กล้องวงจรปิด Hikvision ราคา

ขายกล้องวงจรปิดมือสองเชียงใหม่ และธุรกิจกล้องวงจรปิดในปัจจุบัน

ขายกล้องวงจรปิดมือสองเชียงใหม่ และธุรกิจกล้องวงจรปิดในปัจจุบัน จากสถานการณ์ความไม่สงบ ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ความไม่มั่นคงทางการเมืองปัญหาเรื่องยาเสพติด

ที่กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง รวมถึงความเสื่อมโทรมด้านศีลธรรมตลอดจนปัญหาทางเศรษฐกิจ นับเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาสังคมด้านอื่น ๆ ตามมาส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน

โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทำให้ความต้องการใช้บริการธุรกิจ กล้องวงจรปิด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งนับเป็นปัจจัยผลักดันให้ธุรกิจกล้องวงจรปิดมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 089-815-7321, 081-721-5542

ขายกล้องวงจรปิดมือสองเชียงใหม่

 

ขายกล้องวงจรปิดมือสองเชียงใหม่ และธุรกิจกล้องวงจรปิดในปัจจุบัน

 

จากการสำรวจ “ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนกรุงเทพ” ช่องศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระหว่างวันที่ 1-14สิงหาคม 2549 จากกลุ่มตัวอย่าง 1,519 คน ซึ่งเป็นการสำรวจเชิงคุณภาพ

โดยกระจายกลุ่มตัวอย่างตามอาชีพ ในเขตต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ พบว่าคนกรุงเทพฯที่เป็นกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 47.3 รู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โดยในจำนวนนี้มีกลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 11.2 รู้สึกหวาดกลัวค่อนข้างมากถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อย่างไรก้อตาม เมื่อคนกรุงเทพฯรู้สึกไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นเท่าใด

ส่งผลให้ธุรกิจกล้องวงจรปิดและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์กล้องวงจรปิดเติบโตขึ้น จากการสำรวจพบว่าวิธีเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่คุกคามความปลอดภัย

ใช้ชีวิตและทรัพย์สินของคนกรุงเทพฯ ได้แก่ เน้นการป้องกันตนเองให้มากขึ้น เช่น ไม่ไปที่เปลี่ยวคนเดียวยามวิกาล ไม่ใส่เครื่องประดับของมีค่าล่อตาโจร หวังพึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ/เจ้าหน้าที่ รปภ.

หวังพึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์หรือเพื่อนบ้าน

 

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 089-815-7321, 081-721-5542

 

ประเภทของการให้บริการกล้องวงจรปิด

การจำแนกตากคำจำกัดความของ WTO แบ่งประเภทวานรักษาความปลอดภัยไว้ 6 ประเภท ได้แก่ งานสืบสวนไต่สวน ให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย

ติดตั้งวางระบบสัญญาณเตือนภัย บริการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งสิ่งของมีค่า พนักงานรักษาความปลอดภัย และบริการรักษาความปลอดภัยด้านอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวมาช้างต้น

 

ขายกล้องวงจรปิดมือสองเชียงใหม่ และธุรกิจกล้องวงจรปิดในปัจจุบัน

 

กลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน

สำหรับกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ ของธุรกิจกล้องวงจรปิดในปัจจุบัน มีดังนี้

ลูกค้าภาครัฐ

หน่วยงานทางราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้องเพิ่มความระมัดระวังป้องกันรัฐบาล อย่างเข้มข้นมากขึ้น ทั้งอาคารสถานที่ของหน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

รวมถึงรถไฟฟ้า/รถไฟใต้ดิน เส้นทางคมนาคม สถานีรถบริการขนส่งสาธารณะต่าง ๆ ฯลฯ

ลูกค้าภาคเอกชน

ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินต่าง ๆ โรงแรม สถานทูต โรงงานอุตสาหกรรม เช่น โงกลั่น น้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี ฯลฯ อาคารสำนักงาน

คอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ หมู่บ้านจัดสรร อาคารบ้านเรือน โดยทั่วไป โมเดิร์นเทรด ร้านขายทอง ร้านขายอัญมณีและเครื่องประดับ อาคารที่ให้บริการเช้าพื้นที่จอดรถยนต์ โรงภาพยนตร์เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้ประกอบการธุรกิจกล้องวงจรปิด

ผู้ประกอบการธุรกิจกล้องวงจรปิดควรมีคุณสมบัติที่จำเป็น ดังนี้

มีความรู้ด้านธุรกิจและด้านเทคนิค

ผู้ประกอบธุรกิจกล้องวงจรปิด ต้องมีความรู้พื้นฐานในธุรกิจกล้องวงจรปิดพอสมควร รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความรู้และทักษะด้านเทคนิคทุกเรื่องพอสมควร

มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ

ต้องมีความเป็นผู้นำและมีพื้นฐานความรู้ด้านการบริหารจัดการ ศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วยก่อนตัดสินใจลงทุน มีความสามารถประเมินโอกาสทางธุรกิจการดำเนินอย่างมีทิศทาง (Business Plan)

พร้อมทั้งควบคุมและการวัดผลการดำเนินงาน เช่น วัดผลด้านการเงิน วัดความพึ่งพอใจของลูกค่า ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและหน่วยปฏิบัติ เพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ จริงใจ ยืดหยุ่น อดทน ไม่ท้อถอย เชื่อในในตนเอง มีความสามารถในการตัดสินใจ และบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ให้โอกาสพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจ ร่วมเสนอความคิดเห็น ให้ความสำคัญกับการสรรหาและฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

ความสามารถในการบริหาร / วางแผนและพัฒนางาน

เข้าใจปัญหาและแยกแยะวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบว่าอะไรเป็นสาเหตุ อะไรเป็นผล มีการส่งเสริมกลยุทธ์และนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทีที่ทันสมัย

เข้ามาปรับใช้เพื่อลดต้นทุน ลดความเสี่ยง สร้างความน่าเชื่อถือ เพื่อเพิ่มคุณภาพงานบริการ

 

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 089-815-7321, 081-721-5542

 

ขายกล้องวงจรปิดมือสองเชียงใหม่ และธุรกิจกล้องวงจรปิดในปัจจุบัน

องค์ประกอบหลักในการจัดตั้งธุรกิจ

ทำเลที่ตั้ง เนื่องจากงานกล้องวงจรปิดจะปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ลูกค้า การจะเลือกเฉพาะลูกค้าที่อยู่ใกล้กับที่ตั้งของบริษัททั้งหมดนั้นเป็นไปได้ยาก ผู้ประกอบการขนาดเล็กหลายแห่งจึงเลือกทำเลที่ตั้งชานเมือง

เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน อีกทั้งผู้ประกอบการสามารถจ้างพนักงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับพนักงานและลดต้นทุนในการบริหารจัดการ

ระบบการตรวจสอบคุณภาพ

ตรวจเช็คการทำงาน มีสายตรวจคอบเช็คการทำงาน พนักงานตรวจสอบคุณภาพการทำงานของตนเอง (Self-Evaluation) เช็คความเข้าใจมนรายละเอียดการปฏิบัติงานมีหน้าที่รับผิดชอบ ในงานตามที่รายละเอียดการปฏิบัติงาน

ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังของลูกค้า (Expectation) กับสิ่งที่ลูกค้าได้รับ (Perception) โดยอาจสอบถามหรือให้ลูกค้ากรอบแบบสอบถามก็ได้ จากนั้นนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงานบริการอย่างต่อเนื่อง

การเติบโตของธุรกิจกล้องวงจรปิดในประเทศ

ปัจจุบันมูลค่าของธุรกิจกล้องวงจรปิดสูงถึงประมาณ 40,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 15.0 ปละในช่วงระยะเวลา 5 ปีผ่านมาอัตราการขายตัวของธุรกิจกล้องวงจรปิด

เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 12.8 ต่อปี โดยพบว่าบริษัทขนาดกลางมีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด รองลงไปเป็นบริษัทขนาดเล็ดและบริษัทขนาดใหญ่ตามลำดับ

จากการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับธุรกิจกล้องวงจรปิดพบว่า จากปี 2546-2550 ธุรกิจกล้องวงจรปิดนั้นมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี

โดยมีจำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก 11,568 ล้านบาทในปี 2546 เป็น 20,313 ล้านบาทในปี 2550

 

 

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 089-815-7321, 081-721-5542

 

ขายกล้องวงจรปิดมือสองเชียงใหม่ และธุรกิจกล้องวงจรปิดในปัจจุบัน

 

กลยุทธ์ต้นทุน (Cost Strategy)

ผู้ประกอบงานมุ่งเน้นให้บริการด้วยราคาที่ต่ำ เพื่อดึงดูดการตัดสินใจของลูกค้า ผู้ที่จะแข่งขันด้วยกลยุทธ์นี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาภาพรวมการำเนินงายอย่างยิ่งครบวงจร

เพื่อหาจุดบกพร่องและทางรั่วไหลของค่าใช่จ่ายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และพยามยามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นให้ได้มากที่สุดโดย ดำเนินงานงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงาน ทั้งต้นทุนคงที่และผันแปร ทั้งนี้ผู้ที่จะแข่งขันด้วยกลยุทธ์นี้ควรมีเงินทุนสำรองที่มากพอ อย่างไรก็ตามพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่นิยมแข่งขันด้วยกลยุทธ์นี้

เพราะการเสนอบริการด้วยราคาต่ำ ลูกค้ามักมองว่าคุณภาพงานบริการก็ลดลงด้วย ทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทนั้นดูไม่ดี

ระบบการบริหารจัดการ

การบริหาจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยที่สำคัญมากต่อความสำเร็จขององค์กร การวางแผนการดำเนินธุรกิจอย่างมีทิศทาง (Business Plan)

ที่เหมาะสมสอดคล้องกับปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร พร้อมทั้งควบคุมและการวัดผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบว่าองค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่

เช่นวัดความพึงพอใจของลูกค้า ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและหน่วยปฏิบัติการ แล้วมีข้อมูลย้อนกลับเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและกำหนดมาตรฐานการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 089-815-7321, 081-721-5542

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

แม้ธุรกิจนี้จะใช้เงินลงทุนไม่มากนัก เป็นธุรกิจที่ไม่สลับซับซ้อนขั้นตอนการเปิดธุรกิจไม่ยาก ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากนัก ทั้งยังสามารถเรียนรู้กรตำเนินธุรกิจได้ไม่ยาก

และธุรกิจนี้ยังมีโอกาสประสบความสำเร็จ เนื่องด้วยภาวะปัจจุบันที่ปัญหาสังคมเศรษฐกิจรุมเร้า ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนต่างต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น

ต้องการใช้บริการด้านความปลอดภัยจากบริษัทที่ได้มาตรฐาน แต่ปัจจัยที่จะทำให้ธุรกิจกล้องวงจรปิดประสบความสำเร็จ ได้รับความไว้วางใจเลือกใช้บริการจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  1. การสร้างบริการให้น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะในระยะเริ่มต้น ผู้ประกอบการควรเป็นคนที่กว้างขวางและรักษาคุณภาพงานบริการอย่างสม่ำเสมอ เพราะการขยายตัวของธุรกิจนี้มักเป็นแบบปากต่อปาก

  2. การผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกล้องวงจรปิด

  3. การสร้างความชำนาญเฉพาะด้าน

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรมีความรู้ ความเข้าใจกล้องวงจรปิดพอสมควร มีทักษะในการติดต่อประสานงานมีทักษะในการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยี

และควรมีเครือข่ายกว้างทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน

 
 

Related link :กล้อง Fuji CCTV ป้องกันเหตุร้าย

 

สรุป

ธุรกิจกล้องวงจรปิดเป็นธุรกิจที่เติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจที่ซบเซา แม้ว่าปัจจุบันจะมีผู้เข้ามาประกอบธุรกิจนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอีกมากและยังพอมีโอกาสอยู่ในขณะนี้สำหรับสนใจลงทุน

 

สอบถามข้อมูล  สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line: @cctvbangkok.com
ติดต่อทางเมลส์
ติดต่อเฟสบุค
ติดต่อยูทูป

HOT LINE : 081-700-4715, 089-815-7321, 081-721-5542

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *