ประโยชน์​กล้องวงจรปิด

ประโยชน์กล้องวงจรปิด ช่วยดูเรื่องอัคคีภัย ภายในโรงงาน

ประโยชน์​กล้องวงจรปิด เป้าหมายของการป้องกัน   การที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในการระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เเกิดอัคคีภัยที่อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  ควรศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเอาชีวิตรอดจากอัคคีภัย  ซึ่งเป็นวิธีการลดอุบัติเหตุฉุกเฉินและลดความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของพวกเขา

วิธีการป้องกันอัคคีภัย  จะประสบความสำเร็จได้จะมีอยู่ด้วยกัน  3  วิธีคือ

 1. การป้องกันอัคคีภัยแบบเชิงรับ โครงสร้างของอาคารควรออกแบบการสร้างให้สามารถจำกัดการแพร่กระจายของไฟและไม่ให้ไฟและควันลุกลามออกไปที่อื่นหรือที่ใกล้เคียง ใช้อุปกรณ์ที่มีความสามารถในการต้านทานไฟ หรือให้มีเวลาเพียงพอในการหนีไฟ  และพนักงานดับเพลิงสามารถเข้าไปดับเพลิงได้ง่าย มีการอพยพคนออกจากอาคารได้โดยสะดวกและมีทางหนีไฟที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ความร้อนอยู่ภายในจุดกำเนิดจนขาดเชื้อเพลิงไฟจะดับไปเอง  ทำให้สามารถที่จะทำการดับเพลิง  และอพยพคนออกจากบริเวณเพลิงไหม้ได้
 2. การป้องกันอัคคีภัยเชิงรุก เป็นการป้องกันอัคคีภัยที่เกิดเหตุเพลิงไหม้แล้ว โดยมีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบควบคุมควันไฟ  ระบบระบายควันไฟ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ หรือถังดับเพลิง และการดับเพลิงเบื้องต้นด้วยถังดับเพลลิง
 3. การให้ความรู้ เจ้าของอาคาร ผู้ประกอบการและคนงานต้องมีจิตสำนึกในการระมัดระวังและป้องกันการเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้น เพื่อความมั่นใจและเข้าใจข้อบังคับในการทำงานของอาคารและรหัสเพลิงไหม้ ควรมีการออกแบบแผนความปลอดภัยจากอัคคีภัย  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่อยู่ภายในอาคาร และพนักงานดับเพลิงจะต้องทราบถึงระบบป้องกันของอาคารเพื่อทำให้ทราบจุดอ่อนและจุดแข็งของการป้องกันอัคคีภับผยเชิงรุก  และการป้องกันอัคคีภัยเชิงรับ  เพื่อให้มั่นใจว่าอยู่ในระดับความปลอดภัยสูงสุด

การให้ความรู้เพื่อให้ปลอดจากอัคคีภัย

 1. การจัดระเบียบ  ควรเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่อาจเกิดอัคคีภัยได้ง่ายให้เรียบร้อยเป็นระเบียบเพื่อความปลอดภัย และมีที่ระบายอากาศอย่างเพียงพอ ไม่สะสมวัสดุเชื้อเพลิง   เพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้จะทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดียากแก่การดับเพลิง
 2. การบำรุงรักษา เพื่อไม่ให้วัสดุอุปกรณ์เกิดสาเหตุของความร้อนจนกลายเป็นเชื้อเพลิง  ต้องได้รับการตรวจสอบดูแลให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปลอดภัย ถ้าเก่าหรือชำรุดควรเปลี่ยนใหม่ทันที  รวมทั้งการควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของความร้อนของเครื่องทำความร้อน
 3. การมีวินัย  การทำตามกฎข้อบังคับ  และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัยอย่างเคร่งครัด เช่น ไม่สูบบหรี่ในที่ห้ามสูบ หรือทำให้เกิดประกายไฟในพื้นที่บริเวณไวไฟ
 4. การฝึกอบรม จะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมในด้านความรู้ทั้งภารทฤษฏีและปฏิบัติ   วิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่พนักงานเป็นระยะๆ

การป้องกันอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

ส่วนมากเกิดจากความประมาทของผู้ประกอบการและคนงาน  เช่น  การสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ  การใช้ไฟฟ้าโดยขาดการบำรุงรักษา  ประโยชน์กล้องวงจรปิด ดูแล  และการตรวจสอบอย่างถูกต้อง การจัดเก็บวัสดุสิ่งของไม่เป็นระเบียบ  การจัดเก็บสารเคมีหรือวัสดุไวไฟไม่ถูกต้อง  และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  ความประมาท  เป็นต้น   การป้องกันอัคคีภัย  ควรปฏิบัติดังนี้

 1. จัดเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ในโรงงานให้เป็นระเบียบ ทำความสะอาด กำจัดเศษขยะ และสิ่งของเหลือใช้อยู่เป็นประจำ
 2. มีระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพรอบๆ  โรงงาน
 3. จัดสร้างห้องด้วยวัสดุทนไฟ เพื่อจัดเก็บสารไวไฟ  และแยกไว้เป็นสัดส่วน  จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ
 4. ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า กล้อง หรือที่ทำให้เกิดสารไวไฟ ภายในห้องจัดเก็บสารไวไฟโดยเด็ดขาด
 5. วัสดุไวไฟที่เป็นของเหลวที่ใช้งานแล้วจะต้องเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดอย่างมิดชิด  และนำออกไปเก็บไว้ภายนอกที่กำหนดไว้
 6. ห้ามจุดไฟ หรือสูบบุหรี่ หรือเครื่องมือที่ทำให้เกิดประกายไฟในบริเวณที่เก็บสารไวไฟ
 7. ห้ามผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องเก็บวัตถุไวไฟโดยเด็ดขาด
 8. ต้องจัดทำป้าย  “ห้ามสูบบุหรี่”  หรือ “วัตถุไวไฟห้ามสูบบุหรี่” และ “ห้ามผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้า”   ด้วยตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีขาว  และมีสัญลักษณ์ห้ามในบริเวณห้ามสูบบุหรี่ให้มีขนาดเห็นได้ชัดเจน
 9. จะต้องมีการตรวจสอบของสายไฟฟ้า  และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงงานให้มีสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย  ถ้าชำรุดหรือเสียหายให้รีบเปลี่ยนใหม่ทันที
 10. เดินสายไฟฟ้าภายในท่อแข็งทั้งภายในและภายนอกโรงงาน
 11. ติดตั้งเครื่องตัววงจรไฟฟ้าอัตโนมัติที่เครื่องจักรทุกตัว
 12. การเก็บวัสดุทับถมกันในที่ไม่มีการระบายอากาศเพียงพอ  อาจเกิดการสันดาปขึ้นเองได้  และเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้
 13. ตรวจสอบดูว่าระบบหล่อลื่นของชิ้นส่วนเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟที่ชิ้นส่วนของเครื่องจักร  ที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้
 14. ติดตั้งถังดับเพลิงหรือเครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ ไว้ภายในและภายนอกโรงงานในตำแหน่งต่างๆ  ให้เหมาะสมและสามารถหยิบใช้ได้ง่ายและสะดวกเมื่อเกิดเพลิงไหม้
 15.  ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติภายในโรงงานและให้ใช้งานได้ตลอดเวลา
 16. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแรงดันสูง รวมทั้งจัดหาแหล่งเก็บน้ำ เพื่อใช้ในการดับเพลิงไว้ภายในโรงงาน
 17. มีการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ  วิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่คนงานเป็นระยะๆ

การระงับอัคคีภัย

การควบคุมการเกิดเพลิงไหม้ไม่ให้ลุกลามหรือการกระทำใดๆ  เพื่อมุ่งหวังไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ในสถานประกอบการ  ด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมและระงับเพลิงไหม้  ได้แก่  ถังดับเพลิงขั้นต้น  สายฉีดน้ำดับเพลิง ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงแบบอัตโนมัติ  หรือการจัดเตรียมเข้าทำการควบคุมระงับเพลิงไหม้เกิดขึ้นมีทั้งขนาดเบาและรุนแรง ประโยชน์กล้องวงจรปิด การระงับเหตุเพลิงไหม้ที่มีประสิทธิภาพจะทำให้เราเจอสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ตั้งแต่เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว  ทำให้ควบคุมไม่ให้ลุกลามจนทรัพย์สินเสียหายและส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและยังกระทบถึงครอบครัวของบุคคลเหล่านั้นด้วย  รวมถึงมลพิษที่เกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ

แหล่งเก็บน้ำในระบบดับเพลิง ได้แก่

 • บ่อเก็บน้ำ
 • หอถังสูงทรงแชมเปญ  เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย  มีลักษณะคล้ายดอกเห็ด   บริเวณส่วนหัวสามเตารถออกแบบให้มีแรงดันน้ำเพิ่มได้ด้วย  และจะมีเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงเพื่อใช้ในกรณีที่ความดันน้ำจากบ่อเก็บน้ำหรือหอถังน้ำสูงไม่เพียงพอ  เครื่องสูบน้ำแรงดันสูงอาจเป็นแบบใช้ไฟฟ้า หรือใช้เครื่องยนต์  หรือทั้ง 2 แบบรวมกันก็ได้

ตัวตรวจจับเพลิงไหม้  ซึ่งตัวตรวจจับนี้จะทำให้เรารู้ว่าเกิดเพลิงไหม้  และสามารถแบ่งออกได้เป็น  2  ชนิด  ได้แก่ ตัวตรวจจับควันไฟ และ  ตัวตรวจจับความร้อน

 1. ตัวตรวจจับควันไฟ  เมื่อควันลอยมากระทบกับตัวตรวจจับควันในปริมาณที่ได้กำหนดไว้จะเกิดสัญญาณเสียงไซเรนขึ้น  เป็นวิธีเตือนภัยจากเพลิงไหม้ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก
 2. ตัวตรวจจับความร้อน  เมื่อตัวตรวจจับได้รับความร้อนตามที่กำหนดไว้จะเกิดสัญญาณไซเรนขึ้น เป็นวิธีเตือนจากเพลิงไหม้ที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นเดียวกัน

หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติโครงเป็นโลหะตรงส่วนกลางเป็นกระเปาะแก้วบรรจุแอลกอฮอล์เหลวสีต่างๆ  เมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัวจนกระเปาะแก้วแตก หรือเป็นโลหะไบเมเทิลที่จะต่อวงจรไฟฟ้าเมื่อได้รับความร้อนจะเปิดให้น้ำดับเพลิงไหลออกเฉพาะหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัตที่กระเปาะแก้วแตกเท่านั้น  ทำให้แรงดันน้ำจำนวนมากไหลไปดับเพลิงตรงจุดกำเนิดไฟ หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ  จะแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ  ตามลักษณะการติดตั้งได้แก่

 • ชนิดหัวคว่ำ  หัวกระจายน้ำแบบนี้จะติดตั้งห้อยลงมาจากเพดาน  น้ำจะกระจายลงมาในแนวดิ่งและปะทะเข้ากับแผ่นกระจายน้ำ  ทำให้เกิดการกระจาย
 • ชนิดหัวคว่ำซ่อนในเพดาน  ชนิดนี้จะติดตั้งซ่อนในเพดานและปิดด้วยฝาปิด   เมื่อหัวกระจายน้ำได้รับความร้อนจนถึงอุณหภูมิทำงาน  ฝาปิดจะตกลงก่อนหัวกระจายน้ำดับเพลิงทำงานทำให้หัวกระจายน้ำตกลงต่ำกว่าระดับเพดาน  และจะกระจายน้ำลงในแนวดิ่งปะทะเข้ากับแผ่นกระจายน้ำ  จนเกิดการกระจายเป็นวงกลม
 • ชนิดหัวหงาย  จะติดตั้งบนอุปกรณ์เว้นระยะเป็นช่วงๆ   นิยมใช้ดับเพลิงในพื้นที่งานกลหรือพื้นที่ไม่สามารถเข้าถึงได้  น้ำจะกระจายขึ้นไปในแนวดิ่งและปะทะกับแผ่นกระจายน้ำ  จนเกิดการกระจายน้ำเป็นวงกลม
 • ชนิดติดกำแพง  การติดตั้งชนิดนี้ไม่สามารถติดอยู่ในเพดานได้  จะติดตั้งยื่นออกจากกำแพง  และมีแผงกั้นที่หนึ่งบังคับให้น้ำดับเพลิงกระจายเป็นรูปครึ่งวงกลม  และแผงกั้นที่สองจะบังคับให้น้ำกระจายไปยังกำแพง  เพื่อให้กำแพงได้รับน้ำดับเพลิง

ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ   มาตรการในการป้องกันเพลิงไหม้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ประกอบด้วยระบบจ่ายน้ำประปา  การจัดการความดันให้เพียงพอ  และอัตราการไหลของระบบท่อจ่ายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติทันทีที่หัวกระจายน้ำเปิด ซึ่งอัคคีภัยส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นภายในอาคารจะถูกควบคุมโดยหัวกระจายน้ำเพียงอย่างเดียว  ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติมีอยู่  4  ชนิด  ดังนี้

 • ระบบท่อเปียก เป็นระบบที่ติดตั้งเข้ากับท่อน้ำและแหล่งน้ำ  และมีน้ำบรรจุอยู่ในท่อตลอดเวลา  จะจ่ายน้ำทันที่ที่หัวกระจายน้ำเปิด  ระบบนี้เหมาะสำหรับพื้นที่ที่อุณหภูมิแวดล้อมไม่ทำให้น้ำในท่อน้ำเกิดการแข็งตัว
 • ระบบปิด  เป็นระบบที่ติดตั้งต่อเข้ากับท่อน้ำและแหล่งน้ำ  และวาล์วสัญญาณระบบ   จะไม่มีน้ำในท่อะหัวกระจายน้ำและระบบตรวจจับตรวจพบเพลิงไหม้จึงส่งสัญญาณให้วาล์วเปิดให้น้ำเข้าสู่ระบบและจ่ายน้ำออกทางหัวกระจายน้ำทุกหัวในเวลาเดียวกัน   ระบบนี้เหมาะสำหรับพื้นที่ป้องกันอัคคีภัยพิเศษที่ต้องการน้ำดับเพลิงในปริมาณมากออกจากหัวกระจายน้ำดับเพลิงแบบเปิด
 • ระบบท่อแห้ง  เป็นระบบที่มีการอัดอากาศเข้าไปภายในท่อแทนน้ำ  ระบบนี้เหมาะสำหรับที่ที่มีอุณหภูมิจุดเหยือกแข็ง  ทำให้เกิดการแข็งตัวของน้ำ  เมื่อหัวกระจายน้ำเปิดจะทำให้อากาศถูกอัดอยู่ในท่อน้ำระบายออก  ความดันที่ลดลงจะทำให้วาล์วสัญญาณท่อเปิดจ่ายน้ำออกทางหัวจ่ายน้ำเฉพาะหัวที่เปิด
 • ระบบท่อแห้งแบบชะลอน้ำเข้า เป็นระบบที่มีการอัดอากาศเข้าไปภายในท่อแทนน้ำ   ระบบตรวจจับติดตั้งในบริเวณเดียวกับหัวจ่ายเมื่อได้รับความร้อนจะส่งสัญญาณให้วาล์วเปิดให้น้ำไหลเข้ามารอในท่อและจะไหลออกไปทันทีที่กัวกระจายน้ำเปิด  ระบบนี้เหมาะสสำหรับพื้นที่ที่จะเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูง

Related link :   บริษัทรับติดตั้งกล้องวงจรปิด  กับการดูแลความปลอดภัยหน้าร้อน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น