ร้านขายกล้องวงจรปิด กับอันตรายที่เกิดขึ้นในการทำงาน

ร้านขายกล้องวงจรปิด อันตรายที่มักเกิดอุบัติเหตุกับพนักงานนั้นมีอยู่  2  อย่างคือ  อุบัติเหตุทางกายภาพ  และอุบัติเหตุจากสุขอนามัยหรือสุขลักษณะ

  • อุบัติเหตุทางกายภาพ   ความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์  ความผิดพลาดที่เกิดจากการควบคุมของเครื่องมือเครื่องจักรกล้อง  การเข้าไปในเขตหวงห้ามที่ไม่ได้รับอนุญาต   อุบัติเหตุที่เกิดจากสภาวะแวดล้อม ระบบไฟฟ้า  การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม เกิดจากการชนหรือการปะทะกัน  การบดอัดแบะกับดัก  จากชิ้นส่วนทางกล  และรวมถึงอุบัติเหตุอื่นๆ
  • อุบัติเหตุจากสุขอนามัย  การควบคุมอันตรายต่อสุขภาพในสถานที่ทำงานที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วย  เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานในโรงงานจะเป็นสถานที่ที่ดีต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ อันตรายที่เกิดจากสารเคมี  อันตรายที่เกิดจากทางกายภาพ  อันตรายทางชีวภาพ  และปัจจัยทางสรีรศาสตร์

การดูแลผู้ที่เจ็บป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นโดยผู้ที่ผ่านการอบรมเพื่อปฐมพยาบาลคนป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจนเข้าถึงการรักษาพยาบาลแต่ไม่ใช้ผู้เชี่ยวชาญ  การฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บเบื้องต้น  และผู้ช่วยเหลือด้านความปลอดภัยและขั้นตอนการรักษาและยังสามารถทำการดูแลถึงสัตว์ทุกชนิดได้ด้วย

จุดมุ่งหมายของการปฐมพยาบาล  พอจะสรุปได้  3  กรณีดังนี้

  • การช่วยชีวิต
  • การป้องกันอันตรายอย่างต่อเนื่อง
  • การฟื้นตัวจากการเจ็บป่วย

การฝึกอบรมนักปฐมพยาบาลเบื้องต้นเฉพาะงาน จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมเฉพาะงานเพื่อให้มีความเข้าใจและความต้องการของการทำงานหรือมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในงานที่ทำ เช่น การฝึกอบรมการให้ออกซิเจนเมื่อมีผู้บาดเจ็บเกิดสภาวะการขาดออกซิเจน  เป็นต้น

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับช่างกล้องถูกไฟฟ้าชอร์ต

เมื่อผู้ที่ถูกไฟฟ้าชอร์ตเป็นอิสระจากสายไฟฟ้าแล้วให้ตรวจดูว่าชีพจรยังเต้นอยู่หรือเปล่าและถ้าหยุดเต้นให้เริ่มต้นการปฐมพยาบาลด้วยการเอามือปิดที่หน้าอกและทำการนวดที่หัวใจทันที แล้วตรวจสอบการหายใจของผู้ป่วยอีกครั้ง ถ้ายังไม่หายใจให้เริ่มต้นการช่วยหายใจด้วยการเป่าปากทันทีและติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นโดยเร็วและอย่าหยุดช่วยในการหายใจเป็นอันขาดถ้าผู้ป่วยยังไม่สามารถหายใจได้เอง  และให้ผู้ป่วยนอนลงเพื่อคลุมผ้าห่มเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายและให้ปฏิบัติดังนี้

  • ให้โทร. เรียกแพทย์ หรือรถพยาบาลโดยด่วน
  • คลายเสื้อผ้าของผู้ป่วยให้หลวม
  • นำผ้าห่มคลุมผู้ป่วยเพื่อให้อบอุ่นและสบาย

ร้านขายกล้องวงจรปิด ปัจจัยสำคัญในการเพิ่มสมรรถนะของการทำงานและเพิ่มผลผลิตนั้นเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีเพราะสภาพแวดล้อมที่ดีนั้นเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงในสถานที่ทำงานที่ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัยเพิ่มแรงจูงใจในการทำงาน การจัดสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะทำให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงานสูง  ทำให้ลดผลผลิตที่มีความผิดพลาด สามารถทำให้เพิ่มผลผลิตได้ดี และยังลดการขาดงานเพราะพนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง

สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน  แสงสว่างและเสียง

การกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ออกพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานเป็นกฏกระทรวงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้างดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่ทำงานทั้งในเรื่องความร้อน  แสงสว่าง  และเสียง

สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อนที่กฎกระทรวงกำหนดไว้มีดังนี้

 “อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ”   ในกฎกระทรวงหมายถึง

  • อุณหภูมิที่วัดเป็นองศาเซลเซียลซึ่งวัดนอกอาคารที่ไม่มีแสงแดดหรือในอาคาร  มีระดับความร้อนเท่ากับ  0.7 เท่าของอุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกตามธรรมชาติ บวก 0.3  เท่าของอุณหภูมิที่อ่านค่าจากโกลบเทอร์โมมิเตอร์ หรือ
  • อุณหภูมิที่วัดเป็นองศาเซลเซียลซึ่งวัดนอกอาคารที่มีแสงแดดมีระดับความร้อนเท่ากับ 0.7 เท่าของอุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกธรรมชาติ  บวก 0.2 เท่าของอุณหภูมิที่อ่านค่าจากโกลบเทอร์โมมิเตอร์  และบวก 0.1 เท่าของอุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง

“ระดับความร้อน”    อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบในบริเวณที่ลูกจ้างทำงาน  ตรวจวัดโดยค่าเฉลี่ยในช่วงเวลา  2  ชั่วโมงที่มีอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบสูงสุดของการทำงานปกติ

“สภาวะการทำงาน”      สภาวะแวดล้อมในบริเวณที่ทำงานของลูกจ้างรวมถึงสภาพต่าง  ๆ  ในที่ทำงาน  เครื่องจักร อาคาร การระบายอากาศ  ความร้อน แสงสว่าง  และตลอดจนสภาพและลักษณะการทำงานของพนักงานด้วย

“งานเบา”        ลักษณะของงานที่ใช้แรงน้อย  เช่น เขียนหนังสือ พิมพ์ดีด  งานเย็บจักร  งานประกอบชิ้นงานขนาดเล็ก  หรืองานที่เทียบเคียงได้กับงานดังกล่าว

“งานปานกลาง”      ลักษณะของงานที่ใช้แรงปานกลาง   เช่น งานยก ลาก ดัน  หรือเคลื่นย้ายสิ่งของที่ใช้แรงปานกลาง  งานตอกตะปู  งานขับรถ  หรืองานที่เกี่ยวข้องเทียบเคียงได้กับงานดังกล่าว

“งานหนัก”      ลักษณะของงานที่ใช้แรงมาก  เช่น  งานที่ใช้แรงขุดตัก  งานเลื้อยไม้  งานทุบโดยใช้ค้อนขนาดใหญ่  งานยกหรือเคลื่อนย้ายของหนักขึ้นที่สูงหรือลาดชัน  หรืองานอื่นที่เทียบเคียงได้กับงานดังกล่าว

ร้านขายกล้องวงจรปิด

Related link : โปรแกรมกล้องวงจรปิด กับระบบบริหารงานเพื่อบำรุงรักษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น