กล้องวงจรปิด IP CAMERA

กล้องวงจรปิด IP CAMERA กับการดูแลรักษาให้พร้อมใช้งาน

กล้องวงจรปิด IP CAMERA ในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต้องเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ก่อนจึงจะทำการรักษาหรือซ่อมแซมซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีอีกหลายๆ  โรงงานที่ทำแบบนี้อยู่  การเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีผลให้มีการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำให้สร้างผลกำไรเพราะเป็นการเพิ่มอายุและลดความเสียหายของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดีทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก

                     การบริหารงานด้านการบำรุงรักษานั้นจะต้องมีการวางแผน  การจัดองค์กร  การดูแล  การประเมินถึงการบำรุงรักษา  และมีการประเมินถึงค่าใช้จ่าย  ดังนั้นบุคลากรจะต้องมีความรู้ในการบริหารทางงานบำรุงรักษา และวัตถุประสงค์ต่าง ดังนี้

 • ต้องลดเวลาของการหยุดเดินเครื่อง
 • ต้องมีการพัฒนาระบบให้สะดวกกและใช้ประโยชน์ได้
 • ต้องมีการยืดอายุของการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์
 • กระบวนการทำงานจะต้องเป็นไปอย่างราบเรียบและมีความปลอดภัย
 • องค์กรและส่วนบุคคลนั้นจะต้องมีความปลอดภัย
 • จะต้องเพิ่มความเชื่อมั่นของระบบ
 • ในการทำงานจะต้องตัดเตรียมสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม
 • ในการบำรุงรักษาต้องควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

                  การบำรุงรักษาถือเป็นหน้าที่ที่ทำให้เครื่องมือตลอดจนอุปกรณ์กล้องวงจรปิดที่ใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  รวมถึงความปลอดภัย และการป้องกันสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นตามมา ในการวางแผนการซ่อมเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ  เพื่อการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ในทันที  และทำให้เพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งยังเพิ่มความแม่นยำของอุปกรณ์เหล่านั้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษากล้องวงจรปิด

 • เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดกับเครื่องมือและอุปกรณ์  และรักษาสภาวะการทำงานให้ดีที่สุดและทำให้ต้นทุนต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้
 • เพื่อลดภาวการณ์หยุดการทำงานของเครื่องจักรและคนงาน
 • เกิดความมั่นใจในการใช้ประโยชน์ของกล้อง และการบริการเมื่อต้องการใช้ในการทำงาน
 • พัฒนาบุคลากรในด้านทักษะเฉพาะในการทำงาน
 • ปรับปรุงและพัฒนาในด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • ป้องกันสภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน
 • หลักประกันในคุณภาพของสินค้า
 • เพิ่มความมั่นใจในการทำงานของเครื่องบันทึกและอุปกรณ์
 • ความเชื่อมั่นในทางที่ดีของเครื่องมือ และอุปกรณ์ รวมถึงทางด้านสาธารณูปโภค

ความสำคัญของการบำรุงรักษากล้องวงจรปิด

                 โดยทั่วไปโรงงาน กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ย่อมได้รับการบำรุงรักษาซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ และอาจจะรวมอยู่ในการควบคุมดูแลในด้านอื่น ๆ อีกด้วยคือความเสียหายของเครื่องจักรที่นำไปสู่ความสูญเสียของการผลิตที่ทำให้ต้องเกิดการหยุดการทำงานทั้งโรงงาน

       ทำให้เกิดความสูญเสียทางการผลิตและทำให้ขาดการเพิ่มผลผลิต  และทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเพิ่มขึ้นถ้ามี    

       บำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง

 • โรงงานที่มีการผลิตจะมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้น เช่น การสูญเสียเวลาในการผลิต  ทำให้ต้องใช้เวลาในการผลิตเพิ่มมากขึ้นไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  และการหยุดงานอย่างทันทีอาจทำให้เครื่องมือเครื่องจักรนั้น ๆ  เกิดความเสียหายได้

การบำรุงรักษาสามารถแบ่งออกได้เป็น  3  ลักษณะดังนี้

 1. การบำรุงรักษาแบบปรับปรุง
 2. การบำรุงรักษาในเชิงของการป้องกัน
 3. การบำรุงรักษาในแบบแก้ไข

                      ในด้านของการบำรุงรักษานั้นเรายังสามารถแบ่งการบำรุงรักษาออกมาอีก 2 แนวทางเป็นแบบมีการวางแผนในการบำรุงรักษาและแบบไม่มีการวางแผนในการบำรุงรักษา

 • การบำรุงรักษาแบบมีการวางแผน เพื่อควบคุมการทำงานและรวมถึงค่าใช้จ่ายเป็นการวางแผนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้เวลาและแรงงาน  มีการเตรียมในด้านงานที่จะต้องทำการบำรุรักษาและรวมถึงเครื่องมือและชิ้นส่วนอะไหล่ที่จะต้องใช้ในการบำรุงรักษา
 • การบำรุงรักษาแบบไม่วางแผน  เป็นบำรุงรักษาแบบฉุกเฉินรวมถึงการซ่อมให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิม  การบำรุงรักษาแบบนี้มี  4  ประเภทด้วยกันคือ   การซ่อมให้กลับมาสู่สภาพเดิม  การบำรุงรักษาแบบฉุกเฉิน  การแก้ไข  และการสนับสนุนงานบริการทุกแผนก

นโยบายแผนกบำรุงรักษา

 • ความรับผิดชอบในการบริหารจักการต้องตั้งเป้าหมายชัดเจน  ควบคุมและจัดองค์กรของแผนก   และมีการสื่อสารอย่างชัดเจน  โดยจัดให้มีหัวหน้าแผนกบำรุงรักษาและผู้แทนพนักงาน
 • การจัดองค์กร ในโรงงานต้องแบ่งความรับผิดชอบในการประสานงานเพื่อผลดีต่อการปฏิบัติงานและหน้าที่ในด้านความปลอดภัยและมีการจัดประสิทธิภาพในการจัดเตรียมข้อมูลทางเทคนิคและแนวทางการทำงานและรวมถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
 • การบริหารแผนกบำรุงรักษา  เป็นการประสานงานของแผนกบำรุงรักษากับแผนกอื่น  ๆ  เพื่อเตรียมงบประมาณ  เตรียมการประสานงาน   การเตรียมการด้านอะไหล่และวัสดุเครื่องมือสำหรับการบำรุงรักษา  รวมถึงข้อมูลทางสถิติ เป็นต้น
กล้องวงจรปิด IP CAMERA กับการดูแลรักษาให้พร้อมใช้งาน

หน้าที่ของแผนกบำรุงรักษา

                    นโยบายในการบำรุงรักษาของแต่ละบริษัทหรือโรงงานนั้นขึ้นอยู่กับขนาดและชนิดของบริษัทหรือโรงงาน  โดยทั่วไปหน้าที่เบื้องต้นของแผนกบำรุงรักษามีดังนี้

 • เตรียมนโยบายและวัตถุประสงค์ขั้นพื้นฐานของมาตรการในการบำรุงรักษา
 • เตรียมแผนงานสำหรับอุปกรณ์แต่ละชนิดและฝึกอบรมบุคลากรในงานบำรุงรักษา
 • ประสานงานในเรื่องการจัดการเวลาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการผลิต
 • การปฏิบัติงานซ่อมต้องตรงตามเวลาที่กำหนด
 • การบำรุงรักษาเชิงป้องกันต้องสร้างความมั่นใจให้กับฝ่ายผลิตอย่างสูงสุด
 • การตรวจสอบเครื่องมือให้อยู่ในสภาพที่พร้อมในการใช้งาน
 • โครงสร้างต่างๆ  ของสิ่งก่อสร้างจะต้องซ่อมแซมตามตารางกำหนดและมีการป้องกันการกัดกร่อนจากสิ่งแวดล้อม
 • โดยมีการบันทึกรายละเอียดของงานให้เป็นระบบ รวมทั้งวัสดุที่ใช้งานตลอดจนค่าใช้จ่ายและเวลาในการซ่อมแซม
 • ศึกษากฎและความปลอดภัยของเครื่องมือรวมถึงสภาพของโรงงาน
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้ให้พร้อมอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เสมอ
 • มีการสอนบุคลากรและพนักงานในแผนกบำรุงรักษาให้รุ้จักเทคนิคของการประหยัดพลังงานอย่างหลากหลาย
 • ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้มีทักษะอยู่เสมอ
 • ศึกษาข้อมูลในการพัฒนางานบำรุงรักษา
 • พัฒนาระบบข้อมูลการบริหารจัดการบำรุงรักษา

Related link : ช่างกล้องวงจรปิด กับการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *