กล้องวงจรปิดปทุมธานี

กล้องวงจรปิดปทุมธานี และเรื่องน่ารู้ “กม.คุมอาคาร-ตรวจสอบความปลอดภัย”

กล้องวงจรปิดปทุมธานี และกฎหมายควบคุมอาคารหรือ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 คือ กฎหมายที่ออกมาเพื่อควบคุมการก่อสร้างอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรง

มีระบบความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้อาคารนั้นๆ เช่น ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบการระบายอากาศ ระบบ กล้องวงจรปิด CCTV ฯลฯ และมีการจัดด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ควบคู่กันไป เช่น การจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 02-888-3507-8, 081-721-5542

กล้องวงจรปิดปทุมธานี

กล้องวงจรปิดปทุมธานี และเรื่องน่ารู้ "กม.คุมอาคาร-ตรวจสอบความปลอดภัย"

 

และหากไม่มีกฎระเบียบหรือกฎหมายคุมอาคารประเภทต่างๆ ที่มีมากมาย เช่น บ้านเรือนตึกแถว ตลาด สำนักงาน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม หรือสถานที่ชุมนุมคนเยอะๆ

อย่างอาคารสาธารณะที่คนเข้าไปใช้จำนวนมากในแต่ละวัน อาคารที่ว่าหากไม่มั่นคงแข็งแรงอาจจะมีการพังถล่ม ทรุดหรือเอียง หรือมีกรณีเกิดไฟไหม้ได้ ซึ่งจะเป็นอันตราย

ต่อความปลอดภัยในชีวิตของผู้อยู่อาศัย ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในอาคารเหล่านั้น

ดังนั้นเจ้าหน้าที่รัฐโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สมาคมสถาปนิกสยาม

ในพระบรมราชูปถัมภ์หรือหน่วยงานท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานคร (กทม.) จึงออกกฎหมายควบคุมอาคารขึ้นมาบังคับใช้ผู้ก่อสร้างอาคาร รวมทั้งสถาปนิกวิศกรผู้ออกแบบ

 

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 02-888-3507-8, 081-721-5542

 

 

นอกจากกฎหมายที่เป็นกฎหมายควบคุมอาคารแล้วยังมีกฎหมายลูก เช่น กฎกระทรวง ข้อบังคับหรือข้อบัญญัติของท้องถิ่นที่ออกมาบังคับโดยเฉพาะ เช่น กทม.ก็จะออกข้อบัญญัติ

เทศบาลก็จะออกเป็นเทศบัญญัติ ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จะออกเป็นข้อบัญญัติ อบต.

กฎหมายควบคุมอาคารหรือกฎหมายลูกแต่ฉบับที่มีการเพิ่มเติมหรือแก้ไข ซึ่งมีการประกาศใช้ในพระราชกฤษฎีกาแล้วจะมี “เขตควบคุมอาคาร” และเป็นพื้นที่อยู่ในเขตผังเมืองรวม

ผังเมืองชุมชม การที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนสภาพการใช้อาคารก็ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นทั้งสิ้น เช่น ผู้ว่าราชการ กทม.

นายกเทศมนตรีในเขตเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในเขตจังหวัด นายกอบต.ในเขตอบต.เป็นต้น

แม้จะมีกฎหมายเพื่อควบคุมอาคารประเภทต่างๆแล้วก็ตาม แต่ในขั้นการใช้ของเจ้าของอาคารมักจะปล่อยปละละเลย ไม่มีการบำรุงรักษาอาคารและดูแลระบบป้องกันอัคคีภัย

ให้มีความพร้อมในการใช้งานกล่าวคือ ระบบป้องกันอัคคีภัยอาจจะไม่ทำงาน เช่น Fire Alarm, Smoke Detector (ตัวจับควัน), Sprinkle System (ระบบหัวจ่ายน้ำ)

รวมทั้งมีการต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สินเสียหายอย่างกรณี เพลิงไหม้ “ซานติก้าผับ เอกมัย” หรือ ที่ “ไทเกอร์ดิสโก้ ภูเก็ต”

 

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 02-888-3507-8, 081-721-5542

 

กล้องวงจรปิดปทุมธานี และเรื่องน่ารู้ "กม.คุมอาคาร-ตรวจสอบความปลอดภัย"

 

กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้เพิ่มเติมมาตรา 32 ทวิแห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.2548

และกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ.2548

ขึ้นมาบังคับใช้สำหรับอาคารที่มีการเปิดใช้งานแล้ว

ทั้งนี้ตามมาตรา 32 ทวิแห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) และกฎกระทรวงฉบับปี 2548  กำหนดให้เจ้าของอาคาร 9 ประเภทต้องมีการตรวจสอบอาคารคือ

1.อาคารสูง,

2.อาคารขนาดใหญ่พิเศษ,

3.อาคารชุมนุมคน,

4.โรงมหรสพ,

5.โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป,

6.สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้น,

7.อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป,

8.อาคารโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้นและมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้น

9. ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไปหรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้น หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร

หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป

โดยเจ้าของอาคารหรือผู้ดูแลอาคารต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรม หรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรมแล้วแต่กรณี ทำการตรวจสอบสภาพอาคาร แล้วรายงานผลการตรวจสอบ

ต่อพนักงานท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง  พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นปีแรกที่กฎกระทรวงข้างต้นมีผลบังคับใช้

 

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 02-888-3507-8, 081-721-5542

 

กล้องวงจรปิดปทุมธานี และเรื่องน่ารู้ "กม.คุมอาคาร-ตรวจสอบความปลอดภัย"

 

อย่างไรก็ตาม กฎกระทรวง พ.ศ.2548 มีการยกเว้นอาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวมที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณีคือ 1.ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร

แต่ไม่เกิน 50,000 ตารางเมตรให้ได้รับการยกเว้นเป็นเวลา 7 ปี แต่ต้องส่งรายงานก่อนวันที่ 25 ตุลาคม 2555 และ 2. ที่มีพื้นที่เกิน 5,000 ตารางเมตร ให้ได้รับยกเว้นเป็นเวลา 5 ปี

ส่งรายงานก่อน 25 ตุลาคม 2553

ทั้งนี้แม้มีกฎหมายดีอย่างไรก็ตาม หากไม่บทลงโทษหรือมีสภาพการบังคับใช้อย่างแท้จริง ก็ไม่สามารถควบคุมอาคารให้มีปลอดภัยหรือน่าอยู่อาศัยได้ เกี่ยวกับเรื่องนี้จึงมีบทลงโทษ เช่น กัน

คือ ในกรณีที่เจ้าของอาคารฝ่าฝืนไม่ดำเนินการตรวจสอบอาคารให้แล้วเสร็จตามเวลาก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ก็ต้องช่วยกันตรวจสอบและติดตามกันต่อไปว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเคร่งครัดหรือไม่? หรืออาจจะละเว้นปฏิบัติ เพราะเลยกำหนดการส่งรายงาน

การตรวจสอบสำหรับอาคารอาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวมมาเกือบ 1 ปีแล้ว

 
 

Related link :ราคากล้อง Fujiko กับงานติดตั้งบริษัท MR.PROM

 

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 02-888-3507-8, 081-721-5542

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *