กล้องวงจรปิด CCTV บทความ_การรักษาสถานที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิม
บทความ

การรักษาสถานที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิม

Posted On มีนาคม 6, 2017 at 2:21 pm by / No Comments

กล้องวงจรปิด CCTV และการรักษาสถานที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิม

ความหมายและความสำคัญของการรักษาสถานที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิม

ในปัจจุบันแม้ว่าหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุจะมีมากมาย เช่น ภาพบันทึกจาก กล้องวงจรปิด CCTV เอกสารต่าง ๆ ผู้เห็นเหตุการณ์ เป็นต้น แต่ทว่า สิ่งหนึ่งที่เป็นหลักฐานที่สำคัญก็คือ สถานที่เกิดเหตุ ดังนั้นการรักษาสภาพของสถานที่เกิดเหตุจึงหมายถึง การรักษาให้สภาพที่เกิดเหตุอยู่ในสภาวะเดียวกับที่พบครั้งแรกไว้ระยะหนึ่ง ในขณะเดียวกันป้องกันไม่ให้เอกสารหรือหลักฐานสูญหาย

ดังที่มีผู้กล่าวว่าสถานที่เกิดเหตุเหมือนหนึ่งเป็น “คลังสมบัติแห่งหลักฐาน” แม้ว่าจะเป็นอาชญากรรมที่มีการวางแผนอย่างรอบคอบสักเพียงใดก็จะต้องมีข้อมูลทั้งที่มีรูปร่างลักษณะและไม่มีรูปร่างลักษณะ ซึ่งสามารถสืบหาเบาะแสของคนร้าย หรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอาชญากรรมนั้นได้ แต่ข้อมูลที่หลงเหลือ ณ สถานที่เกิดเหตุนั้นไม่เพียงแต่จะสูญหายหรือเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป อาจถูกเหยียบย่ำหรือทำให้เกิดการแปรเปลี่ยนจากการขาดความระมัดระวังของผู้เสียหายหรือบุคคลที่สามซึ่งเช้าไปในสถานที่เกิดเหตุด้วยความอยากรู้อยากเห็น

การรักษาสถานที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิมนั้น จุดประสงค์หลักคือการรักษาข้อมูลที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รุดไปยังสถานที่เกิดเหตุ พึงระลึกไว้เสมอว่าการรักษาสถานที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิมนั้นจะมีผลอย่างยิ่งต่อการคลี่คลายคดี จึงต้องทำการรักษาสถานที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิมไว้ให้ดีที่สุด

ในบรรดาตำรวจชุดสืบสวนหรือตำรวจสายตรวจซึ่งมักจะไปถึงที่เกิดเหตุก่อนนั้น เนื่องจากไม่รู้ว่าควรจะป้องกันรักษาอะไร อะไรคือสิ่งสำคัญ จึงมักจะขาดการคำนึงถึงการรักษาสถานที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิม บ่อยครั้งที่มีผลทำให้ข้อมูลที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุได้รับความเสียหายหรือสูญหาย ถึงแม้ว่าจะสวมถุงมือไว้อยู่ก็ตาม แต่ถ้าเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุได้โดยง่ายแล้ว ถุงมือก็อาจเช็ดรอยนิ้วมือนั้นออกหมดก็ได้ จึงควรระวัง

ขอบเขตการรักษาสถานที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิม

เนื่องจากอาจมีข้อมูลที่คาดไม่ถึงหลงเหลืออยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ อันได้แก่ สถานที่ซึ่งคนร้ายใช้รอเวลาก่อนที่จะก่ออาชญากรรม แหล่งกบดานระหว่างการหลบหนี หรือสถานที่ซึ่งคนร้ายนำรถไปจอด ขอบเขตการรักษาสถานที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิมจึงไมได้จำกัดที่สถานที่ก่ออาชญากรรมเท่านั้น ต้องดำเนินการรักษาสถานที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิมให้มีขอบเขตที่กว้างขวาง โดยการคาดคะเนความเคลื่อนไหวทั้งก่อน และหลังการก่ออาชญากรรม

การเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาสถานที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิม

ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อรักษาสถานที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิมตามความเหมาะสมของคดีต่าง ๆ ไว้เสมอ เช่น เชือกกั้น หรือป้ายบอกเขตหวงห้าม ใส่ไว้ในรถสายตรวจให้สามารถหยิบใช้สอยได้สะดวก

ข้อควรระวังในการรักษาสถานที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิม
 1. บันทึกเวลาที่ถึงสถานที่เกิดเหตุ และเวลาที่เริ่มการรักษาสถานที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิม
 2. กำหนดขอบเขตของการรักษาสถานที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิม

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเกี่ยวกับคนร้ายนั้น ไม่เฉพาะเพียงจุดเกิดเหตุเท่านั้น ยังอาจพบได้มากจากสถานที่ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุไกลพอสมควร

ในการกำหนดขอบเขตการรักษาสถานที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิมนั้นต้องคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย

 • สภาพภูมิศาสตร์ของสถานที่เกิดเหตุ ปริมาณการจราจร
 • ชนิดของอาชญากรรม และลักษณะของสถานที่เกิดเหตุ
 • ลักษณะของที่พักอาศัยที่ได้รับความเสียหาย
 • ช่องทางที่คนร้ายบุกรุกหรือหลบหนี
 • สถานที่ซึ่งคนร้ายรอเวลาก่อนดำเนินการ

อนึ่ง สำหรับสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นบริเวณที่คาดว่าคนร้ายจะมีการเคลื่อนไหวมาก ช่องทางที่คนร้ายบุกรุกหรือหลบหนี และบริเวณที่ใช้เก็บหลักฐานชิ้นเล็ก ๆ นั้น ให้กำหนดไว้ว่า “เขตหวงห้ามสำคัญ” การคำนึงถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

 1. ติดป้ายเขตหวงห้าม

กล้องวงจรปิด CCTV บทความ_การรักษาสถานที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิม

การกำหนดขอบเขตในการรักษาสถานที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิมนั้นให้ใช้ “เชือกสำหรับกั้นสถานที่เกิดเหตุ” หรือ “ป้ายเขตหวงห้าม” เพื่อให้สามารถสังเกตเห็นได้ทันทีว่าเป็นเขตหวงห้าม จะเข้าไปโดยพลการไม่ได้ หากมีผู้ใดพยายามจะเข้าไปในบริเวณนั้นควรห้ามไว้ หรือหากมีผู้ใดอยู่ในบริเวณนั้นก็ให้เชิญเขาออกไปโดยเร็ว และหากจะให้คนในครอบครัวหรือบุคคลภายนอกเข้าไปในบริเวณที่เกิดเหตุจะต้องพยายามจำกัดให้น้อยที่สุด อนึ่ง ให้ติดป้ายไว้ตามถนน หรือซอกซอยให้ชัดเจนตามสภาวการณ์ ต้องคำนึงถึงความสะดวกของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

 1. การสอบสวนผู้ที่เข้าไปในสถานที่เกิดเหตุ และผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์

สำหรับผู้ที่อาศัยในบริเวณใกล้ ๆ ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ หรือผู้ที่มักจะเข้าออกบริเวณสถานที่เกิดเหตุนั้นให้สอบถามที่อยู่ ชื่อของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ หรือหากจำเป็นให้สอบถามสภาพการณ์ในขณะนั้น สำหรับผู้ที่เข้าออกบริเวณสถานที่เกิดเหตุเป็นประจำ ให้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่ผู้นั้นสัมผัส เวลา สถานที่ และเหตุผลในการเข้า –  ออก ทำอะไร

 1. การปฏิบัติต่อสิ่งที่ไม่สามารถรักษาให้คงสภาพเดิมได้

เมื่อมีผู้บาดเจ็บต้องการการรักษา ไม่สามารถทิ้งให้อยู่ในสสถานที่เกิดเหตุได้ ก่อนขนย้ายต้องทำให้สภาพเหตุการณ์ชัดเจนที่สุด โดยการถ่ายรูปไว้ ใช้เชือกวงรอบ บันทึก และสอบถามจากผู้ที่อยู่ในสถานที่นั้น

 1. การรับช่วงการรักษาสถานที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิม

เมื่อจะทำการผลัดผู้ดูแลรักษาสถานที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิมนั้น ให้ย้ำเตือนสิ่งที่ได้เห็นได้ยิน และข้อควรระวังไม่ให้เกิดช่องว่างในการรักษาสถานที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิม

 1. การรายงานและการรักษาความลับ

เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปถึงสถานที่เกิดเหตุก่อนนั้น เมื่อผู้บังคับบัญชาถึงสถานที่เกิดเหตุ ให้รีบรายงานความเป็นจริงต่าง ๆ อันได้แก่ สภาพเมื่อมาถึงสถานที่เกิดเหตุ มาตรการในการรักษาสถานที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิม อนึ่ง การรายงานนั้น ต้องระวังไม่นำข้อมูลการสอบสวน เผยแพร่ต่อบุคคลที่สามอันได้แก่ผู้สื่อข่าว

ไม่พลาดทุกข่าวสาร LINE: @cctvbangkok.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *