ราคาติดกล้องวงจรปิด

ราคาติดกล้องวงจรปิด และการประมาณราคา CCTV กล้องวงจรปิด (Estimate Cctv)

ราคาติดกล้องวงจรปิด และการประมาณราคา CCTV กล้องวงจรปิด (Estimate Cctv)

ราคาติดกล้องวงจรปิด และการประมาณราคา CCTV กล้องวงจรปิด (Estimate Cctv) หรือการประมาณตีราคา คาดคะเน และวิเคราะห์ ซึ่งความหมายในที่นี้ ให้เข้าใจตรงกันว่าการประมาณราคาที่ใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายสำหรับงาน จริงมากที่สุด  ถึงแม้ว่าผู้ประเมินราคาจะทำการคิดอย่างละเอียดแต่มีหลาย ปัจจัยที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการติดตั้งซึ่งทำให้ราคาที่เราได้ประมาณ ไว้ ในฐานะผู้ประเมินราคาได้พยายามอย่างที่สุดที่จะให้ยอดค่าใช้่จ่ายถูกต้อง จึงใช้หลักการและเทคนิคการคิดของผู้ประมาณราคาแต่ละรายทีผิดกันไป ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากความผิดพลาดบ้างอย่างทำให้ราคาที่ได้ ต่ำไป หรือสูงไป  หรือบางทีอาจมาจากการพิจารณาถึงแบบ และรายการติดตั้งที่มีส่วนทำให้การประมาณราคาครั้งนี้ผิดจากกันไป การนำวัสดุและแรงงานมาใช้มีระดับที่จะเลือกให้เหมาะสมกับงานที่จะทำสำหรับการกำหนดระดับงานของผู้ประมาณราคาเป็นการพิจารณาเฉพาะตัว ด้วยเหตุผลนีี้ราคาที่ได้ออกมาจึงผิดพลาดและแตกต่างกันออกไป

ดังนั้นผู้ที่จะเหมาะสมประมาณราคาสำหรับงานนั้นๆ ควรเลือกคุณสมบัติและความชำนาญ ดังนี้

  1. มีความละเอียดถี่ถ้วนทบทวนไม่ให้เกิดความผิดพลาด แม้จะเป็นการคิดตกไป หรือคิดผิด รวมผิด ทั้งมีความชำนาญในการใช้ตัวเลขด้วย
  2. อ่านแบบและรายการงานระบบไฟฟ้าได้คล่อง สามารถตีแผ่งานได้ออกว่าแต่ละกลุ่มประกอบด้วยอะไรบ้าง
  3. มีความรู้ความสามารถเขียนและขยายแบบเพิ่มเติมขึ้น ให้สามารถคิดราคาได้ต่อไป รวมทั้งมีความรู้ในเรื่องการเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับงานแต่ละส่วน
  4. มีความชำนาญในงานระบบไฟฟ้าและเรื่องกล้องวงจรปิดบ้าง เพื่อเลือกวิธีและขั้นตอนการทำงานให้ประหยัดทั้งวัสดุและเวลารวมทั้งการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทุ่นแรงต่างๆ
  5. มีความสนใจที่จะเก็บรวบรวมสถิติ เอกสาร ของงานที่เคยทำแล้วติดตามความก้าวหน้าของการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย
  6. มีปฎิภาณและไหวพริบที่จะเลือกวิธีการคิดให้รวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งแต่ละคนมีสิทธิจะเลือกขั้นตอนการคิดของตนเองได้

ผู้จัดการหรือหัวหน้าโครงการที่ควบคุมและรับผิดชอบหน่วยงานมีความหมายต่อการประมาณราคาเป็นอันมาก ในการเพิ่มราคาและลดราคาจากผู้ที่ประมาณราคาได้คิดไว้ ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายและการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยสามารถปรับราคาเพื่อจะเสนอราคาให้ทางฝ่ายเจ้าของโครงการพิจารณาให้ทำ ยอดที่จะรับเหมาทำงานหรือรับงานได้ บางครั้งต่ำกว่ายอดที่ผู้ประมาณราคาเสนอไว้ก็ได้  เมื่อเป็นเช่นนี้พนักงานประมาณราคาต้องนำยอดทีได้รับมาเฉลี่ยปรับให้เหมาะสมกับงานอีกทีหนึ่ง เพื่อจะได้ทำงานไม่ให้ขาดทุน หรือได้กำไรบ้างนิดหน่อย

ราคาติดกล้องวงจรปิด และการประมาณราคา CCTV กล้องวงจรปิด (Estimate Cctv)

มีหลายๆ ครั้งผู้ประเมินราคากลาง หรือเจ้าของได้ประมาณยอดต่างกันอีก ซึ่งอาจพิจาณาได้หลายปัจจัย อาทิ การเลือกใช้วัสดุ วิธีการทำงาน รวมทั้งปัญหาของแบบและรายการผิดไป การเขียนแบบไว้อย่างไม่ชัดเจนหรือไม่ตรงกับแบบที่ได้ ผู้ประเมินต้องมาคะเนแบบเอาเอง  งานที่กำลังคิดเป็นระดับใดและเลือกวิธีการดำเนินการอย่างไร โดยทีมงานติดตั้งกล้องวงจรปิดจะเลือกวิธีให้ประหยัดมากกว่า แต่อาศัยบวกกำไรเข้าไปในเนื้องานเลยก็ได้ อาจมีเหตุการณ์ต่างๆ ประกอบเข้ามาร่วมกับงานกล้องวงจรปิด จนทำให้ราคางานที่ยื่นเสนอเพิ่มขึ้นจากราคาที่ประมาณไว้ ทั้งนี้ก่อนประมาณต้องทราบขอบเขตเงื่อนไข และการดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดว่าจะเป็นไปในลักษณะใด  เช่น

  1. การประมาณราคาเพื่อนำเข้าประมูล ลักษณะของงานแบบนี้ต้องมีความละเอียดและเลือกใช้วิธีที่ประหยัด การเพิ่มวัสดุเพื่อเป็นการเผื่อในกรณีของเสียหายที่จะเกิดระหว่างการทำงาน เราต้องเผื่อเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้เราต้องตรวจสอบราคากลางด้วยที่พอจะสืบได้จากผู้ออกแบบ เพื่อนำมาเปรียบเทียบดูว่า การประมูลราคาสูงไปหรือต่ำไปเพราะเหตุใด บางทีอาจสูงไปเนื่องจากเลือกใช้วัสดุดีเกินไป หรือต่ำเกินไปอันเนื่องจากคิดตกบางส่วนไป
  2. การประมาณราคาสำหรับอาคาร เมื่อมีการเลือกวัสดุ ที่นอกเหนือจากการระบุ การใช้ช่างที่มีฝีมือ และการเลือกใช้เทคนิคพิเศษราคาควรสูงขึ้น และไม่สามารถทำราคาให้ต่ำลงได้ แม้จะมีการเสนอราคาสูงก็อาจได้รับงาน เพราะเจ้าของเชื่อว่าผู้รับเหมาจะทำงานได้ดี จึงควรคิดราคาอย่างเต็มที่ มีหลายรายต้องขาดทุนเนื่องจากดูไม่ออกว่าเจ้าของต้องการผลงานแค่ไหน กรณีต้องตัดสินใจ
  3. การประมาณราคาที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด โดยช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดทำงานได้ดีอยู่แล้ว แต่มีบุคคลผู้มีหน้าที่เป็นตัวแทนของเจ้าของโครงการ ตัวแทนของสถาปนิก หรือวิศวกร หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ดูแลการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นต้องเป็นไปตามแบบมาตรฐาน ของวิศวกรควบคุม ความเคร่งครัด อาจทำให้งานชะงัก และมีหลายอย่างทำให้ผู้รับเหมาต้องจ่ายเงินเกินยอดที่ประมาณไว้เสมอ จึงควรสืบดูว่าหน่วยงานนี้จะมีการควบคุมกันอย่างไรมีอยู่หลายครั้งผู้ควบคุมขาดประสบการณ์ คิดว่าตัวเองถูกเสมอและมีทัศนคติว่าผู้รับเหมาจะบิดพลิ้ว จึงเข็มงวดจนกระทั้งสร้างงานต่อไปไม่ได้ โดยลืมนึกไปว่าหน้าที่ของการควบคุมงานอย่างหนึ่งก็คือช่วยหาวิธีการที่คิดว่าดีกว่าและแนะนำแก่ผู้รับเหมา เพื่อให้งานดำเนินการไปให้เสร็จตามกำหนด ทุกฝ่ายถ้าสัมพันธ์กันจะทำให้งานดำเนินไปตามจุดประสงค์ได้
  4. การประมาณราคางานราชการ ผู้รับเหมาหลายคนมีความถนัดและชอบที่จะรับงานราชการ อาจมีเหตุผลว่ามีระบบการจ่ายที่แน่นอนหรืออาจรู้จักบุคคลในหน่วยงานนั้นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการต่างๆ และจะพบบริษัทที่แปลกปลอมหรือหน้าใหม่เข้าไปประมูลน้อยมาก งานราชการสำหรับกล้องวงจรปิดมีกรรมการหลายๆ ฝ่าย เช่น ฝ่ายเปิดซอง ฝ่ายพิจาณาการประมูล ฝ่ายทำสัญญา ฝ่ายตรวจงาน เป็นลักษณะคณะกรรมการร่วมหลายๆ หน้าที่

สำหรับท่านใดที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปประมาณราคา หรือต้องการทราบราคางานติดตั้งกล้องวงจรปิด การเลือกใช้สินค้า และวัสดุ สามารถขอรับคำปรึกษาจากทีมงานติดตั้งกล้องวงจรปิดได้โดยทันที่ หรือโทรสอบถามได้ที่ 081 700 4715, 02 888 3507-8  Line: @cctvbangkok     FB: CCTVBK และนครปฐม  www.CctvBangkok.com

Related link :ราคาติดตั้งกล้องวงจรปิด และขั้นตอนการประเมินราคา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *