แหล่งขายกล้องวงจรปิด

แหล่งขายกล้องวงจรปิด และความสำคัญของเทคโนโลยี

แหล่งขายกล้องวงจรปิด และความสำคัญของเทคโนโลยี

ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วยองค์ประกอบส่วนต่างๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการทํางานร่วมกันเป็นอย่างดี ทําให้หลายองค์กรสนใจ นําเข้ามาใช้สนับสนุนการทํางานในด้านต่างๆ ให้มีความรวดเร็วมากขึ้น เนื่องจาก องค์ประกอบเหล่านั้น ได้ถูกพัฒนาให้มี ความสามารถและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตามความซับซ้อนของกระบวนการทางธุรกิจและปริมาณข้อมูล

เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเข้ามามีบทบาทในกระบวนการทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย องค์กรธุรกิจต้องนำความสามารถและความรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้ มาช่วยให้ในการดําเนินงานด้านต่างๆ เพื่อยกระดับ ศักยภาพของตนให้เหนือคู่แข่งขัน เช่น งานด้านการติดต่อสื่อสาร การวางแผน การตัดสินใจ และการจัดการ

นอกจากความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต่อไปนี้จะกล่าวถึงตัวอย่าง

ประโยชน์ที่ได้รับจาก การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์กร ซึ่งทําให้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญและมีอิทธิพลต่อการดําเนินขององค์กรในปัจจุบัน

1. ช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทํางาน อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการผลิต เนื่องจากการนําระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเข้ามาใช้ในองค์กร จะช่วยให้พนักงานในองค์กรสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ เช่น การใช้เครื่องพิมพ์ (Printer) สแกนเนอร์ (Scanner) ร่วมกัน เป็นต้น

2. ช่วยจัดระบบสารสนเทศที่มีอยู่อย่างมากมายให้เป็นระเบียบ ทําให้สะดวกรวดเร็ว ง่ายในการจัดเก็บและ ค้นหาข้อมูล

3. ช่วยให้การสื่อสารระหว่างกันมีความรวดเร็วมากขึ้น ลดปัญหาเรื่องระยะเวลาและระยะทาง โดยนําระบบเครือข่าย และโทรศัพท์เข้ามาช่วย เช่น อินเตอร์เน็ต (Internet) และ อินทราเน็ต (Intranet) เป็นต้น

4. เทคโนโลยีสารสนเทศบางอย่างเป็นแบบอัตโนมัติ ที่สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้จากแหล่งอื่นเมื่อใดก็ได้ เช่น ระบบการฝาก-ถอนเงินผ่านตู้ ATM และการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ เป็นต้น

5. ทําให้มีการกระจายโอกาสการเรียนรู้ เช่น มีการใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล การรักษาพยาบาลผ่านเครือข่ายสื่อสาร การสั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

6. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสารสนเทศ เช่น การคํานวณตัวเลขที่ยุ่งยากซับซ้อน เป็นต้น

7. ช่วยลดจํานวนบุคลากรในการประมวลผลและผลิตสารสนเทศ เนื่องจากจะทําให้มีความรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด บุคลากรในองค์กรสามารถนําเวลาส่วนที่เหลือไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นได้ งานบางอย ที่จําเป็นต้องมีบุคลากรในการตรวจสอบความผิดพลาดก็อาจใช้จํานวนบุคลากรน้อยลง เช่น ผู้ตรวจสอบ อักษร เมื่อนําโปรแกรม Microsoft Word มาใช้ ในตัวโปรแกรม มีการตรวจสอบคําที่ผิดพลาดโดยอัตโนมัติ ทําให้ลดงานของผู้ตรวจสอบอักษรลงได้บางส่วน เป็นต้น

8. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ในระยะแรกของการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ อาจต้องมีการลงทุนที่ค่อนข้างสูง แต่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร เป็นต้น

เมื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว
แหล่งขายกล้องวงจรปิด และความสำคัญของเทคโนโลยี ทําให้ทราบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความจําเป็นและ เป็นเครื่องมือสําคัญในการดําเนินงานขององค์กรในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เนื่องจากประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น นอกจากจะช่วยประมวลผลข้อมูลที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันให้กลายเป็นสารสนเทศที่ดี ถูกต้อง

และสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ตามต้องการได้แล้ว ยังมีส่วนช่วยให้องค์กรมีความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจอีกด้วย ทั้งนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องถูกนําไปใช้ร่วมกันได้ระหว่างทรัพยากรอื่นๆ ภายในองค์กรได้อย่างลงตัว

Related link :กล้องวงจรปิด Hi-view และจริยธรรมทางด้านคอมพิวเตอร์

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *