กล้องวงจรปิด DVR

กล้องวงจรปิด DVR และการบริหารจัดการความต้องการของสถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ต

กล้องวงจรปิด DVR และการบริหารจัดการความต้องการของสถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ต

สถาปัตยกรรมทีซีพี / ไอพี

รูปแบบของสถาปัตยกรรมอีกประเภทหนึ่งที่มีความคล้ายกับสถาปัตยกรรมของตัวแบบอ้างอิงโอเอสไอ  มีคุณสมบัติเป็นกลุ่มของโพรโทคอลที่สนับสนุนให้การเชื่อมต่อและการสื่อสารสามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างเครือข่ายที่มีความแตกต่างกัน   การพัฒนาให้การสื่อสารเกิดระหว่างเครือข่ายอาร์พาเน็ตซึ่งเป็นเครือข่ายสลับกลุ่มข้อมูล 

เครือข่ายกลุ่มข้อมูลคลื่นวิทยุ  และเครือข่ายกลลุ่มข้อมูลดาวเทียมที่มีการใช้งานทางการทหารทั้งสิ้น    โครงร่างของสถาปัตยกรรมนี้มีเพียง  5  ชั้นเท่านั้น  คือ  ชั้นกายภาพ  ชั้นต่อประสานเครือข่าย  ชั้นอินเทอร์เน็ต  ชั้นขนส่ง  และชั้นการประยุกต์  หน้าที่การทำงานของแต่ละชั้นมีดังนี้

 1. ชั้นกายภาพ      ทำหน้าที่กำหนดการเชื่อมต่ออุปกรณ์การสื่อสารและการส่งข้อมูลสู่อุปกรณ์ต่าง  ๆ  คุณสมบัติของสื่อที่จะใช้ส่งต้องถูกกำหนดและตรวจสอบในชั้นกายภาพ
 2. ชั้นส่วนต่อประสานเครือข่าย      ทำหน้าที่ควบคุมการส่งกลุ่มข้อมูล หรือแพ็กเก็ตสู่ระบบเครือข่ายการสื่อสาร   การทำงานของชั้นนี้ต้องทำงานร่วมกับตัวแบบอ้างอิงไอเอสโอในชั้นเครือข่ายและชั้นเชื่อมข้อมูล   ส่วนต่อประสานที่ทำงานในชั้นนี้มีหลากหลายประเภท     ชั้นส่วนต่อประสานเครือข่ายยังทำงานมุ่งเน้นในด้านของโพรโทคอลที่ใช้เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ตัดกัน   โดยตำแหน่งเกตเวย์ของแต่ละเครือข่ายนั้นโพรโทคอลของส่วนต่อประสานนี้จะหุ้มห่อกลุ่มข้อมูลไอพี  รูปแบบของกลุ่มข้อมูลหรือเฟรมของเครือข่ายที่จะสั่งต่อออกไป  ด้วยลักษณะการทำงานนี้เองจึงทำให้การทำงานในชั้นอินเทอร์เน็ตมีความเป็นอิสระจากเทคโนโลยีที่ใช้ในชั้นส่วนต่อประสานเครือข่าย  รวมถึงเป็นวิธีการที่ยินยอมให้ชั้นอินเทอร์เน็ตสามารถให้บริการส่งข้อมูลได้ไม่ต้องคำนึงถึงรูปแบบการต่อเครือข่ายของเครือข่ายที่จะส่งกลุ่มข้อมูล
 3. ชั้นอินเทอร์เน็ต       ทำหน้าที่ในการส่งข้อมูลข้ามเครือข่ายหลายเครือข่ายที่แตกต่างกันผ่านการทำงานของเกตเวย์หรือเราว์เตอร์    การทำงานจะต้องขึ้นกับการทำงานของตัวแบบอ้างอิงโอเอสไอในชั้นเครือข่ายที่มุ่งเน้นด้านการส่งต่อกลุ่มข้อมูลระหว่างเครื่องที่เชื่อมต่อกันบนเครือข่ายที่แตกต่าง   จึงต้องทำงานเกี่ยวกับการหาเส้นทางเพื่อส่งกลุ่มข้อมูลข้ามเครือข่ายเท่า ๆ กับการควบคุมความหนาแน่นของเครือข่ายการสื่อสารที่เกิดขึ้น  ประเด็นสำคัญของอินเทอร์เน็ต คือ การกำหนดเลขที่อยู่ครอบคลุมค่าเดียวให้กับเครื่อง ๆ หนึ่งที่มีการเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ต  ลักษณะการให้บริการของชั้นอินเทอร์เน็ตมีเพียงรูปแบบเดียว  คือ การบริการแบบพยายามดีที่สุด  มีการเชื่อมต่อแบบไม่กำหนดการเชื่อมต่อในการส่งกลุ่มข้อมูล  กลุ่มข้อมูลไอพีที่เราว์เตอร์มีการแลกเปลี่ยนกันไม่มีารกำหนดการเชื่อมต่อก่อนการส่ง  เส้นทางที่แต่ละกลุ่มข้อมูลใช้นั้นอาจเหมือนหรือแตกต่างกันได้  จึงเรียกกลุ่มข้อมูลไอพีว่า  เดทาแกรม  เนื่องจากการเชื่อมต่อเป็นแบบไม่กำหนดการเชื่อมต่อ  ระบบการสื่อสารจึงมีความทนทาน  เมื่อมีความล้มเหลวเกิดขึ้นของเครือข่ายกลุ่มข้อมูลจะหาเส้นทางรอบ  ๆ  จุดที่ล้มเหลวจึงไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดการเชื่อมต่อก่อนการส่งเมื่อสภาวะเครือข่ายเกิดการคั่งเกตเวย์มีหน้าที่ในการลบกลุ่มข้อมูลออกจากช่องทางการสื่อสาร   ชั้นการขนส่งจะทำหน้าที่ดูแลความสูญเสียของกลุ่มข้อมูลต่อไป
 4. ชั้นขนส่ง      การให้บริการมี  2  รูปแบบ  การให้บริการการเชื่อมต่อแบบกำหนดการเชื่อมต่อก่อนการส่งข้อมูล  และการให้บริการแบบไม่กำหนดการเชื่อมต่อก่อนการส่งข้อมูล    โพรโทคอบที่ทำหน้าสร้างการเชื่อมต่อเพื่อส่งข้อมูลแบบกำหนดการเชื่อมต่อนั้น  คือ  ทีซีพี   ข้อมูลประเภทนี้นับเป็นการส่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือในการส่งสูง   เมื่อเกิดความผิดพลาดแล้วระบบจะสามารถกู้คืนความผิดพลาดเหล่านั้นได้  รวมถึงมีกลไกในการควบคุมการไหลของข้อมูลไม่ให้ช่องทางการสื่อสารเกิดสภาวะคั่ง   ขณะที่การเชื่อมต่อเพื่อส่งข้อมูลแบบไม่กำหนดการเชื่อมต่อก่อนการส่งจะทำหน้าที่โดยโพรโทคอลยูดีพี  คุณสมบัติในการทำงานจะตรงข้ามกับการทำงานด้วยโพรโทคอลทีซีพี   การใช้โพรโทคอลยูดีพีจะเหมาะสมกับโปรแกรมประยุกต์ที่มีการส่งข้อมูลที่ต้องการความเร็วในการส่งสู
 5. ชั้นการประยุกต์       การทำงานสามารถทำงานร่วมกับชั้นขนส่งและชั้นอินเทอร์เน็ตได้โดยตรง   การทำงานในชั้นนี้เป็นการทำงานที่ประสานกับโปรแกรมประยุกต์ต่าง  ๆ  ที่ทำงานบนเครือข่ายการสื่อสาร

สถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ต

ในปัจจุบันถือเป็นเครือข่ายสาธารณะที่มีความสำคัญต่อพัฒนาการของมนุษย์   การทำความเข้าใจต่อการทำงานเป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งที่ควรกระทำ  การพิจารณาจากรูปแบบการทำงานของกล้องวงจรปิดอินเทอร์เน็ตสามารถพูดได้ว่าคุณสมบัติของสถาปัตยกรรมของอินเทอร์เน็ตที่ควรรู้มีดังนี้

 1. ความสามารถในการทำมัลติเพล็กช์
 2. ความสามารถในการอยู่รอดจากการใช้งานอย่างหนาแน่น
 3. ความสามารถในการให้บริการทั่วไป
 4. ความสามารถในการรองรับเทคโนโลยีที่หลากหลาย

ความสามารถในการทำมัลติเพล็กซ์

การเชื่อมต่อของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการเชื่อมต่อโหนดหลาย  ๆ  โหนดที่ต้องการส่งข้อมูลพร้อมกันหรือต่างเวลากันให้เกิดเป็นเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่เพียงเครือข่ายเดียว    ในการรวมสัญญาณจากอุปกรณ์ต่าง  ๆ  ที่หลากหลายให้สามารถส่งไปในช่องทางการสื่อสารเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่จำเป็น    ปริมาณการใช้งานที่มากและความต้องการที่เร่งด่วนของผู้ใช้งานมีไม่จำกัด    หากขั้นตอนและวิธีการรวมสัญญาณไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้การใช้ช่องทางการสื่อสารเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ  เกิดความล่าช้า   ผู้ใช้ที่ต้องการส่งข้อมูลจะต้องรอให้ช่องทางการสื่อสารในเครือข่ายว่างเสียก่อนจึงจะส่งข้อมูลได้   สภาวะเช่นนี้ย่อมไม่เกิดผลดีต่อผู้ใช้งานที่มีจำนวนมากในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ความสามารถในการอยู่รอดจากการใช้งานอย่างหนาแน่น

เรามุ่งเน้นที่ความอยู่รอดของข้อความที่ส่งบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   ผู้ใช้ช่องทางการสื่อสารมีจำนวนมากโอกาสที่สภาวะการสื่อสารคั่งจะมีสูง   
กล้องวงจรปิด DVR เมื่อผู้ใช้ส่งข้อความของตนสู่ช่องทางการสื่อสาร  เครือข่ายอินเทอร์เน็ตควรส่งข้อความไปยังปลายทางได้ตามความต้องการไม่ว่าช่องทางการสื่อสารจะหนาแน่นเพียงใด  หรือมีสภาวะเสี่ยงต่อการเชื่อมต่อขาดในบางตำแหน่งก็ตาม

ความสามารถในการให้บริการทั่วไป

การที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากและหลากหลาย  ย่อมมีความต้องการข้อมูลหรือบริการที่แตกต่างกันของอินเทอร์เน็ต  เช่น  บางกลุ่มต้องการใช้บริการด้านข่าวสาร  ด้านความบันเทิง  และทางด้านเพื่อความมั่นคงของประเทศ  เป็นต้น   ดังนั้นจะต้องสามารถรองรับความต้องการและรูปแบบการบริการที่หลากหลายเหล่านี้โดยไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือข้อจำกัดใด  ๆ  ของระบบการทำงาน  แต่ยังคงมีประสิทธิภาพในการบริการ  คือ  ความเร็ว  และความแม่นยำในการส่งข้อมูล

ความสามารถในการรองรับเทคโนโลยีที่หลากลาย

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันและแต่ละแลนยังคงใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกันทั้งคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  และผู้ผลิต   เครือข่ายจะต้องมีความสามารถรองรับความหลากหลายของอุปกรณ์การเชื่อมต่อเหล่านั้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของผู้ใช้งานบนเครือข่าย

การบริหารจัดการความต้องการของสถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ต

เครือข่ายที่จะเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตผู้ออกแบบจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง  ๆ  ต่อไปนี้

 • อุปกรณ์ใดบ้างที่จำเป็นต้องปรากฏในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เหล่านั้นจะต้องมีการตั้งชื่ออย่างไร
 • การกำหนดเลขที่อยู่ของอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และข้อความที่ใช้ในการหาเส้นทาง  รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างโหนดต่าง  ๆ  บนเครือข่าย
 • วิธีดำเนินการของอุปกรณ์ต่าง  ๆ  ในการล้ำสัญญาณเพื่อการส่งข้อมูล
 • วิธีการจัดสรรทรัพยากรบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • วิธีการจัดการควบคุมความปลอดภัย  และการวางขอบข่ายการรักษาความปลอดภัยของระบบการทำงาน

ประโยชน์ของการพิจารณาแบ่งสถาปัตยกรรมเป็นชั้นต่าง  ๆ

สถาปัตยกรรมต่าง  ๆ  ได้มีการพัฒนาลักษณะที่มีการแบ่งเป็นชั้นของการทำงาน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานอย่างชัดเจนในแต่ละชั้น   การสื่อสารระหว่างชั้นจะมีส่วนต่อประสานเพื่อการส่งข้อมูลสามารถทำได้โดยง่าย   การปรับเปลี่ยนความสามารถหรือประสิทธิภาพต่าง  ๆ ในแต่ละชั้นการทำงานตะมีผลกระทบเพียงส่วนต่อประสานการทำงนระหว่างชั้นเท่านั้นแต่ไม่กระทบถึงชั้นการทำงานชั้นนอื่น  ๆ      ประโยชน์ที่เห็นชัด  คือ   ความสามารถในการพัฒนา  ปรับเปลี่ยน 

หรือขยายประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละชั้นได้ง่ายและรวดเร็ว  และไม่กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในชั้นอื่นแม้จะเป็นชั้นที่อยู่ติดกันหรือมีการรับข้อมูลซึ่งกันและกัน   ส่งผลให้ผู้พัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายต่าง  ๆ   สามารถพัฒนาความสามารถของแต่ละชั้นการทำงานได้อย่างอิสระ    การพัฒนาโพรโทคอลในการควบคุมความผิดพลาดของการส่งข้อมูลในชั้นการขนส่งก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานของชั้นที่อยู่ติดกัน

                ผลของการพัฒนาแต่ละชั้นอย่างอิสระทำให้เกิดการพัฒนาอุปกรณ์สื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม  ความสามารถของอุปกรณ์ในชั้นที่สูงจะช่วยให้ผู้ดูแลเครือข่ายสามารถบริหารจัดการเครือข่ายได้สะดวกและง่ายรวมถึงรูปแบบการควบคุมการใช้งานก็สามารถทำได้หลากหลายขึ้นด้วย   

ในปัจจุบันการพัฒนาฮาร์ดแวร์เครือข่ายมีความกว้างไกลจึงมีการพัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถประมวลผลที่จำเป็นในการสนับสนุนการทำงานในชั้นสถาปัตยกรรม   ในขณะที่การประมวลผลของชั้นสูง  ๆ  เช่น  ชั้นการประยุกต์หรือชั้นการนำเสนอจะถูกพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า  โพรโทคอลสแต็ก หรือ โพรโทคอลกองซ้อน

Related link :ประวัติกล้องวงจรปิด และชั้นสถาปัตยกรรมการพัฒนาเครือข่าย

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *