ร้านกล้อง

ร้านกล้อง กับการจัดการสินค้าคงคลัง และบำรุงรักษากล้องวงจรปิด

ร้านกล้อง กับการวิเคราะห์เป็นพื้นฐานของกฎที่บ่งบอกถึงรายการที่มีความสำคัญในกลุ่มปกติประกอบด้วยส่วนเล็กๆ ของจำนวนรวมของรายการในกลุ่มนั้นเพื่อจัดการสินค้าคงคลังจะช่วยให้เห็นถึงภาพรวมส่วนใหญ่ของค่าสินค้าคงคลัง ร้านกล้องขั้นตอนของการสร้างสำหรับระบบสินค้าคงคลังคือ

 • เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง
 • คำนวณค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการของรายการสินค้าคงคลัง
 • ช่วงของรายการสินค้าที่ลดหลั่นกันไปจากมากไปหาน้อยของค่าใช้จ่ายในรายการสินค้ากับค่าช้จ่ายสินค้าคงคลังรวม
 • กราฟของรายการที่ใช้และของค่าใช้จ่าย

สำหรับการลงทุนควรสั่งซื้อให้อยู่บนพื้นฐานการคำนวณด้วยจำนวนการสั่งซื้อที่ประหยัด และต้องควบคุมอย่างใกล้ชิด  ซึ่งให้การควบคุมที่น้อยและสต็อกที่ปลอดภัย

ระบบสินค้าคงคลัง

การจัดทำระบบออกแบบมาเพื่อติดตามสินค้าทางธุรกิจทำในรูปแบบผสมใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบรายการด้วยการเขียนในทางปฏิบัติแล้วจะต้องติดตามทุกๆ รายการและจัดวางใบสั่งสำหรับสต็อกเพิ่มเติมเมื่อสินค้าคงคลังมาถึงระดับที่กำหนดไว้ ใบสั่งถูกกำหนดให้คงที่ในขนาดซึ่งกำหนดไว้ล่วงหน้า

จำนวนการสั่งซื้ออย่างประหยัด  วัตถุประสงค์หลักในการควบคุมสินค้าเพื่อหาค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุดและเพื่อทำให้ค่าใช้จ่ายรวมลดลง  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องถูกพิจารณาเป็นสำคัญรววมในการวางแผนระบบ  ค่าใช้จ่ายในระบบ  ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ  เป็นต้น

ระดับการสั่งซื้อซ้ำ โดยทั่วไปสามารถทำได้ถ้าอยู่บนพื้นฐานของการสั่งซื้อและจำนวนการสั่งซื้อ โดยมีการพิจารณาประวัติประกอบด้วย  ประวัติการใช้งาน  วิเคราะห์วงจรอายุสินทรัพย์  และความคาดหมายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน  การดำเนินการสั่งซื้อต้องมากไปด้วยกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการสั่งซื้อซ้ำต้องทำการลดต้นทุนและเพิ่มระดับการบริการ

สินค้าคงคลังนิรภัย  สต็อกในมือถือเป็นจำนวนเฉลี่ยเมื่อมีการสั่งซื้อเพิ่มเติมมาถึง  ในส่วนนี้ใช้เพียงเพื่อรองรับความไม่แน่นอนรายวันหรือรายสัปดาห์ไม่สามารถคาดเดาได้  เปรียบเหมือนเป็นสินค้าคงคลังสำรองที่ช่วยป้องกันการคาดเดาไม่ได้ สต็อกนิรภัยใช้แนวคิดเกี่ยวกับระดับการบริการโดยจำเป็นต้องรู้ค่าแจกแจงความน่าจะเป็นของความต้องการตลอดช่วงเวลานำ

 นโยบาบการสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ โดยพื้นฐานการตัดสินใจจัดการด้านสินค้าคงคลังมี  2 ประการ การสั่งซื้อซ้ำ  และสั่งซื้อซ้ำเท่าไหร่

การจัดการด้านอะไหล่ วัตถุประสงค์ก็เพื่อความพร้อมในการจัดเตรียมอะไหล่ในงานซ่อมและบำรุงรักษาโรงงานเครื่องจักรและเครื่องมือ โดยทำให้มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดหรือประหยัดมากที่สุด และอะไหล่ควรมีคุณภาพที่เหมาะสมและมีหลายวิธีที่ทำให้ได้มาซึ่งคุณภาพของอะไหล่และระบบของอะไหล่ต้องดำเนินการดังนี้

 •    การแยกประเภทของชิ้นส่วนอะไหล่  
 •    การคาดเดาถึงความต้องการของอะไหล่
 •    การวิเคราะห์สินค้าคงคลัง

การควบคุมวัสดุในการบำรุงรักษาเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนในการบำรุงรักษา  เพื่อให้การควบคุมสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และการประมาณการต้นทุนวัสดุในงานบำรุงรักษาได้อธิบายไว้อย่างเป็นขั้นตอนเพื่อช่วยลดต้นทุนในการทำงานให้ต่ำลง

การควบคุมคุณภาพในงานบำรุงรักษา

                    งานบำรุงรักษาเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ การพัฒนาระบบมาตรฐานอย่างแม่นยำ และยืดอายุการใช้งานเพื่อให้เครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  การควบคุมเป็นระบบที่สมบูรณ์และมีการปฏิบัติอย่างเข้มข้นในการผลิต  บทบาทของงานบำรุงรักษาเป็นงานระยะยาวจะให้ผลกำไรในองค์กร  สิ่งที่ต้องตระหนักที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลผลิตในงานบำรุงรักษาที่ไม่สามารถอธิบายได้มีดังนี้

 •     ผลผลิตของแผนกบำรุงรักษาเป็นการยากที่จะบ่งบอกและวัด
 •     สภาวะของงายบำรุงรักษามีกากรแปรเปลี่ยนอย่างมากกว่างานผลิต
 •     โดยทั่วไปแล้วงานบำรุงรักษาเป็นงานสนับสนุนการผลิต

หน้าที่ของการควบคุมคุณภาพการบ่งชี้เฉพาะความรับผิดชอบในระบบการจัดองค์กรที่ดี   ควรตระหนักโดยผู้บริหารระดับสูง  และรวมถึงการพัฒนาการทดสอบและกรรมวิธีการตรวจสอบ  ข้อมูลการติดตามและสถานะความต้องการในการฝึกอบรมจากการวิเคราะห์คุณภาพของรายงาน  ผู้จัดการและวิศวรต้องระวังถึงความสำคัญในการควบคุมคุณภาพของผลผลิตในการบำรุงรักษา  การตรวจสอบมาตรฐาน และระดับคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับควรที่จะพัฒนางานบำรุงรักษาทั้งหมด  เพื่อพัฒนาความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดทักษะทางช่างแก่คนงานในแผนกบำรุงรักษา 

ความรับผิดชอบของการควบคุมคุณภาพ บุคลากรในงานบำรงุรักษาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบงานบำรุงรักษาและควมเชื่อมั่นตลอดจนการรวบรวมจัดชุดบุคลาการควบคุมคุณภาพ  หนัวหน้างาน  โฟร์แมน  และช่างเทคนิค  สิ่งสำคัญเพื่อการประกันคุณภาพในงานบำรุงรักษาให้สูงขึ้น  หน่วยควบคุมคุณภาพรือหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อสร้างความมั่นใจในผลผลิตของคุณภาพงานบำรุงรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยควบคุมคุณภาพรับผิดชอบสิ่งต่อไปนี้

 •    การตรวจสอบการปฏิบัติงานบำรุงรักษา
 •    การรักษาและปรับปรุงข้อมูลงานบำรุงรักษา
 •    ต้องมั่นใจว่าทุกๆ หน่ายต้องมีทักษะในกระบวนการบำรุงรักษา
 •    จัดเตรียมสิ่งที่จะป้อนข้อมูลสู่การฝึกอบรมบุคลากรบำรุงรักษา
 •    ปฏิบัติการวิเคราะห์ความไม่สมบูรณ์และศึกษาปรับปรุงกระบวนการทางสถิติ
 •    ต้องมั่นใจว่ากระบงนการทางเทคนิคและกระบวนการทางด้านบริหารจะมั่นหลักการโดยคนงานที่ปฏิบัติงาน
 •    ทบทวนเวลางานมาตรฐานเพื่อประเมินความเพียงพอ
 •    ปฏิบัติการตรวจติดตามงานบำรุงรักษาเพื่อประเมินสถานะปัจจุบันของงานบำรุงรักษา
 •    จัดทำใบรับรองและการบังคับบัญชาของบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่มีจุดวิกฤตสูง
 •    พัฒนากระบวนการสำหรับอุปกรณ์ใหม่  ตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ตามลำดับ

การตรวจสอบและการตรวจทานโปรแกรม

                        ความรับผิดชอบงานควบคุมคุณภาพเป็นของฝ่ายปฏิบัติและฝ่ายบำรุงรักษาเพื่อการบันทึกการตรวจสอบ  และควรจำแนกชนิดที่แตกต่างของการตรวจสอบ  ชนิดในการตรวจสอบจำแนกได้ดังนี้

 •    การตรวจสอบการยอมรับ เป็นการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
 •    การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารควบคุมคุณภาพ เป็นการตรวจสอบเพื่อตรวจทาน  การตรวจสอบหรือการซ่อมบำรุงตามรายละเอียด
 •     การตรวจสอบแฟ้มหรือข้อมูล  เป็นการปฏิบัติงานทบทวนมาตรฐานและเพื่อประเมินความสามารถในการบังคับใช้
 •     การตรวจสอบกิจกรรม ตรวจสอบเพื่อเป็นการวิเคราะห์หน่วยงานบำรุงรักษาให้ปฏิบัติตามกรรมวิธีและตามมาตรฐาน

กระบวนการควบคุมทางสถิติในงานบำรุงรักษา

                   การใช้เทคนิคพื้นฐานเพื่อประเมินกระบวนการหรือผลผลิตเพื่อให้ประสบผลสำเร็จ ในการรวมวิธีพื้นฐานทางสถิติ  จากการเก็บรวบรวมข้อมูล แม้ว่าจะไม่มีข้อมูลเดี่ยวสำหรับวิธีสถิติเหล่านี้ เครื่องมือคุณภาพทั้ง 7  ชนิดต้องการเก็บข้อมูลเป็นขั้นตอนแรกคือ

 •    รายการตรวจสอบ
 •    ฮีสโตแกรม
 •    ไดอะแกรมวิเคราะห์เหตุและผล
 •    แผนภูมิพาเรโด
 •    แผนภูมิควบคุม
 •    ไดอะแกรมการกระจาย
 •    วิเคราะห์ผลและลักษณะความล้มเหลว

การควบคุมคุณภาพงานบำรุงรักษา

                  โดยส่วนใหญ่เป็นลักษณะงานที่ไม่ต้องทำซ้ำ  แต่มีความผันผวนมาก งานที่ไม่ต้องทำซ้ำเป็นงานที่ทำบางครั้งถ้ามีข้อมูลเพียงพอแล้วก็ไม่ต้องทำอีกเพื่อใช้เครื่องมือทางสถิติ   กรณีเหล่านี้จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมกระบวนการบำรุงรักษาผ่านการควบคุมในสิ่งที่เป็นผลลัพธ์  สิ่งที่ป้อนเข้าหลักๆ  กับกระบวนการบำรุงรักษามีดังนี้

 1.     วิธีการพิจารณาการบำรุงรักษาและมาตรฐาน
 2.      บุคลากร
 3.      วัสดุและอะไหล่
 4.       อุปกรณ์และเครื่องมือ

กุญแจพื้นฐานสำหรับการควบคุมคุณภาพงานบำรุงรักษา  สิ่งที่ป้อนเข้าเหล่านี้เป็นจุดวิกฤต  เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพของงานสำหรับจุดวิกฤต  และงานที่ไม่ต้องทำซ้ำ  ถ้างานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  การวิเคราะห์เหตุและผลจะใช้เพื่อสืบหาสาเหตุที่แท้จริงสำหรับงานที่ต่ำกว่ามาตรฐาน 

ปัจจัยที่เป็นผลให้การจัดหาวัสดุและคุณภาพของวัสดุ  คุณภาพของงานบำรุงรักษารวมถึงมาตรฐานที่ถูกต้องและคุณลักษณะเฉพาะ ปัจจัยเหล่านี้สร้างขึ้นเป็นพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์เหตุและผลเพื่อสืบหาผลกระทบของวัสดุและอะไหล่ในคุณภาพของงานบำรุงรักษา  เช่น

 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการและมาตรฐาน
 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับบุคลากร
 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับวัสดุ
 •  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับเครื่องมือและอุปกรณ์

กลุ่มคุณภาพเป็นกลุ่มเล็ก  ๆ  ของพนักงาน พื้นฐานแนวความคิดอยู่ในเรื่องของกิจกรรมวงจรคุณภาพ  ภายในขอบข่ายของบริษัทที่พยายามควบคุมคุณภาพอย่างกว้างขวาง  ดังนี้คือ

 1. เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงกิจการ
 2. เพื่อเคารพในความเป็นมนุษย์และปรับปรุงคุณภาพชีวิต
 3. เพื่อเชิดชูขีดความสามารถของมนุษย์ให้สูงขึ้น

วัตถุประสงค์เหล่าจะพบว่ามีการนำไปใช้ได้ตลอด  เช่น

 1. ในการพัฒนาตนเองมีความกระตือรื้อร้น  ต้องศึกษาและพยายามพัฒนาขีดความสามารถเพื่อแก้ปัญหา
 2. กิจกรรมควบคุมคุณภาพปฏิบัติภายในวงจรของโรงงาน  และของทุกๆ  แผนกในบริษัท
 3. การมีส่วนร่วมในการพยายามพัฒนาปรับปรุงและโต้ตอบระหว่างสมาชิก  การนำเสนอกรณีศึกษาที่ประสบผลสำเร็จระหว่างการประชุมวงจรคุณภาพ

งานบำรุงรักษาเชื่อมโยงกับคุณภาพ

               ในการเชิดชูและธำรงรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์งานบำรุงรักษามีความสำคัญมากรวมถึงขีดความสามารถของเครื่องจักรที่อยู่ในสถานะสูงสุด  การแจกแจงคุณลักษณะคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หลังจากได้รับการบริการเป็นบางเวลาที่สึกหรอและเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนบางชิ้น  ความแปรเปลี่ยนมากและจะเกิดการผลิตที่ไม่สามารถควบคุมได้ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องและยังมีส่วนเพิ่มต้นทุนการผลิตอีกด้วย

ร้านกล้อง

Related link :  กล้องวงจรปิดยี่ห้อไหนดี  ไม่สำคัญเท่าเราจะดูแลยังไงดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น