กล้อง CCTV ราคาถูกคุณภาพดี

กล้อง CCTV ราคาถูกคุณภาพดี และรูปแบบการประมวลพลของคอมพิวเตอร์

กล้อง CCTV ราคาถูกคุณภาพดี และรูปแบบการประมวลพลของคอมพิวเตอร์

รูปแบบการประมวลพลของคอมพิวเตอร์

รูปแบบของการประมวลผลข้อมูลของคอมพิวเตอร์นั้น แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การประมวลผลส่วนบุคคล (Personal Computing) การประมวลผลแบบรวมศูนย์ (Centralized Computing) และการประมวลผลแบบกระจาย (Distributed Computing)

1. การประมวลผลส่วนบุคคล (Personal Computing)

การประมวลผลส่วนบุคคล คือ การใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเพื่อทํางานต่างๆ ตามที่ต้องการ โดยไม่มี การใช้โปรแกรมร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น หรือไม่มีการติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นเลย

2. การประมวลผลแบบรวมศูนย์ (Centralized Computing)

เป็นระบบที่รวมการทํางานทุกอย่างไว้ที่คอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว ซึ่ง
กล้อง CCTV ราคาถูกคุณภาพดี องค์กรขนาดใหญ่จะใช้การประมวลผล แบบรวมศูนย์กับคอมพิวเตอร์ประเภทเมนเฟรม (Mainframe Computer) โดยมีผู้ที่ทําหน้าที่ควบคุมการประมวลผลของ คอมพิวเตอร์เพียงผู้เดียว ซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยากในการทํางาน

จึงได้พัฒนาไปเป็นการประมวลผลแบบแบตซ์ (Batch Processing) โดยใช้บัตรเจาะรู (Punched Card) และเทป (Tape) เป็นอุปกรณ์นําเข้าและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จากนั้น ยังมีการพัฒนาการประมวลผลเป็นแบบออนไลน์ (On-line Processing) ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้งานพร้อมกันได้หลายคน (Multiuser)

กล้อง CCTV ราคาถูกคุณภาพดี
กล้อง CCTV ราคาถูกคุณภาพดี

โดยการนําเข้าข้อมูลผ่านทางเครื่องปลายทางของระบบหรือที่เรียกว่า “เครื่องเทอร์มินอล (Terminal / Dumb Terminal) ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบธรรมดา มีลักษณะคล้ายกับไมโครคอมพิวเตอร์ แต่จะมีเพียงคีย์บอร์ดและจอภาพเท่านั้น โดยมีการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่อยู่ในสถานที่อื่น เครื่องปลายทางชนิดนี้ไม่มีหน่วยบันทึกข้อมูล หน่วยความจํา หรือหน่วยประมวลผล

ดังนั้น จึงเก็บข้อมูลหรือประมวลผลใดๆ ไม่ได้เลย เทอร์มินอลจะมีหน้าที่ในการนําเข้า ข้อมูลและแสดงผลข้อมูลเท่านั้น ในยุคแรกจะเป็นเทอร์มินอลแบบธรรมดา (Dumb Terminal) ต่อมาได้มีการพัฒนาเพื่อเป็น การสนองตอบความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น กลายเป็นเครื่องเทอร์มินอลแบบเชิงปัญญา (Intelligent Terminal) ซึ่งมี ความสามารถในการทํางานบางอย่างได้ เช่น เครื่องเอทีเอ็ม เป็นต้น

การประมวลผลประเภทนี้จะมีข้อเสียคือ หากมีข้อมูลจํานวนมาก การประมวลผลจะช้าลง เนื่องจากมีเพียงเครื่อง แม่ข่ายเท่านั้นที่ทําการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลทุกส่วนนั่นเอง จึงได้มีการแก้ปัญหาด้วยการประมวลผลแบบกระจาย

3. การประมวลผลแบบกระจาย (Distributed Computing)

จากข้อจํากัดของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลคือ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ภายในองค์กรได้อย่าง ทั่วถึง และข้อจํากัดของการประมวลผลแบบรวมศูนย์ที่ค่อนข้างล่าช้า ดังนั้นจึงต้องมีการจัดสรรทรัพยากร เพื่อกระจายและ แจกจ่ายการใช้งานข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ

ให้สามารถใช้ร่วมกันได้ให้ทั่วทั้งองค์กรและระหว่างหน่วยงานย่อยขององค์กร ด้วย เช่น ฐานข้อมูล ข่าวสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องโทรสาร และเครื่องสแกนเนอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ การกระจายข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ ทําให้การประมวลผลมีความรวดเร็วมากขึ้น

การที่ทุกส่วนงานขององค์กร และระหว่างหน่วยงานย่อยขององค์กรจะสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ร่วมกันได้นั้น คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต้องเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายที่เรียกว่า “เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Computer ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ แต่ที่พบโดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นแบบ Client / Server

โดยที่เครื่องแม่ข่าย (Server) จะทําการแจกจ่ายหน้าที่การทํางาน การประมวลผล และข้อมูลให้กับคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้วยกันเอง หรือคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่มี ประสิทธิภาพเพียงพอในการทํางานที่ได้รับมอบหมาย สําหรับเครื่องลูกข่ายเครื่องอื่นๆ ก็จะมีหน่วยประมวลผลกลาง ของตัวเอง มีความสามารถในการจัดเก็บและทําหน้าที่บางส่วนได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องแม่ข่าย (Server) จึงทําให้ ประมวลผลมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

ปัจจุบัน นอกจากการกระจายการประมวล และฐานข้อมูลแล้ว ด้วยกระแสการใช้งานอินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น ประมวลผลแบบกระจาย จึงได้มีการจัดสรรหน้าที่การทํางานต่างๆ ที่จะต้องเชื่อมโยงกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ กับคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เรียกว่า “เว็บเซิร์ฟเวอร์” (Web Server)

Related link :ราคากล้อง IP Camera และปัจจัยร่วมในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *