ พลั้งเผลอเกิดการทำงานก้าวล่วงทางวิชาชีพจนกลายเป็นเข้าข่ายการประพฤติผิดจรรณยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมได้

 2. ข้อมูลในการตรวจอาคาร ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาคาร ได้แก่ ชื่ออาคาร สถานที่ตั้ง เจ้าของอาคาร ลักษณะอาคาร การใช้งานของอาคาร ใบอนุญาต แบบแปลน และ ระยะเวลาในการก่อสร้างอาคาร ประวัติการต่อเติมอาคาร นับเป็นส่วนสำคัญที่ต้องจัดหาเพราะเป็นตัวบ่งบอกตำแหน่งของห้อง และ ลักษณะการใช้งาน ตำแหน่งบันไดหนีไฟ ลิฟต์ และ ตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิง ใช้ประโยชน์ในการตรวจความปลอดภัยด้านอัคคีภัย สำหรับงานด้านตรวจด้านวิศวกรรมโยธานั้น กรณีที่ไม่มีแบบแปลนเดิมอยู่เลยผู้ตรวจควรให้เจ้าของอาคารจัดทำขึ้น ประกอบด้วย Floor plan และ มีรายละเอียดการจัดวางห้อง และ ลักษณะการใช้งาน ควรระบุวัสดุที่ใช้ปูผิวพื้น และ ควรระบุว่าบริเวณใดที่มีการปรับปรุง หรือ ต่อเติม แต่ย่างน้อยที่สุดควรให้เจ้าของอาคารลงนามรับรองว่าเป็นแบบแปลนอาคารของตน
 3. อุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือพื้นฐาน ได้แก่ ตลับเมตร ลูกดิ่ง กล้องถ่ายรูป ระดับน้ำ ลูกน้ำตาไก่ วัตถุทรงกลมเล็ก ๆ เช่น ลูกปิงปอง ลูกบอล
 4. ขั้นตอนการตรวจสอบอาคาร การตรวจสอบประจำปีนั้น ก็จะตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่ได้กำหนดไว้ในการตรวจสอบใหญ่ ซึ่งจะเกิดขึ้นทุกปีเหมือน ๆ กันในปีที่ 2-5 และ เมื่อขึ้นปีที่ 6 จะเป็นการตรวจสอบใหญ่ซึ่งจะมีรายการตรวจสอบประจำปีแฝงอยู่ด้วยเหมือนทุก ๆ ปีที่ผ่านมา แต่เพิ่มรายละเอียดของการตรวจสอบใหญ่ เช่น ทำการพิจารณาแผนการตรวจบำรุงรักษาฯ และ แผนการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบอาคาร เป็นต้น เพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้น ผู้ตรวจสอบควรแนะนำให้เจ้าของอาคารเริ่มการตรวจสอบอาคารตั้งแต่ต้นปี ไม่ควรคอยจนใกล้ถึงปลายปี หรือ ใกล้ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร “ร1” ครบกำหนด เป้าหมายการตรวจสอบอาคารนอกจากเพื่อความปลอดภัยแล้ว ผู้ตรวจสอบอาคารควรจะมุ่งเน้นการให้ความรู้ และ ชักจูงให้เจ้าของอาคารเห็นถึงประโยชน์ของความปลอดภัย รวมทั้งหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงที่เป็นไปได้ และ ให้เกิดความปลอดภัยในระดับที่ยอมรับได้
 5. แนวทางการตรวจสอบอาคาร การตรวจสอบอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารนี้ มีเป้าหมายเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าอาคารหลังนั้นถูกกฎหมายไปด้วย เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการตรวจสอบซึ่งสามารถออกตรวจสอบ และ ออกคำสั่งให้อาคารที่ยังผิดกฎหมายแก้ไขให้ถูกต้องได้ ผู้ตรวจสอบอาคารควรแนะนำเจ้าของอาคารให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาผลระหว่างการตรวจสอบด้วย ไม่ควรปล่อยให้ฝ่ายช่างประจำอาคารรับผิดชอบ หรือ ประสานงานโดยตรงกับผู้ตรวจสอบอาคารฝ่ายเดียว เพราะอาจเกิดการปกปิดข้อมูล การวางแผนการตรวจสอบเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อทำให้ผู้ตรวจสอบอาคารสามารถใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ควรแจ้งให้เจ้าของอาคารประกาศให้ผู้ใช้อาคารทราบล่วงหน้า ผู้ตรวจสอบอาคารจำเป็นต้องใช้ทักษะในการเจรจาสื่อสารอย่างดี รวมทั้งมีทัศนคติในการเสนอแนะเชิงบวก เพื่อให้เจ้าของอาคารเข้าใจถึงความจำเป็นในการแก้ไขปรับปรุงอาคารให้เกิดความปลอดภัย ดังนั้นผู้ตรวจสอบอาคารจำเป็นต้องเตรียมตัวให้ดี และ มีเหตุผล รวมทั้งเอกสาร หรือ มาตรฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้มารับรอง
 แนวทางปฏิบัติประกอบการพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1)
 1. เอกสารหลักฐาน
 2. การพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1)
 3. กำหนดเวลาการส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคาร
 4. ความรับผิดชอบ
ไม่พลาดทุกข่าวสาร LINE : @cctvbangkok.com
Facebook Comments
This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *