กล้องวงจรปิด CCTV บทความ_การบริหารความปลอดภัย
บทความ

การบริหารความปลอดภัย

Posted On มีนาคม 14, 2017 at 5:32 pm by / No Comments

กล้องวงจรปิด และการบริหารความปลอดภัย

ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการทำงานมากขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลผลิตสูงขึ้น หากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญในการใช้ อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการทำงานได้ ซึ่งตัวอย่างก็มีให้เห็นว่า กล้องวงจรปิด CCTV จับภาพขณะเกิดเหตุไว้ได้ การศึกษาเรื่องความปลอดภัยในการทำงานจึงมีความสำคัญ และมีความจำเป็นที่ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการควรให้ความสนใจและให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารความปลอดภัย

ความหมายของการบริหารความปลอดภัย

กระบวนการเกี่ยวกับการวางแผนการจัดองค์การ การจัดบุคลากร การเป็นผู้นำ การควบคุม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของความปลอดภัยที่กำหนดขึ้น โดยความร่วมมือของพนักงานและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แนวคิดพื้นฐานของการบริหารความปลอดภัย

การบริหารความปลอดภัยที่ดีมีลักษณะดังนี้คือ การปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความปลอดภัยไปสู่กระบวนการผลิต จูงใจให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านความปลอดภัยและมีการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมายเป็นต้น ในการปฏิบัตินั้นจะสำเร็จได้ผู้บริหารหรือนายจ้างมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความสำเร็จได้ แนวคิดพื้นฐานในการที่จะทำให้การดำเนินการสำเร็จได้  ดังนี้

 1. ผลการผลิตปลอดภัย
 2. การป้องกันที่ต้นเหตุ
 3. ขอบเขตการดำเนินงาน
 4. การคาดการถึงความเป็นไปได้ของการเกิดอุบัติเหตุและอันตราย
 5. การแก้ไขที่เหตุอื่นเมื่อพบว่าไม่สามารถแก้ไขที่ตัวบุคคลได้
 6. แนวคิดเกี่ยวกับการแก้ไขสาเหตุจากอาการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น

ดังนั้นแนวคิดพื้นฐานทั้ง 6 ประการ สามารถนำมาใช้ในการบริหารงานได้โดยการนำมาผสมผสานให้เหมาะสม เพราะแต่ละงานมีความเกี่ยวข้องกันแบบลูกโซ่

การจัดองค์การความปลอดภัย

ในโรงงานต้องมีการเริ่มต้นสร้างความปลอดภัยการกำหนดนโยบายที่แน่ชัดในการจัดระบบงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย ตามข้อกำหนดของราชการเรื่องความปลอดภัยของคนงาน พร้อมจัดทำมาตรการป้องกันอุบัติเหตุขึ้นเพื่อช่วยให้สภาพความปลอดภัยที่ได้สร้างขึ้นไว้ตั้งแต่ต้นให้ดำรงสืบต่อไปไม่สิ้นสุด กับทั้งมีการค้นคว้าและปรับปรุงพัฒนาระบบป้องกันอุบัติเหตุให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยู่เสมอ

กล้องวงจรปิด CCTV บทความ_การบริหารความปลอดภัย

เพื่อให้งานในหน้าที่บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่องจำเป็นที่ต้องจัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงและช่วยประสานงานกับองค์กรทั้งในโรงงานและในสังคมแรงงานในอุตสาหกรรมทั่วไป จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดองค์การขึ้นเพิ่มเติมโดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติในด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะ

องค์การเพื่อความปลอดภัย ลักษณะการจัดองค์การที่สำคัญ

 • สมาชิกของคณะกรรมการฝ่ายบริหารเพื่อความปลอดภัยประกอบด้วย ตัวแทนของประธานบริษัท ผู้จัดการทั่วละไป ผู้จัดการแผนกขายและผู้จัดการโรงแรม
 • ควรจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร เพื่อความปลอดภัยทุก ๆ เดือน
 • ต้องจัดเจ้าหน้าที่ประจำคณะกรรมการอย่างน้อย 1 คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการฝ่ายบริหารเพื่อความปลอดภัย มีหน้าที่จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลคำสั่งกฎเกณฑ์รายงานและสถิติเกี่ยวกับเหตุต่าง ๆ
 • หน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการฝ่ายบริหารเพื่อความปลอดภัย
คณะกรรมการดำเนินการเพื่อความปลอดภัย

หน้าที่ความรับผิดชอบต่อการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยในโรงงานประธานกรรมการควรขึ้นตรงต่อคณะกรรมการฝ่ายบริหารเพื่อความปลอดภัย มีลักษณะการทำงานดังนี้

 • สมาชิกควรประด้วยเลขานุการของคณะกรรมการฝ่ายบริหารเพื่อความปลอดภัย ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยในโรงงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ
 • ควรจัดให้มีการประชุมทุกเดือน และอาจมีการประชุมเป็นกรณีพิเศษ เมื่อเกิดเหตุการณ์อันจำเป็น
 • หน้าที่ของเลขานุการของคณะกรรมการนี้ ประกอบด้วยการจดบันทึกและรายงานอุบัติเหตุ เก็บรวบรวมข่าวสารสถิติและประเด็นที่ควรทราบเกี่ยวกับอุบัติเหตุ จัดโปรแกรมกำหนดการประชุม บันทึกรายงานการประชุม
 • สมาชิกที่มาจากซุปเปอร์ไวเซอร์ควรมีการสับเปลี่ยนกันเป็นสมาชิก
 • หน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการเพื่อความปลอดภัย ตรวจและวิเคราะห์ สำรวจตรวจสอบ ทบทวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือ ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยในโรงงาน

บุคคลคณะทำงานที่ทำหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยขึ้นตรงต่อประธานคณะกรรมการดำเนินการเพื่อความปลอดภัย และมีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

 • รายงานโดยการบอกเล่าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรต่อซุปเปอร์ไวเซอร์
 • ทุก ๆ สัปดาห์ควรจัดทำรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัย
 • ในรายงานผลการตรวจสอบนั้น จะรายงานต้นเหตุทุกชนิดของอุบัติเหตุต่าง ๆ
 • เป็นผู้เข้าถึงอุบัติเหตุทุกครั้งพร้อมกับร่วมแก้ไขและตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต่าง ๆ
 • เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อความปลอดภัย
 • เก็บรวบรวมและทำสถิติอ้างอิงค้นคว้าเกี่ยวกับผลการตรวจสอบความปลอดภัยในโรงงาน
หัวหน้าคนงาน

หน้าที่โดยตรงในการดำรงสภาพการทำงานที่ปลอดภัยไว้ตลอด และคอยให้การปรึกษาและแก้ปัญหาต่าง ๆ แก่คนงาน ยังมีหน้าที่เฉพาะเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุดังนี้

 • วิเคราะห์และบันทึกรายงานการวิเคราะห์อุบัติเหตุทันที พร้อมกับนำบันทึกนั้นเสนอต่อเลขานุการของคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยโดยเร็ว
 • การแก้ไขป้องกันใดที่อยู่ในวิสัยหรือในอำนาจหน้าที่ที่ตนมีอยู่ ก็สั่งการแก้ไขไปทันทีส่วนงานที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ก็บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะ ลงในรายงานบันทึกวิเคราะห์อุบัติเหตุที่เสนอไปยังเลขานุการเพื่อความปลอดภัยในโรงงาน
 • ทำการตรวจสอบความเรียบร้อยต่าง ๆ ภายในแผนกที่ตนรับผิดชอบอยู่เป็นประจำทุกเช้าก่อนเริ่มทำงานเพื่อป้องกันอันตรายเป็นประจำทุกวัน
 • เรียกรายงานอุบัติเหตุจากคนงานภายใต้บังคับบัญชาของตนทุกครั้งที่เกิดมีอุบัติเหตุหรือความบกพร่องเกิดขึ้น
 • ติดตามสังเกตและศึกษาพฤติกรรมของคนงานแต่ละคนอย่างใกล้ชิด เพื่อดูความเหมาะสมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของคนงานแต่ละคน
 • หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ควรมีบทบาทสำคัญต่อความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะของบริษัทด้วย
คนงาน

คนงานทุกคนจะต้องถือเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่ง และกฏโรงงานที่ตนเองทำงานอยู่และต้องไม่ละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติบางอย่างที่ทำให้เกิดความยุ่งยาก เพื่อความปลอดภัย เช่น การที่จะต้องสวมแว่น หน้ากากป้องกันไอพิษ ฯลฯ ต้องรายงานแจ้งอุบัติเหตุและความบกพร่องต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มให้เกิดอุบัติเหตุแก่หัวหน้าคนงานทันที และที่สำคัญต้องไม่กลัวความผิด “อย่าพยายามปกป้องความผิดของตนเองหรือของเพื่อนรวมงาน โดยปิดบังไม่ยอมรายงานความผิดพลาดที่ตนเอง หรือเพื่อนรวมงานได้กระทำไว้ขณะปฏิบัติงาน” เพราะความผิดพลาดอย่าง อาจก่ออันตรายใหญ่หลวงขึ้นได้ในภายหลัง ถึงตอนนั้นอาจจะสายไปที่จะช่วยกันแก้ไขอะไรได้ นี่เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคนงานทุกคน

การค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุ

การตรวจความปลอดภัย (SAFETY INSPECTION)

การค้นหาสาเหตุและการประเมินความจำเป็นของอุบัติเหตุอันตราย เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันก่อนที่อุบัติเหตุและการบาดเจ็บจะเกิดขึ้น

วัตถุประสงค์ของการตรวจความปลอดภัย  คือ

 1. ช่วยค้นหาอันตรายและปัญหาต่าง ๆ ทั่วไป โดยเฉพาะอันตรายหรือปัญหาที่อยู่ในสถานประกอบการที่จะส่งผลกระทบหรือเป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
 2. ช่วยค้นหาอันตรายที่เกิดจากการกระทำของบุคคลภายในสถานประกอบการในการเกิดอุบัติเหตุหรือสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งพบว่าต้นเหตุมาจากการกระทำของบุคคล
 3. ช่วยค้นหาอันตรายที่เกิดจากอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรที่ชำรุดต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายในสถานประกอบการนั้น เนื่องจากไม่พร้อมที่จะใช้งาน สภาพการณ์แบบนี้จะหมดไปเมื่อมีการตรวจความปลอดภัย
 4. ช่วยค้นหาอันตรายหรืออุบัติเหตุจากวัสดุในการผลิตภายในสถานประกอบการจะมีวัสดุหรือวัตถุดิบที่จะต้องใช้บางชนิดมีอันตราย หากเก็บรักษาไม่ถูกต้อง อาจเกิดอันตรายขึ้นได้
 5. ช่วยค้นหาอันตรายหรืออุบัติเหตุที่มาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้มาตรฐานหรือต่ำกว่ามาตรฐานจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุ สถานประกอบการควรหาทางป้องกันแก้ไขล่วงหน้าซึ่งช่วยให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น
 6. ช่วยค้นหาต้นเหตุของอันตรายหรืออุบัติเหตุที่มาจากการขาดระบบบริหารจัดการการตรวจความปลอดภัยนั้นในบางกรณี ทำให้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายได้ โดยเฉพาะการขาดระบบการควบคุมหรือการบริหารจัดการที่ดี
 7. ใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการผู้บริหารสามารถนำข้อมูลจากผลการตรวจความปลอดภัยมาวัดผลการดำเนินการในด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ ว่ามาตรฐานเพียงพอเหมาะสมและมีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

การตรวจความปลอดภัยเป็นกลไกหรือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยสถานประกอบการในการค้นหาสภาพที่ต่ำกว่ามาตรฐาน   หรือต้นเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติได้ และหากสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องและควบคุมให้มีประสิทธิภาพแล้ว สถานประกอบการต่าง ๆ จะมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

การคาดการณ์หรือความรู้หรือความสามารถในการคาดการณ์ว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่อาจนำไปสู่อุบัติเหตุอันตราย

 1. สาเหตุก่อนเกิดอุบัติเหตุอันตราย
 • เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง
 • การกระทำที่ไม่ปลอดภัย หรือ สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
 • สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย (ด้านเคมี ชีวภาพ  ฟิสิกส์  ด้านจิตใจ)
 • การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (ประมาทเลินเล่อ  การทำงานที่เสี่ยงฯลฯ)
 1. สาเหตุหลังการเกิดอุบัติเหตุอันตราย
 • บาดเจ็บเล็กน้อย
 • บาดเจ็บร้ายแรง
 • ตาย
การสอบสวน การบันทึกและรายงานอุบัติเหตุ

การทำงานแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุ ย่อมแสดงให้เห็นถึงความบกพร่องในขบวนการผลิตที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กรโดยตรง การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การศึกษาจากสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในอดีต เพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุและหามาตรการแก้ไขมิให้เกิดซ้ำขึ้นอีกในอนาคต โดยเสนอให้ผู้บริหารตัดสินใจสั่งต

 • การสอบสวนอุบัติเหตุ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และเพื่อการพิจารณาค้นหาความจริงอันเป็นมูลเหตุของการกระทำที่ไม่ปลอดภัย เพื่อให้ทราบถึงผลของการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ตลอดจนความเสียหายต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลทางสถิติและการวิเคราะห์อุบัติเหตุ สำหรับโรงงานทั่วไปผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบสวนอุบัติเหตุได้แก่ ผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จะมีหลักในการสอบสวนอุบัติเหตุ จะต้องเป็นผู้มีความคิดอ่านและสามัญสำนึกที่ชัดแจ้ง เป็นผู้มีความรู้ความคุ้นเคยกับขบวนการผลิตทุกขั้นตอน ไม่ควรจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของหัวหน้าหรือผู้ควบคุมงาน และจะต้องกระทำทันทีภายหลังการเกิดอุบัติเหตุเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง สิ่งต่าง ๆ ที่มีโอกาสก่อให้เกิดอุบัติเหตุจะต้องถูกสอบสวนอย่างละเอียด เพื่อสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เหลือน้อยที่สุดหรือกำจัดให้หมดไป การสอบสวนอุบัติเหตุจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการทำรายงานและเสนอแนวทางแก้ไขป้องกันมิให้เกิดซ้ำ และผลที่ได้จากการุสอบสวนภายหลังจากการเกิดอุบัติเหตุผู้มีหน้าที่จะต้องตอบคำถามได้ ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นั้น ใครเป็นผู้ที่เหมาะสมในการแก้ไข และมีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง และจะสามารถดำเนินการแก้ไขป้องกันในเวลารวดเร็วเพียงใด
 • การบันทึกและรายงานอุบัติเหตุ วัตถุประสงค์ เพื่อเก็บรวบรวมเป็นข้อมูล และสถิติในการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุ หลักการในการบันทึกและรายงานอุบัติเหตุ จะต้องมีการบันทึกและรายงานทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ ประกอบด้วยหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เหตุการณ์ การสอบสวนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และการรายงานจะต้องมีลักษณะที่ง่ายต่อการรวบรวมตามลักษณะของอุบัติเหตุเพื่อประโยชน์ในทางสถิติและวิเคราะห์ใช้ในการป้องกัน สามารถแบ่งประเภทการรายงานอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลเกี่ยวกับการบาดเจ็บ และรายงานหัวหน้างานหรือผู้ควบคุมงาน ทำทุกครั้งภายหลังการเกิดอุบัติเหตุ   รวมถึงการรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับอุบัติเหตุ และการสรุปรายงานประจำปี
การประเมินผลทางสถิติของอุบัติเหตุ

ในโรงงานถ้ามีการเกิดอุบัติเหตุจะต้องมีการบันทึกและรายงานการสอบสวนและวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบัติเหตุด้วย   เพื่อจะได้ป้องกันแก้ไขไม่ให้เหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นอีก เพื่อให้การป้องกันอุบัติเหตุมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปสถิติพร้อมการวิเคราะห์ประเมินผล เพื่อให้รู้ว่าเกิดอุบัติเหตุมากน้อยเพียงใด และมีความร้ายแรงระดับไหน เพื่อกำหนดนโยบายในการบริหารความปลอดภัยให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป ในอนาคตได้อีกด้วย

กล้องวงจรปิด CCTV บทความ_การบริหารความปลอดภัย

วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการจัดทำสถิติอุบัติเหตุ เพื่อทราบจำนวนการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละปี อัตราความร้ายแรงและความถี่ของการประสบอันตรายตามแนวสากล เพื่อการประเมินผลการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในแต่ละแผนกในหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัย ในการปรับปรุงวางแผนการตรวจความปลอดภัย  จากข้อมูลของสถิติการประสบอันตราย

การคำนวณอัตราการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อเปรียบเทียบสถิติทางอุบัติเหตุในโรงงานได้ถูกต้องจึงต้องกำหนดให้มีมาตรฐานอย่างเดียวกัน โดยคิดเป็นจำนวนครั้งหรือความร้ายแรงของอุบัติเหตุ อัตราที่นิยมใช้ในการคำนวณสถิติอุบัติเหตุได้แก่ อัตราความถี่ของอุบัติเหตุเละอัตราความร้ายแรงของอุบัติเหตุ

การป้องกันอุบัติเหตุ

ในโรงงานการป้องกันอุบัติเหตุถือเป็นหน้าที่สำคัญของฝ่ายบริหาร และมีความสำคัญมากเพราะเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม ช่วยแก้ปัญหาทางการบริหารงานได้อย่างมากและกว้างขวาง

วิธีการป้องกันอุบัติเหตุมีหลายวิธีดังนี้

 1. การออกกของโรงงาน ให้มีมาตรฐานการทำงาน แนวทางการปฏิบัติการทดสอบการดำเนินงานและหน้าที่ต่าง ๆ ให้ถูกต้องและปลอดภัยในโรงงาน
 2. การจัดทำมาตรฐาน กำหนดมาตรฐานของโครงสร้างจักรกลและขั้นตอนการปฏิบัติที่สอดคล้องกับคุณสมบัติทางวัสดุ
 3. การตรวจสอบเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของคนงานเพื่อให้สอดคล้องกับกฎโรงงานและมาตรฐาน
 4. การวิจัยทางเทคนิคเป็นการศึกษาวิจัยคุณสมบัติของวัสดุต่าง ๆ ที่มีผลต่อความปลอดภัยของคนงาน
 5. การวิจัยทางการแพทย์เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับร่างกายคนงานและความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะที่เหมาะสมกับสภาพความพร้อมของร่างกายในการทำงาน
 6. การวิจัยทางจิตศาสตร์ เป็นการศึกษาหาต้นเหตุและความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจคนงานกับการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน
 7. การวิจัยทางสถิติ เป็นการศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลและวิจัยแนวโน้มของการเกิดอุบัติเหตุและจุดที่มีการเกิดอุบัติเหตุได้มากที่สุด เพื่อทราบสาเหตุที่แท้จริง
 8. ให้การศึกษาด้วยการสอนวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาและในโรงงานสำ
 9. การฝึกอบรม ด้วยการอบรมคนงานทุกคนที่เข้ารับหน้าที่ เพื่อให้มีการทำงานที่ปลอดภัยที่สุด
 10. การเชิญชวน ด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างความเคยชินและนิสัยการทำงานที่ดีแก่คนทั่วไป
 11. การประกันภัย ใช้การให้รางวัลชมเชยแก่คนงานที่ทำงานดีเด่นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นน้อยที่สุด
 12. การให้ระเบียบการปฏิบัติสำหรับงานแต่ละชนิดโดยเฉพาะทั้ง 11 ประการข้างต้นจะบรรลุผลได้เมื่อข้อที่ 12 ได้รับการตอบสนองอย่างถูกต้องจากผู้เกี่ยวข้อง
การรวบรวมสถิติของอุบัติเหตุ

ในทางปฏิบัติมาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่ได้ผลมักได้จากการรวบรวมข้อมูลของอุบัติเหตุที่ถูกต้องมีความคลาดเคลื่อนน้อย  รายละเอียดมากพอ การบันทึกรายงานการแจ้งอุบัติเหตุ ที่มีประสิทธิภาพสูง สถานการณ์ของอุบัติเหตุก็มีส่วนสำคัญต่อการวิเคราะห์ด้วย จากการวิเคราะห์เราพบว่า ความผิดพลาดที่เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุมีหลายประการดังนี้

 • ฝ่ายบริหารไม่ได้ออกคำสั่งว่าอุปกรณ์ที่ใช้ชำรุด ต้องส่งซ่อมทันที เมื่อเรียบร้อยแล้วจึงนำไปเก็บไว้ที่เดิมได้
 • คนงานนั้นผิดที่ยังฝืนนำอุปกรณ์ที่ชำรุดนั้นไปใช้
 • คนงานคนนั้นลืมความบกพร่องของอุปกรณ์ที่ชำรุดทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น

จากการวิเคราะห์นี้ฝ่ายบริหารสามารถวางแนวทางการปฏิบัติและแก้ไขรวมถึงการป้องกันอุบัติเหตุ มิให้เกิดซ้ำขึ้นอีการตรวจวิ เคราะห์อุบัติเหตุ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ทำงานสำรวจตรวจวิเคราะห์ต้องเป็นผู้มีความสังเกตที่ดี และละเอียดรอบคอบในการทำงาน

การจำแนกประเภทอุบัติเหตุของไอแอลโอ

การประชุมนานาชาติซึ่งจัดโดยองค์การกรรมกรโลกของนักสถิติแรงงาน ได้เสนอแนะการจำแนกของอุบัติเหตุไว้เพื่อสะดวกแก่การวิเคราะห์ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนี้

ประเภทของอุบัติเหตุจำแนก ตามชนิดของอุบัติเหตุ เป็นดังนี้

 • การพลัดตกของคนงาน
 • การถูกวัสดุหล่นทับ
 • การถูกชนเฉี่ยวกระแทกโดยวัสดุยกเว้นจาการการหล่น
 • การถูกหนีบ
 • การออกแรงเกินกำลัง
 • การสัมผัสกับอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป
 • การสัมผัสกับกระแสไฟฟ้า
 • การสัมผัสกับสารพิษหรือรังสีต่าง ๆ
 • อุบัติเหตุชนิดอื่น ๆ ที่มิได้ตามที่ระเบียบระบุไว้

ประเภทของอุบัติเหตุจำแนกตามตัวการเกิดอุบัติเหตุ จำแนกได้

 • เครื่องจักรกล
 • วัสดุอุปกรณ์ในการขนถ่ายและยกวัสดุ
 • เครื่องจักรกลและอุปกรณ์อื่น ๆ
 • วัสดุ สารและรังสี
 • สภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ตัวการอันตรายอื่น ๆ ที่มิได้จำแนกประเภทในข้างต้น

ประเภทของอุบัติเหตุจำแนกตามลักษณะของความบาดเจ็บ จำแนกออกดังนี้

 • เกิดบาดแผล
 • กระดูกเคลื่อน
 • เคล็ดขัดยอก ฟกช้ำบวม
 • การกระทบกระเทือนและบาดเจ็บภายใน
 • ถูกตัดหรือเฉือนเนื้อหรืออวัยวะออกไป
 • บาดแผลอื่น ๆ
 • บาดแผลฉกรรจ์
 • ถูกอัดกระแทกจนเละ
 • ถูกไฟไหม้
 • ถูกสารพิษอย่างแรง
 • แพ้สภาวะแวดล้อมในการทำงาน
 • การสลบหมดสติ
 • อันตรายจากกระแสไฟฟ้า
 • อันตรายจากสารกำมันตรังสี
 • ได้รับอันตรายผสมกันจากหลายสาเหตุ
 • อันตรายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุเอาไว้

ประเภทของอุบัติเหตุจำแนกตามจุดที่เกิดแก่ร่างกาย จำแนกออกได้ดังนี้

 • ศีรษะ
 • คอ
 • ลำตัว
 • แขนช่วงบน
 • แขนช่วงล่าง
 • ขาช่วงบน
 • ปลายขา (ข้อเท้า ฝ่าเท้า)
 • ความบาดเจ็บทั่วไป
 • จุดบาดเจ็บอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้

การตรวจสอบหาสาเหตุและจดรวบรวมไว้ และทำการวิเคราะห์ผล ซึ่งอาจทำเป็นกราฟซึ่งทำให้เกิดความชัดเจนต่อการพิจารณาแนวโน้มต่าง ๆ ได้ดี เป็นการเปรียบเทียบสถิติการเกิดอุบัติเหตุกับช่วงเวลาที่เกิดขึ้น ในวันทำงาน ในช่วงเวลาใดของวันทำงานที่มีแนวโน้มเกิดอุบัติเหตุได้มากที่สุด  การวางแผนและการจัดกำลังคนจะได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จิตวิทยาและการจูงใจเพื่อความปลอดภัย

หลังการจากการวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ “ทำไมคนงานจึงทำอย่างนั้น ทั้ง ๆ ที่รู้ว่ามีอันตราย” ค่อนข้างตอบยากเพราะสาเหตุเบื้องต้นนั้นบ้างครั้งก็ไม่อยู่ในวิสัยที่ผู้ตรวจวิเคราะห์จะพบได้โดยง่าย บ่อยครั้งที่คนงานอ้างว่าเพราะรีบร้อน ไม่อยากเสียเวลาจึงเกิดอันตราย โดยเขาไม่คิดในมุมกลับว่าหากเกิดอันตรายขึ้นอาจจะต้องเสียเวลามากกว่าก็ได้ การได้รับคำตอบอย่างไม่น่าพอใจของฝ่ายตรวจสอบความปลอดภัย ย่อมสร้างความแตกแยกและเมื่อฝ่ายบริหารต้องต่อสู้กับความไม่ยอมรับรู้ของคนงานย่อมเกิดความเบื่อหน่ายและแน่นอนจะส่งผลในทางทำลายองค์กร ดังนั้น จึงมีการยอมรับทั่วไปประการหนึ่งว่า “อุบัติเหตุ คือ ผลที่เกิดขึ้นจากสาเหตุตั้งแต่ 1 สาเหตุขึ้นไป” ในการป้องกันอุบัติเหตุจึงต้องวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบัติเหตุนั้น ซึ่งในหลายโอกาสสาเหตุที่แท้จริงมาจากปัญหาทางจิตใจของคนงาน ซึ่งมีความละเอียดอ่อนมากและหากฎเกณฑ์ต่าง  ๆ  ที่ตายตัวเพื่อใช้ยึดได้ยาก

ไม่พลาดทุกข่าวสาร LINE: @cctvbangkok.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *