ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า
แขวงสามเสนใน

ศูนย์รวมอุปกรณ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า มากกว่า 10 ยี่ห้อ ให้บริการในการออกแบบ ติดตั้ง รับประกันผลงาน ครบวงจร

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงสามเสนใน

สารบัญ

1. ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงสามเสนใน

2. บทความน่ารู้ กล้องวงจรปิด

3. คลิปน่ารู้ กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า

4. พื้นที่จำหน่ายกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า เขตพญาไท

5. ขั้นตอนการขอข้อมูลกล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ

6. ศูนย์บริการกล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ

Promotion CCTV

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แขวงสามเสนใน มีจำนวนประชากรที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้ในพื้นที่ เมื่อเดือนธันวาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 33,041 คน และมีจำนวนอาคารบ้านเรือนทั้งสิ้น 20,672 หลังคาเรือน

มีแนวติดต่อทางด้านทิศเหนือติดต่อกับแขวงจอมพล เขตจตุจักร ทางด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงดินแดง และแขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง

ทางด้านทิศใต้ติดต่อกับแขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี สุดท้ายทางทิศตะวันตก ติดต่อกับแขวงพญาไท เขตพญาไท พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถขยับขยาย

ถนน ตรอก ซอยอะไรได้มากอีกแล้ว เพราะมีความคับแคบพอสมควร พื้นที่ในแขวงสามเสน มีชุมชนต่างๆ อยู่เป็นจำนวนมากอย่างเช่น ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน

ชุมชนสุขสวัสดิ์ ชุมชนอุทัยรัตน์ ชุมชนอินทามระ 29 แยก 4 ชุมชนสนามเป้า ชุมชนประดิพัทธ์ 10 ชุมชนราชวัลลภ 3 ชุมชนสวนมิสกวัน ชุมชนแฟลตลือชา ชุมชนดุริยางค์ทหารบก

ชุมชนแฟลต สน. บางซื่อ นอกจากนี้แขวงสามเสนในยังมีแหล่งท่องเทียวอย่างเช่น พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร เป็นแหล่งสะสมตราไปรษณียากร และเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือ

เกี่ยวกับตราไปรษณีย์ไทย ตราไปรษณียากรและแผ่นตราไปรษณียากรที่ระลึกตั้งแต่ชุดแรกๆ จนถึงปัจจุบันให้เราได้ดูกัน หรือพิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน จัดตั้งขึ้น

มีพระราชประสงค์ดำเนินกิจการออมสินขึ้นในประเทศไทย ของรัชกาลที่ 6 และหลังจากดำเนินงานครบ 78 ปี พิพิธภัณฑ์ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2534 พิพิธภัณฑ์

การกระจายเสียงและหอจดหมายเหตุ เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ข่าวสารของรัฐบาลสู่ประชาชน ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งสิ่งพิมพ์ และสื่อบุคคล หอจดหมายเหตุ

กรมประชาสัมพันธ์ เป็นแหล่งเรียนรู้การทำงานสื่อ ในยุคก่อนๆ เช่นประวัติกำเนิดวิทยุ-โทรทัศน์ ประวัติผู้ประกาศ ตลอดจนการจัดเก็บรายการกระจายเสียงที่มีคุณค่า

ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ร้านกล้องวงจรปิด แขวงสามเสนใน เขตพญาไท มีให้บริการอยู่บ้างแต่ไม่มากนัก ส่วนใหญ่พื้นที่ในเขตพญาไทเป็นพื้นที่อยู่อาศัยอย่างหนาแน่น

บางส่วนก็เป็นพื้นที่ราชการ การติดตั้งกล้องวงจรปิดส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ทางราชการติดตั้งใช้งานกันเอง และบางส่วนกล้องวงจรปิด ก็จะมีของทางกรุงเทพฯ

เป็นผู้ติดตั้งให้ตามถนน ตรอก ซอยอยู่เป็นจำนวนมาก ส่วนพื้นที่อยู่อาศัยทางเอกชนก็เริ่มมีการติดตั้งเพื่อใช้งานกันเองอยู่เป็นจำนวนมาก กลายเป็นสินค้าที่มีความจำเป็น

สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยไปแล้วในปัจจุบันนี้ เพราะนอกจากเรื่องการดูแลความปลอดภัยแล้ว ยังช่วยให้เราดูการเคลื่อนไหวของคนในบ้านได้ด้วย

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด ราคาพร้อมติดตั้งให้ชุด 4 กล้อง และ 8 กล้อง

43,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
23,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
37,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
20,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
41,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
22,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
31,900฿ ราคายังไม่รวม VAT
17,900฿ ราคายังไม่รวม VAT

สินค้าแนะนำ ขายดี

Hikvision ColorVu KF0T

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 02-888-3507-8, 081-721-5542

บทความน่ารู้ กล้องวงจรปิด

คลิปน่ารู้ กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า

พื้นที่จำหน่าย กล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร้านกล้องวงจรปิด สามเสนใน

เขตพญาไท มีพื้นที่ทั้งหมด 9.595 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ติดต่อทางเหนือ เขตจตุจักร โดยมีคลองบางซื่อเป็นแนวแบ่งเขต ทางด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตดินแดง โดยมีถนนวิภาวดีเป็นแนวแบ่งเขต ทางด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตดุสิต

โดยมีทางรถไฟสายเหนือเป็นแนวแบ่งเขต และทางด้านทิศใต้มีพื้นที่ติดต่อกับเขตราชเทวี โดยมีคลองสามเสนเป็นแนวแบ่งเขต และติดต่อกับเขตดินแดง มีถนนดินแดงเป็นแนวแบ่งเขต พื้นที่ในเขตพญาไทแบ่งการปกครองออกเป็น 2 แขวงด้วยกัน คือแขวงสามเสนใน และแขวงพญาไท

เขตพญาไทมีการกำหนดพื้นที่การใช้งานออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน นั้นก็คือ พื้นที่ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก รองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นใน และย่านพาณิชยกรรม ศูนย์การเมืองและเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน

พื้นที่ที่เป็นสถาบันทหาร พื้นที่ประเภทพาณิชยกรรม เพื่อรองรับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ การค้า การบริการ และนันทนาการ และพื้นที่ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ วัตถุปรสงค์เพื่อเป็นสถาบันราชการ และการดำเนินกิจการของรัฐที่เกี่ยวกับการสาธารณูปโภค

เขตพญาไท มีจำนวนประชากร ชาย 35,371 คน และมีจำนวนประชากรหญิงจำนวน 35,054 คน มีจำนวนอาคารบ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่ทั้งสิ้น 42,255 หลังคาเรือน ปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงระยะเวลาเร่งด่วน เพราะถนนพหลโยธิน ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพระรามที่ 6 เป็นเส้นทางเข้าและทางออก สถานที่สำคัญของ กทม.

หรือปัญหาน้ำท่วมขังเวลาที่มีฝนตกหนักๆ ส่วนหนึ่งขนาดของท่อระบายน้ำที่ทำไว้ มีขนาดเล็กลง ไม่สามารถรองรับประชาชนที่มีการเพิ่มจำนวนมากยิ่งขั้น รวมทั้งราคาที่ดินมีราคาที่สูงไม่สามารถหาที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นสวนสาธารณะได้อีก

พื้นที่เขตพญาไทติดต่อกับศูนย์การคมนาคมพหลโยธินจึงทำให้มีโอกาสในการเชื่อมโยงเครือข่ายการจราจรและระบบขนส่งของประเทศได้เป็นอย่างดี การเดินทางในพื้นที่ของเขตพญาไทมีความสะดวกด้วยเส้นทางรถไฟฟ้าสายหมอชิต แบริ่ง ทางด่วนศรีรัช ถนนพหลโยธิน ถนนดินแดง

ถนนวิภาวดี ถนนพระราม 6 ถนนสุทธิสาร ถนนประดิพัทธ์ และรถไฟสถานีสามเสน ทำให้สะดวกทุกเส้นทางในการเดินทางของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นี้ ทำให้ปัญหาการย้ายที่อยู่ของประชากรแฝงเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากทำให้อยากต่อการตรวจสอบ ทำให้พื้นที่โดยรวมมีความหนาแน่นมากยิ่งขึ้นไปอีก

พื้นที่เขตพญาไท มีความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุอาชญากรรม กับประชาชน โดยพื้นที่เสี่ยงภัยที่เป็นเป้าหมายก็จะเป็นพื้นที่ชุมชนที่มีความหนาแน่น อาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ได้ จึงต้องหาวิธีแก้ไขด้วยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้มากยิ่งขึ้น

ดูแลแก้ไขไฟที่ดับ หรือไม่ติดให้พร้อมใช้งาน หรือพื้นที่รกร้าง ก็ต้องเข้าไปทำการแก้ไขให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ดี หรือจะเป็นการเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการเพิ่มจำนวนกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่อาจเข้าไปดูแลได้ไม่ทั่วถึงได้

ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงรองเมือง

กล้องวงจรปิด กรุงเทพ ที่ให้บริการขอข้อมูลภาพ

ขั้นตอนการขอข้อมูลจาก กล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ

1. แจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง หรือ ทางโทรศัพท์ โดยระบุหมายเลข เสา / ตู้ควบคุม /กล้องและวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ

2. เจ้าหน้าที่ลงรับเรื่อง

3. รับหมายเลขรับเรื่อง

4. แจ้งผลการดำเนินการภายใน 3 วัน

5. การติดต่อขอรับภาพ

5.1 แจ้งหมายเลขรับเรื่อง

5.2 ยื่นหลักฐาน ดังนี้

  •       บันทึกประจำวัน หรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่
  •       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  •       กรณีมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ

5.3 นำแผ่น DVD มาเพื่อบันทึกข้อมูล

หมายเหตุ : หากเป็นกล้องที่เชื่อมโยงสัญญาณเข้าสู่ศูนย์ควบคุมสามารถตรวจสอบ และรอรับข้อมูลภาพได้ทันที

ตรวจเช็คจำนวนสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ขอใบเสนอราคา

ติดต่อทางลายแอท
เฟสบุค
ติดต่อทางเมล
ติดต่อด่วน
ฝ่ายขายกล้องวงจรปิด

ศูนย์บริการจัดการกล้องวงจรปิด (cctv) 24 ชั่วโมง 13 ศูนย์ 6 กลุ่มเขต

1. ศูนย์กล้องวงจรปิดศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เบอร์โทรศัพท์ 0 2224 2987 และ 0 2225 6979

2. กรุงเทพกลาง ครอบคลุมพื้นที่ 9 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตราชเทวี,กล้องวงจรปิด เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย,กล้องวงจรปิด เขตสัมพันธวงศ์,กล้องวงจรปิด เขตพระนคร,กล้องวงจรปิด เขตดุสิต,กล้องวงจรปิด เขตพญาไท,กล้องวงจรปิด เขตห้วยขวาง,กล้องวงจรปิด เขตดินแดง,กล้องวงจปิดเขตวังทองหลาง

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ห้วยขวาง เบอร์โทรศัพท์ 0 2275 2330-1

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ราชเทวี เบอร์โทรศัพท์ 0 2354 6179-80

3. กรุงเทพใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 10 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตพระโขนง, กล้องวงจรปิด เขตสวนหลวง, กล้องวงจรปิด เขตคลองเตย, กล้องวงจรปิด เขตวัฒนา, กล้องวงจรปิด เขตบางนา, กล้องวงจรปิด เขตบางคอแหลม, กล้องวงจรปิด เขตปทุมวัน, กล้องวงจรปิด เขตสาทร, กล้องวงจรปิด เขตบางรัก, กล้องวงจรปิด เขตยานนาวา

ศูนย์ กล้องวงจรปิด พระโขนง เบอร์โทรศัพท์ 0 2331 0631-2

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางคอแหลม เบอร์โทรศัพท์ 02292 1285-6

4. กรุงเทพเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 7 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตจตุจักร, กล้องวงจรปิด เขตบางซื่อ, กล้องวงจรปิด เขตลาดพร้าว, กล้องวงจรปิด เขตบางเขน, กล้องวงจรปิด เขตหลักสี่, กล้องวงจรปิด เขตดอนเมือง, กล้องวงจรปิด เขตสายไหม

ศูนย์ กล้องวงจรปิด จตุจักร เบอร์โทรศัพท์ 0 2512 3524-5

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางเขน เบอร์โทรศัพท์ 0 2521 1975-6

5. กรุงเทพตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 9 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตมีนบุรี, กล้องวงจรปิด เขตหนองจอก, กล้องวงจรปิด เขตคลองสามวา, กล้องวงจรปิด เขตลาดกระบัง, กล้องวงจรปิด เขตสะพานสูง, กล้องวงจรปิด เขตบึ่งกุ่ม, กล้องวงจรปิด เขตประเวศ, กล้องวงจรปิด เขตคันนายาว, กล้องวงจรปิด เขตบางกะปิ

ศูนย์ กล้องวงจรปิด มีนบุรี เบอร์โทรศัพท์ 0 2171 4235-6

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บึงกุ่ม เบอร์โทรศัพท์ 0 2364 7322-3

6. กรุงธนเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 8 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตบางพลัด, กล้องวงจรปิด เขตบางกอกน้อย, กล้องวงจรปิด เขตตลิ่งชัน, กล้องวงจรปิด เขตทวีวัฒนา, กล้องวงจรปิด เขตจอมทอง, กล้องวงจรปิด เขตบางกอกใหญ่, กล้องวงจรปิด เขตธนบุรี, กล้องวงจรปิด เขตคลองสาน

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางพลัด เบอร์โทรศัพท์ 0 2424 3200-1

ศูนย์ กล้องวงจรปิด จอมทอง เบอร์โทรศัพท์ 0 2428 4393-4

7. กรุงธนใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 7 สำนักงานเขต กล้องวงจรปิด เขตบางบอน, กล้องวงจรปิด เขตบางขุนเทียน, กล้องวงจรปิด เขตหนองแขม, กล้องวงจรปิด เขตบางแค, กล้องวงจรปิด เขตราษฎร์บูรณะ, กล้องวงจรปิด เขตทุ่งครุ, กล้องวงจรปิด เขตภาษีเจริญ

ศูนย์ กล้องวงจรปิด บางบอน เบอร์โทรศัพท์ 0 2405 2893-4

ศูนย์ กล้องวงจรปิด ราษฎร์บูรณะ 0 2428 4354-5

8. สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 44 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ 02 354 1237, 02 354 1234

ประชาชนสามารถขอภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยระบุหมายเลขเสา กล้องหรือตู้ควบคุมกล้อง และวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ แนบหลักฐานประกอบ ได้แก่ บันทึกประจำวันหรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ว่าท่านอยู่เกิดเหตุในพื้นที่ไหนของกรุงเทพมหานคร

สามารถที่จะของภาพจากกล้องวงจรปิดได้หมดทุกที่ เอาที่ท่านสะดวกในการเดินทาง แต่ละศูนย์ข้อมูลกล้องวงจรปิดกรุงเทพฯ สามารถที่จะดึงข้อมูลถึงกันได้หมด ทำสำคัญคือผู้ขอข้อมูลต้องระบุ วัน และเวลาให้ใกล้เคียงกับเวลาที่เกิดเหตุการณ์ในวันนั้นให้ตรงมากที่สุด ไม่ใช้ว่าผ่านไปเป็นอาทิตย์แล้วมาขอ

หรือจำเวลาตอนเกิดเหตุไม่ได้แล้วมาให้เจ้าหน้าที่หาให้ อย่างนี้ไม่ได้มันเสียเวลาเจ้าหน้าที่ในการค้นหาข้อมูลด้วยไม่รู้จะเริ่มเวลาไหนในการค้นหา ระบุหมายเลขที่กล้อง ที่เสากล้อง และตู้ของกล้องวงจรปิดให้ชัดเจน เป็นไปได้ถ่ายรูปเอาไว้เลย

สรุป

แขวงสามเสนใน เป็นชุมชนเก่าแก่มีสถานที่ราชการสำคัญอยู่เป็นจำนวนมากทำให้การเดินทางภายในพื้นที่มีการจราจรที่หนาแน่นไปด้วยรถยนต์ ปัญหาเรื่องจราจรจึงเป็นสิ่งที่ได้รับการแก้ไขเป็นอย่างดีในชั่วโมงเร่งด่วน ร้านกล้องวงจรปิด รั้วไฟฟ้า แขวงสามเสนใน ค่อนข้างหาผู้ให้บริการได้น้อยส่วนใหญ่ต้องเรียกช่างจากนอกพื้นที่มาให้บริการ