การติดตั้ง ip camera

การติดตั้ง ip camera กับวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิดในพื้นที่

การติดตั้ง IP Camera ในกรณีที่สถานประกอบการหรือโรงงานที่นายจ้างมีการเก็บหรือขนถ่ายวัตถุไวไฟ  วัตถุระเบิดจะต้องมีการดำเนินการอย่างปลอดภัยเพื่อการป้องกันการเกิดอัคคีภัย ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย วัตถุไวไฟ  หรือวัตถุระเบิด ในกรณีการเก็บถังก๊าซชนิดเคลื่อนย้ายที่เป็นแบบของเหลวให้นายจ้างปฏิบัติดังนี้

 1. ในกรณีที่มีการเก็บถังก๊าซไว้นอกอาคาร ต้องเก็บในที่เปิดโล่งมีการป้องกันความร้อนไม่ให้อุณภูมิสูงกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ และจะต้องสิ่งป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากยานพาหนะหรือสิ่งอื่น
 2. ในกรณีที่มีการเก็บถังก๊าซไว้ในอาคาร จะต้องทำการแยกเก็บไว้ในห้องที่มีผนังทำด้วยวัสดุทนไฟและมีการระบายหรือถ่ายเทอากาศได้ดี พร้อมทั้งต้องมีระบบตรวจจับก๊าซอัตโนมัติ ปริมาณเก็บรวมกันแห่งละไม่เกิน 2,000 ลิตรโดยแต่ละแห่งจะต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 20 เมตร
 3. ห้ามเก็บถังก๊าซไว้ใกล้วัตถุที่ลุกไหม้ได้ง่าย
 4. จะต้องมีโซ่หรือวัตถุอื่นที่มีลักษณะเดียวกันเพื่อรัดกันไม่ให้ถังล้ม และติดตั้งฝาครอบหัวถัง เพื่อความปลอดภัยในขณะที่เคลื่อนย้ายหรือทำการจัดเก็บ

การป้องกันอันตรายที่เกิดจาก ถ่านหิน  เชลลูลอยด์ หรือของแข็งที่ติดไฟได้ง่ายให้นายจ้างของสถานประกอบการหรือโรงงานปฏิบัติดังนี้

 1. การเก็บถ่านหินควรเก็บในที่โล่งแจ้ง  และจะต้องพรพมน้ำให้เปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาและทำการอัดพับให้แน่นเพื่อป้องกันการลุกไหม้ที่อาจเกิดขึ้นเองได้ และห้ามกองไว้สูงเกิน 3 เมตร
 2. ถ่านที่บดแล้วหรือชนิดที่เป็นผงหากมีอุณหภูมิที่สูงเกินกว่า  65 องศาเซลเซียล   จะต้องทำให้เย็นก่อนนำไปเก็บใส่ไว้ในถังหรือภาชนะที่ทนไฟ
 3. ภาชนะหรือถังที่ใช้เก็บถ่านหินหรือผงแร่ที่ลุกไหม้ได้ง่าย จะต้องสร้างด้วยวัสดุที่ทนไฟที่มีฝาปิดมิดชิดและเก็บไว้ห่างไกลจากแหล่งความร้อน
 4. การเก็บเซลลูลอยด์หรือของแข็งที่ติดไฟได้ง่ายในไซโล ถัง หรือภาชนะ จะต้องทำการป้องกันการลุกไหม้จากแหล่งความร้อนหรือการผสมกับอากาศที่จะก่อให้เกิดการลุกไหม้ได้

การเก็บวัตถุที่ติดไฟได้ง่ายประเภทไม้ กระดาษ ขนสัตว์  ฟางโฟม ฟองน้ำสังเคราะห์ หรือสิ่งอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ายกันให้นายจ้างของสถานประกอบการหรือโรงงานนั้นๆ แยกเก็บไว้ในอาคารต่างหากหรือเก็บในห้องทนไฟซึ่งมีหลังคาหรือฝาห้องที่ไม่ทำด้วยแก้วหรือวัสดุโปร่งในที่แสงแดดดส่องตรงเข้าไปได้ กรณีที่มีจำนวนน้อยอาจเก็บไว้ในภาชนะทนไฟหรือถังโลหะที่มีฝาปิด

การกำจัดของเสียที่ติดไฟได้ง่าย การติดตั้ง ip camera ในสถานประกอบการหรือโรงงานนายจ้างจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับของเสียนี้ดังนี้

 1. จัดให้มีการทำความสะอาดเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมตกค้างของๆ เสียที่ติดไฟได้ง่ายไม่น้อยกว่าวันละ 1 ครั้ง เว้นแต่ว่าวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดที่ลุกไหม้ได้เอง  จะต้องจัดให้มีการทำความสะอาดทันที
 2. จะต้องมีการเก็บรวบรวมของเสียที่ติดไฟได้ง่ายไว้ในภาชนะปิดที่เป็นโลหะ
 3. จะต้องนำของเสียทีเก็บรวบรวมไว้ออกไปจากบริเวณที่พนักงานทำงานไม่น้อยกว่าวันละ 1 ครั้ง  กรณีที่บังไม่ได้กำจัดในทันทีให้เก็บไว้ในห้องทนไฟหรืออาคารทนไฟและต้องนำไปกำจัดอย่างน้อยเดือน 1 ครั้งให้หมดโดยวิธีที่ปลอดภัย

การกำจัดของเสียที่ติดไฟได้ง่ายโดยการเผาให้นายจ้างของสถานประกอบการหรือโรงงานปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1. เผาในเตาที่ออกกแบบสำหรับการเผาโดยเฉพาะ  หรือเผาในที่โล่งแจ้งโดยห่างจากบริเวณที่ลูกจ้างทำงานในระยะที่ปลอดภัยและอยู่ใต้ลม
 2. จัดให้พนักงานที่ทำหน้าที่เผาสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
 3. จัดเก็บเถ้าถ่านที่เหลือจากการเผาของเสียที่ติดไฟได้ง่ายนั้นไว้ในภาชนะ  ห้อง ที่ปลอดภัย  หรือเก็บไว้ภาชนะที่ปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วไหล  หรือนำไปฝังในสถานที่ที่ปลอดภัย

การป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการหรือโรงงานจัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าสำหรับอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง  ดังนี้

 1. อาคารที่มีวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด
 2. สิ่งก่อสร้างที่มีความสูง  ประเภท  ปล่องควัน  หอคอย  เสาธง ถังเก็บน้ำหรือสารเคมีหรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดที่มีความสูงในทำนองเดียวกัน

การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการรายงาน สถานประกอบการหรือโรงงานให้นายจ้างหรือเจ้าของกิจการที่มีพนังกงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนพนักงานในแต่ละหน่วยงานรับการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นโดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม  และให้นายจ้างมีการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัย  ดังนี้

 1. ให้สถานประกอบการหรือโรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้อย่างร้ายแรงหรืออย่างปานกลางต้องจัดให้มีการบริหารงานโดยกลุ่มปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย มีผู้ทำหน้าที่อำนวยการระงับอัคคีภัยทั้งระบบโดยเฉพาะเมื่อเกิดเพลิงไหม้อยู่ประจำสถานประกอบการหรือโรงงานตลอดเวลาที่มีการทำงาน
 2. ต้องจัดให้มีผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรับการเข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล  และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน

นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการหรือโรงงานต้องจัดให้พนักงานหรือลูกจ้างทำการฝึกซ้อมการหนีไฟออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟตามที่กำหนดไว้ และให้จัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและให้ลูกจ้างหรือพนักงานทุกรายที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันเวลาเดียวกันทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน และก่อนการฝึกซ้อมให้นายจ้างส่งแผนการฝึกซ้อม

รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีเพื่อให้ความเห็นชอบ และในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินการฝึกซ้อมได้จะต้องให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อม และให้นายจ้างทำรายงานผลการฝึกซ้อมและยื่นต่ออธิบดีภายใน 30 วันที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม

Related link :   ปัญหากล้องวงจรปิด ที่ไม่สามารถแจ้งเตือนระบบไฟไหม้

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *