Ip Camera สํานักแพทย์และอนามัย การท่าเรือแห่งประเทศไทย

Ip Camera สํานักแพทย์และอนามัย การท่าเรือแห่งประเทศไทย

Ip Camera กล้องวงจรปิด ที่ติดตั้งโดย บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด ได้มีโอกาสเดินทางเข้าไปทำการติดตั้งกล้องวงจร สํานักแพทย์และอนามัย การท่าเรือแห่งประเทศไทย จำกัด ณ 444 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร งานนี้ทางลูกค้าได้เลือกติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ยี่ห้อ panasonic ip camera เครื่องบันทึก รุ่น WJ-NV200K/G พร้อมกล้องจำนวน 21 ตัว งานติดตั้งที่นี้ใช้เวลาในการติดตั้งไม่นานแต่ใช้เวลารอสินค้านานมาก เพราะสินค้าขาดตลาดทางผู้นำเข้าไม่ได้ทำการสต็อกสินค้าเลย ip camera hd เป็นกล้องที่มีคุณภาพของภาพที่ดีมาก เห็นภาพที่ได้แล้วไม่ผิดหวังกับการรอคอยเลย

Ip Camera สํานักแพทย์และอนามัย การท่าเรือแห่งประเทศไทย อุปกรณ์ ที่ทำการติดตั้ง

  • เครื่องบันทึก WJ-NV200K/G จำนวน 2 เครื่อง
  • กล้อง WV-SPN631 จำนวน 15 ตัว
  • กล้อง WV-SW158 จำนวน 6 ตัว

 

ผลงานการติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV_การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ผลงานการติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV_การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สํานักแพทย์และอนามัย การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ผลงานการติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV_การท่าเรือแห่งประเทศไทย

Ip Camera

ผลงานการติดตั้ง กล้องวงจรปิด CCTV_การท่าเรือแห่งประเทศไทย

Ip Camera
สํานักแพทย์และอนามัย การท่าเรือแห่งประเทศไทย

สํานักแพทย์และอนามัย การท่าเรือแห่งประเทศไทย อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ตรวจจับได้   อุปกรณ์จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณเตือนภัยให้ผู้อาศัยในอาคารทราบ   แต่สิ่งที่สำคัญคือการแจ้งเหตุต้องให้ผู้อาศัยในอาคารทราบอย่างทั่วถึง   สามารถแจ้งเหตุให้ได้รวดเร็วเพื่อให้ผู้อาศัยมีเวลาในการดับเพลิง   การขนย้ายเอกสารหรือสิ่งของสำคัญ   หรือมีเวลาสำหรับการอพยพหนีไฟ   การแจ้งเหตุทำได้หลายวิธี   หลายชั้นตอนที่อาจแตกต่างกันในแต่ละสถานที่   ที่สำคัญคือผู้อาศัยต้องเตรียมแผนการหนีไฟไว้ให้พร้อม  ในสถานที่มีบุคคลจำนวนมากจะต้องมีการฝึกซ้อมตามระยะเวลาที่เหมาะสม

แสง     แจ้งด้วยเสียง  เช่น   กระดิ่ง   หวูด  ไซเรน   และลำโพง    และชนิดที่แจ้งด้วยแสง   เช่น  สโตรบ  แจ้งด้วยแสงจะใช้กับสถานที่มีเสียงดังมากไม่สามารถแจ้งด้วยเสียงได้    หรือใช้ประกอบกับการแจ้งด้วยเสียงด้วย   หรือใช้ในสถานที่มีบุคคลที่มีปัญหาด้านการได้ยินอาศัยอยู่   หรือในสถานพยาบาล    ปัจจุบันพบว่าผู้สูงอายุจำนวนมากมักมีปัญหาการได้ยิน    การแจ้งเหตุด้วยแสงจึงมีความสำคัญและมีประโยชน์มาก

การแจ้งด้วยเสียง

ความดังเสียงที่ต้องการ     อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยเสียงจะต้องมีเสียงดังเพียงพอที่จะส่งสัญญาณเตือนผู้อยู่อาศัยให้ทราบ    เสียงแจ้งเหตุควรมีลักษณะความดังเสียงที่แตกต่างจากสัญญาณเสียงทั่วไป   มีเสียงดังและหยุดเป็นจังหวะ     ความดังของอุปกรณ์แจ้งเหตุสำหรับแต่ละสถานที่อาจแตกต่างดันไปตามสภาพ     กรณีที่ใช้เป็นเครื่องกำเนิดเสียงอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้สัญญาณเสียงอพยพ   ในสถานที่ใด  ๆ   ที่มีเสียงสัญญาณ  ความดังของเสียงสัญญาณต้องดังกว่าเสียงรบกวนเฉลี่ย   กาอติดตั้งจึงต้องกระจายให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมทั่วทั้งพื้นที่   สำหรับสัญญาณเสียงที่ต้องการปลุกผู้อยู่อาศัยที่กำลังหลับอยู่   ต้องมีระดับความดังของเสียงไม่น้อยกว่า   70  เดซิเบล  สำหรับอาคารสูง   อาคารขนาดใหญ่   และสถานประกอบการพิเศษ  จะต้องมีอุปกรณ์ประกาศเรียกฉุกเฉินเพิ่มเติมจากอุปกรณ์แจ้งเหตุที่กล่าวมาแล้ว   และระดับความดังของเสียงต้องเป็นไปตามที่กำหนด

จากการทดลองจะพบว่าลำพังแต่เสียงกระดิ่ง  หวูด  ไซเรน  หรือสัญญาณเสียงยังไม่เพียงพอสำหรับการกระตุ้นเตือน     จึงควรมีเสียงข้อความแจ้งเหตุด้วย   ปกติจะเป็นลำโพงประกอบกับเครื่องขยายเสียง   เป็นการสื่อสารแบบทางเดียวคือการแจ้งให้ผู้อาศัยทราบการเกิดเหตุใช้เพื่อการอพยพ   เสียงการแจ้งเหตุอาจเป็นเสียงที่ได้บันทึกไว้แล้วหรือเป็นการพูดผ่านทางไมโครโฟนจากศูนย์ควบคุมเพลิงไหม้ก็ได้

การติดตั้งสํานักแพทย์และอนามัย การท่าเรือแห่งประเทศไทย

การติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุ   ต้องจัดให้มีกระดิ่งอย่างน้อยหนึ่งตัวภายนอกอาคาร  และกระดิ่งนี้ต้องสามารถได้ยินและเห็นได้ที่ทางเข้าหลักของอาคาร  ต้องให้อยู่ใกล้กับทางเข้าอาคารที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะเดินผ่านเพื่อไปดูแผงควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้    การติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต   และติดตั้งในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนมีเสียงดังได้ทั่วทั้งพื้นที่   การติดตั้งลำโพงสามารถติดตั้งได้ทั้งที่เพดานและที่ผนัง

การแจ้งเหตุด้วยลำโพง

อุปกรณ์แจ้งเหตุเสียงด้วยลำโพง  ที่ต่อจากแผงควบคุมและแจ้งเหตุเพลิงไหม้      การเลือกการติดตั้งและการเลือกใช้ลำโพงเป็นเรื่องสำคัญจะต้องติดตั้งให้ความดังเสียงอยู่ในขีดจำกัดมาตรฐาน   เสียงต้องไม่ค่อยหรือดังจนเกินไป    เมื่อจุดที่ฟังหรือได้ยินเสียงอยู่ห่างอออกไปจากแหล่งกำเนิดเสียง   ความดังเสียงจะลดลง   การออกแบบติดตั้งจะต้องเผื่อไว้ด้วย    ปกติลำโพงจะมีการทดสอบค่าความดังไว้ตามค่าวัตต์สูงสุด     อุปกรณ์ของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้จะต้องมีการทดสอบตามมาตรฐาน   สถาบันทดสอบและรับรองระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตามมาตรฐาน

แนวทางการออกแบบติดตั้งลำโพง       ต้องให้สามารถได้ยินชัดเจนทั่วทั้งอาคาร   และในการติดตั้งต้องคำนึงถึงคุณภาพเสียงด้วย   การก่อสร้างอาคารสมัยใหม่   วัสดุที่ใช้จะเพิ่มความเป็นฉนวนของเสียงมากขึ้น   โดยเฉพาะระหว่างทางเดินกับพื้นที่ใช้สอย    เป็นผลให้การเดินทางของเสียงมีอุปสรรค   เกิดความสูญเสียของเสียงมาก   เสียงที่ผ่านทะลุผนังมีด้ยที่ลำโพงให้สามารถผ่านทะลุถึงพื้นที่ที่ต้องการ   ในทางปฏิบัติอาจแก้ไขโดยการใช้ลำโพงที่วัตต์ต่ำ   ๆ  แต่เพิ่มจำนวนให้มากขึ้น  เพื่อให้ได้ยินทั่วทั้งพื้นที่

แพตเทิร์นเสียง      ความดังเสียงจะมีค่าสูงสุดในทิศทางที่ตั้งฉากกับลำโพง    เมื่อตำแหน่งที่ได้ยินทำมุมห่างออกไปจากแนวตั้งของลำโพงความดังเสียงจะลดลง     ค่าต่างเหล่านี้จะสามารถหาได้จากผู้ผลิตในรูปของกราฟ  เรียกว่า  แพตเทิร์นเสียง   ค่ามุมที่แตกต่างไปจากที่แสดงจะสามารถหาได้โดยประมาณด้วยวิธีการเฉลี่ย

การติดตั้งลำโพงที่เพดาน     ในการรับฟังเสียงสัญญาณ   ในการติดตั้งลำโพงที่เพดานการวัดความดังเสียงจะวัดที่ความสูงประมาณ  1.5  เมตร  เพราะเป็นระดับหูฟัง    การติดตั้งลำโรงจะติดตั้งที่เพดานกลางห้อง    กรณีที่เป็นพื้นที่ใหญ่ก็จะต้องติดตั้งลำโพงมากกว่าหนึ่งตัว   และเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วต้องทดสอบวัดเสียงในสถานที่ติดตั้งจริง

การแจ้งเหตุด้วยแสง

การส่งสัญญาณเตือนด้วยแสงกระพริบที่มีความสว่างเพียงพอที่จะกระตุ้นเตือนให้ผู้อาศัยในอาคารทราบการเกิดเหตุ    สถานที่ที่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยแสงคือ    บริเวณที่เสียงดังรบกวนมาก   การกระตุ้นเตือนด้วยเสียงอาจไม่เพียงพอ  และบริเวณที่การใช้อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยเสียงอาจมีปัญหาเช่น   ห้องผู้ป่วย  สถานที่สำหรับผู้มีปัญหาการได้ยิน   ต้องมีการแจ้งเหตุด้วยอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยแสง   อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยแสงจะใช้เป็นแสงสีขาวกระพริบด้วยอัตรา  1-2  ครั้ง / วินาที

ระยะห่างในการติดตั้ง      อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยแสงต้องติดตั้งในตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่ายในทุกพื้นที่    และครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่    ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับความเข้มของอุปกรณ์  แต่ต้องไม่เกิน   30 เมตร      ในการออกแบบจึงควรเลือกใช้ในกรณีที่การแจ้งเหตุไม่มีความจำเป็นต้องให้ทั่วทั้งพื้นที่   ถ้าต้องการให้ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ควรเลือกติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุจำนวน  1  ชุด  หรือ  4  ชุดจะดีกว่า

ความสูงในการติดตั้ง    การแบ่งพื้นที่ใช้สำหรับการติดตั้งที่ระดับความสูงไม่เกิน   2.4  เมตร   จึงเหมาะสำหรับการติดตั้งกับผนังหรือในพื้นที่ที่ความสูงของเพดานไม่มากนัก    มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไม่ได้กำหนดความสูงของการติดตั้งไว้   ในมาตรฐานกำหนดความสูงในการติดตั้งไว้ว่าถ้าใช้อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยแสงชนิดที่ติดตั้งที่ผนัง   ให้ติดตั้งในระดับความสูงจากพื้นระหว่าง  2  เมตร  ถึง  2.4  เมตร       สำหรับอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยแสงชนิดติดตั้งบนเพดานต้องสูงจากพื้นไม่เกิน      9.15   เมตร  กรณีที่เพดานห้องสูงเกิน  9.15  เมตร  ให้ลดระดับการติดตั้งลงมาหรือเปลี่ยนไปติดที่ผนังแทน

การติดตั้งใช้งานจริง  ในการออกแบบจะต้องกำหนดตำแหน่งการติดตั้งให้สามารถครอบคลุมได้ทั่วทั้งพื้นที่เช่นเดียวกับการกำหนดตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับ   ในการกำหนดตำแหน่งจะต้องทราบขนาดความเข้มแสงที่เลือกใช้แล้วเขียนเป็นตารางขนาดตามความเข้มแสง       การติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยแสงในบางสถานที่อาจต้องใช้ความเข้มแสงหลายขนาดปนกันเพื่อให้พอดีกับสถานที่   และในการติดตั้งสามารถติดตั้งปนกันในลักษณะของการติดตั้งที่ผนังกับเพดาน

ตำแหน่งติดตั้ง สํานักแพทย์และอนามัย การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ในสถานที่ซึ่งไม่ใช่เป็นที่หลับนอน เพราะมันจะต้องติดตั้งในบริเวณที่สังเกตุเห็ได้ง่าย มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อให้ตัวอุปกรณ์จังควันไฟ จับไฟได้ง่ายนั้นเอง สำหรับท่านที่กำลังมองหาชุดกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์จับควันไฟ พยายามให้เจ้าหน้าที่ทำการสาธิตสินค้าหรือแสดงการทำงานให้เราได้เข้าใจถึงตัวสินค้าให้เป็นอย่างดีเสียก่อนที่จะตัดสินใจอื่นๆ ยิ่งถ้าหากเราสามารถหาสินค้ามาเปรียบเทียบได้สัก 2-3 รายก็จะเป็นผลดีมองเห็นถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันก็มักนิยมทำแบบนี้กันมากจะเป็นผลดีต่อบริษัทห้างร้าน มองเห็นจุดแข็ง จุดอ่อนของแต่ละตัวสินค้าเป็นอย่างดีด้วย  ให้ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยแสงชนิดที่ที่ติดตั้งที่ผนัง  ในระดับความสูงจากพื้นระหว่าง   2  เมตร  ถึง  2.4  เมตร  และมีระยะห่างลงมาจากเพดานไม่น้อยกว่า   150  มิลลิเมตร  สำหรับอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยแสงชนิดติดตั้งบนเพดานต้องสูงจากพื้นไม่เกิน  9.15  เมตร

ในสถานที่ซึ่งใช้เป็นสถานที่หลับนอน    กำหนดให้ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยแสงที่มีความเข้มแสงไม่ต่ำกว่า  177  แคนเดลลา   ถ้าจำเป็นต้องติดตั้งที่ระดับต่ำลงมาจากเพดานเกิน  0.60  เมตร  ให้เลือกติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุที่ผนัง  และทั้งสองกรณีอุปกรณ์แจ้งเหตุต้องอยู่ห่างจากหมอนไม่เกิน   4.85  เมตร

บริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เครื่องใช้ไฟฟ้ามีอายุการใช้งาน มีโอกาศที่เครื่องจะเสีย หรือขั้นตอนการใช้งานอาจทำให้ผู้ใช้เกิดการสับสนยุ่งยากได้ในอนาคต เพราะอย่างนั้นเราต้องเลือกผู้ที่จะมาคอยดูแลหลังการขายให้ดีด้วย อย่าเห็นแต่ราคาถูกไว้ก่อนเป็นตัวตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า เจอมามากพอสมควรเหมือนกันครับ อย่างล่าสุดทางเราไมได้งานติดตั้งกล้องวงจปิด ด้วยเหตุผลที่ราคาของเราแพงกว่าคู่แข่งเป็นอย่างมาก แต่ด้วยการประเมินหน้างานตามการใช้งานจริงมันก็สามารถทำได้ประมาณนั้น แต่ทางลูกค้าก็เลือกที่ราคาถูกเป็นหลักไม่ได้ถามถึงเหตุผลว่าทำไมของเราถึงแพง หลังจากที่ทางลูกค้าตัดสินใจกับผู้ติดตั้งอีกรายไป ก็เกิดปัญหาขึ้นว่าติดต่อผู้ติดตั้งรายนั้นไม่ได้อีกเลย ทำให้มากเรียกใช้บริการหลังการขายจากเรา สำหรับท่านที่กำลังมองหาสินค้าต่างๆ ต้องคำนึงเรื่องนี้เป็นลำดับต้นๆ เอาไว้ด้วยนะครับ อย่าเห็นแต่ของถูก อย่างเดียวให้มองดูบริการหลังการขายกล้องวงจรปิด หรือชุดอุปกรณ์ดับเพลิงด้วยว่าเป็นที่น่าเชือถือหรือป่าว เพราะการตามตัวมาบริการหลังการขายเป็นเรื่องยากกว่าการเรียกมาเพื่อประเมินหน้าเสียอีกสำหรับผู้ติดตั้งรายเล็กๆ

สนใจจะติดตั้ง กล้องวงจรปิด ip camera ภายนอก  หรือต้องการ ปรึกษาเรื่องกล้องวงจรปิดก็สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท มีเดียเสิร์ซ  โทร. 081-700-4715 หรือ 02-888-3507-8  เราเชี่ยวชาญเรื่องกล้องวงจรปิดและพร้อมให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกระดับ www.CctvBangkok.com

Facebook Comments
This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *