ขายกล้อง WiFi

ขายกล้อง WiFi และเครือข่ายการสื่อสารการทำงานของผู้ที่ใช้

ขายกล้อง WiFi และเครือข่ายการสื่อสารการทำงานของผู้ที่ใช้

เครือข่ายการสื่อสารการทำงานของผู้ที่ใช้ต้องการได้รับ  คือ  ความน่าเชื่อถือของระบบเครือข่าย  (network  reliability)     ความน่าเชื่อถือ  คือ  ความสามารถที่ผู้ใช้งานจะสามารถใช้งานเครือข่ายได้ตลอดระยะเวลาการงานเครือข่ายตลอดระยะเวลาการใช้งานหรือไม่    ความน่าเชื่อถือสามารถพิจารณาจากค่าต่อไปนี้

 1. จำนวนครั้งที่เครือข่ายล้มเหลวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  ๆ
 2. ระยะเวลาในการกู้คืนระบบเครือข่ายที่ล้มเหลวหรือมีปัญหา
 3. สภาพทนทานของระบบเครือข่าย (robustness)

การออกแบบเครือข่าย

การพัฒนาเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพจะต้องพิจารณาเลือกโมเดิลเครือข่ายที่มีความเหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานขององค์กรจะมีการใช้งานระบบเครือข่ายที่แตกต่างกันตามรูปแบบของกิจกรรม  ปริมาณข้อมูลที่เกิดขึ้นและไหลเวียนภายในองค์กรนั้น  ๆ  และปริมาณข้อมูลที่มีการไหลออกหรือปริมาณข้อมูลที่ต้องมีการกระจายสู่ผู้ใช้หรือองค์กรภายนอก     

ผลเสียที่เกิดจากการเลือกรูปแบบของเครือข่ายที่ผิดพลาด   เช่น  การใช้งานเพื่อการสื่อสารมีความล่าช้า  เครือข่ายการสื่อสารไม่มีความเสถียร  และสิ้นเปลืองงบประมาณการบริหารจัดการเครือข่าย  เป็นต้น

หน้าที่การทำงานของเครือข่ายและทอพอโลยี

               การทำหน้าที่เป็นช่องทางเลือกเพื่อการส่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต้นทางไปยังปลายทางถือเป็นหน้าที่หลักของเครือข่าย    โดยข้อมูลที่ส่งควรมีการควบคุมดูแลไม่ให้มีความผิดพลาดสูญหาย  หรือเปลียนแปลงจากข้อมูลชุดเดิมได้    ข้อมูลของเครือข่ายเพื่อการสื่อสารแต่ละรูปแบบเรียกว่า  ทอพอโลยี  คือ  รูปแบบการเชื่อมต่อขั้นพื้นฐานเพื่อการส่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลไปยังแหล่งรับปลายทาง   

การทำงานโดยทั่วไปของเครือข่ายการสื่อสารที่เกิดขึ้น   เริ่มจากแหล่งข้อมูลต้นทางและแหล่งรับข้อมูลปลายทาง  ที่ทำงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรือเรื่องทอร์มินอลมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายการสื่อสาร  คือ  เครือข่ายการสื่อสารสามารถรองรับการเชื่อมต่อที่ต้องการได้   แหล่งข้อมูลต้นทางต้องการส่งข้อมูลไปยังเครือข่าย  ข้อมูลจะเข้าสู่ระบบการแปลงข้อมูลให้เป็นสัญญาณข้อมูล  เรียกว่า  การแทนค่าข้อมูล  หรือการแทนค่าสารสนเทศ   ข้อมูลเมื่อถูกแปลงเป็นสัญญารแล้วจะถูกส่งไปตามช่องทางการสื่อสารสู่จุดสลับสัญญาณ

เพื่อหาเส้นทางไปยังแหล่งรับปลายทาง  หากพิจารณาแล้วเห็นได้ว่ากล้องวงจรปิดหลักการช่องทางการสื่อสารหนึ่ง  ๆ  จะส่งสัญญาณข้อมูลจากแหล่งข้อมูลได้เพียงแหล่งเดียวทำให้การส่งข้อมูลบนเครือข่ายเกิดความล่าช้าอย่างมาก   การะบวนการรวมสัญญาณข้อมูล  เรียกว่า  การทำสหสัญญาณ  หรือการรวมส่งสัญญาณร่วมสื่อ  หรือการทำมัลติเพล็กซ์  เรียกสั้น  ๆ  ว่า  มักซ์   เป็นเทคนิคในการรวมสัญญาณข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลให้สามารส่งไปบนช่องทางการสื่อสารเดียวกันได้พร้อมกัน

                  การสื่อสารข้อมูลก็เหมือนกับการส่งจดหมาย  คือ  การส่งจะต้องมีการระบุที่อยู่ของผู้ส่งและผู้รับให้ชัดเจน  ซึ่งถือเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง  ข้อมูลหรือข้อความจะถูกส่งไปยังเครือข่ายต่าง  ๆ  ในรูปแบบของเครือข่ายแบบลำดับชั้นสู่เครือข่ายแกนหลักแล้วจึงส่งออกสู่เครือข่ายสาธารณะต่อไปยังปลายทางที่อยู่เครือข่ายอื่น

                 เครือข่ายการสื่อสารสามารถแบ่งขนาดออกได้เป็น  4  ระดับพื้นฐาน  ดังนี้

 • เครือข่ายส่วนบุคคลหรือข่ายงานส่วนบุคคล โดยทั่วไปเรียกว่า  แพน
 • เครือข่ายเฉพาะที่  หรือข่ายงานบริเวณเฉพาะที่  หรือที่เรียกว่า  แลน
 • เครือข่ายนครหลวงหรือข่ายงานบริเวณนครหลวง  เรียกว่า  แมน
 • เครือข่ายบริเวณกว้างหรือข่ายงานบริเวณกว้าง  หรือที่เรียกว่า  แวน

การแบ่งขนาดของเครือข่ายตามพื้นที่การเชื่อมต่อ  แต่สภาวะการสื่อสารที่เกิดขึ้นในช่องทางการสื่อสารนั้นย่อมเกิดการคั่ง  คือปริมาณการใช้งานในช่องทางการสื่อสารมีมาก    ต้องมีการควบคุมการโหลดเกินของการส่งข้อมูลในช่องทางการสื่อสาร   กระบวนการเพื่อควบคุม  ดูแล  และบริหารจัดการใช้เครือข่ายการสื่อสารให้มีสภาวะเหมาะสมต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องเรียกว่า  การบริหารจัดการเครือข่าย    

เครือข่ายการสื่อสารมีการพัฒนารูปแบบการเชื่อมต่อหรือการเลือกใช้ทอพอโลยีที่แตกต่างกันตามลักษณะการใช้งาน    ทอพอโลยีพื้นฐานมีทั้งสิ้น  5   รูปแบบ  และแต่ละรูปแบบมีคุณสมบัติเฉพาะคือ

 • ทอพอโลยีเครือข่ายแบบบัส
 • ทอพอโลยีเครือข่ายแบบวงแหวน
 • ทอพอโลยีเครือข่ายแบบดาว
 • ทอพอโลยีเครือข่ายแบบเมช
 • ทอพอโลยีเครือข่ายแบบต้นไม้

Related link :ขายกล้อง WiFi และเครือข่ายการสื่อสารการทำงานของผู้ที่ใช้

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *