กล้องวงจรปิด CCTV บทความ_การออกแบบระบบเครือข่ายระบบกล้องวงจรปิด
บทความ

การออกแบบระบบเครือข่ายระบบกล้องวงจรปิด

Posted On เมษายน 14, 2017 at 2:45 pm by / No Comments

การออกแบบระบบเครือข่ายระบบ กล้องวงจรปิด

ไม่ว่าจะเป็นเครือข่าย กล้องวงจรปิด CCTV สำหรับองค์กรขนาดใดก็ตาม สิ่งที่จำเป็นต้องมีคือ บุคลากรที่ดูแล และ จัดการระบบเครือข่าย สำหรับองค์กรขนาดเล็กอาจจะมีแค่หนึ่ง หรือ สองคนที่คอยดูแล และ จัดการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด และ ระบบเครือข่าย ซึ่งหลายองค์กรมักจะจ้างเจ้าหน้าที่แบบชั่วคราว หรือ ทำงานแบบไม่เต็มเวลามาดูแลระบบ

กล้องวงจรปิด CCTV บทความ_การออกแบบระบบเครือข่ายระบบกล้องวงจรปิด

สำหรับการออกแบบ และ การติดตั้งระบบเครือข่ายในครั้งแรกนั้นหลายองค์กรอาจใช้วิธีการจ้างบริษัทที่ปรึกษาทางด้านเครือข่ายทำการออกแบบ และ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดให้ใช้งานได้ก่อน  เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วทางองค์กรอาจจะจ้างบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ดูแล และ จัดการระบบต่อไป แต่อย่างน้อยที่สุดองค์กรควรทีจะมีบุคลากรที่รับผิดชอบทางด้านนี้เฉพาะ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับบริษัทที่จะออกแบบ และ ติดตั้งระบบเครือข่ายให้องค์กรก่อน

การประเมินความต้องการ

ก่อนที่จะเริ่มลงมือออกแบบเครือข่าย ผู้ออกแบบระบบต้องมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนก่อน สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ต้องทำก่อนที่จะออกแบบระบบเครือข่ายคือ การวิเคราะห์ระบบ ซึ่งจะรวมถึงการศึกษาระบบการทำงานขององค์กรแล้ววิเคราะห์ว่าสามารถใช้ระบบกล้องวงจรปิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรได้อย่างไร ขั้นต้นก็อาจลองพิจารณาดูว่ามีระบบงานอะไรบ้าง ถ้าใช้เครือข่ายแล้วจะช่วยทำให้การปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะต้องซอฟต์แวร์ทางด้านธุรกิจอะไรบ้าง ผู้ใช้ต้องการที่จะแชร์ไฟล์ชนิดต่าง ๆ เท่านั้น หรือ องค์กรต้องการที่จะมีระบบฐานข้อมูลที่มีผู้ใช้หลายคน หรือ ไม่ องค์กรต้องการที่จะใช้อีเมล หรือ ไม่ แล้วเว็บเซิร์ฟเวอร์จำเป็นไหม องค์กรต้องการนำธุรกิจเข้าสู่ระบบอีคอมเมิร์ซ หรือ ไม่ ซึ่งถ้าใช่นั่นก็หมายความว่าเครือข่ายขององค์กรต้องการที่จะเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ต

ที่กล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของหลาย ๆ สิ่งที่ผู้ออกแบบระบบต้องศึกษา และ ค้นคว้าก่อนที่จะเริ่มลงมือออกแบบระบบ เมื่อได้ศึกษา และ วิเคราะห์งานด้านธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้เครือข่ายแล้วต่อไปให้ลำดับความสำคัญของแต่ละงาน เพื่อจะได้วางแผนได้ว่าสิ่งไหนที่ต้องทำก่อน หรือ สิ่งใดที่สามารถรอก่อนได้  ซึ่งผู้ออกแบบต้องให้ความสำคัญกับงานที่มีผลกระทบกับธุรกิจขององค์กรมากที่สุดเป็นอันดับแรก

กล้องวงจรปิด CCTV บทความ_การออกแบบระบบเครือข่ายระบบกล้องวงจรปิด

ลักษณะการใช้งานกล้องวงจรปิดในสำนักงานขนาดเล็กจะแตกต่างจากลักษณะการใช้คอมพิวเตอร์ในบริษัทขนาดใหญ่ หรือ เอ็นเตอร์ไพรซ์ (Enterprise) ระบบเครือข่ายสำหรับองค์กรขนาดใหญ่มักจะมีผู้ใช้หลายพันคน มีเครื่องเซิร์ฟเวอร์หลายสิบเครื่อง ซึ่งอาจจะมีเครื่องเมนเฟรมเชื่อมต่อเข้ากับระบบ และ เครือข่ายอาจจะครอบคลุมบริเวณกว้างซึ่งอาจจะมีหลายอาคาร และ แต่ละอาคารอาจมีหลายชั้น

เครือข่ายประเภทนี้อาจจะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายของสาขาย่อยหลายเครือข่าย และ ในแต่ละสาขาย่อยอาจจะมีหลายอาคารซึ่งไม่เป็นการผิดปกติเลยที่เครือข่ายแบบเอ็นเตอร์ไพรซ์นี้จะประกอบด้วยอุปกรณ์เครือข่ายหลายพันเครื่อง และ ต้องอาศัยเครือข่ายหลัก หรือ แบ็คโบน (Backbone) ในการเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่ายย่อย ๆ เข้าด้วยกัน เครือข่ายประเภทนี้มักจะมีอุปกรณ์ที่ซับซ้อน และ ราคาแพง ดังนั้นจึงจำเป็นที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความชำนาญสูงเฉพาะด้านนี้เฉพาะเพื่อดูแล และ จัดการระบบ

สำหรับองค์กรขนาดเล็กจะมีความต้องการทางด้านเครือข่ายที่กะทัดรัดกว่า  เครือข่ายอาจจะประกอบด้วยเครื่องลูกข่ายไม่ถึงร้อยเครื่อง เครื่องพิมพ์เลเซอร์ไม่ถึงสิบเครื่อง โดยเครือข่ายนี้สามารถอำนวยความสะดวกแก่พนักงานขององค์กรในการแชร์ข้อมูล รวมทั้งใช้เครื่องพิมพ์ และ ทรัพยากรเครือข่ายอื่น ๆ ร่วมกัน ความต้องการทางด้านเครือข่ายขององค์กรขนาดเล็กนี้สามารถที่จะตอบสนองด้วยระบบเครือข่ายเล็ก ๆ ซึ่งเครื่องเซิร์ฟเวอร์กาจหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป เครือข่ายสำหรับองค์กรขนาดเล็กนี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ดูแลระบบที่มีความชำนาญ และ ประสบการณ์มากนักไม่เหมือนเครือข่ายแบบเอ็นเตอร์ไพรซ์

การเลือกประเภทของเครือข่ายที่ใช้สำหรับกล้องวงจรปิด

ในเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่งคอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่ไม่เป็นเซิร์ฟเวอร์ของกล้องวงจรปิดก็เป็นไคลเอนท์  เครื่องไคลเอนท์คือ เครื่องที่ใช้บริการต่าง ๆ ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์มีให้ ซึ่งบทบาทนี้จะไม่ตายตัวเสมอไปนั่นคือ บางเครื่องอาจจะเป็นเครื่องไคลเอนท์ในการทำงานลักษณะหนึ่ง หรือ อาจมีบทบาทเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์เมื่อทำงานอีกอย่างหนึ่ง เครือข่ายแบบไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์นี้ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ทำหน้าที่ให้บริการอย่างเดียว

การทำงานแบบนี้จะแยกเครื่องเซิร์ฟเวอร์ออกจากเครื่องไคลเอนท์อย่างเด็ดขาด สำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์นั้นต้องเลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง และ ใช้เกี่ยวกับการให้บริการด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะ ส่วนไคลเอนท์อาจเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพธรรมดา หรือ ไม่สูงมากนัก เนื่องจากไคลเอนท์จะอาศัยเซิร์ฟเวอร์ในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ระบบกล้องวงจรปิด ความได้เปรียบของเครือข่ายแบบไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์คือ ความสะดวกในการบริหาร และ จัดการเครือข่ายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรเครือข่าย การรักษาความปลอดภัย และ ยังทำให้การวางแผนให้ระบบมีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับการใช้งานขององค์กรได้

กล้องวงจรปิด CCTV บทความ_การออกแบบระบบเครือข่ายระบบกล้องวงจรปิด

เครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer-to-peer) นั้น คอมพิวเตอร์แต่ะเครื่องอาจทำหน้าที่เป็นทั้งไคลเอนท์ และ เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเครือข่ายประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานเฉพาะในการให้บริการในเครือข่ายระบบปฏิบัติการที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น วินโดวส์  Me / Xp, MacOS และ Linux ส่วนใหญ่จะมีฟีเจอร์ที่สามารถให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งเอื้ออำนวยให้ทำงานทั่ว ๆ ไปได้เช่นกัน เมื่อใช้ระบบปฏิบัติการเหล่านี้แล้วเราสามารถที่จะสร้างเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ได้เลย

ซึ่งคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งสามารถทำงานได้ทั้งแบบที่เป็นเครื่องใช้งานโดยทั่วไป และ ยังสามารถให้บริการในเครือข่ายในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น การแชร์ ฮาร์ดดิสก์ เครื่องพิมพ์  หรือ สัญญาณกล้องวงจรปิด ตัวอย่างเช่น ถ้าหากว่าคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งมีเครื่องพิมพ์เลเซอร์เราสามารถที่จะแชร์เครื่องพิมพ์นี้ให้กับผู้ใช้คนอื่น ๆ ผ่านเครือข่ายได้ หรือ เราต้องการแชร์โฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งในฮาร์ดดิสก็สามารถทำได้เช่นกัน  และ ระบบปฏิบัติการบางระบบสามารถที่จะใช้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้เช่นกัน

เครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์จะมีราคาถูกกว่าเพราะไม่จำเป็นต้องมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดที่มีประสิทธิภาพสูง และ ราคาแพง แต่เมื่อเครือข่ายต้องขยายใหญ่ขึ้นจนถึงจุด ๆ หนึ่ง ก็จะทำให้การบริหาร และ การจัดการระบบเครือข่ายยากขึ้น ซึ่งบางทีอาจทำให้ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพต่ำลงได้ และ อาจทำให้เครือข่ายไม่อาจจะรองรับการทำงานตามที่องค์อรต้องการก็ได้

ถ้าหากว่าทรัพยากรเครือข่ายที่แชร์กันใช้อยู่ในเครื่องศูนย์กลางแล้วก็จะทำให้ผู้ใช้ค้นหาทรัพยากรเหล่านี้ได้ง่าย และ ผู้จัดการระบบก็สามารถที่จะกำหนดสิทธิ์ต่าง ๆ ของผู้ใช้ที่จะเข้ามาใช้ทรัพยากรเหล่านี้ได้ง่าย และ ผู้จัดการระบบก็สามารถที่จะกำหนดสิทธิ์ต่าง ๆ ของผู้ใช้ที่จะเข้ามาใช้ทรัพยากรเหล่านี้ได้ง่ายเช่นกัน ในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าทรัพยากรเหล่านี้กระจัดกระจายอยู่ตามเครื่องผู้ใช้ทั่วไปในเครือข่ายก็จะทำให้การค้นหาข้อมูลเหล่านี้เป็นไปด้วยความยกลำบาก และ ซับซ้อนมาก

ไม่พลาดทุกข่าวสาร LINE : @cctvbangkok.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *