กล้องวงจรปิดคอมพิวเตอร์

กล้องวงจรปิดคอมพิวเตอร์ กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

กล้องวงจรปิดคอมพิวเตอร์ กับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

กล้องวงจรปิดคอมพิวเตอร์ กับอินเทอร์เน็ตได้เริ่มใน พ.ศ. 2503 มีกล่าวถึงเค้าโครงของเครือข่ายข้อมูลในอนาคตและอธิบายถึงมุมมองของข่าวสารที่จะเปลี่ยนเป็นสินค้าในศตวรรษที่ 21 จนถึง พ.ศ. 2512 ในการพัฒนาเริ่มแรกนั้น จะใช้สำหรับทางการทหาร และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นอินเทอร์เน็ต กล้องวงจรปิด อินเทอร์เน็ตคืออะไร ในช่วงต้น พ.ศ.2523 มีเทคโนโลยีสำคัญเกิดขึ้น 2 อย่างคือ ระบบสถานีหรือเซิร์ฟเวอร์ และระบบแลน มีการศึกษาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตต่อมายังคงเป็นโครงสร้างเครือข่ายข้อมูลที่ไม่ได้ถูกควบคุมหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เนื่องจากการขาดศูนย์กลางการควบคุมทำให้ผู้คนไม่สนใจอินเทอร์เน็ตมากนัก

สถาปัตยกรรมของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของการรวมระบบเครือข่าย เปรียบเสมือนท่อเปิดที่ทำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์บางอย่างสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยถ่ายโอนเสียง ข้อมูล วีดีโอ อินเทอร์เน็ตไม่ใช่เครือข่ายเดี่ยวแต่เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันระหว่างเครือข่าย เราจะพบว่าอินเทอร์เน็ตจะกระจายข้อมูลและการควบคุมพลังงานในช่องเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ตอยู่ในซอฟแวร์ที่รองรับการนำไปใช้และในโพรโทคอลของตัวเอง

กล้องวงจรปิดคอมพิวเตอร์ กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบของอินเทอร์เน็ตเป็นการรวมกันของอุปกรณ์ประมวลผลและเครื่องมือรับ / ส่งข้อมูลที่สื่อสารกับตัวอื่น  ประกอบไปด้วยฮาร์ตแวร์อย่างคือ โฮสต์ เครือข่าย เราท์เตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อกับลูกค้าเส้นทางเดินของอินเทอร์เน็ตโดยคอมพิวเตอร์ทุกตัวจะมีชื่อที่ผู้ให้บริการเป็นคนกำหนด ซึ่งเราเรียกว่า Domain Name System ในการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตกลุ่มคนที่ใช้จะต้องมี แอดเดรสที่สามารถเข้าถึงได้

การกำหนดแอดเดรส ได้ถูกออกแบบเป็นการบริการด้านข้อมูลภายในสำหรับใช้โดยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ชื่อที่ใช้จะถูกเรียกว่าแอดเดรสของแม่ข่ายซึ่งถูกใช้เป็นทางเดินของอีเมลล์

ภาษาของอินเทอร์เน็ต เป็นการรวมกันของสองโพรโทคอล ทำหน้าที่แบ่งส่วนการสื่อสารของภาษาเพื่อให้สามารถรองรับความหลากหลายของโพรโทคอลนำไปใช้ที่แตกต่างกันได้ อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลถูกตั้งเป็นอีกฟังก์ชั่นหนึ่ง จะกลายเป็นภาษาที่ใช้ร่วมกัน สะท้อนให้เห็นถึงองค์ประกอบที่เป็นแบบแผนและโครงสร้างมากกว่า

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายถูกนำมาปลับใช้กับ ระบบกล้องวงจรปิดไร้สาย ผู้ใช้จะเข้าโดยผ่านโมเด็มของคอมพิวเตอร์ที่บ้าน ซึ่งกลุ่มบุคคลจะใช้เครือข่ายข้อมูลติดต่อกับอินเทอร์เน็ต จากนั้นเครือข่ายข้อมูลจะตัดต่อกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ส่วนผู้ใช้ที่บ้านจะซื้ออินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านต่อผ่านโมเด็มที่หมุนเบอร์โทรศัพท์และจะทำให้ผู้ใช้สามารถหาเว็บไซด์ที่ต้องการได้ การนำไปใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้รองรับสมรรถภาพที่หลากหลาย แต่ไม่รองรับผลิตภัณฑ์เดี่ยว  เช่น ฟังก์ชั่นที่บรรยายถึงบริการของอินเทอร์เน็ตแต่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งผู้ใช้ไม่สามารถซื้อได้

กล้องวงจรปิดคอมพิวเตอร์ กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

การรวมธุรกิจอินเทอร์เน็ต เป็นการรวมเทคโนโลยี และนำเสนอโอกาสใหม่ทางธุรกิจผ่านสมรรถภาพในการเข้าถึงบุคคลและฐานข้อมูล ทุกวันนี้เราใช้อินเทอร์เน็ตในการหาข้อมูล ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นทุกสิ่งสำหรับทุกคน

พื้นฐานการจัดการเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคมมักเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย เพื่อผู้ใช้บริการได้รับการบริการอย่างสม่ำเสมอและมีความน่าเชื่อถือ การจัดการเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมจึงมีความสำคัญมาก ถ้าระบบเกิดเสียหรือมีอาการขัดข้อง เช่นไม่สามารถรับส่งข้อมูลผ่านสัญญาณดาวเทียม หรือไม่สามารถติดต่อระบบออนไลน์กับฐานข้อมูลภายนอกได้ แม้กระทั้งสายโทรศัพท์ขาด ผลเสียที่ตามมามักเกิดกับองค์กรเสมอ การแก้ปัญหาต้องเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน ทำอย่างไรที่จะให้ระบบสื่อสารทำงานอย่างปกติ ในรูปของธุรกิจจะพบว่าความคาดหมายในการทำงานของเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมเน้นที่ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และเครือข่ายมีความก้าวหน้ารวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงนี้นำมาซึ่งโอกาสในการดำเนินธุรกิจ จะพบว่าการไม่ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจะเป็นผลเสียต่อการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ระบบการจัดการเครือข่าย การติดตั้งกล้องวงจรปิดไร้าสาย การวางแผน การดำเนินการ การตรวจสอบ การควบคุมด้านกิจกรรมและทรัพยากรต่าง ๆ ภายในเครือข่ายเพื่อให้มีการบริการเป็นที่น่าพอใจ และมีค่าใช้จ่ายเป็นที่ยอมรับได้ของผู้บริหารขององค์กรนั้น ๆ การใช้เครือข่ายในการอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินธุรกิจ ส่วนทรัพยากรหมายถึงบุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินธุรกิจ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบในการดำเนินธุรกิจนั้น การจัดการเครือข่ายอาจรวมไปถึงการคัดเลือก ฝึกอบรม การประเมินบุคลากรและการช่วยเหลือ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม การจัดการเครือข่ายมีหลาย ๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

การตรวจสอบกิจกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคมต่าง ๆ การวางแผนและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในการติดต่อ เปลี่ยนแปลง ยกเลิก

การบริหารข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริหารเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบสื่อสารโทรคมนาคมว่ามีการใช้งานกี่จุดมีการเชื่อมโยงอย่างไร

การดำเนินการตรวจสอบเครือข่ายหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  เพื่อที่จะสามารถปรับปรุงเพิ่มเติม

วิเคราะห์ราคาและประสิทธิภาพที่ได้รับเพื่อพิจารณาการใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพระบบเปิด การพัฒนาของระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงมีการพยายามที่จะเชื่อมเครือข่ายเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดความคิดที่จะให้มีการพัฒนาการในลักษณะของระบบเปิด เพื่อที่จะทำให้เครือข่ายต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อกันและใช้งานร่วมกันได้และมีมาตรฐานเดียวกัน

กล้องวงจรปิดคอมพิวเตอร์ กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

การจัดการอุปกรณ์ การดำเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สวิตช์ เราเตอร์ กระบวนการจัดการกล่าวถึงอุปกรณ์เหล่านี้ในแง่ของการใช้งานภายในเครือข่าย เช่น สามารถทำงานได้หรือไม่ ใช้งานอยู่หรือไม่พร้อมใช้งาน ยังรวมไปถึงการดำเนินงาน เช่น การเพิ่มเติม การลด การแทนที่ การปรับค่าต่าง ๆ ของอุปกรณ์ กิจกรรมที่เกี่ยวกับผลตอบสนองในการดำเนินการ เป็นต้น

การสร้างบล็อก การจัดการเครือข่ายภายใต้โปรแกรมการจัดการเครือข่ายในชั้นแอพพลิเคชั่น แบ่งออกเป็นกระบวนการการจัดการซึ่งเป็นส่วนของการจัดการที่มองภาพรวมการจัดการเครือข่ายทั้งหมด และ ตัวแทนกระบวนการ ซึ่งเป็นการพิจารณาเฉพาะจุดประสงค์ที่ต้องการ

การจัดการตัวแทนกระบวนการ หน้าที่สำคัญคือการกลั่นกรองคัดเลือกข้อชี้แนะต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการมุ่งเน้นที่ข้อผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนต่าง ๆ เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไข เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ

การจัดเครือข่ายในปัจจุบัน ยังต้องการการพัฒนาอีกมาก ไม่ว่าการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือและบุคลากร เมื่อพิจารณาถึงราคาของเครือข่ายระบบที่ใช้เสียงและระบบที่ใช้ข้อมูลเป็นสัญญาณ พบว่ามีราคาถูกลงในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารสูงขึ้น ราคาอุปกรณ์ลดลงเนื่องมาจากการใช้ฮาร์ดแวร์ร่วมกันมากขึ้น อาจจะเป็นเพราะความก้าวหน้าทางวิทยาการ ทำให้ระบบสามารถใช้งานได้อิสระมากขึ้นไม่ต้องขึ้นต่อกัน มีความทันสมัยมากขึ้น ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลากรก็สูงขึ้นเนื่องจากเครือข่ายมีความซับซ้อนมากขึ้น การดูแลควบคุมเครือข่ายลาปัญหาได้แก่ ด้านการประยุกต์การใช้งาน ด้านอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ และ ด้านบุคคลากร

การจัดการเครือข่ายโทรคมนาคม

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายโทรคมนาคม โดยนำเสนอรูปแบบที่ประกอบด้วยคำอธิบายการทำงาน การเชื่อมต่อ และจุดอ้างอิงของระบบการจัดการ บนพื้นฐานของแบบจำลอง และเทคนิค   โดยคำนึงถึงหน้าที่และขอบเขตของหน้าที่ซึ่งจะอธิบายถึงลักษณะการดำเนินการแสดงออกมาในการตอบรับการจัดการบล็อกหน้าที่จะถูกจัดเก็บอยู่ในส่วนของบล็อกหน้าที่ หน้าที่หลาย ๆ ส่วนที่แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันจะถูกแยกออกจากกันโดยจุดอ้างอิง

กล้องวงจรปิดคอมพิวเตอร์ กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

จุดอ้างอิง TMN การวิเคราะห์เส้นขอบเขตระหว่างบล็อก เหมือนกับรูปแบบการสื่อสารข้อมูลแบบ  ITU จะเหมาะกับการแสดงข่าวสารข้อมูลซึ่งถูกย้ายระหว่างบล็อก จุดอ้างอิงจะเป็นตัวกำหนดโพรโทคอลที่เหมาะสมและข้อความโพรโทคอลที่ถูกใช้แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อซึ่งมีพื้นฐานบนแนวคิด ดังนั้นข้อความที่ถูกเปลี่ยนที่จุดอ้างอิงเป็นการกำหนดจุดอ้างอิงเช่นเดียวกับตัวดำเนินการสำหรับแต่ละจุดอ้างอิง

ฟังก์ชันของ TMN คือฟังก์ชันข้อมูลสื่อสารและฟังก์ชั่นข่าวสารสื่อสาร พื้นที่ของ TMN ไม่มีการเรียกขอพิเศษบนโพรโทคอล ที่อยู่ใน DCF นี้การบริการที่สามารถทำการได้ การเชื่อมต่อทางกายภาพมีจุดประสงค์คือการเปลี่ยนการจัดการข่าวสารข้อมูล ประกอบด้วยกลุ่มโพรโทคอลที่ซ้อนกันที่ยอมให้บล็อกติดต่อกับ DCF และอาจจะให้การบริการร่วมกันของโพรโทคอลถ้ามีความจำเป็น

ฟังก์ชันที่เชื่อมต่อโดยผ่านจุดอ้างอิง การเชื่อมต่อจะถูกตั้งอยู่บนจุดอ้างอิง ถึงแม้ว่าการเชื่อมต่อทางกายภาพ จะไม่สามารถมองเห็นเพราะว่าจุดอ้างอิงอาจถูกจัดไว้ในอุปกรณ์ เพื่อแยกการไหลของข้อมูลระหว่างบล็อกออกจากกัน ตามหลักทั่วไป บล็อกซึ่งใช้จุดอ้างอิงอาจจะไม่ได้สนับสนุนการบริการอย่างเต็มรูปแบบยิ่งไปกว่านั้นจุดอ้างอิงถูกกำหนดอยู่ในระหว่างกลุ่มของบล็อก ถูกตั้งอยู่ข้างนอกขอบเขตซึ่งจะอยู่ระหว่างตัวผู้ใช้จะไม่กำหนดการทำงานของจุดอ้างอิง แต่สามารถหาข้อมูลข่าวสารได้

การจัดการ TMN และเอเจนต์ ใช้หลักการธรรมดาสำหรับแลกเปลี่ยนระหว่างฟังก์ชันโดยจะส่งข้อความการจัดการและรับการแจ้งเรื่อง ในสถานการณ์ที่ระบบหนึ่งจะจัดการกับระบบหนึ่งที่ยังจัดการอยู่กับอีกระบบหนึ่งนั้นเรียกว่า Cascading of systems ดังนั้นระบบนั้นจึงเป็นทั้ง manager และ agent TMN จะจัดเตรียมแบบจำลองสำหรับการจัดการเครือข่าย ซึ่งจะสนับสนุนมาตรฐาน OSI และพื้นที่การจัดการตามที่กำหนดไว้ในแบบจำลอง OSI

การจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตโพรโทคอลส่วนใหญ่ใช้ติดตั้งในเครือข่ายต่าง ๆ โพรโทคอลนี้ถูกพัฒนาใช้ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวาง จนเป็นที่รู้จักในนามมาตรฐาน de facto ความเชื่อมั่นในโพรโทคอลนี้เป็นส่วนหนึ่งที่นำไปสู่มาตรฐานการจัดการอินเทอร์เน็ต การจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตถูกแบ่งออกเป็น 2 โพรโทคอลหลัก ๆ คือ

  1. Simple Network Management Protocol หรือ SNMP แสดงถึงการทำงานในระยะสั้น
  2. Common Managemeant Information Service and Protocol over TVP/IP หรือ CMOT แสดงถึงการทำงานระยะยาว โพรโทคอลทั้งสองอย่างนี้ถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกันกับโครงสร้างการจัดการข้อมูลอินเทอร์เน็ต

แบบจำลองของการจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้ส่วนของเครือข่ายต่าง ๆ ที่ถูกจัดการ ซึ่งคล้ายกับการจัดการ object ของ แบบจำลอง OSI มาตรฐานการจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลการจัดการสื่อสารระหว่าง agent ตั้งอยู่ใน network element และสถานีการจัดการเครือข่าย

โครงสร้างของการจัดการข้อมูล หรือ SMI จะกำหนดโครงสร้างของการจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตั้งกฏเกณฑ์สำหรับการจัดการข้อมูลโดยสามารถแสดง อธิบายและจัดเก็บ ส่งผลให้มีการกำหนดแบบแผนสำหรับการจัดการที่เรียกว่า Management Information Base หรือ MIB

The SNMP โครงสร้างถูกจัดขึ้นโดยแนวคิดและเป้าหมาย พยายามให้โปรแกรมซอฟต์แวร์ management agent มีราคาไม่แพงและมีใช้อย่างกว้างขวาง รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างเพื่อการปรับปรุงเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังคงรักษาโครงสร้าง SNMP ให้เป็นอิสระต่อการกำหนดคอมพิวเตอร์แม่ และกำหนดชนิดของ gateway การพัฒนาเริ่มขึ้นโดยการวิจัยและพัฒนาและทำการค้าโดยใช้โครงสร้าง SNMP โครงสร้างโพรโทคอลมีความสัมพันธ์อย่างมากกับ Simle Gateway Monitoring Protocol หรือ SGMP ที่พัฒนาขึ้น แม้ว่า SGMP เป็นรากฐานของ SNMP แต่ก็แตกต่างกันเนื่องจาก SGMP ถูกเฝ้ามองผ่านทางมอนิเตอร์เพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นข้อจำกัดมากกว่า ยิ่งไปกว่านั้น SGMP ไม่มีการกำหนด protocol data unit (PDU) และไม่มี community framework สำหรับการทำให้เกิดน่าเชื่อถือและความปลอดภัย

SNMPv2 ถูกพัฒนาขึ้นมาจาก SNMPv1 ส่วนข้อเสียก็คือมีความซับซ้อนมากกว่าเพราะว่ามีการเพิ่มความสามารถเข้าไปมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นประโยชน์มากด้วยการปรับปรุงกลไกการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ใน SNMPv1 จึงทำให้ SNMPv2 มีการสร้างความน่าเชื่อถือและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือในด้านของการรับข่าวสารถูกต้องตามที่ผู้ให้ได้ส่งมา และเป็นประโยชน์ต่อหลักการสร้างรหัสลับส่วนตัว

มาตรฐานการสร้างรหัสลับข้อมูล มีการปรับปรุงควบคุมการเข้าถึง เช่น การอ่าน การเขียน และการดู มีความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวว่าข่าวสารไม่ถูกลอบขโมยไป มีทางเลือกสร้างรหัสลับให้กับข่าวสารมีอิสระที่เพิ่มความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของการทำงานคล้าย ๆ กับการซื้อกล้องวงจรปิดมาใช้งาน

Related link :กล้องวงจรปิดระบบ wifi และการออกแบบระบบเครือข่ายสำหรับงานวางระบบกล้องวงจรปิด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *