ราคากล้องวงจรปิด-CCTV

ราคากล้องวงจรปิด CCTV ข้อจำกัดและกฏหมายเกี่ยวกับการออกแบบการทำงาน

ราคากล้องวงจรปิด CCTV ข้อจำกัดและกฏหมายเกี่ยวกับการออกแบบการทำงาน

ข้อจำกัดของมนุษย์ด้านสภาพแวดล้อม

ในการทำงานของคนแต่ละคนมีความไวต่อสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน  และมีข้อจำกัดของแต่ละคนที่ไม่เท่ากัน   การสร้างคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในการทำงานจะถูกนำมาใช้ในการทำงาน   ซึ่งปกติแล้วคนเราจะมีการขับเหงื่อออกมาถ้าทำงานในที่ที่มีสภาพอากาศร้อน และมีอัตราการเต้นของหัวใจสูง 

การออกแบบการทำงานที่ต้องสัมผัสกับความร้อน กล้อง มักจัดให้มีระยะเวลาทำงานน้อยกว่าเวลาของการทำงานในสภาวะปกติ    และจากประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม  ในเรื่องของมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน  จะพบว่าภาระงานมีความสัมพันธ์กับค่า  WBGT(Wet Bulb Globe Temperature)  

ส่วนเรื่องเสียงรบกวน  นั้นมีระยะเวลาที่ยอมให้การทำงานสัมผัสเสียงระดับต่าง  ๆ  ถ้าเป็นเวบาทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน  ให้สัมผัสเสียได้ไม่เกิน 90dB(A)    ส่วนสำหรับเรื่องของการสัมผัสสารเคมี  มีระยะเวเลาที่ยอมให้ทำงานสัมผัสกับสารเคมีในอากาศที่มีความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศการทำงานต่าง  ๆ

ความสามารถของมนุษย์ด้านการรับรู้

การทำงานของคนกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง  ๆ  นั้นมีปฏิสัมพันธ์กันที่สามารถแบ่งออกตามเทคโนโลยีได้เป็น3  ระบบ ได้แก่  ระบบใช้แรงงานคน  ระบบการทำงานร่วมกับเครื่องจักรกล  และระบบอัตโนมัติ    เราเริ่มต้นจากประสาทสัมผัสของร่างกายด้านการรับรู้ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น  และส่งสัญญาณไปยังสมองเพื่อทำการประมวลผลและตัดสินใจในการสั่งการให้มือทำการปรับปุ่มควบคุมที่เครื่องจักร 

แต่คนแต่ละคนมีความสามารถในการรับรู้ที่ไม่เท่ากันรวมทั้งความสามารถในการจำ  ความสามารถในการประมวลผล ราคากล้องวงจรปิด CCTV และความสามารถในการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งเร้า

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการทำงาน

                 การออกแบบการทำงานที่ดีต้องคิดถึงปัจจัยต่าง  ๆ   ยังต้องให้ความสำคัญกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทั่วไป  เช่น  ความร้อนและแสงสว่างรวมถึงเสียงที่รบกวน

ลำดับชั้นของกฎหมาย

                 ในระบบกฎหมายของไทยได้แบ่งออกอย่างละเอียดเป็น  7  ชั้น  เรียงจากสูงสุดลงไป  ได้แก่

  1. รัฐธรรมนูญ
  2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
  3. พระราชบัญญัติ
  4. พระราชกำหนด
  5. พระราชกฤษฏีกา
  6. กฎกระทรวง
  7. กฎหมายที่ตราโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการทำงานที่อิงตามพระราชบัญญัติโรงงาน  และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน    เมื่อพิจารณากฎหมายต่าง  ๆ  พบว่ากฎกระทรวงฉบับที่ 2 กล่าววถึงสภาพแวดล้อมทั่วไป  รวมถึงการระบายอากาศ  ทางออกฉุกเฉิน  บันได ฯลฯ  และพบว่ามีกฎหมาย 2 ฉบับ 

ซึ่งได้แก่  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน  และกฎกระทรวง  กำหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน  แสงสว่าง  และเสียง

 

Related link : กล้อง IP Fujite และข้อจำกัดได้จากสมรรถนะของการทำงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น