พฤติกรรมการขับรถ และ องค์ประกอบที่สำคัญของนักขับรถ
บทความ

พฤติกรรมการขับรถ และ องค์ประกอบที่สำคัญของนักขับรถ

พฤติกรรมการขับรถ พฤติกรรมการขับรถ ที่ควรหลีกเลี่ยง ซึ่งเราเห็นได้ทัวไปจากข่าว หรือภาพจาก กล้องวงจรปิด CCTV ได้แก่ ก้าวร้าว ด่าว่าผู้อื่น ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ คนพวกนี้จะต่อว่าผู้ขับขี่รายอื่น ๆ ต
Read More
อุบัติเหตุทางรถยนต์ และ การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
บทความ

อุบัติเหตุทางรถยนต์ และ การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุทางรถยนต์ หากเราดูตามข่าว ภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV หรือ ตามหน้าหนังสือพิมพ์เราคงเห็นว่า อุบัติเหตุทางรถยนต์ ถือเป็นอีกหนึงปัญหา ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมาก ไม่ว่าจะในด้าน ร่างกาย จิตใจ
Read More
การบริการ และ การขาย
บทความ

การบริการ และ การขาย

การบริการ และ การขาย เมื่อผู้ให้บริการได้พยายามให้บริการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ ผู้ให้บริการยังคงต้องตระหนักด้วยว่า นอกจากปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งปกติของเราแล้ว เรายังปฏิบัติงานในตำแหน่งพ
Read More
หลักการให้บริการ ทางโทรศัพท์
บทความ

หลักการให้บริการ ทางโทรศัพท์

หลักการให้บริการ ทางโทรศัพท์ โทรศัพท์เป็นช่องทางที่ผู้ให้บริการใช้ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าค่อนข้างมากอีกช่องทางหนึ่งเป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว แต่มีข้อเสียคือ ทั้งสองฝ่ายไม่เห็นซึ่งกัน และ กัน จึงอาจท
Read More
การบริการ กล้องวงจรปิด CCTV ควรการบริหารจัดการ “การรอ” อย่างไร?
บทความ

การบริการ กล้องวงจรปิด CCTV ควรการบริหารจัดการ “การรอ” อย่างไร?

การบริการ กล้องวงจรปิด CCTV ควรการบริหารจัดการ “การรอ” อย่างไร? ในธุรกิจการบริการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น การบริการ กล้องวงจรปิด CCTV หรื่อ บริการอื่น ๆ การให้ "ลูกค้ารอ" เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ส
Read More
หลักการบริการพื้นฐาน
บทความ

หลักการบริการพื้นฐาน

หลักการบริการพื้นฐาน Bonnie Knotson อาจารย์จากคณะการบริการ แห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตต ได้ให้ หลักการบริการพื้นฐาน 10 ประการในการบริการไว้ ดังนี้ ตระหนักถึงคุณค่าของลูกค้า ผู้ให้บริการต้องคำนึ
Read More
หลักจริยธรรม ในงานบริการ
บทความ

หลักจริยธรรม ในงานบริการ

หลักจริยธรรม ในงานบริการ การประกอบธุรกิจด้านงานบริการประเภทต่าง ๆ ในปัจจุบันว่ามีการแข่งขันสูงมาก เนื่องจากมีการก่อตั้งธุรกิจดังกล่าวขึ้นมามากมาย จนลูกค้ามีโอกาสที่จะเลือกใช้บริการที่ถูกใจ และ มีคุณภ
Read More
ร่วมด้วยช่วยกันสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
บทความ

ร่วมด้วยช่วยกันสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างความปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยว จากข่าวการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวบนเกาะเต่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว และ ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยรวม ทำให้กระทรว
Read More
กลยุทธ์สำคัญในการ ปลูกฝังจิตใจให้บริการ
บทความ

กลยุทธ์สำคัญในการ ปลูกฝังจิตใจให้บริการ

กลยุทธ์สำคัญในการ ปลูกฝังจิตใจให้บริการ กลยุทธ์สำคัญในการ ปลูกฝังจิตใจให้บริการแก่พนักงาน กล้องวงจรปิด CCTV นั้น องค์การต้องเริ่มต้นจากสิ่งต่อไปนี้ คือ การจัดบรรยากาศสถานที่ทำงาน หมายถึง การจั
Read More
Service Mind และ Service Self
บทความ

Service Mind และ Service Self

Service Mind และ Service Self ทัศนคติที่อุตสาหกรรมบริการนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “จิตใจให้บริการ” หรือ “ชีวิตแห่งการบริการ” ( Service Mind และ Service Self ) หมายถึงการอำน
Read More