กล้องวงจรปิดเงินผ่อน

กล้องวงจรปิดเงินผ่อน และการพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อความยั่งยืน

กล้องวงจรปิดเงินผ่อน และการพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อความยั่งยืน

อนาคตของการพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อความยั่งยืน

                 ในปัจจุบันการสื่อสารนับเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์เป็นทั้งพลังผลักดันให้มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองกับความต้องการแบบไม่หยุดยั้งในการสื่อสารที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   องค์ประกอบเพื่อการสื่อสารที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าระบบเครือข่ายประกอบไปด้วยองค์ประกอบเชิงกายภาพ  และองค์ประกอบเชิงตรรกะ  

โดยอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อเพื่อให้เกิดเป็นระบบเครือข่ายคือองค์ประกอบเชิงกายภาพ  ส่วนซอฟต์แวร์หรือมอดูลการทำงานของอุปกรณ์บนระบบเครือข่ายเพื่อให้การสื่อสารเกิดขึ้นได้ตามต้องการของผู้ใช้งาน และรวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศบนเครือข่ายคือองค์ประกอบเชิงตรรกะ   

เพื่องานวิจัยเกี่ยวกับระบบเครือข่ายด้านต่าง  ๆ  และเพื่อการพัฒนาแนวคิดทั้งในเชิงทฤษฏีและเชิงประยุกต์ที่ยั่งยืนของโลกแห่งโทคโนโลยีเครือข่าย

องค์ประกอบเพื่อความยั่งยืนของการพัฒนาระบบเครือข่าย

กล้องวงจรปิดเงินผ่อน ถ้าผู้ใช้งานมีความต้องการระบบเครือข่ายที่มีความยั่งยืนเพื่อการตอบสนองในด้านต่าง  ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง   เทคโนโลยีเครือข่ายจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้งและจากประเด็นเหล่านี้สามารถกำหนดได้ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อสร้างความยั่งยืนนั้นประกอบด้วยการพัฒนาในนด้านต่าง  ๆ  ที่สำคัญ   คือ  การพัฒนาโทคโนโลยีเครือข่ายเชิงกายภาพ  และการพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายเชิงตรรกะ 

การพัฒนาเทคโนโลยีเชิงกายภาพ

              การพัฒนาอุปกรณ์เครือขายต่าง  ๆ  เช่น  การพัฒนาอุปกรณ์การเชื่อมต่อ  การพัฒนาสายเคเบิล  การพัฒนาหน่วยเก็บข้อมูล   และการพัฒนาอุปกรณ์ส่วนต่อประสาน  เป็นต้น   และการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงกายภาพมักทำไปพร้อม ๆ  กับการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงตรรกะเพื่อให้การทำงานของอุปกรณ์กล้องวงจรปิดที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถเกิดขึ้นได้ตามความต้องการอย่างสมบูรณ์  เช่น

 1. การพัฒนาสายเคเบล
 2. การพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมต่อ
 3. การพัฒนาอุปกรณ์เพื่อการส่งและรับข้อมูล
 4. การพัฒนาส่วนต่อประสาน การพัฒนาหน่วยเก็บข้อมูลบนเครือข่าย
 5. การพัฒนาสถาปัตยกรรมเครือข่าย

                  กล้องวงจรปิดเงินผ่อน แนวทางในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเชิงกายภาพจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานแล้ว  ยังมีการพัฒนาด้านการประหยัดพลังงาน  และขนาดที่เล็กลงแต่มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเป็นหลักอีกด้วย

การพัฒนาเทคโนโลยีเชิงตรรกะ

การพัฒนาซอฟต์แวร์หรือคำสั่งเพื่อการทำงานบนเครือข่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลตรงตามความต้องการของผู้ใช้และนโยบายการบริหารเครือข่ายขององค์กรนั้น ๆ  และปัจจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงตรรกะนั้นมีหลายปัจจัย  ดัวนี้

 1. การพัฒนาเทคโนโลยีเชิงกายภาพ
 2. ความต้องการด้านการใช้ทรัพยากรของแอปพลิเคชันบนเครือข่าย
 3. ความต้องการด้สนการบริหารจัดการเครือข่าย
 4. ความต้องความคล่องตัวในการใช้บริการบนเครือข่าย
 5. ความต้องการด้านความปลอดภัยของผู้ใช้งานบนเครือข่าย

ปัจจัยจากการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงกายภาพ

เป็นเหมือนแรงผลักดันที่ทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเชิงตรรกะ   อุปกรณ์ประเภทที่มีการพัฒนาเชิงกายภาพจำเป็นต้องมีการพัฒนาคำสั่งหรือซอฟต์แวร์เพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการทำงานที่หลากหลาย   

แนวทางของการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงกายภาพในปัจจุบันสามารถทำได้หลายประการ  เช่น  การพัฒนาด้านการหาเส้นทางของอุปกรณ์ที่ใช้เลขที่อยู่ประเภทหมายเลขคลื่นความถี่วิทยุ  เรียกทั่วไปว่า  อาร์เอฟไอดี  รวมถึงการพัฒนาเทคนิคการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยการใช้เลขที่อยู่ประเภทอื่น เป็นต้น

ปัจจัยจากความต้องการด้านการใช้ทรัพยากรของแอปพลิเคชันบนเครือข่าย

การใช้งานบนเครือข่าย  การส่งข้อมูลสู่ช่องทางการสื่อสารและการส่งข้อมูลสู่อุปกรณ์ต่าง  ๆ   รวมถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย  อุปกรณ์ทุกอุปกรณ์บนเครือข่ายรวมถึงช่องสัญญาณการสื่อสารหรือจำนวนแบนด์วิดท์ที่ใช้เพื่อการสื่อสาร   ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่แอปพลิเคชันบนเครือข่ายมีแนวโน้มที่จะเรียกใช้งานได้อยู่เสมอ  

ดังนั้นการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือคำสั่งเพื่อบริหารจัดการความต้องการด้านการใช้ทรัพยากรของแอปพลิเคชันจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง   ข้อมูลที่ส่งเพื่อประมวลผลของแอปพลิเคชันอาจสูญหาย  มีความผิดพลาดหรือสามารถนำไปประมวลผลได้ตามเวลาที่ต้องการ   การพัฒนาเชิงตรรกะเพื่อการใช้งานของแอปพลิเคชันสามารถจำแนกออกเป็นการพัฒนาในด้านต่าง  ๆ    งานวิจัยที่ยังคงทำได้ในปัจจุบัน  เช่น 

 1. งานวิจัยที่พัฒนาขั้นตอนวิธีเพื่อควบคุมการเข้าใช้ช่องทางการสื่อสารอของแอปพลิเคชันต่าง  ๆ  บนเครือข่ายไร้สาย  รวมถึงงานวิจัยเพื่อการเข้าใช้พื้นที่พักข้อมูลบนอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง  ๆ   ของแอปพลิเคชันที่มีการกำหนดระดับการให้บริการที่ต่างกันบนนเครือข่ายเพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพการบริการบนเครือข่าย 
 2. งานวิจัยเพื่อการจัดหาหรือจัดทำคลาวด์คอมพิวเตอร์ ภายใต้ระบบสมาชิก  หากระบบสมาชิกของคลาวด์มีจำนวนมาก  การจัดทำคลาวด์เพื่อการใช้งานใดงานหนึ่งอาจไม่จำเป็นต้องใช้ทุกเครื่องที่อยู่ในระบบสมาชิกก็ได้   แต่อาจเลือกใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพดีในจำนวนที่เพียงพอต่อการทำงานในขณะนั้น  ๆ
 3. งานวิจัยเพื่อการคัดเลือกเครื่องบริการวีดิทัศน์ตามอุปสงค์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการบริการสูงและความหน่วงต่ำ

ปัจจัยจากความต้องการด้านการบริหารจัดการเครือข่าย

การบริหารจัดการะบบเครือข่ายทุกระบบควรมีความเหมาะสมและเป็นรูปแบบที่สามารถกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพการบริการที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายได้   การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนให้การบริหารจัดการเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาเครือข่ายในอนาคตได้จึงเป็นส่งจำเป็น   การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการเครือข่ายสามารถแบ่งออกเป็นหลากหลายรูปแบบ  เช่น

 • การพัฒนาระบบจัดการชื่อบนเครือข่ายจากอุปกรณ์ที่สำคัญบนระบบเครือข่ายจะมีการกำหนดเลขที่อยู่ไอพีเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน จำนวนอุปกรณ์บนเครือข่ายมีจำนวนมาก  ทำให้การสื่อสารโดยเลขที่อยู่ไอพีของอุปกรณ์เป็นตัวกำหนดการเชื่อมต่อโดยตรงย่อมเป็นไปได้ยาก   ระบบชื่อโดเมนซึ่งประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการชื่อโดเมนเป็นอีกปัจจัยที่ผู้วิจัยในสาขาคอมพิวเตอร์เครือข่ายต้องคำนึงถึง  การขยายตัวของเครือข่ายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  แต่รูปแบบการใช้ชื่อเพื่อระบุอุปกรณ์มีความแตกต่างไปจากรูปแบบเดิม  คือ  ระบบชื่อโดเมนในระบบเก่าจะไม่ยินยอมให้เกิดความซ้ำซ้อนของการใช้ชื่อโดเมนในระดับเดียวกันในโหนดแม่หรือบัพแม่เดียวกันได้   ปัจจุบันในการใช้ชื่อซ้ำซ้อนในบัพแม่มีจำนวนมากขึ้น  ดังนั้น  การพัฒนาโครงสร้างของระบบชื่อโดเมนพร้อมซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการชื่อโดเมนในรูปแบบความต้องการใหม่เป็นสิ่งที่ช่วยให้การบริหารจัดการเครือข่ายมีความสะดวกและรวดเร็ว  รวมถึงสร้างความสะดวกในการเรียกใช้งานของผู้ใช้ทั่วไปอีกด้วย
 • การพัฒนาระบบจัดการชื่อเพื่อรองรับเลขที่อยู่ที่ไม่ใช่เลขที่อยู่ไอพี แต่เป็นเลขที่อยู่ที่สร้างจากหมายเลขอุปกรณ์ต่าง  ๆ  ระบบจัดการชื่อเพื่อรองรับเลขที่อยู่ชนิดนี้ควรมีประสิทธิภาพในการบูรณภาพเลขที่อยู่ที่มีความหลากหลายจากหลายอุปกรณ์เข้าสู่ระบบการเชื่อมต่อเลขที่อยู่เดียวกันได้เพื่อสร้างความคล่องตัวในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าสู่เครือข่ายที่พักอาศัยในอนาคต

ปัจจัยจากความต้องการด้านความปลอดภัยของผู้ใช้งานบนเครือข่าย

                     การพัฒนาองค์ประกอบต่าง  ๆ  เพื่อการสื่อสาร   ควรที่จะมีการพิจารณาทางด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์และข้อมูลรวมถึงสารที่ส่งในช่องทางการสื่อสาร   ถือเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานเครือข่ายให้ความสำคัญ   การพัฒนาขั้นตอนวิธีเพื่อการรักษาความปลอดภัยของระบบในด้านต่าง  ๆ  เช่น  ขั้นตอนวิธีเพื่อการตรวจสอบความเป็นตัวตนของผู้ใช้งานระบบ 

และขั้นตอนวิธีเพื่อการเข้ารหัสข้อมูลหรือสารก่อนการส่งไปสู่ปลายทางนับเป็นการสร้างความยั่งยืนในการใช้เครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ   ผลของการพัฒนาขั้นตอนเหล่านี้นำมาสู่การพัฒนาชุดคำสั่งเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลได้ตามความต้องการ   การทำงานของชุดคำสั่งเพื่อป้องกันข้อมูลที่จะส่งสู่ช่องทางการสื่อสารหรือการตรวจสอบความปลอดภัยหรือสิทธิ์ในการเข้าใช้เครือข่ายต่าง  ๆ  จะทำในชั้นช่วงเวลาของตัวแบบอ้างอิงโอเอสไอก่อนที่การเข้าใช้ระบบจริงจะเกิดขึ้น

 1. งานวิจัยด้านการเข้ารหัส ด้วยการวิธีโจมตีวิธีการเข้ารหัสต่าง  ๆ
 2. งานวิจัยที่ประยุกต์ใช้ข้อมูลชีวมาตรเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรหัสลับหรือเป็นลายมือชื่อดิจิทัล
 3. งานวิจัยด้านการสร้างฟังก์ชันเลขสุ่มสมบูรณ์สำหรับการพัฒนาการเข้ารหัสต่าง ๆ
 4. งานวิจัยที่ศึกษารูปแบบและการปรับวิธีการโจมตีของมัลแวร์ประเภทต่าง ๆ   บนระบบเครือข่ายภายใต้ไอพีรุ่นที่ 6  เพื่อนำข้อมูลนี้ไปพัฒนาหาวิธีการป้องกันการโจมตีของมัลแวร์เหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ

Related link : กล้องวาตาชิ และมาตรฐานการเข้ารหัสลับข้อมูล RC4 RSA

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *