เกี่ยวกับเรา

ทุนจดทะเบียน

บริษัทมีเงินทุนจดทะเบียน 5,00,000 บาท ด้วยความมมุ่งมั่นในการทำงานที่มีประสบการณ์มานานในตัวผู้บริหารและทีมงาน

ทำให้ บริษัท มีเดีย เสิร์ซ จำกัด มีความเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของลูกค้า และมุ่งเน้นให้บริการที่ดีซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ

งานติดตั้งมีทั้งงานเล็กๆ จนถึงงานใหญ่ๆ มากว่า 12 ปี ทำให้บริษัทมีทั้งที่เป็นลูกค้าเก่าที่ใช้บริการกันมาอย่างยาวนาน จนมีการแนะนำบอกต่อกันมา เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย

หลักจรรยบรรณ

โดยการทำงานอย่างมีความซื่อสัตย์ มีความเป็นธรรมโปร่งใส รับผิดชอบในการประกอบธุรกิจ โดยไม่ดำเนิดการอันเป็นข้อละเว้นหรือทำการหลีกเลี่ยงการทำงานหรือปฎิเสธความรับผิดชอบของงานที่ทำ

มีการดำเนินธุรกิจด้วยความเข้าใจ ความชำนาญ ความระมัดระวัง เอาใจใส่ต่อการปฎิบัติงาน และทางบริษัทเองก็ตระหนักถึงอันตราย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ

ด้านคุณภาพ

เป็นพื้นฐานของทุกสิ่ง พนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพที่ลูกค้าคาดหวัง ร่วมกันปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด มองว่าลูกค้ามีทางเลือกมากมาย คุณภาพขององค์กรจะเป็นตัวกำหนดว่าลูกค้าจะเลือกเราหรือไม่

บริษัทมีความคาดหวังและตั้งเป้าหมายไว้สูงเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดำเนินการอย่างรวดเร็วและตัดสินใจอย่างทันเวลา มีเหตุผล

ด้านโอกาส

ความคิดและแรงบันดาลใจของพนักงาน ทำให้เกิดโอกาสที่ดีอย่างต่อเนื่องและไร้ขีดจำกัด การพัฒนาและปรับปรุงทุกสิ่งบริษัททำอย่างต่อเนื่อง ทั้งในฐานะองค์กรและปัจเจกบุคคล ส่งเสริมและจูงใจให้เรียนรู้ตลอดชีวิต

เพื่อขยายฐานความรู้และความสามารถของพนักงาน เพื่อสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้เป็นอย่างดี ความมั่นใจเป็นสิ่งกระตุ้นให้องค์กรยอมเสี่ยง ทดลองและร่วมมือซึ่งกันและกัน ตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ด้านความรับผิดชอบ บริษัทที่ประสบความสำเร็จทำให้มนุษย์มีสภาพที่ดีขึ้น องค์กรจะรักษามาตรฐานสูงสุดทางจรรยาบรรณความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมในทุกหนทุกแห่ง และยกย่องบทบาทของพนักงานขององค์กรที่มีต่อชุมชน