กล้องวงจรปิดนนทบุรี

กล้องวงจรปิดนนทบุรี และการเชื่อมต่อเครือข่ายเฉพาะที่ด้วยสถาปัตยกรรมอิเทอร์เน็ต (Ethernet LAN)

กล้องวงจรปิดนนทบุรี และการเชื่อมต่อเครือข่ายเฉพาะที่ด้วยสถาปัตยกรรมอิเทอร์เน็ต (Ethernet LAN)

การเชื่อมต่อเครือข่ายเฉพาะที่ด้วยสถาปัตยกรรมอิเทอร์เน็ต  (Ethernet  LAN)

                  ในการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารในระยะแรกถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างสูง    เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะมีอุปกรณ์เชื่อมต่อทีเรียกว่า  การ์ดส่วนต่อประสานเครือข่ายหรือ  นิก   ในการ์ดจะบรรจุข้อมูลที่ระบุเลขที่ของการ์ด หรือ เลขที่อยู่เชิงภายภาพ  หรือที่เรียกว่า  เลขที่อยู่เพื่อการควบคุมการเข้าถึงสื่อ  และเรียกสั้น  ๆ  ว่า  แม็กแอดเดรส    ซึ่งเป็นค่าเฉพาะที่ไม่การซ้ำซ้อนกัน   เมื่อเปลี่ยนการ์ดส่วนต่อประสานเครือข่าย  ค่าของแม็กแอดเดรสของเครื่องนั้นก็จะถูกเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน

ในสถาปัตยกรรมแบบอีเทอร์เน็ตการส่งข้อมูลที่เกิดขึ้นจะเป็นการส่งแบบแพร่สัญญาณ   เครื่องทุกเครื่องในเครือข่ายจะได้รับสัญญาณข้อมูลเหมือนกัน   การใช้โพรโทคอลเพื่อการควบคุมการเข้าใช้ช่องทางการสื่อสาร   จึงจำเป็นอย่างมากเพื่อป้องกันการชนกันของสัญญาณ  

               เครือข่ายที่หลากหลายที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   ต้องมีการจัดตั้งระบบชื่อโดเมนเพื่อบริหารจัดการชื่อที่ใช้บนเครือข่ายเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกัน     หน้าที่หลักของระบบโดเมน    คือ  การกำหนดเลขที่อยู่เชิงตรรกะ  หรือ   เลขที่อยู่ไอพี   ปลายทางที่มีชื่อกลุ่มเครื่องระบุในกลุ่มข้อมูลที่ต้องการส่ง   จะมีระบบการตั้งชื่อเป็นลำดับชั้นเพื่อการค้นหาในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้โดยง่าย

ปัจจัยในการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารการพัฒนาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีการหยุดยั้ง    พิจารณาโดยละเอียดจะเห็นได้ว่าการพัฒนาเกิดขึ้นจากปัจจัยที่มากระตุ้นหลายปัจจัย   ดังนี้

บทบาทของเทคโนโลยี

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดรูปแบบของข้อมูลที่มีความหลากหลาย  คือ  ตัวเลข  ตัวอักษร  สายอักขระ   ภาพ  เสียง  และมัลติมีเดีย  กล้องวงจรปิด เหล่านี้เป็นข้อมูลกลุ่มที่ผู้ใช้แต่ละกลุ่มมีความต้องการใช้งานร่วมกันบนเครือข่ายการสื่อสาร  หากพิจารณารูปแบบเครือข่ายการสื่อสารแบบเดิมแล้วการส่งข้อมูลเหล่านี้จะไม่สามารถส่งไปปลายทางในช่วงเวลาที่ต้องการได้เพราะความสามารถของการสื่อสารในอดีตมีความล่าช้าในการส่งข้อมูลปลายทางที่รับข้อมูลจะไม่สามารถใช้ข้อมูลในทันทีที่ได้รับ

               ปัจจุบัน กล้องวงจรปิดนนทบุรี พัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเป็นการพัฒนาเครือข่ายไร้สายโดยพิจารณาด้านความเร็วที่ปรากฏจะเห็นได้ว่าความเร็วของเครือข่ายเริ่มมีสภาวะคงตัว  จากข้อจำกัดของสื่อต่าง  ๆ   ที่นำมาใช้  เช่น  ข้อจำกัดของคุณภาพในการนำไฟฟ้าของสายเคเบิล    หรือ คุณภาพของคลื่นที่ใช้ส่งข้อมูลจะไม่มากไปกว่าคุณภาพของคลื่นแสง     การพัฒนาระบบโทรศัพท์เพื่อการส่งข้อมูลเสียงบนเครือข่ายการสื่อสารในปัจจุบันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีช่วยให้การส่งข้อมูลสามารถส่งได้ไม่น้อยกว่า  1012บิดต่อวินาที    การพัฒนานี้ส่งผลให้การใช้งานเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางตั้งแต่การส่งแฟ้มข้อมูลธรรมดาจนถึงแฟ้มข้อมูลที่เป็นทั้งภาพและเสียงในปัจจุบัน

บทบาทของกฎข้อบังคับ

กฏระเบีบในการดำเนินการที่แตกต่างกันในแต่ละองค์กรเป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุปกรณ์เครือข่ายการสื่อสารที่มีความซับซ้อนมากขึ้น   และมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร   แต่ในขณะเดียวกันข้อมูลภายในองค์กรบางส่วนจะต้องมีระบบรักษาความลับไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลสู่องค์กรคู่แข่งอื่น  ๆ  ได้   ขอบเขตในการให้และรักษาความลับของข้อมูลจึงเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารแบบเอกซ์ทราเน็ตขึน   แทนการเชื่อมต่อเครือข่ายการสื่อสารโดยตรงให้แก่องค์กรคู่ค้าเป็นต้น    กฎระเบียบที่ออกโดยสมาคมผู้กำหนดมาตรฐานต่าง  ๆ  เป็นปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของเครือข่ายการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนี้

บทบาทของการตลาด

ผู้ใช้งานเครือข่ายมีความต้องการที่หลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา   การแข่งขันทางการตลาดของผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายการสื่อสารได้มุ่งเน้นในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ     รวมถึงการพัฒนารูปแบบของการส่งข้อมูลบนเครือข่ายให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานให้ได้มากที่สุด    ผู้ผลิตรายใดไม่สามารถพัฒนาอุปกรณ์ของตนให้มีประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลที่โดดเด่นกว่ารายอื่นโอกาสที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปในวงการการสื่อสารย่อมเป็นไปได้ยาก   ผู้ใช้งานเครือข่ายย่อมเลือกอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพการใช้งานสูงอยู่ตลอดเวลา   เหตุนี้การพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด

บทบาทของมาตรฐาน

ในอดีตการสื่อสารข้อมูลจะสามารถทำได้เฉพาะระบบเครือข่ายเดียวกันและอุปกรณ์เชื่อมต่อที่ผลิตรายเดียวกัน    แต่ถ้าเชื่อมต่อด้วยผู้ผลิตอุปกรณ์ที่แต่กต่างกันนั้นทำได้ยากและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอย่างมาก  ทำให้ไม่มีความคล่องตัว   ดังนั้นเพื่อให้การสื่อสารระหว่างเครือข่ายเป็นไปโดยไม่มีขอบเขตจึงได้มีการจัดตั้งมาตรฐานการสื่อสารขึ้นโดยองค์การต่าง  ๆ  ดังนี้

  1. American  National Standards  Institute (ข่่่่ANSI)     สถาบันที่มีบทบาทในการกำหนดรูปแบบและวิธีการแทนค่าข้อมูลหรือข้อความเพื่อส่งไปบนสื่อเพื่อการสื่อสาร
  2. Electronic  Industries  Association(EIA)  สมาคมที่ไม่แสวงหาผลกำไร   ทำหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าต่าง  ๆ  เฉพาะส่วนต่อประสานระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และโมเด็ม
  3. Infrared  Data  Association  (IrDA)      เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการจัดทำมาตรฐานเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยคลื่นอินฟราเรด
  4. Institute  of  Electrical  and Electronics  Engineers  (IEEE)เป็นสมาคมด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุด  มีหน้าที่ในการค้นคว้าวิจัย  และกำกับมาตรฐานต่าง  ๆ  ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสถาบันนี้เป็นผู้กำหนดมาตรฐานการสื่อสารในระบบเครือข่ายเฉพาะที่
  5. International  Organization  for  Standardization  (ISO)     หน่วยงานที่จัดทำมาตรฐานในการออกแบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อระหว่างระบบเครือข่ายผลงานที่ใช้เป็นมาตรฐานสากล  คือโมเดลโอเอสไอ  เป็นโมเดลที่มีชั้นการทำงาน  7  ชั้น
  6. International  Telecommunication  Union – Telecommunication  Standardization  (ITU-T)   หน่วยงานที่ดูแลกำกับมาตรฐานการสื่อสารโทรคมนาคม

องค์กรต่าง  ๆ   ได้มีการกำหนดมาตรฐานและผลที่ได้  คือ  การพัฒนารูปแบบการบริการบนเครือข่ายการสื่อสารที่ไม่สิ้นสุด   เพื่อให้ได้มาซึ่งการบริหารที่สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้อย่างดีทีสุด 

Related link : ขายกล้อง WiFi และเครือข่ายการสื่อสารการทำงานของผู้ที่ใช้

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *