กล้องวงจรปิดสเปค ICT

กล้องวงจรปิดสเปค ICT

งานติดตั้งกล้องวงจรปิดในส่วนของภาครัฐฯ

การติดตั้งกล้องวงจรปิดในส่วนของภาครัฐ กว่าจะได้ลงมือทำต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการก่อนอื่นเราต้องเข้าไปในระบบองค์กรของภาครัฐ เพื่อทำการสมัครเป็นผู้ร่วมค้ากับภาครัฐเสียก่อน เพื่ออะไร เพื่อเป็นฐานข้อมูลความมีตัวตนที่จะทำงานให้ภาครัฐ เพื่อตรวจสอบประวัติการทำงานของผู้ค้า ว่ามีความสามารถรับผิดชอบงานในส่วนที่จะได้รับไปด้วยไหม เพราะการรับทำงานให้ภาครัฐต้องมีขั้นตอนเยอะมากมาย

ถึงขั้นท้ายสุดของการส่งมอบงาน ดังนั้นการสมัครเป็นผู้ค้ากับทางภาครัฐเราต้องกรอกข้อมูล ระบุรายการตามขั้นตอนที่ได้กำหนดมาและรอการอนุมัติให้เป็นผู้ค้าได้โดยขั้นตอนการลงทะเบียนจะเป็นดังนี้

สารบัญ

  1. การเข้าสู่ระบบลงทะเบียน
  2. กรอกเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
  3. การตรวจสอบข้อมูลของการลงทะเบียน
  4. การส่งแบบแจ้งรับการลงทะเบียน
  5. การตรวจสอบและอนุมัติการลงทะเบียน
  6. แจ้งผลการลงทะเบียน
  7. ปัญหาที่เราอาจจะได้รับจากการลงรายชื่อเพื่อเข้าร่วมโครงการของภาครัฐ

 

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 02-888-3507-8, 081-721-5542

E-GP CCTV

กล้องวงจรปิดสเปค ICT กับการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ e-GP

ขั้นที่ 1 การเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

เข้าเว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th ให้เลือกประเภทการลงทะเบียนตามรายการ “การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ” จากนั้น เลือกประเภทการลงทะเบียน

ลงทะเบียนจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นที่ 2 กรอกเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก

จากนั้น เริ่มต้นลงทะเบียน ระบบแสดงหน้าจอ การบันทึกข้อมูลของการลงทะเบียน ในช่องรายการที่มีเครื่องหมายกำหนด เช่น มีดอกจันสีแดง * ผู้ลงทะเบียนจะต้องบันทึกข้อมูลที่มีเครื่องหมายกำหนดให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ หากบันทึกข้อมูลไม่ครบ ระบบการลงทะเบียน ก็จะไม่ยอมรับการยืนยันการลงทะเบียน ดังกล่าว ข้อมูลที่บันทึก ประกอบด้วย

ข้อมูลผู้ประกอบการ(ชื่อ ที่ตั้ง เลขผู้เสียภาษี) ข้อมูลการติดต่อ-เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลข่าวสารที่เลือกรับ (ข้อมูล ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง) ที่ผู้ลงทะเบียนสนใจเลือกรับ เช่น ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประเภท จัดจ้างติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น

ทั้งนี้ข้อมูลข่าวสารที่เลือกรับ สามารถเลือกรับได้มากกว่า 1 รายการเป็นต้นไป การบันทึกข้อมูลให้ใส่รหัสที่เราเห็นจากการแสดงในระบบ ต้องบันทึกข้อมูลให้ตรงกับตัวอักษรที่แสดง และทุกครั้งที่มีการแก้ไขข้อมูล หรือ เพิ่มเติมตัวอักษรในช่อง ให้ใส่รหัสที่เห็นในระบบทุกครั้ง ที่จะเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้เพื่อป้องกันการลักลอบ หรือล้วงข้อมูลการลงทะเบียนของผู้อื่น และเมื่อผู้ลงทะเบียน(ผู้ค้า)บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่มรายการ “การลงทะเบียน” ระบบก็จะแสดง ข้อคําถามเพื่อยืนยันการจัดเก็บข้อมูลของผู้ค้า

ประมูลงานกล้องวงจรปิด

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 02-888-3507-8, 081-721-5542

ขั้นที่ 3 การตรวจสอบข้อมูลของการลงทะเบียน

ผู้ค้าลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน กรณีมีบันทึกข้อมูลผิดพลาดต้องแก้ไขให้ทำการแก้ไขข้อมูลโดยการกดปุ่ม การแก้ไข เพื่อย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลที่หน้าจอของการลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ลงบันทึกข้อมูลไว้ และเมื่อดําเนินการแก้ไขแล้ว ให้ทําการบันทึกข้อมูล จากนั้น ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และทำการพิมพ์แบบแจ้งการ ระบบฯ จะแสดงหน้าจอยืนยันการพิมพ์แบบแจ้ง ขั้นตอนถัดไประบบข้อมูลจะแสดงหน้าจอ “จบการลงทะเบียนออนไลน์”

งานกล้องวงจรปิด

ขั้นที่ 4 การส่งแบบแจ้งรับการลงทะเบียน

ทางระบบจะแจ้งให้กรมบัญชีกลางรับข้อมูลว่าเราได้ลงทะเบียนเพื่อรับงานของภาครัฐได้เรียบร้อยแล้ว และเมื่อพิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียนฯ แล้วผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสําคัญของบริษัทเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งแบบแจ้งดังกล่าว พร้อมแนบเอกสารประกอบการลงทะเบียน เช่น

4.1 สําเนาหนังสือรับรองการ จดทะเบียน (ไม่เกิน 60 วัน)

4.2 สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร

4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มี อํานาจลงลายมือชื่อ ที่ได้รับรองสําเนาถูกต้องแล้ว

เพื่อส่งให้แก่กรมบัญชีกลางหรือสํานักงานการคลังของแต่ละจังหวัดเพื่อทำการตรวจสอบ และอนุมัติการลงทะเบียนให้ต่อไป

งานติดตั้งกล้องวงจรปิดราชการ

ขั้นที่ 5 การตรวจสอบและอนุมัติการลงทะเบียน

เมื่อผู้มีสิทธิ์อนุมัติการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนในระบบกับแบบแจ้งการลงทะเบียนฯ ที่ได้รับว่าถูกต้องหรือไม่ เพื่อทําการอนุมัติการลงทะเบียนต่อไป

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 02-888-3507-8, 081-721-5542

งานกล้องวงจรปิดสเปคราชการ

ขั้นที่ 6 แจ้งผลการลงทะเบียน

เมื่อกรมบัญชีกลางตรวจสอบว่า การลงทะเบียนถูกต้อง และอนุมัติการลงทะเบียนแล้ว จึงจะแจ้งผลการ อนุมัติให้ผู้ลงทะเบียนรับทราบทาง “e-mail” ที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุไว้ในข้อมูลขั้นตอนการขอลงทะเบียนตั้งแต่แรกเริ่มลงทะเบียน

เมื่อขั้นตอนการกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว หลังจากนั้นเราจะได้รับอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้าจะเป็นผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ e-GP (e-Government Procurement System)

โดยเราจะได้รับรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับ ทั้งนี้หลังจากที่เราได้รับรหัสกล่าวแล้วเราสามารถเช็คข้อมูลเบื้องต้นของเราได้ว่าถูกต้องครบถ้วนด้วยไหม

และถ้ามีกรณีต้องการแก้ไขข้อมูล ผู้ค้าสามารถดําเนินการ ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในระบบ e-GP ได้ด้วยตนเอง เช่น ข้อมูลที่อยู่สถานประกอบการ ข้อมูลหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข้อมูลการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ๆ เพื่อรองรับงานภาครัฐที่จำกัดวงเงินในการเสนองาน

เมื่อเข้าได้เข้าสู่ระบบส่วนกลางแล้ว เราสามารถเข้าไปในเริ่มต้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ เช่น การขอรับซอง รับซื้อซองเอกสาร การยื่นซอง

ตามกระบวนการเป็นต้น และเราสามารถติดตาม โครงการการจัดซื้อจัดจ้างงานกล้องหรืองานพัสดุใดๆของภาครัฐได้ตามหน้าเว็ปไซค์หน่วยงาน ว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้ว มีการับเอกสาร นำแบบกรอกข้อมูล วางสเปค หรือยื่นซองเสนอราคาประมูลหรือยัง

และ เราจะได้รับข่าวสารประกาศจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ตามที่เราได้เลือกร่วมรายการงานนั้นๆ ข้อมูลดังกล่าว เช่น การประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามประเภทต่าง ๆ

และซึ่งเมื่อหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง ได้จัดทําประกาศความต้องการซื้อหรือจ้างในโครงการที่เราไปร่วมลงรายการไว้ ระบบก็จะส่งข้อมูลให้ทาง e-mail ตามที่ผู้ค้าได้ลงทะเบียนไว้ เช่น ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ณ…….. เป็นต้น

 

ปัญหาที่เราอาจจะได้รับจากการลงรายชื่อเพื่อเข้าร่วมโครงการของภาครัฐ คือ

การที่ภาครัฐประกาศให้ร่วมเปิดโครงการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะให้ระยะเวลาในการลงทะเบียนน้อยวัน บางทีเราเห็นว่าเปิดงบประจำปีมาแล้วยังไม่มีการประกาศใดๆ

พอประกาศออกมาอาจทำให้ระยะเวลาในการจัดเตรียมเอกสาร หรือ การหาเนื้อหาสินค้าที่จะนำเสนอเหลือน้อยอาจจะไม่ทันขั้นตอนการยื่นซอง เพราะเอกสารบางส่วนต้องตราจทานอย่างละเอียดพอสมควร

การเลือกประเภทผู้ค้าผิด กล่าวคือ ขั้นตอนการกรอกข้อมูลเราอาจจะเข้าในนาม บริษัทจำกัด แต่เราไปเลือกห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเราเอง

ผู้ค้าที่ลงทะเบียนในระบบของหน่วยงานภาครัฐ แต่ไม่ได้ส่งแบบแจ้งการลงทะเบียน พร้อมเอกสาร ประกอบการลงทะเบียนให้ผู้มีสิทธิ์อนุมัติ หรือ ส่งแต่ไม่ครบถ้วนทําให้ไม่ได้ รับการอนุมัติการลงทะเบียน

เนื่องจากผลการอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ทางระบบจะแจ้งให้ผู้ค้ารับทราบผ่านทางระบบ e-mail กรณีที่ผู้ค้าบันทึกชื่อ e-mail ผิด ก็จะทําให้ไม่ได้รับผลการแจ้งผลอนุมัติงานด้วยเหมือนกัน

สำหรับงานติดตั้งกล้องวงจรปิดให้กับส่วนราชการ ผู้เขียนสเปคอาจจะเป็นผู้ที่ต้องการใช้งาน หรืออาจจะนำเงื่อนไขข้อบังคับมาจากหน่ายงานอื่นใช้ในการออกสเปคงานกล้องวงจรปิด ทำให้บางครั้งผู้ที่ต้องหาข้อมูลเพื่อใช้ในการเสนอราคาจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจในตัวสินค้า

ถึงจะอ่านและเสนอราคาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของหน่ายงานราชการที่ต้องการนำไปใช้งาน คุณลักษณะบางข้อของงานกล้องวงจรปิดที่เราเรียกกันว่าสเปค ICT หลายๆ

ครั้งอาจจะตีความความหมายหรือหาสเปคไม่ตรงกับที่หน่วยงานต้องการ อาจทำให้เราเสียหายหรือตกเงื่อนไขในการเสนอราคาได้

เพื่อให้มั่นใจในการเสนอราคาและหารายการสินค้าต่างๆ ตรงตามสเปค ผู้เสนอราคาเองอาจจะต้องใช้เวลาในการจัดหาและศึกษาหาข้อมูลอาจต้องใช้เวลาหลายวัน

นั้นหมายความว่าเราจะต้องโฟกัสหาข้อมูลสินค้าเพื่อเข้างานโดยเฉพาะแต่ชีวิตจริงแล้วเราก็ไม่ได้ทำงานอย่างเดียวใน 1 วัน ต้องมีงานอื่นๆ ให้เราต้องตาม ให้เราต้องแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลา

การทำงานหาข้อมูลเสนองานราชการ จึงต้องใช้เวลา หรือบริษัท ผู้เสนอราคาต้องมีผู้ช่วยในการจัดการเรื่องเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นไปได้อาจต้องให้เวลาในการหาสินค้าต่างๆ ในจำนวนวันที่มากขึ้น

ต้องการดูข้อมูลสินค้าต่างๆ  :  กล้องวงจรปิดชุดโปรโมชั่น

ต้องการข้อมูลและสเปคกล้องวงจรปิด ICT : สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 02-888-3507-8, 081-721-5542

 

สรุป

สเปคกล้องวงจรปิดราชการในปี 2021 ก็คาดว่าน่าจะเริ่มมีการออกสเปคกันใหม่ ในฐานะผู้ขายเองเราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสเปคจาก ICT กันใหม่ทุกๆ ปี

ว่ามีตัดมีเพิ่มอะไรมาใหม่ๆ บ้าง เพื่อเราเองจะได้เตรียมสินค้าเอาไว้ให้พร้อมนำการนำเสนองานกล้องวงจรปิดให้กับราชการ