กล้องวงจรปิดดูผ่านเน็ตราคาถูก

กล้องวงจรปิดดูผ่านเน็ตราคาถูก กับพื้นฐานการเชื่อมต่อเครือข่าย

กล้องวงจรปิดดูผ่านเน็ตราคาถูก กับพื้นฐานการเชื่อมต่อเครือข่าย

กล้องวงจรปิดดูผ่านเน็ตราคาถูก กับชุมชนแห่งโลกหมายถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทำให้พื้นที่บนโลกติดต่อถึงกันได้ด้วยโครงสร้างข้อมูลซึ่งถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของคอมพิวเตอร์และเครื่อข่ายการสื่อสาร ที่ทำให้สังคม  เศรษฐกิจ  พฤติกรรมในการทำงานของมนุษย์เปลี่ยนไป

คอมพิวเตอร์ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งประสิทธิภาพสูง  ปัจจุบันนำมาใช้อย่างแพร่หลายเป็นเครื่องมือให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น  ทำให้เกิดความต้องการในการสร้างเครือข่ายเพื่อส่งข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งการประยุกต์การใช้งานที่หลากหลายที่ซับซ้อนได้และยังสามารถรองรับและถ่ายทอดข้อมูลที่อัตราการส่งหลายพันล้านบิดต่อวินาที  ข้อมูลจะถูกส่งผ่านเครือข่ายด้วยระบบความเร็วที่มีความปลอดภัยและความเชื่อถือที่แตกต่างกันได้และแตกต่างไปจากเครือข่ายโทรศัพท์ที่สามารถส่งสัญญาณเสียงและมีระดับความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือที่สม่ำเสมอ
องค์ประกอบที่สำคัญสำหรับเครือข่ายโทรคมนาคมคือภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารจะต้องมีเพื่อใช้เป็นข้อตกลงในการแสดงข้อมูลในรูปดิจิทัลและเส้นทางการสื่อสารเพื่อทำหน้าที่แลกเปลี่ยนข้อมูล    การผสมผสานระหว่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคมนาคมและคอมพิวเตอร์เป็นความท้าทายต่อนักวิทยาศาสตร์และนักออกแบบรวมถึงวิศวกร

กล้องวงจรปิดดูผ่านเน็ตราคาถูก กับพื้นฐานการเชื่อมต่อเครือข่าย

วิวัฒนาการของเครือข่ายโทรคมนาคม  ช่วงแรกจะเป็นการส่งข่าวสารทางโทรศัพท์  ซึ่งก่อนนั้นได้มีการติดต่อด้วยโทรเลขและใช้การพิมพ์ดีดเพื่อส่งข้อความทางไกลต่อมาได้มีการประดิษฐ์โทรศัพท์ขึ้น  ได้มีการสร้างสายโทรศัพท์ให้มีการบรรจบกับจุดศูนย์กลางซึ่งเชื่อมโยงระหว่างโทรศัพท์กับโทรศัพท์   ต่อมาได้มีการคิดค้นสวิตซ์ที่เป็นเครื่องกลไฟฟ้าขึ้น  ทำหน้าที่สร้างและจัดหาเส้นทางการพูดคุยทางโทรศัพท์โดยขั้นตอนทางเครื่องกลไฟฟ้า  โดยแต่ละครั้งจะมีการควบคุมโดยตรงของสัญญาณพัลส์ลิโทรศัพท์

การรับส่งข้อมูลทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่  2  เครือข่ายระยะไกลทั้งหมดถูกกำหนดให้ทำงานได้โดยอัตโนมัติ   ได้กระตุ้นให้มีการนำอิเล็กทรอนิกส์มาใช้และนำไปสู่การใช้แบบสวิตซ์ชิ่งอิเล็กทรอนิกส์และทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะสร้างและออกแบบสวิตซ์ที่มีความจุและความเร็วที่สูงได้

ในช่วงที่สองของการสร้างเครือข่าย  ได้รวมส่วนที่สำคัญไว้  3   ส่วน   คือ  ซอฟต์แวร์สวิตช์ชิ่ง, การส่งแบบดิจิทัล  และ การส่งดาวเทียม   ได้ผลิตสวิตซ์ที่ควบคุมด้วยโปรแกรมที่ทำให้สามารถให้บริการแก่ลูกค้าในบริการพิเศษ  เช่น การประชุม 3  สาย   การโอนสาย  การโทรด่วน     เป็นต้น

หลักสำคัญของการแปลงสัญญาณแอนะล็อกมาเป็นสัญญาณดิจิทัลกลายมาเป็นที่สนใจ    สัญญาณที่ส่งแบบดิจิทัลซึ่งอยู่บนพื้นฐานของช่องสัญญาณถูกติตั้งและยังคง
เป็นโครงสร้างหลักของเครือข่ายดิจิทัลในปัจจุบัน  ระบบการส่งดิจิทัลที่เป็นที่
นิยมซึ่งสามารถรองรับสัญญาณเสียงได้และทำให้มีอัตราข้อมูลทั้งหมด

กล้องวงจรปิดดูผ่านเน็ตราคาถูก กับพื้นฐานการเชื่อมต่อเครือข่าย

การสื่อสารผ่านดาวเทียมได้กลายมาเป็นความจริงเมื่อรัสเซียได้ยิงดาวเทียมและตามมาด้วยสหรัฐที่ส่งดาวเทียมในขณะที่ดาวเทียมทดลองดวงแรกที่สามารถส่งภาพโทรทัศน์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกได้สำเร็จ   จากนั้นในเดือนเมษายน  พ.ศ.  2508   ดาวเทียมของเอกชนที่ใช้ในการสื่อสารทั่วโลกดวกแรกก็ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศ

วิวัฒนาการของการสื่อสารเกิดขึ้นด้วยการเข้ามาของเครือข่ายข้อมูลและเทคโนโลยีสวิตช์ชิ่งแบบแพ็กเกตได้ถูกตีพิมพ์เป็นครั้งแรกภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา    เครือข่ายสวิตชิ่งแบบแพ็กเกตที่ทดลองขึ้นได้ถูกตั้งขึ้นและนำไปใช้ในการบริการทำให้เกิดการพัฒนาที่เป็นเครือข่ายสาธารณะเป็นครั้งแรกที่ใช้เชื่อมคอมพิวเตอร์หลักกับผู้ใช้ปลายทาง   เพื่อให้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่มีการสวิตซ์แบบแพ็กเกตเข้ากันได้และเป็นไปตามมาตราฐานสามารถติดต่อถึงกันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม

การสร้างเครือข่ายในช่วงนี้จะเป็นแบบแลน เป็นเครือข่ายที่เก่าแก่และรู้จักกันดี คือ  อีเทอร์เน็ต ต่อมากล้องวงจรปิด CCTV ราคาถูกก็ได้ทำการเชื่อมต่อคล้ายๆ กันกับคอมพิวเตอร์ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในห้องทดลองและได้ถูกพัฒนาความสามารถให้มากขึ้นซึ่งทำงานโดยหลักการคลื่นวิทยุที่สวิตซ์ชิ่งแพ็กเกตได้มีการพัฒนาและมีการประดิษฐ์เลเซอร์ขึ้น   ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาด้านเทคนิคในสาขาการสื่อสารทางแสง  และได้ค้นพบเส้นใยแก้วนำแสงที่มีการสูญเสียน้อยเป็นครั้งแรก

ในช่วงที่  4  ของเครือข่ายสื่อสารซึ่งมีแนวโน้มเป็นลักษณะระบบให้บริการเครือข่ายดิจิทัลรวมหรือที่เรียกว่า  เครือข่าย  ISDN   และการสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่   โดยเป็นเครือข่ายทางดิจิทัลที่มีเป้าหมายเพื่อสามารถรองรับบริการที่มีความหลากหลาย   เช่น  เสียง  ข้อมูลและภาพ   ข้อกำหนดในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้กับผู้ให้บริการในเครือข่ายสามารถรองรับการบริการที่มีความหลากหลายมากขึ้น
การสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ด้วยการใช้หลักการเซลลูล่าร์  ได้อนุมัติสเปกตรัม  เพื่อใช้เป็นระบบเซลลูล่าร์บนโทรศัพท์มือถือ

 

วิวัฒนาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แบ่งได้เป็น 4 ช่วง โดย 2483  เป็นเครื่องคิดเลขที่โปรแกรมได้ถูกออกแบบให้เป็นครื่องมือทางวิศวกรรมเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์

ช่วงที่ 1 เมื่อคอมพิวเตอร์ถูกใช้เป็นเครื่องจักรที่ใช้ประมวลผลข้อมูล ทั้งราคาแพงและมีขนาดใหญ่ โปรแกรมจะถูกเข้ารหัสเทปแม่เหล็กและผลลัพธ์จะถูกส่งในรูปกระดาษเจาะรู

ช่วงที่ 2 ของวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ เมื่อบริการต่าง  ๆ  ทางคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานร่วมกันระหว่างผู้ใช้หลายรายได้  จึงทำให้การประมวลของข้อมูลมีความสามารถเพิ่มขึ้น ใช้งานได้ง่ายและสามารถเข้าถึงปลายทางและเรียกถามข้อมูลกันได้ในช่วงเวลานั้น  ๆ

ช่วงที่ 3 ได้เปลี่ยนคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือบนโต๊ะสำหรับแต่ละคน     การพัฒนาในเทคโนโลยีทำให้ผู้ผลิตสามารถทำให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กและมีราคาถูกมากกว่าคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ใช้ร่วมกัน  ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็เกิดในช่วงเวลานี้

ช่วงที่ 4 เกิดลักษณะที่เด่นชัด   2   อย่าง     การลดขนาดของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ทำให้พกพาได้   และ  การเพิ่มความเชือถือบนเครือข่ายโดยระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์และด้วยการใช้งานของผู้ใช้    นวัตกรรมบงทางเทคโนโลยีมัลติโปรเซสเซอร์ทำให้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากกว่าแต่ก่อน

กล้องวงจรปิดดูผ่านเน็ตราคาถูก กับพื้นฐานการเชื่อมต่อเครือข่าย

1.4 เครือข่ายโทรคมนาคมเป็นกลุ่มเครื่องมือ    กลไกและกระบวนการที่อุปกรณ์ปลายทางของผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้เมื่อการทำงานที่จำเป็นในเครือข่ายอาจจะจำแนกได้เป็น

 1. เส้นทางสัญญาณไฟฟ้าถูกส่งไปได้
 2. กลไกที่สามารถเปลี่ยนบิดเป็นสัญญาณไฟฟ้าและเปลี่ยนกลับได้
 3. วิธีการแปลงความหมายของบิต
 4. การจัดการความบกพร่องในเส้นทางที่ใช้ส่งสัญญาณ
 5. เทคนิคในการเลือกและรักษาเส้นทางที่ใช้ส่งสัญญาณตลอดเครือข่ายให้สามารถ
  ทำงานได้

ลักษณะของเครือข่ายโทรคมนาคมมีลักษณะดังนี้

 1. เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร จะขนส่งข้อมูล    ระหว่างต้นทางถึงปลายทางฃ
 2. เครือข่ายเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล
 3. เครือข่ายสามารถกระจายข้อมูลไปสู่ปลายทางได้
 4. เครือข่ายจะต้องสามารถส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้อย่างง่าย ๆ
 5. เครือข่ายจะต้องสามารถปรับแต่งข้อมูลเพื่อเพิ่มเติมคุณภาพของการขนส่งได้
 6. เครือข่ายสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเครือข่ายด้วยกันเองได้

องค์ประกอบของเครือข่ายเมื่อทำการเชื่อมระบบกันไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ของกล้องวงจรปิดไร้สาย   (Network   Components)  เครือข่ายสื่อสารทางไกลประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง   ๆ     ดังนี้

 • สวิตซ์ หรือ  เราท์เตอร์
 • ฐานข้อมูล
 • ความเรียบง่ายในการขนส่ง
 • ระบบการคิดอัตราค่าบริการ
 • การดูแลลูกค้าและการจัดส่ง
 • ระบบการจัดเครือข่าย

เทคนิคการสวิตซ์ ในเครือข่ายโทรคมนาคมสามารถแบ่งออกเป็น   3    ประเภท   คือ   การสวิตซ์แบบวงจร   การสวิตซ์แบบข้อความ   และการสวิตซ์แบบแพ็กเกต

การสวิตซ์แบบวงจรเป็นรูปแบบที่เก่าที่สุดเป็นวิธีธรรมดาสำหรับการสวิตซ์ในเครือข่ายโทรศัพท์จะประกอบด้วยเส้นทางการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้โทรศัพท์กับสถานีที่ถูกเรียกไปตามเครือข่ายและจองช่องสัญญาณเพื่อทำการสร้างวงจร   เส้นทางถูกสร้างแล้วสัญญาณตอบรับจะถูกส่งไปแหล่งกำเนิดเพื่อบอกว่าพร้อมที่จะส่งข้อมูลเล้ว

การสวิตซ์แบบข้อความ   ข้อความจะถูกส่งจากโหนดหนึ่งไปยังโหนดหนึ่ง  ข้อความทั้งหมดจะถูกรับที่แต่ละโหนด   และส่งต่อไปยังโหนดถัดไป    ข้อความจะกระโดดจากโหนดหนึ่งไปยังโหนดอื่นตามเส้นทางความเป็นไปได้ที่จะต้องส่งในช่องสัญญาณที่ไม่ว่าง

การสวิตซ์แบบแพ็กเกตลักษณะเหมือนกับการสวิตซ์ข้อความยกเว้นข้อความจะถูกแบ่งเป็นแพ็กเกตที่มีความยาวจำกัดแต่ละแพ็กเกตมีที่อยู่ผู้ส่งและผู้รับรวมถึงหมายเลขลำดับ    แพ็กเกตที่เป็นข้อความเดียวอาจจะถูกส่งออกไปพร้อม  ๆ  กัน  ผลการส่งอย่างนี้จะช่วยลดผลการล่าช้าของการส่งได้

สถาปัตยกรรมเครือข่าย      จุดประสงค์หลักก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าส่วนที่ทำการติดต่อกันนั้นสามารถส่ง  รับ  และแปลความหมายข้อมูลที่ทำการแลกเปลี่ยนนั้นได้ด้วยความเข้าใจตรงกัน   หลักการทำงานจะถูกกำหนดขึ้นโดยลดการซับซ้อนในการติดต่อระหว่างกันส่วนใหญ่จะอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดหรือแบบชั้น    ในส่วนนี้จะถูกขยายโดยเริ่มต้นอธิบายรูปแบบที่อ้างอิง   แบบจำลอง    แบบสถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ต   สถาปัตยกรรมของ SNA    สถาปัตยกรรมดิจิทัล

รูปแบบของเครือข่ายโทรคมนาคม           รูปแบบทั่วไปของเครือข่ายโทรคมนาคมมีทั้งเครือข่ายโทรศัพท์  ระบบ แวน   ระบบแลน  ระบบแมน     เครือข่ายวิทยุ  เครือข่ายดาวเทียม  เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่  และ  เครือข่ายเคเบิลทีวี
เครือข่ายโทรศัพท์  มีส่วนประกอบหลัก  3  ส่วน  อุปกรณ์ของผู้ใช้    อุปกรณ์ในการรับส่ง  และอุปกรณ์ในการสวิตซ์ชิ่งเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งในที่ของผู้ใช้   ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวอาจรวมถึงอุปกรณ์ทางโทรศัพท์ง่าย  ๆ  เช่น  โมเด็ม  เครื่องตอบรับ  และตู้ชุมสาย

เครือข่ายแวน   เป็นวิธีที่เหมาะสมกับการส่งข้อมูล  ซึ่งมีลักษณะคล้ายเครือข่ายโทรศัพท์จะประกอบด้วยโหนดที่มีการสวิตช์ชิ่งแบบแพ็กเกตและอุปกรณ์การส่ง
เครือข่ายแลน    เป็นเครือข่ายการสื่อสารทางข้อมูลที่จะถูกจำกัดขอบเขต  เป็นการสื่อสารที่มีแบนด์วิดท์สูงราคาไม่แพง  ประกอบด้วยส่วนฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์   ในส่วนของฮาร์ดจะมี  3  ส่วน คือ   ตัวกลางในการส่ง  กลไกในการควบคุมการส่งบนตัวกลาง  และ  การเชื่อมต่อกับเครือข่ายของอุปกรณ์    ส่วนซอฟแวร์ถูกนำไปใช้ในอุปกรณ์ต่อเชื่อมกัยเครือข่าย ใช้ในการควบคุมการส่งข้อมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอื่น  ๆ  ผ่านทางส่วนฮาร์ดแวร์ของเครือข่าย

เครือข่ายแมน     เป็นตัวอย่างเครือข่ายที่แตกต่างจากระบบแลน   2   ลักษณะ คือ  การควบคุมด้านภูมิศาสตร์และอัตราข้อมูล    โดย  ระบบแมนสามารถใช้เป็น  ระบบแกนหลักของเครือข่ายที่ใช้เชื่อมกับระบบแลนที่กระจายอยู่ได้ครอบคลุมระยะทางเป็นร้อยกิโลเมตร

เครือข่าย  ISDN       จะกำหนดมาตรฐานการเข้าถึงโดยบริการรวมดิจดทัลระหว่างอุปกรณ์ผู้ใช้กับิทสวิตช์แบบวงจร  การสวิตช์แบบแพ็กเกต   รูปแบบสัญญาณฐานข้อมูลการจัดการและการทำงานของเครือข่าย  และอุปกรณ์ในการเก็บและประมวลข้อมูล
เครือข่ายบนพื้นฐานคลื่นวิทยุ      การสื่อสารที่อาศัยการส่งผ่านข้อมูลโดยมีคลื่นวิทยุเป็นคลื่นพาห์ จะมีข้อดี  คือ  สามารถทำการติดต่อในที่ที่มีสิ่งกีดขวางได้  นอกจากนั้นยังเป็นวิธีการที่สามารถติดต่อได้  แม้ว่าผู้ใช้จะเคลื่อนที่  เครือข่ายคลื่นวิทยุ  แบ่งออกเป็น  2  ชนิด  คือ  แบบ  Single-hop  และ  แบบ  Multihop

เครือข่ายดาวเทียม ดาวเทียมก็คือระบบคลื่นวิทยุกับตัวทวนสัญญาณ   1   ตัว  ซึ่งจะถูกปล่อยออกไปในอวกาศ   โดยส่งสัญญาณไปยังดาวเทียมจากนั้นดาวเทียมจะทวนสัญญาณกลับมายังพื้นโลก   ดาวเทียมสื่อสารเกือบทั้งหมดจะอยู่ในวงโคจรแบบค้างฟ้า  จะใช้เวลาโคจรเท่ากับเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเองและจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับที่โลกหมุน  ทำให้ดูเหมือนดาวเทียมไม่เคลื่อนที่   ดาวเทียมค้างฟ้า  1  ดวง  สามารถครอบคลุม  1  ใน  3  ของผิวโลกดังนั้นดาวเทียม   3   ดวง  ก็สามารถครอบคลุมโลกได้ทั้งหมด

เครือข่ายการสื่อสารเคลื่อนที่       เครือข่ายที่เคลื่อนที่ได้  คือ  โทรศัพท์เคลื่อนที่   วิทยุติดตามตัว  วิทยุสื่อสาร  และเครือข่ายการสื่อสารส่วนบุคคล

เคเบิลทีวี ใช้ในการส่งสัญญาณทีวีในพื้นที่ที่ไม่ได้รับบริการจากสถานีโทรทัศน์  จะใช้วิธีกระจายสัญญาณไปยังแต่ละบ้าน  โดยสามารถรองรับได้มากกว่า  100  ช่องทีวี  และไปได้ไกล   10   –    20    ไมล์

กิจกรรมมาตรฐาน        เครือข่ายการสื่อสารถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานของผู้ใช้ได้หลากหลายพร้อมกับอุปกรณ์ที่มาจากผู้ผลิตที่แตกต่างกัน  มาตรฐานเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้ความสามารถในการทำงานร่วมกันและความเข้ากันได้ประสบความสำเร็จ  และจะสำคัญมากยิ่งขึ้นเมื่อเครือข่ายหนึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่น  การทำให้เป็นมาตรฐานของการเชื่อมต่อเป็นสิ่งสำคัญหากขาดมาตรฐานจะทำให้เป็นภาระหนักกับผู้ให้บริการเครือข่าย  ผู้ผลิตอุปกรณ์และผู้ใช้  จุดประสงค์มาตรฐานก็คือการทำให้เกิดความเป็นมาตรฐานในการออกแบบและปฏิบัติงานเพื่อให้เครือข่ายทำงานอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

ชนิดของการเชื่อมต่อ     เมื่อมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกันของเครือข่ายตั้งแต่   2    เครือข่ายขึ้นไป   การเชื่อมโยงทางโทรคมนาคม  มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่นที่หลากหลายมากขึ้น   องค์ประกอบในการเชื่อมโยง  คือ  ทางกายภาพ  และ โพรโทคอล    การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายเป็นการร่วมมือและสร้างอะรใหม่  ๆ  ในเครือข่าย  มุมมองของผู้ขยายเครือข่ายมักจะนำเอาธุรกิจมาควบคู่ไปด้วยกันระหว่างผู้จัดหา    ว่าจะเข้าถึงบริการในรูปแบบต่าง  ๆ  ได้มากขนาดไหน

Related link :กล้องวงจรปิดไร้สายผ่านเน็ต กับกล้องวงจรปิดกับอีเธอร์เน็ต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *