การติดตั้ง IP camera

การติดตั้ง IP camera กับ วธ. เดินหน้าติดตั้ง CCTV ร้านเกมทั่วประเทศ

การติดตั้ง IP camera กับ วธ เดินหน้าติดตั้ง CCTV ร้านเกมทั่วประเทศ

การติดตั้ง IP camera กับนายปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ขณะนี้ วธ เดินหน้าติดตั้ง CCTV กล้องวงจรปิดได้ดำเนินการปรับแผนงานโครงการ และ งบประมาณประจำปี 2557 เพื่อดำเนินงานโครงการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาสังคมวัฒนธรรม คืนความสุข ให้แก่สังคมไทย สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เสริมสร้างความเข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกัน และ ยกระดับคุณภาพของสังคมไทยโดยมิติสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มาร่วมใจคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียว ภายใต้วงเงินงบประมาณ 109 ล้านบาท โดยใช้ 3 แผนงาน ได้แก่

  1. แผนงานสร้างความสุข จำนวน 2 โครงการ อาทิโครงการสร้างความสุข คืนรอยยิ้มสู่ประชาชน
  2. แผนงานสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ 3 โครงการ อาทิ รวมพลังทางศาสนาเพื่อสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติฯ
  3. แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม 2 โครงการ อาทิ โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมในประเทศ และ ต่างประเทศ การการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน ฯลฯ

การติดตั้ง IP camera กับ วธ. เดินหน้าติดตั้ง CCTV ร้านเกมทั่วประเทศ

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยถึงการจัดทำโครงการเร่งด่วนเพื่อเสนอให้นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพิจารณา โดยเน้นไปที่การสร้างสรรค์สิ่งเป็นประโยชน์ให้แก่เด็ก และ เยาวชน

ดังนี้คือ การเปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมอย่างครบวงจรภายในศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ศวท.) ด้วยการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้มีความหลากหลายรูปแบบมากขึ้น รวมทั้งจะส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านต่าง ๆ ของชุมชนในเขตกรุงเทพฯ ให้นำมาจัดแสดง และ เผยแพร่ให้ความรู้ ทั้งอาหาร ขนมโบราณ การแต่งกาย อาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ดังนั้นตนจึงได้สั่งการให้ปรับพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมฯ ทั้งด้านภูมิทัศน์ สถานที่ให้บริการ ร้านอาหาร เวทีสถานที่จัดกิจกรรมให้มีความสวยงาม และ มีความสนใจให้เข้ามาใช้บริการ โดยกิจกรรมที่จัดนั้นจะมีความเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ นำไปสู่การส่งเสริมค่านิยมไทย 12 ประการเป็นหลัก รวมทั้งการสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้เด็กนำไปปรับใช้ชีวิต

การติดตั้ง IP camera กับ วธ. เดินหน้าติดตั้ง CCTV ร้านเกมทั่วประเทศ

การติดตั้ง IP camera กับ วธ. เดินหน้าติดตั้ง CCTV ร้านเกมทั่วประเทศ

อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวต่อไปว่า ในด้านการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนที่ผ่านมาพบว่า ในร้านเกมมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างมาก ทั้งการทะเลาะวิวาท ถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันการจำหน่ายสิ่งของมึนเมา และ ยาเสพติด รวมถึงเป็นสถานที่มั่วสุม และ แหล่งอบายมุข ดังนั้นตนจะเดินหน้าการพัฒนาเว็บไซต์ และ ทำโปรแกรมในการดูแล และ แก้ปัญหาร้านเกมทั่วประเทศ

ด้วยการติดตั้ง “กล้องวงจรปิด” (CCTV) ภายในร้านเกม ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงเซิร์ฟเวอร์ และ ข้อมูลต่าง ๆ มาประมวลผลในเว็บไซต์ที่มีการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบการดำเนินกิจการป้องกันการละเมิดกฎหมายที่อาจจะเป็นเหตุของการก่ออาชญากรรมได้ ตลอดจนจะมีการผลักดันการแก้ พ.ร.บ. ภาพยนตร์ และ วีดีทัศน์ พ.ศ.2551 ให้สามารถบังคับใช้ให้ครอบคลุมกับการดูแลกิจการร้านเกมมากยิ่งขึ้น

นอกจากจะมีการผลักดันการเข้าร่วมอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก เนื่องจากประเทศไทยได้มีการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไว้แล้วถึง 286 รายการ เพื่อป้องกันมิให้สูญหาย

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ร่วมกับบริษัทลิขสิทธิ์เกมรายใหญ่ และ บริษัทที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการส่งเสริมผู้ประกอบกิจการร้านเกมที่ดี มอบสิทธิประโยชน์สนับสนุนโครงการ “ร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชน” เพื่อเป็นกำลังใจ และ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบกิจการร้านเกมสีขาวในให้ประกอบธุรกิจด้วยความสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ จูงใจให้ผู้ประกอบกิจการร้านเกมสนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายร้านเกมสีขาวมากขึ้น

กล้องวงจรปิด CCTV บทความ วธ.เดินหน้าติดตั้ง CCTV ร้านเกมทั่วประเทศ

บริษัทรายใหญ่ที่ให้ความร่วมในโครงการนี้ เช่น บริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ,บริษัท นิว อีร่า อินเตอร์แอคทีฟ มีเดีย จำกัด ,บริษัท ซี-ทู วิชชั่น จำกัด ,บริษัท ซาลูซี่ จำกัด และ บริษัท ทรูดิจิตอล พลัส จำกัด ส่วนบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Internet Service Provider (ISP) คือ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ,บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ จำกัด

การติดตั้ง IP camera กับ วธ. เดินหน้าติดตั้ง CCTV ร้านเกมทั่วประเทศ

นอกจากนี้ยังมีบริษัทผู้ให้บริการระบบ Hardware Solution คือ บริษัท กิกกะไบต์ เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท ซินแนค ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมหารือ และ เสนอแนะแนวทางการให้สิทธิประโยชน์แก่ร้านเกมสีขาว ซึ่งปรากฏว่าผ่านการประเมินคัดเลือกให้เป็นร้านสีขาว

เพื่อเยาวชนประจำปี 2555 จำนวน 221 ร้าน โดยแบ่งเป็นร้านเกมสีขาว ระดับ 3 ดาว จำนวน 73 ร้าน ร้านเกมระดับ 2 ดาว จำนวน 125 ร้าน และ ร้านเกมสีขาวระดับ 1 ดาว จำนวน 23 ร้าน และ ที่สำคัญโครงการร้านสีขาว เพื่อเยาวชนนั้นยังดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

Related link :รับซ่อมกล้องวงจรปิด กทม.รับ นโยบายรัฐฯ ติดตั้ง-ซ่อม CCTV ใช้ได้จริง 60 วัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *