ปัญหากล้องวงจรปิด

ปัญหากล้องวงจรปิด ที่ไม่สามารถแจ้งเตือนระบบเพลิงไหม้

ปัญหากล้องวงจรปิด ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ นายจ้างจะต้องจัดให้มีทางหนีไฟในทุกชั้นของอาคารอย่างน้อยชั้นละ  2  เส้นทาง  และสามารถอพยพผู้ที่ทำงานได้ในเวลาเดียวกันทั้งหมดให้ออกไปสู่จุดที่ปลอดภัยภายในเวลาไม่เกิน  5  นาที   และเส้นทางหนีไฟในจุดที่พนักงานทำงานไปสู่จุดที่ปลอดภัยตลอดระยะทางจะต้องปราศจากสิ่งกีดขวางเส้นทางตลอดแนว   

ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟจะต้องทำด้วยวัสดุทนไฟและเป็นชนิดที่ประตูเปิดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟ  และต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง  ห้ามใช้เป็นประตูบานเลื่อน  ประตูม้วน  หรือประตูหมุน  และห้ามปิดตาย  ใส่กลอน หรือกุญแจ  ผูกล่ามโซ่  หรือทำให้เปิดออกไม่ได้ในขณะที่มีพนักงานทำงาน

ส่วนสถานประกอบการหรือโรงงานที่มีอาคารตั้งแต่  2  อาคารขึ้นไป  ให้นายจ้างจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบการนั้นๆ  ทุกชั้นโดยให้กระทำดังนี้

 • ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย  อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งที่เป็นแบบอัตโนมัติและระบบที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำงาน  และอุปกรณ์ส่งสัญญาณที่ต้องสามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้ทุกคนที่อยู่ภายในอาคารได้ยินหรือรู้อย่างทั่วถึงเพื่อทำการหนีไฟ
 • อุปกรณ์ที่ใช้มือต้องอยู้ให้เห็นได้ชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย หรืออยู่ในเส้นทางหนีไฟ  โดยติดตั้งห่างจากจุดที่พนักงานทำงานไม่เกิน 30 เมตร
 • เสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในการแจ้งเหตุต้องมีเสียงหรือสัญญาณที่แตกต่างไปจากเสียงหรือสัญญาณที่ใช้ในสถานประกอบการ
 • กิจการโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่ห้ามใช้เสียงหรือใช้เสียงไม่ได้ผล  จะต้องจัดให้มีอุปกรณ์หรือมาตรการอย่างอื่น  เช่น สัญญาณไฟ  หรือรหัส  ที่จะสามารถแจ้งเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุ   ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมหรือมาตรฐานอื่นที่อธิบดีกำหนด

ในสถานประกอบการนายจ้างจะต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอสำหรับเส้นทางหนีไฟในการอพยพพนักงานออกจากอาคารเพื่อการหนีไฟ   รวมทั้งจัดให้มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองที่สามารถจ่ายไฟเพื่อการหนีไฟและสำหรับใช้กับอุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นหรือที่เกี่ยวข้องได้ทันทีที่ไฟฟ้าดับ   และให้นายจ้างจัดทำป้ายเพื่อบอกทางหนีไฟมีลักษณะดังนี้

 • ขนาดของตัวหนังสือต้องสูงไม่น้อยกว่า  15  เซนติเมตร  และเห็นได้อย่างชัดเจน
 • ป้ายบอกทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างในตัวเองให้เห็นได้อย่างชัดเจน   ต้องไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนไปกับการตกแต่งหรือป้ายอื่นๆ   มราติดไว้ใกล้เคียง  และนายจ้างอาจจะใช้รูปภาพบอกทางหนีไฟตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย   ทั้งนี้ต้องให้เห็นได้อย่างชัดเจน

การดับเพลิง ในสถานประกอบการหรือโรงงานนายจ้างจะต้องจัดให้มีระบบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างเพียงพอในทุกๆ ส่วนของอาคาร  ปัญหากล้องวงจรปิด ซึ่งประกอบด้วย  

 1. กรณีที่ไม่มีท่อน้ำดับเพลิงของทางราชการในบริเวณนั้นหรือมีแต่ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ  ให้จัดเตรียมน้ำสำรองไว้ใช้ในการดับเพลิงและต้องมีอัตราส่วนน้ำสำรองต่อพื้นทีอาคารตามที่กำหนด   กรณีที่นายจ้างมีอาคารหลายหลังอยู่ในบริเวณเดียวกันอาจจัดเตรียมน้ำสำรองไว้ในปริมาณที่ใช้กับอาคารที่มีพื้นที่มากที่สุดเพียงหลังเดียวก็ได้
 2. ระบบการส่งน้ำ  เก็บกักน้ำ  เครื่องสูบน้ำดับเพลิง  และการติดตั้ง  ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากวิศวกรตามกฏหมาย   ต้องมีการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากเพลิงไหม้ยานพาหนะ  หรือสิ่งอื่น
 3. ข้อต่อท่อรับน้ำเข้าอาคารและข้อต่อส่งน้ำภายในอาคารจะต้องเป็นระบบเดียวกันกับที่ใช้ในหน่วยดับเพลิงของทางราชการ  หรือต้องมีอุปกรณ์ช่วยสวมระหว่างข้อต่อที่ใช้กับหน่วยงานดับเพลิงของทางราชการ   และจะต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีทั้งในการติดตั้งและต้องมีสิ่งป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากยานพาหนะหรือสิ่งอื่น
 4. ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงและหัวฉีดดับเพลิงต้องเป็นระบบเดียวกับที่ใช้ในหน่วยดับเพลิง  ซึ่งสามารถต่อเข้าด้วยกันได้หรือต้องมีอุปกรณ์ที่จะช่วยสวมระหว่างข้อต่อหรือหัวฉีดดับเพลิงดังกล่าว
 5. สายส่งน้ำดับเพลิงต้องมีความยาวหรือต่อกันให้มีความยาวเพียงพอที่จะควบคุมบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ได้

สถานประกอบการหรือโรงงานนายจ้างจะต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้   โดยต้องทำดังต่อไปนี้

 1. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้  ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด
 2. เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ทุกเครื่อง  ต้องจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญญลักษณ์แสดงว่าเป็นชนิดใดใช้ดับเพลิงประเภทใด  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ต้องมีขนาดที่เห็นได้ชัดเจน
 3. ห้ามใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่อาจเกิดไอระเหยของสารพิษ
 4. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามจำนวนความสามารถของเครื่องดับเพลิงและการติดตั้ง
 5. จัดให้มีการรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  ควรตรวจสอบไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง และติดป้ายแสดงผลการตรวจ

กรณีที่นายจ้างของสถานประกอบการหรือโรงงานจัดให้มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  ให้ปฏิบัติดังนี้

 1. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
 2. ต้องเปิดวาล์วประธานที่ควบคุมระบบจ่ายน้ำเข้าหรือสารดับเพลิงอื่นอยู่ตลอดเวลาและจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลให้ใช้งานได้ตลอดเวลา
 3. ต้องติดตั้งสัญญาณเพื่อเตือนภัยในขณะที่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติกำลังทำงาน
 4. ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำหรือสารดับเพลิงอื่นจากหัวฉีดดับเพลิงโดยรอบ

สถานประกอบการหรือโรงงานที่มีสภาพเสี่ยต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรงหรือปานกลาง  นายจ้างจะต้องจัดให้มีระบบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้ในการดับเพลิง  และมีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้   สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงอย่างเบา    นายจ้างอาจจะจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้เบื้องต้นอย่างเดียวได้     นายจ้างจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิงดังต่อไปนี้

 1. นายจ้างจะต้องติดตั้งป้ายแสดงจุดของการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงให้เห็นได้อย่างชัดเจน
 2. ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในที่ที่เห็นได้อย่างชัดเจน  ไม่มีสิ่งกีดขวาง  และสามารถนำมาใช้งานได้สะดวกตลอดเวลา
 3. จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  โดยตรวจสอบไม่น้อยกว่าเดือนละ 1  ครั้ง หรือตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนดและแสดงผลการตรวจสอบและเก็บผลไว้ให้พนักงานตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

สถานประกอบการหรือโรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรงหรืออย่างปานกลาง  ให้นายจ้างจัดพนักงานเพื่อทำหน้าที่ดับเพลิงประจำอยู่ตลอดเวลาที่มีการทำงาน   จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่ใช้ในการดับเพลิงและมีการฝึกซ้อมการดับเพลิงและต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  และให้เพียงพอกับจำนวนผู้ที่ทำหน้าที่ดับเพลิง

การป้องกันอัคคีภัยจากแหล่งก่อเกิดการกระจายตัวของความร้อนของกล้อง ให้นายจ้างของสถานประกอบการหรือโรงงานทำการป้องกันดังต่อไปนี้

 1. การเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
 2. เครื่องยนต์หรือปล่องไฟ    เพื่อไม่ให้เกิดลูกไฟหรือเขม่าไฟกระเด็นถูกวัตถุที่ติดไฟได้
 3. การแผ่รังสี    การนำหรือการพาความร้อนจากแหล่งกำเนิดความร้อนสูงไปสู่วัตถุที่ติดไฟได้ง่าย
 4. การเสียดสีหรือเสียดทานของเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่เกิดประกายไฟหรือความร้อนสูงอาจทำให้เกิดการลุกไหม้ได้
 5. การสะสมของไฟฟ้าสถิต  การต่อสายดินกับถังหรือท่อน้ำมันเชื้อเพลิง  สารเคมี  หรือของเหลวไวไฟ   ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
 6. การเชื่อมหรือการตัดโลหะ   เป็นแหล่งความร้อนสูงที่อาจทำให้เกิดการลุกไหม้ได้
 7. การสะสมความร้อนของปล่องระบายควัน  ให้ทำดังนี้หุ้มปล่องระบายควันด้วยฉนวนที่ทำจากวัสดุที่ไม่ติดไฟ   ไม่ติดตั้งปล่องระบายควันกับส่วนของอาคารที่สร้างด้วยวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย

Related link :   แนะนำกล้องวงจรปิดไว้เฝ้าระวังไฟไหม้โรงงานหน้าร้อนนี้

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *