POWER SUPPLY BOX Q-VISION 12V30A18CH

• รุ่นตู้แบบกล่อง สำหรับจ่ายไฟเลี้ยงกล้องวงจรปิด
• เหมาะสำหรับกล้อง 16 ตัวขึ้นไป
• ใช้งานสะดวก รูปแบบฝาปิด มีกุญแจ