กล้อง-IP-Fujite

กล้อง IP Fujite และข้อจำกัดได้จากสมรรถนะของการทำงาน

กล้อง IP Fujite และข้อจำกัดได้จากสมรรถนะของการทำงาน

          กล้อง IP Fujite ความสามารถในการทำงานของมนุษย์พูดกลับกันได้ว่าเป็นเรื่องของข้อจำกัดหรือพิกัด   เมื่อไม่เหมาะสมกับลักษณะของการทำงานแล้วย่อมทำให้เกิดภาระงาน  ซึ่งภาระงานแบ่งออกเป็น  2  ด้าน  คือ ภาระงานด้านกายภาพ  และภาระงานด้านจิตใจ 

และยังวัดข้อจำกัดได้จากสมรรถนะของการทำงาน  เพราะการทำงานที่มากเกินไปอาจทำให้ร่างกายล้าจนไม่สามารถทำงานได้และต้องการเวลาในการพักเพื่อกลับคืนสุ่สภาพปกติ    กรอบแนวคิดของความสามารถในการทำงานของมนุษย์   ประกอบไปด้วย

 • สิ่งป้อนเข้า ข้อมูลด้านสัดส่วนของร่างกาย   กำลัง  สรีรร่างกาย   เป็นเรื่องความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  การหายใจ  การใช้พลังงาน  การเต้นของหัวใจ  และจิตใจ  เป็นเรื่องของความชอบ  ความละเอียด  การใช้สายตา  สมาธิ  ความชำนาญ
 • กระบวนการทำงาน การทำงานกับเครื่องจักร  ระดับความสูงและระยะต่าง  ๆ   ในการทำงานร่วมกับเครื่องจักร  ความยาก-ง่ายของการใช้งานเครื่องจักร  ความปลอดภัยในขณะทำงาน  ลักษณะงานต้องใช้ท่าทางแบบสถิตหรือพลวัต  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ผลผลิต ผลงานที่ทำได้

วิธีการประเมินภาวะงาน กล้อง IP Fujite

การประเมินภาระงานที่มีผลต่อคนมี  2  วิธี  ได้แก่  วิธีการประเมินภาระงานทางกายภาพและวิธีการประเมินภาระงานทางจิตใจ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 วิธีกากรประเมินภาระงานทางกายภาพ  

 • อัตราการเต้นของหัวใจ
 • ความต้องการใช้ออกซิเจน
 • การใช้พลังงาน

วิธีการประเมินภาระงานทางจิตใจ

 • ความไวของการตอบสนอง
 • ความแยกออกได้
 • การรบกวน
 • ความยอมรับได้
 • ความเชื่อถือได้
  ระดับของความยากง่ายต่อการประเมินภาระงานด้านจิตใจ  สามารถแบ่งออกได้เป็น  5  ระดับดังนี้
 1. การประเมินภาระงานด้านจิตใจอย่างง่าย
 2. การประเมินภาระงานด้านจิตใจจากการประเมินผลงาน
 3. การประเมินภาระงานด้านกายภาพหรือสรีรวิทยา
 4. การประเมินภาระงานด้านความรู้สึก
 5. การประเมินภาระงานด้านจิตใจโดยการอภิปราย

 

Related link : ราคากล้องวงจรปิดผ่านมือถือ และหลักการออกแบบการทำงานที่มีความเชื่อถือได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น