บริษัทรับติดตั้งกล้องวงจรปิด กับการดูแลความปลอดภัยหน้าร้อน

บริษัทรับติดตั้งกล้องวงจรปิด กับอันตรายที่เกิดจากไฟไหม้ที่เกิดจากการขาดการควบคุมดูแล  ทำให้เกิดการลุกไหม้ลุกลามอย่างต่อเนื่องไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิง  สภาวะของไฟไหม้จะรุนแรงมากขึ้นและถ้ามีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนของไฟไหม้ก็จะมีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย  สถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมอาจเกิดไฟไหม้ได้ การปฏิบัติงานภาคสนาม สถานที่ทำงาน  บ้านพักอาศัย  หรือระหว่างการติดตั้งกล้อง

ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินอาคารสถานที่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ  และยังก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป็นวงกว้าง การทำงานให้เกิดความปลอดภัยจากอัคคีภัยในสถานประกอบการ การทำงานภาคสนามและกิจกรรมต่าง  ๆ  ในสถานที่ทำงาน  ทางผู้ประกอบการจะต้องทบทวนองค์ประกอบของวัสดุที่ใช้ในการผลิต  วัสดุอุปกรณ์  เครื่องจักร  และเครื่องมือในการทำงานและการผลิต เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอัคคีภัยรวมถึงโปรแกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัท

การเกิดไฟไหม้

ความร้อนหรือแหล่งสันดาป  เชื้อเพลิง  และออกซิเจน  องค์ประกอบนี้มักจะเรียกว่า  สามเหลี่ยมไฟ  และถ้ารวมตัวกันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมก็จะเกิดการเผาไหม้และเกิดอย่างต่อเนื่อง ถ้าหากสามเหลี่ยมไฟขาดองค์ประกอบหนึ่งหรือถูกจำกัดออกไปก็จะไม่เกิดไฟไหม้หรือไฟจะดับไปเอง ถ้าการเกิดการลุกไหม้ขึ้นจริง  ก็ต้องทำการดับไฟ

การเกิดไฟไหม้เป็นผลมาจากปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างเชื้อเพลิงและออกซิเจนในอากาศ  เพื่อช่วยในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดไฟไหม้  และวิธีการที่จะสามารถป้องกันการดับเพลิง

 1. แหล่งสันดาปหรือความร้อน เป็นแหล่งที่มาของการเผาไหม้  เช่น วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  หรือการทำงานที่เกิดประกายไฟหรือเปลวไฟ  อุปกรณ์หรือส่วนประกอบที่แผ่รังสีความร้อน
 2. แหล่งเชื้อเพลิง วัสดุที่ติดไฟได้ เช่น ไม้ กระดาษ ขยะ  ผ้า  น้ำมันเบนซิน  หรือสารทำละลาย และก๊าซที่ติดไฟได้ง่าย หรือก๊าซธรรมชาติ
 3. ออกซิเจนในบรรยากาศจะมีออกซิเจนร้อยละ 21 และไนโตรเจน 79 บรรยากาศที่เป็นอันตรายก็คือ บรรยากาศที่มีออกซิเจนน้อยกว่าร้อยละ 19.5 และบรรยากาศที่ดีเสริมสุขภาพก็คือ  บรรยากาศที่มีออกซิเจนมากกว่าร้อยละ  23.5  

หัวใจสำคัญของการป้องกันการเกิดไฟไหม้ การทำให้แหล่งสันดาปหรือความร้อนอยู่ไกลห่างจากวัสดุ  อุปกรณ์  และโครงสร้างที่สามารถเป็นเชื้อเพลิงได้

สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย การเกิดไฟไหม้และทำให้เกิดอัคคีภัยขนาดใหญ่มีหลายสาเหตุด้วยกันและสาเหตุหลักได้แก่

 • การเกิดอัคคีภัยจากอุบัติเหตุและความประมาท  หากทุกคนมีความระมัดระวังในการทำงานอุบัติเหตุก็จะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดเพียงเล็กน้อย โอกาสที่จะเกิดอัคคีภัยจะน้อยลง  การทำงานเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยจากอุบัติเหตุและความประมาท  ขาดความระมัดระวัง  เช่น การทำงานเกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิง  การทำงานที่เกี่ยวข้องกับไฟและความร้อน 
 • การเกิดอัคคีภัยจากการใช้ไฟฟ้า  เกิดจากการเดินสายไฟที่ผิดพลาด  การลัดวงจรของเต้าเสียบ  ทำให้เกิดการสะสมความร้อนจนเกิดอัคคีภัย และสถานประกอบการ  สำนักงาน หรือบ้านพักอาศัยที่สร้างมาหลายปี  การเกิดไฟไหม้ส่วนใหญ่จะเกิดจากสาไฟฟ้าที่เก่ามากๆ และไม่ได้มีการติดตั้งเต้าเสียบหลายๆ เต้า  เพื่อรองรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้น 
 • การเกิดอัคคีภัยจากเครื่องใช้ไฟฟ้า การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าควรใช้ด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เก่าและสายไฟต่อพ่วง  หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใหม่ก็สามารถเป็นแหล่งของการเกิดไฟไหม้ได้ เพื่อความปลอดภัยควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งออกจากเต้าเสียบเมื่อเลิกใช้งาน  แต่คนส่วนมามักเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้จึงทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ได้ตลอดเวลา

ประเภทของไฟไหม้ เราสามารถจำแนกการเกิดไฟไหม้ออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ตามวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง ได้ดังนี้

 1. ไฟไหม้ประเภท  A  เชื้อเพลิงเป็นวัสดุทั่วไปที่เป็นของแข็ง  ได้แก่  กระดาษ  ถังขยะ  พลาสติก  ไม้  ผ้า  เป็นต้น  และหลังจากการเกิดไฟไหม้แล้วจะเหลือเถ้าถ่านอยู่  และเกิดการคุไหม้ได้ วิธีการดับไฟประเภทนี้ที่ดีที่สุดเป็นการลดความร้อนโดยการใช้น้ำ
 2. ไฟไหม้ประเภท  B เชื้อเพลิงเป็นก๊าซไวไฟ  น้ำมันทุกชนิด  จารบี  น้ำมันเบนซิน  ทินเนอร์  หรือแอลกอฮอล์ วิธีการดับไฟประเภทนี้ที่ดีที่สุด  การกำจัดออกซิเจนโดยการคลุมดับ ใช้ผงเคมีแห้ง หรือใช้โฟม
 3. ไฟไหม้ประเภท  C วัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงได้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด  และวิธีการดับไฟประเภทนี้ได้ดีที่สุด  คือ วิธีการตัดกระแสไฟฟ้าแล้วใช้ก๊าซคาร์บอนไดอออกไซด์  หรือน้ำยาเหลวระเหยที่ไม่มีสาร CFC  ไล่ออกซิเจนออำไปไฟจะดับ
 4. ไฟไหม้ประเภท  D วัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง  ได้แก่  โลหะที่ลงท้ายด้วย UM  เช่น  อลูมินัม  แมกนีเซียม เบริลเลียม  และโซเดียม จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมเครื่องบิน โรงงานประกอบรถยนต์และสถานประกอบการต่างๆ ที่ทำงานเกี่ยวกับโลหะ  วิธีดับไฟประเภทนี้ที่ดีที่สุด  การทำให้อับอากาศ  หรือใช้สารเคมีเฉพาะ  (ห้ามใช้น้ำเป็นอันขาด)   ต้องศึกษาข้อมูลแต่ละชนิดของสารเคมีหรือโลหะนั้นๆ

เครื่องดับเพลิงขั้นต้น

เครื่องดับเพลิงนั้นมีที่ติดตั้งอยู่กับที่และที่เป็นแบบเคลื่อนย้ายได้  ภายในบรรจุสารดับเพลิงซึ่งสามารถขับออกมาโดยใช้แรงดัน  ซึ่งผลิตออกมาตามประเภทของไฟไหม้
บริษัทรับติดตั้งกล้องวงจรปิด การเลือกเครื่องดับเพลิงให้ถูกต้องและเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสถานประกอบการ  เพราะถ้าเลือกผิดจะทำให้การดับเพลิงยิ่งแย่ลงไปอีก

ถังดับเพลิง ในการดับเพลิงขั้นต้นถังดับเพลิงขนาดเล็กทำให้สามารถหยิบเคลื่นที่ไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งมีตั้งแต่ขนาด  5, 10, 15 และ 20  ปอนด์  ซึ่งส่วนใหญ่จะติดตั้งตามอาคารและสถานที่ต่างๆ  ฉะนั้นเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ก็สามารถที่จะหยิบมาใช้ได้อย่างทันท่วงที  ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน  7  ชนิดได้แก่

 • ถังดับเพลิงชนิดน้ำ  จะบรรจุน้ำประปาไว้ในถังสะสมแรงดันประมาณ  100  ปอนด์/ตารางนิ้ว  เป็นถังไร้สนิม เหมาะสำหรับดับเพลิงประเภท A
 • ถังดับเพลิงชนิดโฟม  ตัวถึงทำด้วยเหล็กไร้สนิม ภายในถังมีน้ำยา โฟม  น้ำ และอัดแรงดับด้วยก๊าซไนโตรเจนแรงดัน 100ปอนด์/ตารางนิ้ว   เมื่อบีบคันบีบน้ำยาจากถังผ่านหัวฉีดออกมาเป็นฟองกระจายไปปกคลุมบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้  ทำให้เกิดการอับอากาศ  ลดความร้อน  ขาดออกซิเจน  เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงประเภท  B
 • ถังดับเพลงชนิด  HCFC -123 เป็นถังดับเพลิงที่มีสารดับเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อถูกฉีดออกมาจะเป็นก๊าซระเหย  ไม่ทิ้งคราบสกปรก  ไม่ทำลายสิ่งของเครื่องใช้หลังการดับเพลิง  เหมาะสำหรับเพลิงไหม้ประเภท A, B  และ  C  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์สื่อสาร  และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • ถังดับเพลิงชนิด BF 2000 เป็นถังดับเพลิงที่มีสารดับเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   เมื่อถูกฉีดออกมาจะเป็นก๊าซระเหย  ไม่ทิ้งคราบสกปรก ไม่ทำลายสิ่งของเครื่องใช้หลังจากการดับเพลิง  เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงประเภท A, B, และ  C อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์สื่อสาร  และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะมีลักษณะเป็นน้ำแข็งแห้งที่บรรจุไว้ในถังทนแรงดันสูงประมาณ 1,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  ปลายสายรัดจะมีลักษณะเป็นกระบอกกรวย   เมื่อฉีดออกมาจะมีลักษณะเป็นหมอกหิมะ  ไล่ความร้อนและออกซิเจนออกจากบริเวณไฟไหม้ เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงชนิด  B  และ  C แต่จะไม่มีประสิทธิภาพในการดับเพลิงถ้าใช้ในบริเวณที่มีลมแรง  อาจจะได้รับอันตรายจากความเย็นจัดของไอน้ำแข็งแห้งได้
 • ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง  จะบรรจุผงโซเดียมไบคาร์บอเนตอัดก๊าซไนโตรเจนไว้ในถังดับเพลิงด้วยแรงดัน  195  ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เวลาฉีดออกมาจะมีลักษณะเป็นฝุ่นละออง  เหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงประเภท  A, B, และ C ในที่โล่งแจ้ง  บ้าน  อาคาร  ขนาดใหญ่  โรงงานอุตสาหกรรม  โรงเรียน  เป็นต้น
 • ถังดับเพลิงชนิดโลหะ  X  เป็นสารดับเพลิงที่มีลักษณะเป็นผงแห้ง ที่มีประสิทธิภาพในการดับเพลิงประเภท D  หรือเพลิงจากโลหะ ได้แก่  ผงแกรไฟต์  หรือโซเดียมคลอไรด์ในรูปแบบเม็ด   ส่วนใหญ่ถังดับเพลิงจะมีหัวฉีดคงวามเร็วต่ำพิเศษ  หรือปล่อยออกมาเบาๆ  ในปริมาณ

วิธีการใช้ถังดับเพลิงขั้นต้น

 • ให้ดึงสลักล็อคออกจากคันบีบถังดับเพลิง
 • ดึงสายฉีดออกและจับปลายสายฉีดจ่อไปที่ฐานของเพลิง
 • บีบคันบีบแรง  ๆ  และต่อเนื่อง  และส่ายปลายสายฉีดไปมา  เพื่อให้สารดับเพลิงจากถังครอบคลุมฐานของเพลิง  และถ้าไม่สามารถดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงขั้นต้นได้  ให้หลีกหนีออกไปและปล่อยให้รถดับเพลิงจัดการกับสถานการณ์

วิธีการบำรุงรักษาถังดับเพลิง

 • ควรตรวจสภาพถังดับเพลิงภายนอกไม่ให้ผุกร่อนเป็นสนิม  และตรวจสอบสภาพสายฉีดไม่เปื่อยยุ่ย  หรือแตกหัก
 • ตรวจสอบน้ำยาภายในถังว่ายังมีสภาพเป็นของเหลวไม่จับตัวเป็นก้อน โดยวิธีการกลับหัวถังลง
 • ตรวจสอบแรงดันของถังดับเพลิง  ดูที่เกจวัด  จะต้องชี้อยู่ในช่วงแถบสีเขียวซึ่งแสดงว่าแรงดันของถังยังอยู่ในช่วงที่กำหนด

Related link :   การติดตั้งกล้อง IP CAMERA กับอุปกรณ์ป้องกันการทำงานของช่าง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น