บริษัทติดตั้งกล้องวงจรปิด
บทความ

บริษัทติดตั้งกล้องวงจรปิด กับมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าให้กับกล้องวงจรปิด

Posted On มกราคม 2, 2019 at 8:19 pm by / No Comments

บริษัทติดตั้งกล้องวงจรปิด กับมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าให้กับกล้องวงจรปิด

บริษัทติดตั้งกล้องวงจรปิด  ในการทำงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้ามีหลายมาตรฐาน  แบ่งออกได้  2  อย่าง  มาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า  และมาตรฐานการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า     ในแต่ละมาตรฐานนั้นยังแบ่งออกได้อีก  3  อย่าง  คือ  มาตรฐานสากล   มาตรฐานประจำชาติ  และมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน

 1. มาตรฐานสากล เป็นมาตรฐานที่หลายประเทศเข้าเป็นสมาชิก เช่น  มาตรฐาน  ISO   เป็นมาตรฐานทั่วไปทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และมาตรฐานที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้าและมาตรฐานที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม   มาตรฐาน  IEC  เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ร่างมาตรฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 2. มาตรฐานประจำชาติ ในโลกประเทศอุตสาหกรรมที่สำคัญมักมีมาตรฐานของตนเองโดยมาตรฐานประจำชาติต่างร่างขึ้นใช้ภายในประเทศตนเอง   เพื่อให้ตรงกับวิธีปฏิบัติตนเอง  ยังขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมของประเทศนั้น  ๆ  ด้วย   มาตรฐานประจำชาติที่สำคัญได้แก่  มาตรฐาน  ANSI    มาตรฐาน  NEC   มาตรฐาน  BS  มาตรฐาน  DIN   มาตรฐาน  VDE   มาตรฐาน  JIS   มาตรฐาน  TIS  เป็นต้น
 3. มาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน การนำเอามาตรฐานสากลและมาตรฐานประจำชาติมารวมกันให้เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงานนั้น  ๆ      ประเทศไทยในขณะนี้ได้นำเอามาตรฐาน  IEC  มาเป็นมาตรฐานของไทยและหลาย  ๆ  ประเทศในโลกที่ทำอยู่เช่นกัน   โดยได้แบ่งเป็นมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า และมาตรฐานการออกแบบติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า

มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย    พ.ศ.   2556

สำหรับประเทศไทยปัจจุบันมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าเป็นฉบับที่ปรับปรุงล่าสุด   การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้สืบเนื่องจากมาตรฐานสายไฟฟ้าแรงต่ำตัวนำหุ้มฉนวนพีวีซี  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานสายไฟส่งผลให้มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกันตามไปด้วย  เช่น  เรื่องการคำนวณพิกัดกระแสของสายไฟตามรูปแบบการติดตั้งในลักษณะต่าง  ๆ  ข้อกำหนดการใช้งาน  การกำหนดสีของสาย   ตลอดจนการกำหนดขนาดสายดิน  ฯลฯ

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ได้นำการเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง  และแนวในการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อรวมเป็นมาตรฐานเดียวกัน  กฏและแนวทางปฏิบัติทั้งสองมาตรฐานมีทั้งส่วนที่เหมือนและแตกต่างจากเหตุผลหลายประการ  คือ

 • ความแตกต่างทางด้านระบบไฟฟ้า
 • ด้านมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ด้านการออกแบบ
 • ด้านระเบียบและนโยบาย
 • ด้านสภาพภูมิศาสตร์
 • ความแตกต่างของผู้ใช้ไฟฟ้า   และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านวัสดุ   อุปกรณ์  และการติดตั้งได้เปลี่ยนแปลงไป     มาตรฐานการผลิตสายไฟฟ้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกอบกับมีข้อบกพร่องบางประการที่ตรวจพบ  ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าขึ้นมาเป็นฉบับปัจจุบัน

ข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้า   

 • การต่อสายตัวนำ วิธีการต่อสายและการใช้อุปกรณ์ต่อสายต้องเหมาะสม    การต่อตัวนำเข้ากับขั้วต่อสายต้องไม่ทำให้ตัวนำเสียหาย  และขั้วต่อสายที่นิยมมี  แบบบีบ  แบบขันแน่นด้วยหมุดเกลียว  และแบบสายพันรอบหมุดเกลียวขันให้แน่น   และต้องใช้อุปกรณ์สำหรับการต่อสายให้เหมาะสมกับสภาพและงานที่ใช้   ส่วนวิธีการต่อสายที่นิยมใช้กันนั้น  เช่น  การเชื่อมประสาน  การเชื่อม  และการบัดกรี  เป็นต้น
 • พื้นที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานสำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้า ซึ่งจะมักแบ่งตามระดับแรงดัน  เช่น  พื้นที่ว่างเพื่อทำงานระบบแรงดันต่ำต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า  75  เมตรหรือขนาดความกว้างของบริภัณฑ์ไฟฟ้าและจะต้องมีประตูทางเข้าไปทำงานได้  1  ช่อง    ส่วนพื้นที่ว่างเพื่อทำงานระบบแรงสูงจะต้องมีความกว้างของที่ว่างเพื่อทำงานไม่น้อยกว่า  0.90  เมตร
 • ระยะห่างทางไฟฟ้า ระยะห่างที่ปลอดภัยในการติดตั้งสายไฟ    เป็นระยะห่างของสายไฟฟ้าแนวตรงกับอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้ที่สุด   แบ่งเป็นระยะห่างในแนวนอนและระยะห่างในแนวดิ่ง    และจะต้องมีระยะห่างจากแนวดิ่งเหนือหลังคาระเบียงที่คนสามารถเข้าถึงได้ไม่น้อยกว่า  3  เมตร  หรือถ้าเป็นสะพานลอยคนข้ามที่ไม่มีหลังคาต้องห่างไม่น้อยกว่า  60  เมตร   เป็นต้น

มาตรฐานสายไฟฟ้าและมาตรฐานตัวนำไฟฟ้า

 • ในระบบไฟฟ้าแรงดันสูงสายไฟฟ้าแบ่งออกดังนี้ สายเปลือยกับสายหุ้มฉนวน   สายเปลือยได้แก่สาย  ACC  และมาตรฐานสาย  TIS  64-2517   เป็นต้น  ส่วนสายที่หุ้มฉนวนนั้นได้แก่สาย  XLPE  ซึ่งโครงสร้างนั้นประกอบด้วยทองแดงและมีชิลด์ของตัวนำ  ฉนวน  ชีลด์ของฉนวน  และเปลือกนอก  ซึ่งในสายชนิดนั้นเราสามารถเดินลอยได้ในอากาศหรือจะฝังในดินก็ได้
 • มาตรฐานตัวนำไฟฟ้า แบ่งออกได้ดังนี้     มาตรฐานบัสบาร์ทองแดง   มาตรฐานบัสบาร์อลูมิเนียม   และมาตรฐานบัสเวย์
 • มาตรฐานเครื่องป้องกันกระแสเกิน เช่นเครื่องป้องกันกระแสเกินเรงดันต่ำ  สาเหตุเกิดจากการโหลดเกิน, เกิดการลัดวงจร และมีกระแสไฟฟ้ารั่ว  การป้องกันต้องตัดวงจรก่อนที่ตัวนำจะเกิดการชำรุดเสียหาย   และเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ใช้ในบ้านพักอาศัยหรืออาคารจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  IEC  60898

  เพื่อให้สามารถทำการปลดวงจรเป็นลำดับขั้นในระบบ   เบรกเกอร์ตัวที่อยู่ใกล้กระแสลัดวงจรที่สุดควรปลดวงจรก่อน  ส่วนตัวที่อยู่ถัดไปที่เป็นตัวประธานต้องทนกระแสลัดวงจรซึ่งสูงกว่าและเป็นเวลาที่นานกว่าได้  โดยที่ตัวของมันจะไม่ปลดวงจรและไม่เกิดความเสียหายใด  ๆ

ตัวนำประธาน   สายป้อน   และวงจรย่อย

วงจรย่อย     ส่วนของวงจรไฟฟ้าจากอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินกับจุดจ่ายไฟฟ้าที่ต่อมาอุปกรณ์เพื่อป้องกันกระแสเกินมีหน้าที่ป้องกันสายวงจรย่อยเท่านั้น       ส่วนขนาดของวงจรย่อยกำหนดขนาดพิกัดเครื่องป้องกันกระแสเกิน  วงจรย่อยที่มีจุดจ่ายไฟฟ้าตั้งแต่  2  จุดขึ้นไปต้องมีขนาดไม่เกิน  50 A  ยกเว้นโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องมีผู้ดูแลและบำรุงรักษา

ขนาดตัวนำของวงจรย่อยนั้นต้องมีขนาดกระแสไม่ต่ำกว่าโหลด และต้องไม่ต่ำกว่าพิกัดของเครื่องป้องกันกระแสเกิน   ถ้าเครื่องป้องกันกระแสเกินเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องเป็นไปมาตรฐานที่กำหนด

สายป้อน      สายไฟฟ้าที่ต่อระหว่างตู้ควบคุมสวิตช์กับแผงจ่ายไฟฟ้าย่อยหรือแผงจ่ายไฟ   สายป้อนย่อยจะหมายถึงตัวนำที่ต่อระหว่างแผงจ่ายไฟกับเครื่องป้องกันกระแสเกินของแผงจ่ายไฟย่อยของวงจรย่อย    การป้องกันกระแสเกินของสายป้อน   จะต้องมีพิกัดของเครื่องป้องกันกระแสเกินให้สอดคล้องและไม่ต่ำกว่าโหลดสูงสุดที่คำนวณได้

ตัวนำประธาน      จะต้องมีตัวนำนิวทรัลขนาดที่ไม่เล็กกว่าสายต่อหลักดินของขนาดไฟฟ้า  และมีขนาดเพียงพอที่จะรับกระแสไม่สมดุลสูงสุด   ผู้ใช้ไฟฟ้าหรืออาคารหลังหนึ่ง  ๆ  ต้องมีตัวนำประธานที่จ่ายไฟเพียงแค่ชุดเดียว     ในกรณียกเว้นให้มีตัวนำประธานมากกว่า   1  ชุดเพราะจะนำไปใช้กับเครื่องสูบน้ำสำหรับดับเพลิงซึ่งต้องแยกจากระบบประธานสำหรับไฟฉุกเฉิน

ตัวนำประธานสำหรับระบบแรงดันต่ำ  สายทองแดงหุ้มฉนวนที่เหมาะสมต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า  4  ตร.มม.   ส่วนตัวนำประธานสำหรับระบบแรงดันสูงสามารถใช้สายเปลือยหรือสายที่หุ้มฉนวนก็ได้

เครื่องป้องกันกระแสเกินของบริภัณฑ์ประธานระบบแรงดันต่ำ   จะต้องสามารถตัดกระแสลัดวงจรค่ามากที่สุดและต้องไม่ต่ำกว่า  10 KA   ถ้าระบบนิวทรัลของระบบวายต่อลงดินโดยตรงบริภัณฑ์ประธานแรงต่ำต้องติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดินของบริภัณฑ์ด้วย    หากเป็นกระบวนการอุตสาหกรรมต่อเนื่องหรือเครื่องสูบน้ำดับเพลิงนั้นเป็นกรณีที่ยกเว้น

 

Related link :  ราคาค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด กับเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *