ราคากล้องไอพี

ราคากล้องไอพี และสภาพแวดล้อมทั่วไปในการติดตั้ง

ราคากล้องไอพี และสภาพแวดล้อมทั่วไปในการติดตั้ง

สภาพแวดล้อมทั่วไป

ความสำคัญของกฎกระทรวงฉบับที่  2ออกตามในพระราชบัญญัติโรงงาน    ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทั่วไป   มีการระบายอากาศที่เหมาะสม  โดยให้มีพื้นที่ประตู หน้าต่าง และช่องลมรวมกันโดย  ไม่นับที่ติดต่อระหว่างห้องไม่น้อยกว่า  1  ใน  10  ส่วนของพื้นที่ของห้อง  หรือมีการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 0.5 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีต่อคนงานหนึ่งคน    บันไดต้องมั่นคงแข็งแรง  มีลักษณะ  ขนาด ราคากล้องไอพี  และจำนวนที่เหมาะสมกับอาคารโรงงาน  ขั้นบันไดต้องไม่ลื่นและมีช่วงระยะเท่ากันตลอด 

มีห้องส้วม  ที่ปัสสาวะ  และสถานที่ทำความสะอาดร่างกาย  บริเวณหรือห้องต้องมีพื้นที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า  3  ตารางเมตรต่อคนงานหนึ่งคน  โดยการคำนวณพื้นที่ให้นับรวมพื้นที่ที่ใช้วางโต๊ะปฏิบัติงาน  เครื่องจักร  ผลิตภัณฑ์  หรือวัสดุที่เคลื่อนไหวไปตามกระบวนการผลิตด้วย  ฯลฯ

ความร้อน

ความสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวกับการทำงานนสภาวะที่มีความร้อน  ได้แก่  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่องการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน  และกฎกระทรวง 

กำหนดมาตรฐานการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน  แสงสว่าง  และเสียง    ให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับความร้อน  งานเบา  ปานกลาง และงานหนัก    “งานเบา”   งานที่มีลักษณะงานที่ใช้แรงน้อยหรือใช้กำลังงานที่ทำให้เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายน้อย  เช่น งานเขียนหนังสือ  งานบันทึกข้อมูล  งานประกอบชิ้นงานขนาดเล็ก  เป็นต้น  

“งานปานกลาง”เป็นงานที่มีลักษณะใช้แรงงานปานกลาง  หรือใช้กำลังงานที่ทำให้เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายไม่มากนัก  เช่น  งานเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยแรงปานกลาง  งานตอกตะปู  งานขับรถบรรทุก  เป็นต้น   “งานหนัก”    งานที่มีลักษณะใช้แรงงานหรือใช้กำลังงานที่ทำให้เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายอย่างมาก  เช่น  งานที่ใช้พลั่วหรือเสียมขุดตัก  งานเลื่อยไม้  งานเจาะไม้เนื้อแข็ง  งานทุบโดยใช้ค้อนขนาดใหญ่  เป็นต้น 

แสงสว่าง

                    ความสำคัญของกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างในการทำงานของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน  และกฎกระทรวง 

กำหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน  แสงสว่าง  และเสียง กล้อง  เช่น  บริเวณทางเดินในอาคารโรงงาน  ระเบียง บันได  ห้องพักผ่อน  ห้องพักฟื้นของพนักงาน  ห้องเก็บของที่ไม่ได้มีการเคลื่อนย้าย  ความเข้มของการส่องสว่างต้องไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์  

หรือบริเวณการปฏิบัติงานที่ไม่ต้องการความละเอียด ได้แก่ บริเวณที่มีการปฏิบัติงานชั้นแรกในกระบวนการอุตสาหกรรมต่าง  ๆ   และบริเวณจุดขนถ่ายสินค้า  ป้อมยาม  ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและบริเวณตู้เก็บของ  ห้องน้ำห้องส้วม  ความเข้มของการส่องสว่างต้องไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์  เป็นต้น

เสียง

ความสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวกับการสัมผัสเสียงในการทำงานของกฏหมาย 2 ฉบับได้แก่  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน  และกฎกระทรวง 

กำหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน  แสงสว่าง  เสียง  และมาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงส่ว่าง  ดังจะเห็นว่าการทำงานโดยทั่วไปนั้นจะอยู่ที่ 8  ชั่วโมง/วัน  ฉะนั้นระดับเสียงที่ยอมให้คนงานสัมผัสได้ต้องไม่เกินกว่า  90dB(A)

Related link : ราคากล้องวงจรปิด CCTV ข้อจำกัดและกฏหมายเกี่ยวกับการออกแบบการทำงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น