แนะนำกล้องวงจรปิด

แนะนำกล้องวงจรปิด ไว้เฝ้าระวังไฟไหม้โรงงานหน้าร้อนนี้

แนะนำกล้องวงจรปิด ไว้เฝ้าเหตุการเกิดเพลิงไหม้ มีหัวใจสำคัญก็คือมีแหล่งสันดาปหรือความร้อน  มีเชื้อเพลิง  และมีอากาศ โดยทั่วไปเรามีวิธีการดับเพลิง  ได้แก่

  1. การกำจัดเชื้อเพลิง  การเคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของที่จะเป็นเชื้อเพลิงออกจากบริเวณที่เกิดอัคคีภัย
  2. การกำจัดอากาศ การใช้ผงเคมีแห้ง  หรือใช้โฟมฉีดไปที่บริเวณเกิดอัคคีภัย  เพื่อไม่ให้อากาศหรือออกซิเจนเข้าไปช่วยให้เกิดการเผาไหม้  หรือการใช้ทรายกลบ
  3. การลดอุณหภูมิบริเวณเกิดเพลิงไหม้ให้ต่ำลง การใช้น้ำฉีดเพื่อถ่ายเทความร้อนออกจากบริเวณที่เกิดอัคคีภัยโดยเร็ว จะทำให้บริเวณนั้นมีอุณหภูมิลดต่ำลงจนไฟดับ

กฎกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

การกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ กล้องวงจรปิด ตามประกาศกระทรวงแรงงาน มีดังนี้

 “อาคาร” ได้แก่ บ้าน เรือนโรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นที่มีลูกจ้างทำงานอยู่

                    “สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้อย่างเบา”  คือสถานที่ที่มีวัตถุซึ่งไม่ติดไฟเป็นส่วนใหญ่  หรือมีวัตถุติดไฟได้ในปริมาณน้อยหรือมีวัตถุไวไฟในปริมาณน้อยที่เก็บไว้ในภาชนะปิดสนิทอย่างปลอดภัย

                    “สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้อย่างปานกลาง”  คือสถานที่ที่มีวัตถุติดไฟหรือวัตถุไวไฟได้ และมีปริมาณไม่มาก

                    “สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้อย่างร้ายแรง”  คือสถานที่ที่มีวัตถุไวไฟหรือวัตถุติดไฟได้ง่าย และมีปริมาณมาก

                    “เพลิงประเภท เอ” เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้  ผ้า  กระดาษ  ยาง  พลาสติก  รวมทั้งสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

                    “เพลิงประเภท บี” เพลิงที่เกิดจากไขหรือของเหลวที่ติดไฟได้  ก๊าซ  และน้ำมันประเภทต่างๆ

                    “เพลิงประเภท ซี”  เพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์หรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้า   

                    “เพลิงประเภท ดี” เพลิงที่เกิดจากโลหะต่างๆ   ที่ติดไฟได้ รวมทั้งโลหะอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

                    “วัตถุระเบิด”  ตามกฎหมายว่าด้วยอาวุปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง  และสิ่งเทียมอาวุธปืน  หรือวัตถุที่สามารถระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อนประกายไฟ  เปลวไฟ  หรือถ้าได้รับการกระทบกระเทือน  การเสียดสี

                    “วัตถุไวไฟ”  วัตถุที่มีคุณสมบัติติดไฟได้ง่ายและสันดาปเร็ว

                    “เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้”  มีลักษณะเป็นอุปกรณ์ที่เคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก  และใช้งานด้วยมือ  ภายในบรรจุสารดับเพลิงซึ่งสามารถขับออกได้โดยใช้แรงดัน

                   “ระยะเข้าถึง”  ระยะทางที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้  เพื่อดับเพลิง  ณ จุดนั้นๆ

นายจ้างต้องจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการตามกฎกระทรวง  และต้องดูแลระบบป้องกันและนะงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย สถานประกอบการทุกแห่งนายจ้างจะต้องจัดทำป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ  และปิดประกาศให้เห็นได้อย่างชัดเจน

แนะนำกล้องวงจรปิด สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป  ต้องปฏิบัติตามกฏแล้วนายจ้างจะต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  ประกอบด้วยการตรวจตรา  การอบรม  การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย  การดับเพลิง  การอพยพหนีไฟ  และการบรรเทาทุกข์ นายจ้างจะต้องมีการจัดเก็บแผนป้องกันและการระงับการเกิดอัคคีภัย  ไว้ที่สถานที่ประกอบการและพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

สถานประกอบกิจการที่มีอาคารหลายแห่งตั้งอยู่รวมกัน  ให้นายจ้างในอาคารนั้นมีหน้าที่ร่วมกันในการจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย  รวมทั้งแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย กรณีนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานที่มีลักษณะหรือไปทำงาน  ณ สถานที่ที่เสี่ยงหรืออาจเกิดอัคคีภัย  ให้นายจ้างแจ้งข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้ลูกจ้างรู้ก่อนการทำงาน

นายจ้างจะต้องจัดเก็บวัตถุต่างๆ  ดังต่อไปนี้

  • วัตถุที่เมื่อรวมกันแล้วจะเกิดการลุกไหม้หรืออาจก่อให้เกิดการลุกไหม้  ให้แยกเก็บโดยไม่ให้ปะปนกัน
  • วัตถุที่มีสภาพสามารถอุ้มน้ำหนักหรือซับน้ำได้มาก  ให้จัดเก็บไว้บนพื้นของอาคารซึ่งสามารถรองรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นได้

Related link :  ประโยชน์กล้องวงจรปิด ช่วยดูเรื่องอัคคีภัย ภายในโรงงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น