วิธีติดตั้งกล้องวงจรปิด

วิธีติดตั้งกล้องวงจรปิด กับการเตรียมความพร้อมทำงานในที่อับอากาศ

วิธีติดตั้งกล้องวงจรปิด กับการประเมินสภาพการทำงาน

                      การที่จะทำให้ผู้ที่ทำงานได้รู้ว่าในการทำงานนั้นมีความเสี่ยงอย่างไรบ้าง   สามารถประเมินได้จากลักษณะของการทำงานในที่อับอากาศ  และจากลักษณะของพื้นที่ภายในที่อับอากาศ การประเมินสภาพงานเป็นวิธีที่ทำให้ผู้ที่ทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงอันตรายต่างๆ   ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดระหว่างทำงาน โดยใช้เทคนิคการชี้ถึงอันตรายและการประเมินความเสี่ยง  

การบ่งชี้อันตรายเกี่ยวข้องกับการค้นหาสิ่งและสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ทำงาน  ชนิดของสารเคมีที่ปนเปื้ออยู่ในที่อับอากาศจะเป็นตัวชี้ถึงระดับอันตรายที่มีอยู่   สารปนเปื้อนสะสมที่มีอยู่อาจมีผลต่อการขาดออกซิเจน    หรือการทำให้สารปนเปื้อนหรือสารที่ก่อให้เกิดการติดไฟ   อันตรายอื่น  ๆ 

อาจเกิดขึ้นมาจากกิจกรรมที่ทำหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานหรือในพื้นที่รอบ  ๆ  ที่อับอากาศ   การบริหารความเสี่ยงต้องให้สอดคล้องกับอันตราย  ซึ่งเป็นหน้าที่ของนายจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องทำการบอกถึงอันตรายที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้

 1. วัตถุประสงค์การประเมินสภาพงาน    สร้างความมั่นใจให้กับผู้ทำงานที่ต้องเข้าไปในที่อับอากาศ   เพื่อบอกถึงอันตรายและกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงของการทำงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้   เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจาการทำงานในพื้นที่อับอากาศ
 2. ขั้นตอนการประเมินสภาพการทำงาน  การบวนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบประกอบด้วยการชี้บ่งอันตราย   การประเมินความเสี่ยง   การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงและนำไปปฏิบัติควบคุมความเสี่ยง   การทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยง
 3. การบริหารความเสี่ยงในที่อับอากาศ การจัดทำบัญชีรายชื่อในสถานประกอบการรวมถึงโครงสร้างและขนาดของพื้นที่ที่เป็นที่อับอากาศ การกำหนดหรือเลือกงานที่ต้องประเมินลักษณะงานในที่อับอากาศที่มีความเสี่ยงหรืออันตราย การแยก/เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดงาน  และมีการชี้บ่งอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในที่อับอากาศ  ได้แก่  ทางเข้าออกที่มีพื้นที่จำกัด  
 4. สารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย  ก๊าซออกซิเจนอยู่ในระดับที่ไม่ปลอดภัย   การเกิดไฟไหม้และการระเบิด การท่วมทับ/ทับถม อันตรายทางชีวภาพ   อันตรายจากเครื่องจักรกล  อันตรายจากไฟฟ้า   ผิวหนังสัมผัสกับสารเคมีอันตราย  เสียง  งานที่ทำด้วยแรงงานคน  อันตรายจากรังสี  อันตรายจากสิ่งแวดล้อม   อันตรายที่เกิดจากภายนอกที่อับอากาศ    อันตรายที่เกิดขึ้นจากความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจเพิ่มมากขึ้น   และรวมถึงวิธีการประเมินความเสี่ยง
วิธีติดตั้งกล้องวงจรปิด

ปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาในการประเมินความเสี่ยงได้แก่

 1. การตรวจวัดและการเฝ้าระวังบรรยากาศในที่อับอากาศ
 2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการท่วมทับ /  ทับถม  ตัวบุคคลของวัสดุ
 3. กิจกรรมในการทำงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนสภาพการณ์ในที่อับอากาศ
 4. จำนวนผู้ทำงานในที่อับอากาศ
 5. ความเรียบร้อยและความมั่นคงของโครงสร้างโดยรวม  และแสงสว่าง  การมองเห็น
 6. ลักษณะเฉพาะและธรรมชาติของสารปนเปื้อนที่อยู่ในที่อับอากาศ
 7. มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ใช้เพื่อเปลี่ยนสภาพที่อับอากาศให้เป็นบรรยากาศความดันปกติ
 8. จำนวนผู้ทำงานนอกที่อับอากาศ
 9. ความเสี่ยงเกี่ยวกับอันตรายอื่น   ๆ
 10. การเตรียมการโต้ตอบในภาวะฉุกเฉิน
 11. สภาพทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ที่ทำงานและผู้ที่รับผิดชอบที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
 12. คำแนะนำที่เพียงพอสำหรับขั้นตอนการทำงานที่จำเป็นสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 13. มีการจัดมาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่ม
 14. การไล่อากาศและการทำความสะอาดต้องนำมาพิจารณาด้วย
 15. งานที่ก่อให้เกิดประกายไฟจำเป็นต้องนำมาพิจารณา
 16. สภาพที่กีดขวางทางเข้า –  ออก  ในที่อับอากาศ
 17. การตรวจวัดและเฝ้าติดตามบรรยากาศในที่อับอากาศ

Related link :  ติดตั้งกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *