Hi View CCTV

Hi View CCTV และรายละเอียดการส่งสัญญาณแบบดิจิทัล สำหรับสัญญาณข้อมูลแบบดิจิทัล

Hi View CCTV และรายละเอียดการส่งสัญญาณแบบดิจิทัล สำหรับสัญญาณข้อมูลแบบดิจิทัล

การส่งสัญญาณแบบดิจิทัล สำหรับสัญญาณข้อมูลแบบดิจิทัล
การส่งสัญญาณแบบดิจิทัลไม่ต้องมีการแปลงเป็นสัญาณแอนะล็อกก่อนส่งสัญญาณข้อมูลสู่ช่องทางการสื่อสารที่เรียกว่า การส่งแบบเบสแบนด์ หรือแถบความถี่ฐาน
Hi View CCTV เป็นการส่งสัญญาณดิจิทัลไปสู่ช่องทางการสื่อสารโดยไม่มีการเปลี่ยนสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณแอนะล็อกในรูปของพัลส์ของสัญญาณ

แต่ละพัลส์อาจมีการนำข้อมูลมากกว่าหนึ่งบิตไปสู่ปลายทางได้ตามลักษณะของการเข้ารหัสข้อมูลโดยทั่วไปการทำงานของการส่งข้อมูลแบบดิจิทัลสำหรับสัญญาณข้อมูลแบบดิจิทัล สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. การส่งสัญญาณผ่านสื่อชนิดแบนด์วิดท์กว้าง สื่อบางประเภทจัดเป็นสื่อที่มีแบนด์วิดท์กว้าง สัญญาณดิจิทัลสามารถส่งผ่านได้ทันที เช่น สายเคเบิลร่วมแกน เป็นต้น
 2. การส่งสัญญาณผ่านสื่อชนิดแถบจำกัด สื่อบางประเภทมีช่วงแถบความถี่ของคลื่นแคบและจำกัด เช่น สายโทรศัพท์ เป็นต้น แต่สัญญาณดิจิทัลก็สามารถส่งผ่านสื่อประเภทนี้ได้เช่นกัน ช่วงความถี่ของแบนด์วิดท์ของสัญญาณจะต้องไม่เกินหรือน้อยกว่าช่วงแบด์วิดท์ของสื่อที่จะรองรับได้
 3. เบสแบนด์เป็นการส่งที่จำเป็นต้องใช้แบนด์วิดท์ที่เป็นสัดส่วนกับอัตราบิตที่ส่งได้ในหนึ่งวินาทีหากต้องการให้อัตราบิตเพิ่มขึ้นจะต้องเพิ่มแบนด์วิดท์ให้มากขึ้นด้วย

การส่งสัญญาณแบบดิจิทัล  สำหรับสัญญาณข้อมูลแบบแอนะล็อก

โดยทั่วไปการสื่อสารด้วยระบบโทรศัพท์จะเป็นการสื่อสารแบบใช้เสียงมีคุณสมบัติเป็นสัญญาณแอนะล็อก   ได้มีกากรพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารด้านโทรศัพท์เพื่อให้มีการส่งสัญญาณที่คมชัดมากขึ้น  ได้มีการพัฒนาระบบโทรศัพท์ดิจิทัลขึ้นมาใช้งาน    การทำงานของสัญญาณแอนะล็อกของเสียงจะถูกแปลงกลับเป็นสัญญาณดิจิทัลส่งไปบนช่องทางการสื่อสาร  และเมื่อปลายทางสัญญาณดิจิทัลจะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณแอนะล็อกเช่นเดิม   อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล  เรียกว่า  เอ/ดี  

โดยการจับคลื่นสัญญาณแอนะล็อกเป็นช่วง  ๆ  เพื่อวัดค่าความสูงของคลื่นที่เวลานั้น  ๆ  แล้วส่งค่าที่วัดได้  เป็นเลขจำนวนเต็มเพื่อนำไปแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัลและเป็นการกำหนดกำลังไฟฟ้าในการส่งสัญญาณ   ในการประมาณค่าของสัญญาณแอนะล็อกด้วยวิธีนี้เรียกว่า  การแบ่งนับ  หรือการแจงหน่วย  ที่เรียวกทั่วไปว่า  การทำควอนไท 

จะเห็นว่ามมีบางจุดของคลื่นที่ไม่มีการวัดค่า  ทำให้ค่าที่บริเวณสูญหายไปเมื่อแปลงค่าจากสัญญาณดิจิทัลกลับเป็นสัญญาณแอนะล็อกที่ปลายทางแล้วจะมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจริง  เรียกส่วนที่หายไปจากการประมาณว่า  สัญญาณควอนไท  หรือการบิดเบือนควอนไท

ประโยชน์ของการส่งสัญญาณข้อมูลด้วยวิธีแบบดิจิทัล                       

                   ปัจจุบันการพัฒนาอุปกรณ์ส่งข้อมูลด้วยการใช้สัญญาณดิจิทัลอย่างกว้างขวาง   และมีข้อดีเมื่อเปรียบกับการส่งสัญญาณแบบแอนะล็อก  ดังนี้

 1. ข้อมูลมีความเป็นบูรภาพของข้อมูลหรือความถูกต้องของข้อมูลสูง  มีความผิดพลาดในการส่งข้อมูลน้อยกว่าการส่งข้อมูลแบบแอนะล็อก  ข้อมูลที่ส่งจากต้นทางเมื่อถึงปลายทางผู้รับข้อมูลจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิมที่ผู้ส่งกำหนด
 2. ความจุในการส่งข้อมูลสูง    สามารถส่งข้อมูลได้ครั้งละมาก  ๆ  ในคราวเดียว   วิธีการมัลติเพล็กซ์ของสัญญาณดิจิทัลปัจจะบันการส่งข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถรวมสัญญาณได้จากหลายช่องสัญญาณ  และมีประสิทธิภาพดีกว่าการจัดทำมัลติเพล็กช์ของสัญญาณแอนะล็อก
 3. สามารถนำข้อมูลประเภทต่าง  ๆ  ได้หลากหลายไม่มีขีดจำกัด  การส่งข้อมูลแบบดิจิทัลสามารถนำส่งข้อมูลได้หลากหลายประเภท  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสายอักขระ  ภาพ  เสียง  หรือวีดิทัศน์
 4. ความปลอดภัยและมีความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสูง   เทคนิคในการเข้ารหัสข้อมูลของสัญญาณดิจิทัลนั้นเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูงในปัจจุบัน
 5. ค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูลต่ำ  ต้นทุนการผลิตวงจรดิจิทัลในปัจจุบันมีต้นทุนต่ำ   ภายใต้ความสามารถในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  เมื่อเปรียบกับค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการส่งข้อมูลถือว่าค่อนข้างน้อย

ความเสียหายในการส่งสัญญาณข้อมูล

                  การส่งข้อมูลการสื่อสารด้วยสื่อต่าง  ๆ   สัญญาณข้อมูลย่อมมีโอกาสที่จะมีเสียหายได้หลายประการ  ดังนี้

 1. การอ่อนแรงของสัญญาณ       จากการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าใช้ส่งสัญญาณ  ส่วนใหญ่จะเกิดเมื่อการส่งข้อมูลเป็นการส่งในระยะทางไกล  และยิ่งระยะทางที่ส่งห่างจากแหล่งกำเนิดข้อมูลมากเท่าใดความอ่อนเรงของสัญญาณก็มีมากขึ้นเท่านั้น  กำลังไฟฟ้าในการส่งข้อมูลลดลงเรื่อย  ๆ  เมื่อสัญญาณมีการเคลื่อนที่ไปบนสื่อเพื่อการสื่อสาร    ลักษณะของการอ่อนแรงของสัญญาณแอนะล็อกและการขยายกำลังการส่งเพื่อให้สัญญาณกลับมาชัดเจนเช่นเดิม
 2. การบิดเบือนของรูปสัญญาณ      การส่งข้อมูลไปบนสื่อต่าง  ๆ   ไม่ว่าจะเป็นสายเคเบิลหรืออากาศ กล้องวงจรปิด   ถ้าคลื่นสัญญาณวิ่งผ่านไปในบริเวณที่มีกระแสไฟฟ้าแรงสูงในขณะที่ฝนฟ้าคะนอง     สิ่งที่เกิดขึ้นกับสัญญาณข้อมูลที่ส่ง  คือรูปแบบของสัญญาณมีการเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม  ส่งผลให้ปลายทางที่รับข้อมูลแปลผลได้ผิดพลาดจึงไม่ได้รับข้อมูลที่ส่งมาจากต้นทางอย่างแท้จริง  ทำให้เห็นรูปแบบของสัญญาณที่มีความบิดเบือนไปจากเดิมทั้งสัญญาณดิจิทัลและสัญญาณแอนะล็อก
 3. สัญญาณรบกวน     เป็นผลมาจากการแทรกสอดของเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าที่สายเคเบิลวิ่งผ่าน  อาจเกิดจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากไฟฟ้าที่วิ่งในสายเคเบิลนั้น  ๆ   เมื่อมีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้นลักษณะของสัญญาณจะเปลี่ยนแปลงไปจากสัญญาณข้อมูลมีการรวมตัวกับสัญญาณรบกวนจนเป็นคลื่นใหม่ที่ปลายทางอาจแปลผลได้ผิดพลากหรือไม่สามารถแปลผลได้เลย

Related link :กล้องวงจรปิดแบบหมุนได้ และการส่งสัญญาณข้อมูลประเภทต่าง ๆ

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *