ขาย-IP-Camera-

ขาย IP Camera และข้อแนะนำการเคลื่อนไหวและเวลา ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ขาย IP Camera และข้อแนะนำการเคลื่อนไหวและเวลา ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ข้อแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวและเวลา ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

  1. ลดระยะทาง (ระยะเวลาเอื้อมมือ)
  2. มือทั้งสองต้องเริ่มต้นและจบการเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกัน ใช้ทั้งสองมือ
  3. ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ต่าง ๆ   ช่วยในการยึดจับนิ่ง ๆ แทนมือ
  4. เก้าอี้และโต๊ะทำงานควรมีความสูงที่เหมาะสมเพื่อให้การทำงานสะดวก

ศาสตร์ที่ใช้ในการออกแบบการทำงาน

ปัจจุบันการออกกแบบการทำงานหลายวิชาชีพผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องได้เคยนำเสนอศาสตร์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย  ขาย IP Camera ซึ่งแต่ละศาสตร์มีความสัมพันธ์ต่อกันและได้เข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงการทำงานมีการแข่งขันในระดับสากล  มีความพยายามทีจะออกแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูง 

มีความยืดหยุ่นมากขึ้นส่งผลต่อการประหยัดในภาพรวม  มีทั้งการพัฒนาด้านเทคโนโลยี  และรวมทั้งมีการลดขนาดขององค์กร  การออกแบบการทำงานที่ดีจึงต้องมาจากองค์ความรู้จากศาสตร์ต่าง  ๆ   มาประกอบกันและศาสตร์เหล่านี้ยังต้องมีความสัมพันธ์กัน  ศาสตร์ต่าง  ๆ   ที่นำเสนอได้แก่

  1. การยศาสตร์และชีวกลศาสตร์ (Ergonomics and Biomechanics)
  2. วิศวกรรมความปลอดภัย (Safety Engineering)
  3. อาชีวอนามัย (Occupational Hygiene)
  4. การแพทย์และการพยาบาล (Medicine and Nursing)
  5. จิตวิทยาอุตสาหกรรม (Psychology)
  6. เทคโนโลยีและการจัดการยุคใหม่ (Technology and Modern Management)

การยศาสตร์

“การยศาสตร์”      เป็นศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นศึกษาและพัฒนาเพื่อออกแบบและสร้างสภาพการทำงานและอุปกรณ์ต่าง  ๆ    รวมถึงเครื่องจักรให้เหมาะสมกับความสามารถและข้อจำกัดในการทำงานของคน   โครงสร้างทางสรีรวิทยาของคนในการทำงาน  และจิตวิทยาการทำงานของคน   และต้องคำนึงถึงผลิตภาพ  ความปลอดภัย  ความเจ็บป่วยและโรคที่เกิดจากการทำงาน  และจิตใจของคนที่ทำงานไปพร้อมกันด้วย   

ในการออกแบบงานต้องนึกถึงความสามารถ  และข้อจำกัดของคนก่อนออกแบบสภาพของการทำงาน

                     สภาพการทำงาน      ครอบคลุมถึงลักษณะงาน  ปริมาณงาน  ความเข้มและความถี่ของงาน  ความยากง่ายของงาน  รวมถึงวิธีการทำงาน  เครื่องจักร  อุปกรณ์  สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการทำงาน  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  รวมถึงเวลาทำงานและการหยุดพัก  ความสามารถในการทำงานของคน       โครงสร้างทางร่างกายของคนในการทำงาน  และจิตวิทยาในการทำงาน 

                    การยศาสตร์ได้ให้ความสนใจกับปัจจัยต่าง  ๆ  ในปัจจุบันที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียหายต่อกล้ามเนื้อและกระดูก    ลักษณะของงานเหล่านี้ได้แก่  งานที่ทำซ้ำซาก  งานที่ใช้กำลัง  งานที่ต้องมีการบิดหรืองอข้อมือ  ร่วมทั้งส่วนอื่น  ๆ  ของร่างกาย  รวมถึงปัจจัยเรื่องความร้อน 

และความเย็นของสภาพแวดล้อมในการทำงานก็เป็นส่วนสำคัญ  ในสภาพการทำงานจริงจะพบว่ามีปัจจัยต่าง  ๆ   ทับซ้อนกันอยู่  ความเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บจึงมีแนวโน้มสูงขึ้น

“ชีวกลศาสตร์”  จึงมีการแบ่งแยกออกจากการยศาสตร์อย่างชัดเจน  โดยมีหลักการชีวกลศาสตร์ที่จำเป็นต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อใช้คำนวณหาแรงที่กระทำต่อส่วนต่าง  ๆ  ของร่างกาย    การออกแบบการทำงานโดยใช้หลักการชีวศาสตร์ต้องใช้การคำนวณและต้องการเครื่องมือที่ซับซ้อน  

และการคำนวณออกมานั้นอาจไม่ตรงเพราะคนไม่ใช่เครื่องจักร  ดังนั้นในการออกแบบการทำงานจึงต้องคิดวิธีการวัดหรือวิธีการประเมินอื่น  ๆ  ที่พอเทียบเคียงได้  และมีการใช้การสังเกตท่าทางการทำงานที่ไม่ฝืนธรรมชาติ  รวมทั้งพยายามนำความรู้ทางด้านจิตวิทยากล้องวงจรปิดเข้ามาใช้ด้วย

Related link : ขายกล้องวงจรปิดราคาถูก และความสำคัญของการออกแบบการทำงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น