กล้องวงจรปิด cctv ไร้สาย

กล้องวงจรปิด cctv ไร้สาย และเครือข่ายไร้สาย

กล้องวงจรปิด cctv ไร้สาย และพื้นฐานเครือข่าย กล้องไร้สาย ทำงานอย่างไร

กล้องวงจรปิด cctv ไร้สาย ในปัจจุบันระบบกล้องวงจรปิด และ ระบบเครื่อข่ายมีการพัฒนาอย่ารวจเร็วจันในปัจจุปันได้มีการผลิต กล้องไร้สาย และ ระบบเครือข่ายไร้สายขี้มมา โดยมีข้อดีดังนี้

  1. ข้อมูลหลาย ๆ ชนิดสามารถส่งแบบไร้สายได้ เช่น กล้องวงจรปิดไร้สาย CCTV การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ในขั้นตอนแรกข้อมูลที่ถูกส่งจะถูกสร้างมาจากอุปกรณ์ที่สร้างข้อมูล เช่น กล้องวงจรปิด คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือเป็นต้น
  2. สำหรับข้อมูลที่จะถูกส่งมันจะต้องผสมไปกับคลื่นความถี่วิทยุ (RF) (ซึ่งเรียกว่า “สัญญาณ” หรือ Signal) โดยกระบวนการโมดูเลชัน (Modulation) สัญญาณที่จะเป็นตัวส่งข้อมูลเรียกว่าคลื่นตัวนำ (Carrier Wave) ข้อมูลจะถูกผสมไปกับคลื่นตัวนำ โดยอุปกรณ์ที่เรียกว่า (Modulator) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีวิธีกานหลายวิธีในการโมดูเลตข้อมูลไปกับคลื่นตัวนำโมดูเลเตอร์อาจจะรวมอยู่กับอุปกรณ์ที่สร้างข้อมูลอย่างเช่น กล้องวงจรปิดโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรือ อาจแยกอยู่ต่างหาก
  3. สัญญาณจะถูกส่งโดยอุปกรณ์ส่งสัญญาณที่จะนำสัญญาณมา และ ส่งออกไปโดยผ่านทางอากาศ อุปกรณ์สัญญาณนั้นมีหลายแบบขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลที่จะส่งระยะทาง และ ความแรงของสัญญาณ แล ะขนาดนั้นอาจเล็กมากเหมือนที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือ หรือ อาจจะใหญ่มากเหมือนเสาอากาศส่งสัญญาณของโทรทัศน์
  4. อุปกรณ์รับส่งสัญญาณสามารถรับสัญญาณได้โดยตรง หรือ อาจผ่านทางระบบเครือข่ายโดยขึ้นกับชนิดของข้อมูลที่ส่ง ในกรณีของกล้องวงจรปิด เมื่อจะติดต่อกับอินเทอร์เน็ต มันจะส่งสัญญาณไปที่เครือข่าย และ ส่งต่อไปยังผู้รับ โดยใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณ
  5. ที่จุดรับสัญญาณ เสาอากาศ หรือ สายอากาศรับสัญญาณ เสาอากาศ หรือ สายอากาศจะรับคลื่นวิทยุที่ต้องการ และ ไม่รับคลื่นที่เหลือ อุปกรณ์รับสัญญาณจะใช้แอมพลิไฟเออร์ (Amplifer) เพื่อเพิ่มความเข็มของสัญญาณเนื่องจากสัญญาณที่รับมานั้นจะอ่อนมาก
  6. โมดูเลเตอร์ ( หรือ อาจเรียกว่าดีโมดูเลเตอร์) จะทำการแปลสัญญาณ และ แยกคลื่นตัวนำออกจากข้อมูลที่ถูกส่งมาพร้อมกัน เพื่อที่จะเปลี่ยนกลับไป เป็นข้อมูลดังเดิมที่ส่งมา
  7. ข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด ที่ถูกส่งมายังอุปกรณ์รับสัญญาณ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ รวมทั้งโน๊ตบุ๊ค ตอนนี้สามารถแสดงข้อมูลที่ส่งมาได้แล้ว

กล้องวงจรปิด cctv ไร้สาย และเครือข่ายไร้สาย

สัญญาณภาพกล้องวงจรปิดเดินทางไปพร้อมกับคลื่นไร้สายอย่างไร

การที่จะส่งข้อมูลแบบไร้สายนั้น ข้อมูลจะต้องถูกโมดูเลตลงไปบนคลื่นตัวนำก่อน ซึ่งข้อมูลที่จะส่งนั้นมีหลายชนิด เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เสียง หรือ ข้อมูล ไม่ว่าจะมีมากมายเพียงใดก็ตาม มันจะถูกแบ่งเป็น 2 แบบเท่านั้น คืออะนาล็อก และ ดิจิตอล

ข้อมูลอะนาล็อกคือข้อมูลที่เป็นแบบต่อเนื่องซึ่งมีค่าหลายค่ามากมายในระหว่างจุดสองจุด ตัวอย่างเช่น กล้องวงจรปิดแบบอะนาล็อก

ในทางตรงกันข้าม ข้อมูลดิจิตอลคือข้อมูลที่เป็นแบบเปิด หรือ ปิด ซึ่งปกติจะแทนปิดด้วย 1 และ แทนปิดด้วย 0 โดยข้อมูลในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดก็เป็นข้อมูลดิจิตอล

ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นแบบอะนาล็อก หรือ ดิจิตอล เมื่อถูกส่งแบบไร้สายมันจะถูกรวมไปกับคลื่นวิทยุซึ่งเป็นแบบอะนาล็อก ดังนั้นถึงแม้ว่าข้อมูลจะเป็นแบบดิจิตอล มันก็ต้องรวมกับคลื่นอะนาล็อกเพื่อส่งต่อไป

จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ข้อมูลไร้สายทั้งหมด เช่น การส่งสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด แต่ข้อมูลที่ส่งในรูปแบบดิจิตอลเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ ข้อมูลที่ส่งโดยดิจิตอลไร้สายนั้นจะดีกว่าการส่งแบบอะนาล็อกด้วยเหตุผลหลายอย่าง คือการส่งจะมีประสิทธิภาพดีกว่า และ สามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ส่งนั้นจะไม่สูญหายขณะที่กำลังส่งข้อมูล และ การส่งแบบนี้จะโดนขโมยได้ยากเนื่องจากมันอยู่ในรูปรหัสพิเศษ ด้วยเหตุนี้เทคโนโลยีไร้สายล่าสุดจึงเป็นดิจิตอล เช่น กล้องวงจรปิดไร้สาย

ไม่ว่าข้อมูลที่ถูกส่งจะเป็นชนิดใด จะต้องผ่านกระบวนการประมวลผลบางอย่างก่อนการส่งเสมอ เนื่องจากคุณสมบัติของคลื่นไร้สาย และ สภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเราที่คลื่นนั้นเดินผ่าน ในสภาพแวดล้อมเรานั้นเต็มไปด้วยรังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกสร้างจากหลายแหล่ง เช่น จากดวงอาทิตย์ เครื่องจักรต่าง ๆ หรือ แม้แต่มาจากแสงไฟเอง คลื่นที่ส่งออกมาจากสิ่งเหล่านี้จะเป็นคลื่นรบกวน (Noise) เนื่องจากตัวมันเองไม่สามารถนำมาใช้ในการส่งข้อมูลได้ ส่วนคลื่นวิทยุก็มีความเข้มของสัญญาณที่ต่ำ จึงไม่สามารถที่จะเดินทางผ่านสภาพแวดล้อมดังกล่าวได้เหมือนกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงก่อนการส่ง

การมีสิ่งกีดขวางมากก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งของการสื่อสารของกล้องวงจรปิดไร้สาย เนื่องจากสิ่งกิดขวาง อย่า เช่น โมเลกุลของอากาศ สายฝน ตึก หรือ สิ่งก่อสร้าง หรือ แม้กระทั่งใบไม้ก็จะทำให้คลื่นนั้นอ่อนลงได้โดยกระบวนการดูดซับ (Absorption) คือคลื่นจะถูกดูดซับเก็บไว้บางส่วนจากวัตถุที่คลื่นวิ่งผ่าน ด้วยสาเหตุนี้คลื่นวิทยุจำเป็นต้องมีการเพิ่มสัญญาณให้เข็มก่อนการส่ง การเปลี่ยนแปลงจะทำให้การส่งมีประสิทธิภาพดีขึ้น ความเข็มที่มากขึ้นทำให้สามารถเดินทางสู่เป้าหมาได้ อุปกรณ์ อย่างเช่น ตัวประมวลผลสัญญาณจะทำให้สัญญาณเข้มขึ้นเพื่อให้สามารถส่งถึงเป้าหมายได้

Related link :กล้องวงจรปิดส่งสัญญาณเข้ามือถือ สัญญาณและการส่งข้อมูล CCTV กล้องวงจรปิด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *