ขายกล้องวงจรปิดราคาถูกพร้อม

ขายกล้องวงจรปิดราคาถูกพร้อม อุปกรณ์ภายในหน่วยประมวลผลข้อมูล

ขายกล้องวงจรปิดราคาถูกพร้อม อุปกรณ์ภายในหน่วยประมวลผลข้อมูล

อุปกรณ์ภายในหน่วยประมวลผลข้อมูล

หน่วยประมวลผลทําหน้าที่ประมวลผลข้อมูลที่รับเข้ามาจาก Input Unit ส่วนใหญ่หน่วยประมวลผลจะอยู่ใน เองทํางานหลักหรือที่เรียกว่า “เคส (Case)” ซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้

1. CPU

ปัจจุบัน CPU ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความเร็วในการประมวลผลสูงขึ้น แต่มีขนาดเล็กลง และราคาถูกลง โดย CPU ที่ได้รับความนิยมในท้องตลาดเป็นของบริษัท Intel และ AMD ซึ่งมีความเร็วสูงกว่า 2GHz แล้ว

นอกจากนี้ ในปัจจุบันสําหรับเครื่อง Laptop และ Notebook ได้มีการนําเทคโนโลยีใหม่ที่ชื่อว่า “Intel Centrino Mobile” เข้ามาใช้กับ Pentium M Processor เพื่อเพิ่มความสามารถในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สายได้ โดยได้ติดตั้ง มาพร้อมกับตัวเครื่องให้เรียบร้อยแล้ว

2. เมนบอร์ด (Mainboard)

เป็นฮาร์ดแวร์ที่สําคัญชิ้นหนึ่งของเครื่อง คอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นแผงวงจรหลักที่ใช้สําหรับ รองรับฮาร์ดแวร์ชิ้นอื่นๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น CPU, Memory กล้องวงจรปิดและการ์ดต่างๆ เป็นต้น ขายกล้องวงจรปิดราคาถูกพร้อม สื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างฮาร์ดแวร์แต่ละชิ้น จึงเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า “Motherboard”

3. RAM

เป็นหน่วยความจําที่ค่อนข้างมีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าหน่วยความจําอื่นๆ เนื่องจาก ใช้เป็นที่พักข้อมูลชั่วคราว นำเข้าผ่าน Input Unit โดย RAM จําแนกได้หลายประเภทตามการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ RAM ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเพียง SDRAM และ DDR SDRAM

1. SDRAM (Synchronous DRAM) แต่เดิม DRAM จะต้อง Refresh ตัวเองตลอดเวลาเพื่อให้ข้อมูลยังคงอยู่ ทําให้เกิดการหน่วงเวลาขึ้น จึงพัฒนาให้เป็น Synchronous DRAM จะใช้สัญญาณนาฬิกาเป็นตัวกําหนดจังหวะการทํางาน จึงไม่มีการหน่วงเวลาเกิดขึ้น ทําให้การทํางานเร็วขึ้น

2. DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM) ข้อเสียของ SDRAM คือ ใช้สัญญาณนาฬิกาเพียง 1 ใน 2 ของ 1 จังหวะสัญญาณเท่านั้น แต่ DDR SDRAM จะใช้ 1 จังหวะเต็มของสัญญาณ จึงทําให้การ ทํางานมีความเร็วมากขึ้นเท่าตัว

https://youtu.be/gNblzxP6ZX4

Related link :กล้อง CCTV ราคาถูกคุณภาพดี และรูปแบบการประมวลพลของคอมพิวเตอร์