กล้องวงจรปิดขายส่ง

กล้องวงจรปิดขายส่ง และวิศวกรรมความปลอดภัย การจัดระบบความปลอดภัย

วิศวกรรมความปลอดภัย การจัดระบบความปลอดภัย

กล้องวงจรปิดขายส่ง การจัดระบบความปลอดภัยในการผลิตในอุตสาหกรรม  ที่ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์   การวางมาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณ์การผลิตและการติดตั้ง  การทำงาน  การประเมินความเสี่ยงในรูปแบบเชิงคณิตศาสตร์  รวมถึงการทำแผนงานต่าง  ๆ   เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอันตรายในการทำงาน 

และการแก้ไขได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น  วิศวกรรมความปลอดภัยเชิงระบบนี้ครอบคลุมตั้งแต่การชี้บ่งอันตรายก่อนที่จะเกิดอันตรายและความสูญเสียต่าง  ๆ   การวิเคราะห์ถึงอันตราย  และการควบคุมอันตรายที่จะเกิดขึ้น   เพื่อจะกำจัดหรือควบคุมความเป็นอันตรายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้   ในการควบคุมอันตรายประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง  ๆ  เช่น  การพัฒนา  การทดสอบ  การปฏิบัติการ  และการบำรุงรักษา    ในการดำเนิน

การกิจกรรมเหล่านี้จะต้องใช้ความรู้ทางด้านวิชาชีพทางวิศวกรรมเฉพาะสาขาและความรู้ด้านการจัดการ  โดยคิดถึงความคุ้มค่าในสิ่งนั้น  ๆ  ด้วย   บุคลากรทางด้านวิศวกรรมความปลอดภัยได้แบ่งออกเป็น  3  ระดับได้แก่

  1. ระดับผู้ทำงานผลิตโดยตรง คนงานและหัวหน้างาน  จำเป็นต้องอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย  เป็นการอบรมพื้นฐานทั่ว  ๆ  ไปในการทำงานอย่างปลอดภัยซึ่งแตกต่างกันไปในบางส่วนที่เป็นลักษณะพิเศษ  และส่วนที่เหมือนกันได้แก่  การพยาบาลฉุกเฉิน  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้าและเครื่องจักรกลต่าง  ๆ  ที่อยู่รอบตัว
  2. ระดับผู้รับผิดชอบของโรงงาน ผู้จัดการโรงงาน  วิศวกรประจำหน่วยงาน   ที่ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลต่าง  ๆ   ที่มีใช้อยู่ในโรงงาน  ได้รับการอบรมในด้านพฤติกรรมความเสี่ยง  การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน  การป้องกันอัคคีภัย  การรายงานอุบัติเหตุ  การบริหารความปลอดภัย  การเปรียบเทียบสถิติความเสียหายด้านต่าง  ๆ  การจูงใจคนงาน  การรักษาขวัญและกำลังใจของคนงานในด้านความเสี่ยงภัย
  3. ระดับผู้บริหารโครงการ การประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนแล้ว   ผู้บริหารโครงการต้องเป็นผู้รู้หรือจัดให้มีการปรึกษากับผู้รู้ในด้านการบริหารความเสี่ยง  และการวิเคราะห์ความเสี่ยง

การออกแบบการทำงานที่ดีเป็นบทบาทของวิศวกรต้องคิดให้รอบคอบและ กล้องวงจรปิดขายส่ง มีความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มต้นและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุตามมา ในการทำงานต้องมีการป้องกันในความพลั้งเผลอของพนักงานไม่ให้เกิดอันตรายได้

อาชีวอนามัย

                        การวัดและการประเมินผลรุนแรงและการควบคุมอันตรายที่มีต่อสุขภาพของคนงานที่เป็นผลมาจากสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม  เช่น  ฝุ่น  เสียง  และไอระเหยจากสารเคมี   การแผ่รังสีของสาร  รวมถึงการเข้าใจถึงผลร้ายเหล่านี้ที่มีต่อสุขภาพของคนที่เกี่ยวข้อง   

ในปัจจุบันได้มีการเรียนรู้ที่ขยายเนื้อหาที่กว้างขวางขึ้น  ซึ่งอยู่ภายใต้คณะสาธารณสุขศาสตร์  ภาควิชาอาชีวอนามัย   และได้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานวิชาชีพของเจ้าหน้าที่ความปลอดดภัยในการทำงาน  คือกฏกระทรวง  เรื่อง  กำหนดมาตรฐานในการบริการและการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

(ข้อ 16)   ให้นายจ้างในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สองคนขึ้นไปและสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ร้อยคนขึ้นไป  แต่งตั้งลูกจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 17  ประจำสถานประกอบกิจการอย่างน้อยหนึ่งคน  เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะด้านความปลอดภัย  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง 

ให้ดำเนินการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ  หรือภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปแล้วแต่กรณี  (ข้อ 17 )  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า
  2. สำเร็จการศึกษาไมต่ำกว่าปริญญาตรี และได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคชั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  และผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรอง
  3. เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง  ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2540  และผ่านการอบรมเพิ่มและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดจากหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรองในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 18 (3) (4) และ (5)  ทั้งนี้  ภายในห้าปีนับแต่วันที่กฏกระทรวงมีผลใช้บังคับ

วิชาการแพทย์และการพยาบาล

ความรู้ที่เกี่ยวกับมนุษย์  สรีรวิทยาของมนุษย์  และเน้นที่ผลกระทบต่อกันระหว่างงานและสุขภาพของผู้ทำงาน   ขอบเขตของวิชาการเหล่านี้ยังครอบคลุมไปถึงความรู้ทางด้านการแพทย์ในเชิงรักษาเฉพาะบุคคล  และการแพทย์ในระดับสังคม  เช่น  วิทยาการระบาด  และการวางแผนเชิงป้องกัน

จิตวิทยาอุตสาหกรรม

ในองค์กรอุตสาหกรรมได้มีการศึกษาด้านพฤติกรรมของคน  และปัจจัยที่มีผลนำความรู้ของพฤติกรรมไปใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหา  รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในองค์กรนั้น ๆ ด้วย  จิตวิทยาอุตสาหกรรม  สาขาหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ  จิตวิทยาวิศวกรรม  ซึ่งสนใจทางด้านระบบการทำงานของคนกับเครื่องจักร     

การออกแบบการทำงานที่ไม่เหมาะสมในแง่จิตวิทยาทำให้เกิดความเครียด และความล้าของการทำงาน   และส่งผลต่อพฤติกรรมของคนในองค์กร    และถ้าหากองค์กรใดที่ขาดการออกแบบการทำงานที่ดี   คนทำงานมักมีคุณภาพชีวิตไม่ดีเช่นกัน   อิทธิพลของค่าจ้างเมื่อคนทำงานกล้องได้รับเงินมากกว่าก็พร้อมที่จะเปลี่ยนงานทันที 

มีอัตราการเข้างานและออกจากงานสูง  และจะทำให้ขาดโอกาสในการสร้างคน   ในทางตรงกันข้ามที่ทำงานใดมีการออกแบบการทำงานที่ดี  คิดถึงความปกติสุขของคนที่ทำงานแล้วย่อมเกิดการพัฒนาการร่วมแรงร่วมใจในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  องค์กรนั้นก็เกิดความเจริญก้าวหน้า

เทคโนโลยีและการจัดการยุคใหม่

                  การเปลี่ยนแปลงการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานในปัจจุบันได้มีความสำคัญและเห็นได้ว่าในการประชุมวิชาการต่าง  ๆ   มักจะมีหัวข้อที่นำเสนอเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในการเปลี่ยนแปลงการทำงานและนำไปสู่ประสิทธิผลและความประหยัด   ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ก็ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยและมีการนำเอาการบริการจัดการยุคใหม่มาใช้เพื่อเป็นกลยุทธ์สำหรับการแข่งขันในระดับสากล  

การเปลี่ยนแปลงการทำงานและสภาพแวดล้อมนั้นมีความเชื่อมโยงกับการออกแบบการทำงาน    เทคโนโลยีและการจัดการยุคใหม่เป็นศาสตร์หนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญ  เช่น  การลดขนาดขององค์กร  การผลิตแบบลีน  การผลิตแบบทันเวลาพอดี  กิจกรรมกลุ่มย่อยคุณภาพ  เทคโนโลยีนาโน  เป็นต้น

Related link : ขาย IP Camera และข้อแนะนำการเคลื่อนไหวและเวลา ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น