สื่อและอุปกรณ์การรับส่งข้อมูล
บทความ

สื่อและอุปกรณ์การรับส่งข้อมูล

สื่อและอุปกรณ์ การรับส่งข้อมูล ระบบเครือข่ายไม่อาจมีประสิทธิภาพได้ หากไม่มีสื่อที่ใช้ในการส่งสัญญาณ การรับส่งข้อมูล ที่ดีและเหมาะสมกับระบบเครือข่ายนั้น ๆ การที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง
Read More
ติดตั้งกล้องวงจรปิด
บทความ

ติดตั้งกล้องวงจรปิด

ติดตั้งกล้องวงจรปิด ส่วนประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของระบบเครือข่าย ทำหน้าที่สำคัญ เช่น เป็นตัวช่วยส่งสัญญาณ เลือกเส้นที่ทวนสัญญาณ หรือแปลงสัญญาณ เป็นต้น ในปัจจุบันก็มีการผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ ขึ้นมากมาย บางชนิ
Read More
มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล
บทความ

มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล

ระบบ CCTV Camra มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล มาตรฐาน (Standard) เกณฑ์ของการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทำให้สิ่งนั้นเป็นที่เชื่อถือของคนโดยทั่วไป การนำมาตรฐานมาใช้ในระบบเครือข่ายก็เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์เครือ
Read More
ระบบกล้องวงจรปิด CCTV และโครงสร้างระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อ
บทความ

ระบบกล้องวงจรปิด CCTV และโครงสร้างระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อ

โครงสร้างระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อ ระบบกล้องวงจรปิด CCTV ในปัจจุบันระบบเครือข่ายได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูง และ สามารถทำงานได้อย่างหลากหลาย ทั้งยังช่วยในเรื่องการติดต่อสื่อสาร และ การส่งข้อมู
Read More
กล้องวงจรปิด CCTV และ การสื่อสารข้อมูล
บทความ

กล้องวงจรปิด CCTV และ การสื่อสารข้อมูล

กล้องวงจรปิด CCTV และ การสื่อสารข้อมูล ในปัจจุบันการพัฒนาระบบเครือข่ายมีขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น และ มากขึ้น ส่วนค่าบริการนั้นถูกลง ตัวอย่างเช่นการส่งข้อมูลภาพ กล้องว
Read More
การเลือกซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสำหรับใช้ในงานระบบ CCTV
บทความ

การเลือกซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสำหรับใช้ในงานระบบ CCTV

การเลือกซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสำหรับใช้ในงานระบบ กล้องวงจรปิด อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลของเครือข่าย กล้องวงจรปิด CCTV ที่มีราคาถูกที่สุด คือ ฮับ ซึ่งเป็นอุปกรณ์แบบที่ต้องแชร์ช่องสัญญาณในการรับส่งข้อมูล ซึ่ง
Read More
การออกแบบระบบเครือข่ายระบบกล้องวงจรปิด
บทความ

การออกแบบระบบเครือข่ายระบบกล้องวงจรปิด

การออกแบบระบบเครือข่ายระบบ กล้องวงจรปิด ไม่ว่าจะเป็นเครือข่าย กล้องวงจรปิด CCTV สำหรับองค์กรขนาดใดก็ตาม สิ่งที่จำเป็นต้องมีคือ บุคลากรที่ดูแล และ จัดการระบบเครือข่าย สำหรับองค์กรขนาดเล็กอาจจะมีแค่หนึ
Read More
หลักการทำงานของเราท์เตอร์ที่ใช้สำหรับติดตั้งระบบ CCTV
บทความ

หลักการทำงานของเราท์เตอร์ที่ใช้สำหรับติดตั้งระบบ CCTV

หลักการทำงานของเราท์เตอร์ที่ใช้กับ กล้องวงจรปิด CCTV โฮสต์สพหรับ กล้องวงจรปิด CCTV ทั่วไปแล้ว จะไม่สามารถจัดการเรื่องเส้นทางได้ ( Routing ) เนื่องจากต้องใช้ทรัพยากรของเครื่องมาก แต่โฮสต์จะมีข้อมูลเพี
Read More
กล้องวงจรปิด และ IP Addressing
บทความ

กล้องวงจรปิด และ IP Addressing

IP Addressing ของ กล้องวงจรปิด หมายเลขไอพี กล้องวงจรปิด CCTV (IP Address) คือเลขที่บอกที่อยู่เฉพาะของโหนดหรือโฮสต์ที่อยู่ในเครือข่าย รวมถึงคอมพิวเตอร์และเราท์เตอร์ (Router) ที่อยู่บนระบบเครือข่าย หมา
Read More
กล้องวงจรปิด และโปรโตคอล TCP/IP
บทความ

กล้องวงจรปิด และโปรโตคอล TCP/IP

โปรโตคอล TCP/IP สำหรับ กล้องวงจรปิด ปัจจุบันโปรโตคอล TCP/IP (Transmission Control/Internet Protocol) เป็นโปรโตคอลที่นิยมใช้ในเครือข่าย กล้องวงจรปิด CCTV มากที่สุด เหตุผลหนึ่งที่โปรโตคอลชุดนี้เป็นที่น
Read More