กล้องวงจรปิดแบบหมุนได้

กล้องวงจรปิดแบบหมุนได้ และการส่งสัญญาณข้อมูลประเภทต่าง ๆ

กล้องวงจรปิดแบบหมุนได้ และการส่งสัญญาณข้อมูลประเภทต่าง ๆ

                  ข้อมูลถูกแปลงให้เป็นสัญญาณข้อมูลประเภทต่าง  ๆ  จะถูกส่งไปบนสื่อตามความเหมาะสม  การส่งสัญญาณข้อมูลไม่จำกัดว่าสัญญาณชนิดใดจะต้องว่าด้วยวิธีสัญญาณชนิดนั้น ๆ  เท่านั้น  ถ้าสัญญาณข้อมูลที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณแอนะล็อกก็สามารถจัดส่งด้วยวิธีการส่งสัญญาณแบบแอนะล็อกหรือการส่งสัญญาณแบบดิจิทัลก็ได้  

และถ้าสัญญาณข้อมูลเป็นสัญญาณดิจิทัลก็สามารถส่งได้ด้วยสัญญาณแบบแอนะล็อก  ความสามารถในการส่งสัญญาณข้อมูลด้วยสัญญาณที่แตกต่างกันจะมีคุณภาพแตกต่างกัน  และเพื่อให้มีความเข้าใจในกลไกการส่งข้อมูลที่มีการพัฒนาในปัจจุบัน กล้องวงจรปิดแบบหมุนได้ และการส่งสัญญาณข้อมูลประเภทต่าง ๆจุดอ่อนและจุดแข็งในการส่งสัญญาณข้อมูลและรูปแบบของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสัญญาณข้อมูลระหว่างเส้นทางการสื่อสาร  ยังได้มีการอธิบายความหมายการส่งข้อมูลที่แตกต่างกัน  และเทคนิคของการรวมสัญญาณข้อมูลเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ช่องทางการสื่อสาร

การส่งสัญญาณข้อมูล

ในการส่งสัญญาณข้อมูลมีหลักการที่สามารถจำแนกออกได้เป็น  2  หลักการ คือ  การส่งสัญญาณแบบแอนะล็อก  และการส่งสัญญาณแบบดิจิทัล   ไม่จำกัดว่าการส่งสัญญาณแบบแอนะล็อกจะต้องส่งเฉพาะสัญญาณข้อมูลชนิดแอนะล็อกเท่านั้นหรือการส่งสัญญาณดิจิทัลจะต้องจำกัดเฉพาะสัญญาณข้อมูลที่เป็นดิจิทัลเท่านั้น    แต่การส่งสัญญาณนั้นสามารถส่งได้หลากหลายแบบ  คือ

 1. การส่งสัญญาณแบบแอนะล็อก  สำหรับสัญญาณข้อมูลแบบแอนะล็อก  เช่น  การส่งสัญญาณเสียงตามสายโทรศัพท์ไปสู่ชุมสายโทรศัพท์สาธารณะ  เป็นต้น
 2. การส่งสัญญาณแบบแอนะล็อก  สำหรับสัญญาณข้อมูลแบบดิจิทัล  เช่น  การส่งสัญญาณเสียงจากสายโทรศัพท์ไปสู่วงจรโทรศัพท์แบบดิจิทัล  เป็นต้น
 3. การส่งสัญญาณแบบดิจิทัล  สำหรับสัญญาณข้อมูลแบบดิจิทัล  เช่น  การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์บนแลน  เป็นต้น
 4. การส่งสัญญาณแบบดิจิทัล  สำหรับสัญญาณข้อมูลแบบแอนะล็อก  เช่น  การสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์  2  เครื่องผ่านเครือข่ายโทรศัพท์  เป็นต้น

การส่งสัญญาณแบบแอนะล็อก  สำหรับสัญญาณข้อมูลแบบแอนะล็อก

สัญญาณข้อมูลแบบแอนะล็อกเป็นรูปแบบการสื่อสารขั้นพื้นฐาน   ในระบบโทรศัพท์มมีการส่งเคลื่นเสียงไปตามสายโดยเครื่องโทรศัพท์แปลงคลื่นเสียงเป็นสัญญาณแอนะล็อกและจะส่งผ่านไปตามสายโทรศัพท์เข้าสู่ชุมสายโทรศัพท์สาธารณะ   เมื่อสัญญาณแอนะล็อกไปถึงเครื่องรับปลายทาง   เครื่องรับสัญญาณจะแปลงสัญญาณแอนะล็อกกลับเป็นคลื่นเสียงให้ผู้รับปลายทางสามารถเข้าใจหรือได้ยินเสียงที่ส่งมาตามสายได้

                  การส่งสัญญาณแอนะล็อกสำหรับสัญญาณแอนะล็อกจะต้องมีการกล้ำสัญญาณข้อมูลก่อนการส่งเสมอ  วิธีการกล้ำสัญญาณมาตรฐานมี  3    วิธีคือ

 1. การกล้ำแอมพลิจูด  (amplitude modulation)  เรียกย่อว่า  เอเอ็ม
 2. การกล้ำความถี่  (frequency  modulation)  เรียกย่อว่า  เอฟเอ็ม
 3. การกล้ำวัฏภาค  (phase  modulation)  เรียกย่อว่า  พีเอ็ม

                  การกล้ำความถี่และการกล้ำวัฏภาคมีชื่อเรียกว่า การกล้ำเชิงมุม  มีความทนทานต่อการแทรกสอดได้มากมีความต้านทานต่อสัญญาณรบกวนได้ดีกว่าการกล้ำแอมพลิจูด  และขนาดแบนด์วิดท์ของคลื่นที่เกิดจากการกล้ำเชิงมุมนี้มีขนาดกว้างกว่าขนาดแบนด์วิดท์ของคลื่นที่เกิดจากการกล้ำแอมพลิจูด  เพื่อให้สัญญาณที่ส่งมีความต้านทานต่อสัญญาณรบกวนนั่นเอง   การกล้ำสัญญาณต่าง  ๆ  มีดังนี้

การกล้ำแอมพลิจูด

การกล้ำสัญญาณข้อมูลแอนะล็อกสู่สัญญาณแอนะล็อกจะเป็นการนำสัญญาณข้อมูลมากล้ำด้วยสัญญาณเสียงที่เป็นสัญญาณแอนะล็อกเช่นเดียวกัน

การกล้ำความถี่

                การกล้ำสัญญาณด้วยความถี่เป็นการรวมสัญญาณของคลื่นความถี่เสียงเข้ากับสัญญาณข้อมูลแอนะล็อก  ส่งผลให้ความถี่ของสัญญาณที่ส่งสู่ช่องทางการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากความถี่เดิม   การกล้ำสัญญาณความถี่นิยมใช้ในการกระจายคลื่นวิทยุ   เพื่อส่งสัญญาณเสียงตามข้อกำหนดของคณะกรรมาธิการมาตรฐานโทรทัศน์อห่งชาติสหรัฐฯ  และยังมีการประยุกต์ใช้กล้องวงจรปิดการกล้ำความถี่ในการกระจายสัญญาณดาวเทียมแบบตรง   ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรังผึ้ง  รวมถึงโทรศัพท์แบบรังผึ้ง  และระบบโทรศัพท์ไร้สายอีกด้วย

การกล้ำวัฎภาค

การกล้ำสัญญาณในลักษณะคล้ายกับการกล้ำสัญญาณแอมพลิจูดและการกล้ำสัญญาณความถี่  การกล้ำวัฏภารนิยมใช้ร่วมกับการกล้ำแอมพลิจูดในการสื่อสาร  ปัจจุบันต้องการให้สัญญาณการสื่อสารมีความคมชัดและคงทนต่อการแทรกสอดของคลื่นต่าง  ๆ   การกล้ำวัฏภาคไม่นิยมใช้ในการส่งหรือกระจายคลื่นวิทยุเพราะอุปกรณ์การรับส่งมีความซับซ้อนสูง   การกล้ำสัญญาณนิยมใช้ในระบบการสื่อสารทางไกลเพราะจากความคมชัดและความคงทนของสัญญาณต่อสภาพแวดล้อมที่มีการแทรกสอดหรือระยะทางการสื่อสารไกล  ส่งผลให้การสื่อสารมีความถูกต้องและแม่นยำสูง   การกล้ำวัฏภาคเป็นการเปลี่ยนค่าวัฏภาคของสัญญาณข้อมูลเมื่อมีการกล้ำสัญญาณร่วมกับสัญญาณเสียงที่ใช้เป็นคลื่นนำสัญญาณ

การส่งสัญญาณแบบแอนะล็อก  สำหรับสัญญาณข้อมูลแบบดิจิทัล

                 การส่งสัญญาณแบบแอนะล็อกไม่จำกัดเฉพาะสัญญาณข้อมูลแบบแอนะล็อกเท่านั้น   แต่การส่งสัญญาณสามารถใช้ส่งสัญญาณข้อมูลแบบดิจิทัลได้อีกด้วย     ก่อนที่จะส่งสัญญาณดิจิทัลสู่ช่องทางการสื่อสารต้องมีการแปลงสัญญาณดิจิทัลให้เป็นสัญญาณเชิงแอนะล็อกเสียก่อน  คุณลักษณะของสื่อหรืออุปกรณ์ที่รองรับสัญญาณไม่สามารถทำหน้าที่ส่งสัญญาณข้อมูลดิจิทัลได้   จึงต้องผ่านการแปลงให้เป็นสัญญาณแอนะล็อกเสียก่อนจึงจะส่งไปในช่องทางการสื่อสารได้ตามต้องการ  การส่งข้อมูลในลักษณะนี้เรียกว่า  การกล้ำสัญญาณ  และการแปลงสัญญาณแอนะล็อกกลับเป็นสัญญารดิจิทัลที่ปลายทาง เรียกว่า  การแยกสัญญาณ

                   การส่งสัญญาณแอนะล็อกที่แปลงแล้วมี   4  วิธี  คือ

 1. การปรับค่าแอมพลิจูด  เรียกย่อ ๆ  ว่า เอเอสเค   เป็นวิธีที่มีการปรับค่าสัญญาณข้อมูลเดิมให้มีค่าแอมพลิจูดของสัญญาณใหม่เพิ่มขึ้นหรือลดลงกว่าเดิม   ค่าความถี่และค่าวัฏภาคจะมีค่าคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
 2. การปรับค่าความถี่  เรียกย่อ ๆ  ว่า เอฟเอสเค   เป็นวิธีที่มีการปรับค่าสัญญาณข้อมูลเดิมให้มีค่าความถี่ของสัญญาณใหม่เพิ่มขึ้นหรือลดลงกว่าค่าเดิม  ค่าแอมพลิจูดและค่าวัฏภาคจะมีค่าคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
 3. การปรีบค่าวัฏภาค  เรียกย่อ  ๆ  ว่า  พีเอสเค   เป็นวิธีที่มีการปรับค่าสัญญาณข้อมูลเดิมให้มีค่าวัฏภาคของสัญญาณใหม่เพิ่มขึ้นหรือลดลงกว่าค่าเดิม   ค่าแอมพลิจูดและค่าความถี่จะมีค่าคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
 4. การกล้ำแบบควอเดรเจอร์-แอมพลิจูด  เรียกย่อ  ๆ  ว่า  คิวเอเอ็ม   เป็นวิธีการผสมผสานระหว่างวิธีการปรับค่าแอมพลิจูด  และวิธีการปรับค่าวัฏภาค  เป็นการปรับวัฏภาคจำนวน   8  วัฏภาค  และปรับแอมพลิจูดจำนวน  4  ค่า

Related link :IP มือถือ และความหมายของสัญญาณแอนะล็อก และสัญญาณดิจิทัล

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *