Aston IP camera

Aston IP camera เครือข่ายที่พักอาศัย

Aston IP camera เครือข่ายที่พักอาศัย

เครือข่ายที่พักอาศัย

เครือข่ายแลนขนาดเล็กประเภทหนึ่งที่มีการใช้งานภายในที่อยู่อาศัยเพื่อความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึ้น   ในปัจจุบันมีการขยายเครือข่ายของที่พักอาศัยขึ้นอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง   เป็นผลที่เกิดจากความสามารถในการเชื่อมต่อเครือข่ายความเร็วสูง    และในปัจจุบันนี้มีการเชื่อมต่อเครือข่ายในที่พักอาศัยเพื่อการทำงานต่าง  ๆ  ของผู้อาศัย  และรวมถึงการใช้เพื่อธุรกิจขนาดย่อมส่วนบุคคลและอุปกรณ์การพิมพ์ร่วมกัน  

Aston IP camera ซึ่งถือว่าเป็นการขยายตัวสู่อุปกรณ์ที่ใช้ตามบ้านให้สามารถใช้งานได้อย่างอัตโนมัติ  นอกจากการใช้งานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่รู้จักเป็นอย่างดี     เครือข่ายที่พักอาศัยเป็นการขยายการเชื่อมต่อของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสู่อุปกรณ์ต่าง  ๆ  ภายในที่พักอาศัยเดียวกันเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดในการใช้อุปกรณ์เหล่านั้น  

ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาวงจรเครือข่ายขนาดเล็กเพื่อการควบคุมอุปกรณ์ภายในครัวเรือนให้มีความสามารถในการทำงานได้ด้วยการใช้โปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้อุปกรณ์เหล่านี้อีกด้วย   ซึ่งเป็นการประหยัดพลังงานที่ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายที่พักอาศัยมาสนับสนุนและควบคุมการใช้งานของอุปกรณ์ภายในเครือข่าย

การเชื่อมต่อเครือข่ายที่พักอาศัยกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

อุปกรณ์ที่สำคัญในการเชื่อมต่อเครือข่ายบ้านพักอาศัยสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตประกอบด้วยต่อไปนี้

 • อุปกรณ์กระจายสัญญาณหรืออุปกรณ์ความเร็วสูงเพื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • เราว์เตอร์ หรือไฟร์วอลล์  หรือเครื่องคอมพิวเตอร์   เพื่อการทำงานที่สนับสนุนการเชื่อมต่อภายในพื้นที่ขนาดเล็ก  ผ่านเราว์เตอร์หรือไฟร์วอลล์
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับเราว์เตอร์หรือไฟร์วอลล์สู่เครือข่ายที่จัดตั้งขึ้น
 • ซอฟต์แวร์เพื่อการติดตั้งเครือข่ายที่พักอาศัย

                      ในปัจจุบันการพัฒนาเครือข่ายที่พักอาศัยมุ่งเน้นการใช้งานการสื่อสารในระบบการสื่อสารไร้สายเป็นสื่อในการเชื่อมต่อและส่งคำสั่งให้อุปกรณ์ในที่พักอาศัยทำงานได้โดยอัตโนมัติจากการสั่งงานทางไกล   การส่งข้อมูลภายในเครือข่ายที่พักอาศัยไม่ได้จำกัดเพียงคำสั่งของการสั่งอุปกรณ์เท่านั้นหากแต่สามารถส่งภาพและเสียงในลักษณะของมัลติมีเดียให้แก่ผู้อาศัยเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อการทำงานในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามความต้องการของผู้พักอาศัยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีในปัจจุบันอีกด้วย  

กล้องวงจรปิดเครือข่ายที่พักอาศัยเป็นเครือข่ายการสื่อสารระยะสั้นภายในที่พักอาศัย  รูปแบบการสื่อสารคล้ายกับการสื่อสารบนเครือข่ายแลน    ปัจจุบันนี้การสื่อสารที่ใช้งานภายในที่พักอาศัยนิยมใช้การสื่อสารไร้สายเพราะมีความคล่องตัวและความยือหยุ่นในการใช้งานสูงและความเร็วในการใช้งานภายในเครือข่ายไม่จำเป็นต้องใช้ความเร็วสูงในการสื่อสาร   

รูปแบบของเครือข่ายมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์  และจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยการลากสายเคเบิลเข้าสู่อาคารที่พักอาศัย  และมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณซึ่งเป็นอุปกรณ์เพื่อการสื่อสารไร้สายเพื่อให้ทุกที่ในอาคารที่พักอาศัยสามารถเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้โดยง่าย

                   การพัฒนาเครือข่ายที่พักอาศัยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของคนเราให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นด้วยการฝังเครื่องควบคุมหรือเครื่องควบคุมต่าง  ๆ  เข้าสู่อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกหรือเพื่อสร้างความปลอดภัย  แต่การตอบรับในปัจจุบันยังไม่เป็นไปตามความคาดหวัง 

เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่มีราคาแพงและความจำเป็นในการใช้งานต่ำ  ส่งผลให้การขยายตัวของเครือข่ายที่พักอาศัยเป็นไปได้ช้าเมื่อเทียบกับการขยายตัวของเครือข่ายแลนหรือแวน   ปัจจัยที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จของเครือข่ายที่พักอาศัยมีดังนี้

 1. ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งเทคโนโลยีต้องมีราคาต่ำเมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยของผู้ใช้ในปัจจะบัน หากผู้ใช้งานมีความรู้สึกว่าการได้ซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกหรือเครื่องที่สร้างความปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาถูก  แม้ว่าอุปกรณ์นั้นจัดได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตก็ตาม   ราคาที่ต่ำย่อมกระตุ้นความต้องการในการใช้อุปกรณ์ให้แก่ผู้อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี
 2. การติดตั้งใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ  ต้องง่ายเพราะผู้ใช้ไม่ชอบการเรียนรู้ที่ใช้เวลานานหรือต้องใช้การจดจำมาก   หากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการติดตั้งเทคโนโลยีใหม่สามารถกำหนดหน้าที่การทำงานได้โดยง่าย  ย่อมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี
 3. การดูแลรักษาอุปกรณ์ไม่มีความซับซ้อนเพราะหากการดูแลอุปกรณ์มีความยุ่งยากแล้ว ผู้ใช้งานย่อมไม่รู้สึกสบายใจในการใช้งานเหล่านั้นเพราะความกลัวที่จะต้องเสียเวลาในการดูแลรักษา  รวมถึงเสียค่าใช่จ่ายราคาแพงในการซ่อมบำรุงอีกด้วย

                         เครือข่ายที่พักอาศัยมีปัญหาด้านความเร็วในการส่งข้อมูลภายในเครือข่ายที่ผู้ใช้งานต้องการอีกด้วยเพราะความเร็วภายในเครือข่ายเป็นความเร็วต่ำ   สามารถสื่อสารได้ในระยะใกล้  และคุณภาพการบริการของเครือข่ายไร้สายภายในที่พักอาศัยมีข้อบกพร่องหลากหลายประการ  จึงเป็นสิ่งที่ต้องการพิจารณาโดยรอบคอบเมื่อผู้ใช้งานต้องการส่งภาพและเสียง

บทบาทของเครือข่ายไร้สายในเครือข่ายที่พักอาศัย

                    โดยทั่วไปเครือข่ายไร้สายเป็นการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุที่ได้รับการพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยวิทยุที่สามารถทะลุทะลวงสื่อต่าง  ๆ  ได้ทั้งระยะใกล้และระยะไกล    และการทำงานจะไม่มีการจดลิขสิทธิ์ความเป็นเจ้าของคลื่นต่าง  ๆ     

                  คลื่นวิทยุเป็นคลื่นความถี่ต่ำมีความสามารถในการสส่งผ่านวัตถุกีดขวางได้ดีกว่า   เป็นคลื่นที่สามารถส่งได้ในระยะทางไกลกว่าคลื่นไมโครเวฟและอินฟราเรดอีกด้วย   การติดตั้งเครือข่ายไร้สายในที่พักอาศัยนิยมใช้คลื่นวิทยุ   ผู้ใช้งานสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองไปยังตำแหน่งต่าง  ๆ  ของที่พักอาศัยได้โดยไม่ต้องกังวลความแรงของคลื่นจะสูญเสียไป

องค์ประกอบของเครือข่ายที่พักอาศัย

เครือข่ายที่พักอาศัยเป็นเครือข่ายไร้สายก่อนการติดตั้งผู้ใช้จำเป็นต้องรู้ถึงอุปกรณ์ที่สำคัญของระบบเครือข่ายไร้สายเสียก่อน   ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญของระบบเครือข่ายไร้สาย  ดังนี้

 1. ส่วนต่อประสานเครือข่ายไร้สาย หรือเรียกสั้น  ๆ  ว่า บลิวนิก  (WNIC)
 2. จุดเข้าถึงเครือข่าย หรือเอพี    เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นจุดเชื่อมต่อรระหว่างเครือข่ายไร้สายกับเครือข่ายมีสาย   และเป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณการสื่อสารอีกด้วย

                     ส่วนต่อประสานเครือข่ายไร้สายมีหน้าที่    กล้ำสัญญาณข้อมูลโดยใช้วิธีแผ่สเปกตรัมแบบลำดับตรง   หรือแบบคลื่นความถี่กระโดด    ก่อนที่สัญญาณข้อมูลจะกระจายไปสู่สถานีปลายทางที่กำหนด    การใช้การ์ดส่วนต่อประสานเครือข่ายหรือนิกเป็นการเสียสู่ไอซาบัส   

เอพีมีหน้าที่ในการกรองแม็กแอดเดรส  และมีฟังก์ชันในการแบ่งการส่งหรือที่เรียกว่า  การแบ่งส่วน  เพื่อให้การใช้แบนด์วิทด์ของเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  เพราะช่วงเวลาข้อมูลจากหลายแหล่งสามารถกระจายเข้าสู่ช่องสัญญาณไปสู่ปลายทางที่ต้องการ   การส่งจะมีลักษณะคล้ายกับการแบ่งช่วงเวลาการใช้แบนด์วิดท์ของหลาย  ๆ  สถานีร่วมกันส่งผลให้ข้อมุลจากทุกสถานีมีโอกาสส่งในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน   รูปแบบการทำงานของเครือข่ายไร้สายมี   2   ประเภทคือ

 1. การทำงานแบบเซลล์เดี่ยว การส่งข้อมูลหรือเรียกว่า  เซลล์   สู่เอพี  เพียงแห่งเดียว   การส่งข้อมูลแบบนี้นิยมใช้ในเครือข่ายขนาดเล็กมีปริมาณข้อมูลน้อย
 2. การทำงานแบบหลายเซลลู่หลายเอพีในเวลาเดียวกันเพื่อหาจุดที่สัญญาณแรงที่สุดที่มีความเหมาะสมในการส่งข้อมูล ขอบเขตของการรับสัญญาณของเครื่องเอพีหลาย  ๆ  เครื่องมีส่วนของการคาบเกี่ยวกับบางส่วน  ส่งผลให้การเชื่อมต่อระหว่างเอพีสามารถเกิดขึ้นได้    การส่งแบบหลายเซลล์จะเกิดในเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่เพราะมีผู้ใช้จำนวนมาก    ในระบบเครือข่ายไร้สายจึงจำเป็นต้องมีเครื่องเอพีหลาย   ๆ   เครื่องที่วางระยะคลื่นการรับส่งต้องคาบเกี่ยวกันเสมอ       อุปกรณ์เคลื่นที่ต้องการส่งข้อมูลก็จะส่งสัญญาณออกไปเพื่อหาตำแหน่งของคลื่นที่แรงที่สุดจากสถานีต่าง  ๆ   แล้วก็จะดำเนินการเชื่อมต่อกับสถานีเอพีนั้น  ๆ 

                     การเชื่อมต่อเครือข่ายที่พักอาศัยเป็นการขยายการเชื่อมต่อเครือข่ายความเร็วสูงจากผู้ให้บริการเข้าสู่อาคารที่พัก      เครื่อข่ายที่พักอาศัยนิยมการเชื่อมต่อภายในแบบที่ใช้อุปกรณ์เอพีเป็นหลัก   เรียกว่า  เอพีเบส    จากจุดเชื่อมต่อเข้าสู่ที่พักอาศัยที่ติดตั้งโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะมีการเชื่อมโยงสายเข้าสู่อุปกรณ์เอพี  

เพื่อการจายสัญญาณสู่อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชิ้นที่สามารถประมวลผลได้ด้วยตัวประม วลผล  ทำให้สามารถใช้ทรัพยากรบนเครือข่ายได้หลากหลายประเภทมากยิ่งขึ้น     ในระบบพื้นฐานของการส่งข้อมูลจะเป็นการส่งแบบเซลล์เดียวเพราะปริมาณผู้ใช้งานมีจำนวนน้อย   กรณีที่พักอาศัยที่มีขนาดใหญ่ผู้ใช้งานเครือข่ายมีจำนวนมากจะมีการส่งข้อมูลแบบหลายเซลล์  ซึ่งเอพีจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายมีสาย  และแต่ละเครือข่ายมีการส่งแบบเซลล์เดี่ยว

แอปพลิเคชันของเครือข่ายที่พักอาศัย

เครือข่ายไร้สายมีการใช้งานที่หลากหลาย  และมีรูปแบบแอปพลิเคชันที่สามารถแยกประเภทการใช้งานได้หลากหลาย  ดังนี้

 • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกัน แอปพลิเคชันที่สนับสนุนการกระจายสัญญาณเพื่อให้อุปกรณ์ต่าง  ๆ   ในที่เดียวกันสามารถใช้อินเทอร์เน็ตร่วมกันได้อย่างมีประสิทฑิภาพดี
 • การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่วมกัน แอปพลิเคชันที่สนับสนุนให้เกิดการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่วมกัน
 • การใช้แฟ้มและแอปพลิเคชันร่วมกัน แอปพลิเคชันที่บริหารจัดการให้ผู้ใช้งานบนระบบเครือข่ายที่พักอาศัยสามารถเรียกใช้แฟ้มข้อมูลรวมถึงแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนเครื่อแม่ข่ายภายในเครือข่ายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การส่งเสียงและวีดีทัศน์บนระบบไอพี แอปพลิเคชันที่สนับสนุนการสื่อสารหรือการส่งข้อมูลประเภทเสียงและวีดิทัศน์ไปยังปลายทางด้วยเทคโนโลยีของเครือข่ายไอพี
 • บ้านอัตโนมัติ แอปพลิเคชันที่ติดตั้งในวงจรของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง   ๆ  ภายในที่พักอาศัยและช่วยให้การเรียกใช้งานได้อย่างอัตโนมัติเพียงการจัดตั้งคำสั่งของผู้ใช้งาน   การทำงานของแอปพลิชันมักจะไม่ต้องการการควบุคมหรือแทรกสอดการทำงานจากผู้พักอาศัยทั้งสิ้น
 • ความบันเทิง แอปพลิเคชันที่สนับสนุนการสร้างความบันเทิงภายในที่พักอาศัย    เช่น  แอปพลิเคชันทำหน้าที่ในการเล่นเพลงผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเล่นภาพยนตร์ผ่านอินเทอร์เน็ต  เป็นต้น

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกันบนเครือข่ายที่พักอาศัย

ในปัจจุบันการพัฒนาศักยภาพของการสื่อสารอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายที่พักอาศัย    ในทางกลับกันจะเห็นความเป็นจริงคือเครือข่ายที่พักอาศัยจากความต้องการของผู้พักอาศัยที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตได้จากที่พักของตนตลอดเวลา    การเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการเครือข่ายสู่บ้านพักเพียงจุดเดียวย่อมเป็นการสูญเสียค่าใช้จ่ายในราคาสูงและเป็นการใช้ทรัพยากรการเชื่อมต่ออย่างไม่คุ้มค่า   

เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเป็นการกระจายค่าใช้จ่ายให้ต่ำลง   การพัฒนาแอปพลิชันเพื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกันจึงเป็นสิ่งที่สามารถเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการให้บริการและผู้รับบริการอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี    

การทำงานจะมีลักษณะของแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการบริการมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกันจะดำเนินการสำหรับแหล่งที่อยู่อาศัยที่อยู่ในที่เดียวกันเพื่อให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยสายสื่อสารเดียวกัน  เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแต่ละราย     ในปัจจุบันการบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกันมีรูปแบบการบริการดังนี้

 1. การเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยีเอดีเอสแอล
 2. การเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยีเคเบิลโมเด็ม
 3. การเชื่อมต่อด้วยจานดาวเทียม เป็นลักษณะของการให้บริการแบบไร้สายที่ใช้คลื่นวิทยุเพื่อการสื่อสารระยะทางไกลสู่การสื่อสารตามบ้าน   ความเร็วในการส่งข้อมูล  มีข้อจำกัดเมื่ออากาศมีความแปรปรวนหรือมีฝนฟ้าคะนองการสื่อสารจะมีประสิทธิภาพลดลงมากจนถึงไม่สามารถสื่อสารได้

                    เทคโนโลยีที่สนับสนุนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้ง  3   ประเภทร่วมกันเป็นการสนับสนุนในรูปแบบของเครือข่ายความเร็วสูงที่สามารถส่งข้อมูลประเภท  ภาพ  และเสียงได้อย่างสมบูรณ์   และนำไปสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการบริการรูปแบบอื่น ๆ

การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่วมกันบนเครือข่ายที่พักอาศัย

ระบบคอมพิวเตอร์มักมีการทำงานที่มีอุปกรณ์รอบข้างหลากหลายชนิด  และจำนวนของผู้ใช้ที่ที่พักอาศัยอาจมีมากกว่าหนึ่งคน  แต่ละคนย่อมต้องมีความต้องการใช้อุปกรณ์รอบข้างเพื่อสร้างความสะดวกในการทำงานของตนให้เกิดขึ้นแต่การจัดซื้ออุปกรณ์เหล่านั้นของทุกคนในที่พักอาศัยเดียวกันถือเป็นความสิ้นเปลืองอย่างมาก  

การเชื่อมต่อเครือข่ายที่พักอาศัยจะช่วยให้การใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้นในที่พักเดียวกันสามารถเกิดได้และเป็นการประหยัดทรัพยากรเพื่อการใช้งานและมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีกว่าการมีอุปกรณ์ประจำทุกเครื่องคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายเดียวกัน

การใช้แฟ้มและแอปพลิเคชั่นร่วมกันบนเครือข่ายที่พักอาศัย

เครือข่ายที่พักอาศัยที่มีการติดตั้งอุปกรณ์รอบข้างแล้ว       การทำงานต่าง  ๆ  ย่อมหลีกเลี่ยงการใช้งานแฟ้มข้อมูล  หรือการใช้แอปพลิเคชันร่วกันของคนที่พักอาศัยเดียวกันไม่ได้    การพัฒนาเครือข่ายที่พักอาศัยเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแอปพลิเคชันที่ใช้งานเดียวกัยให้แก่ผู้ใช้ทุกคนให้สามารถใช้งานได้อย่างอิสระ  

การติดตั้งเครือข่ายที่พักอาศัยจึงประยุกต์เพื่อสนับสนุนการใช้แฟ้มข้อมูลและอแปพลิเคชันร่วมกันภายในที่เดียวกันได้    ก่อให้เกิดความคล่องตัวและประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้พักอาศัยนั้น  ๆ 

การส่งเสียงและวีดิทัศน์บนระบบไอพีบนเครือข่ายที่พักอาศัย

ข้อมูลที่ส่งบนเครือข่ายในปัจจุบันจะเป็นข้อมูลประเภทภาพ  เสียง  และวีดิทัศน์เป็นส่วนมาก   เครือข่ายที่พักอาศัยเป็นอีกเครือข่ายหนึ่งที่ต้องมีการพัฒนาสู่ระบบที่สามารถส่งต่อข้อมูลประเภทต่าง  ๆ   เหล่านี้ได้    โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งของการเกิดข้อมูลเหล่านั้น

บ้านอัตโนมัติ

              อุปกรณ์ทุกประเภทภายในบ้านสามารถสั่งหรือโปรแกรมให้เกิดการทำงานได้อย่างอัตโนมัติ    และปราศจากการสอดแทรกของบุคคลภานนอก   การทำงานของบ้านอัตโนมัติต้องมีระบบควบคุม  และระบบควบคุมต้องควบคุมปัจจัยสำคัญหลัก   3  ปัจจัย  คือ

 1. การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นการควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามที่กำหนด  ชนิดของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกควบคุม  เช่น  โทรทัศน์  วิทยุ  เป็นต้น
 2. การควบคุมพลังงาน การควบคุมการใช้พลังงานต่าง  ๆ  ของอุปกรณ์ภายมนอาคารไม่ให้มีการสูญเปล่า  เช่น  การควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้า  เป็นต้น
 3. การควบคุมความปลอดภัยและการตรวจจับต่าง ๆ        วัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันโดยรอบ   เป็นการป้องกันความปลอดภัยชองอาคารที่พักอาศัยในด้านต่าง  ๆ   เช่น  ไฟไหม้   เป็นต้น

ความบันเทิงบนเครือข่ายที่พักอาศัย

ในปัจจุบันการมีเในปัจจุบันการมีเครือข่ายที่พักอาศัยส่งผลให้สร้างความบันเทิงในบ้านได้โดยสะดวก   ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมผ่านอินเทอร์เน็ต  การดูภาพยนตร์  โทรทัศน์    สามารถทำได้โดยง่าย      การจำแนกประเภทของแอปพลิเคชันบนเครือข่ายที่พักอาศัยสามารถจำแนกออกเป็น  2  ประเภท  คือ  แอปพลิเคชันแบบทำงานทันที  และแอปพลิเคชันแบบไม่ทำงานทันที

 • แอปพลิเคชันแบบทำงานทันที การทำงานที่มีความไวต่อค่าความหน่วงสูงส่งผลให้ปลายทางได้รับข้อมูลช้าและเมื่อถึงปลายทางช้าจะส่งผลให้ข้อมูลไม่สามารถนำไปใช้งานได้ตามความต้องการและความสำคัญของข้อมูลจะหมดไปทันที

แอปพลิเคชันแบบไม่ทำงานทันที        การทำงานที่ไม่ได้รับผลกระทบที่เกิดจากความหน่วง   หากข้อมูลที่ส่งมีค่าความหน่วงสูงเมื่อข้อมูลไปถึงปลายทางแล้วความสำคัญหรือความหมายของข้อมูลยังคงอยู่และสามารถนำไปใช้งานต่อได้ตามต้องการ  

Related link : กล้องวงจรปิด Avtech และหน่วยเก็บเครือข่าย

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *