ร้านกล้องวงจรปิด

ร้านกล้องวงจรปิด กับการส่งพนักงานอบรมความรู้

ร้านกล้องวงจรปิด การวางแผนการนำแผนไปใช้  การดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จ  การจัดคัดสรรบุคลากร  การฝึกอบรม และการพัฒนาองค์กร  การพัฒนาทรัพยยากรมนุษย์เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากความพยายามที่จะส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร  พัฒนาความพึงพอใจของพนักงาน  และสอดคล้องกับการจ้างงานที่เกี่วกับกฎหมาย เบื้องต้นหน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีอยู่  4  ด้านคือ

 1.    การจัดการด้านพนักงาน  การวางแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ให้มีการฝึกอบรมทักษะของพนักงาน
 2.    การฝึรฝึกอบรมและการพัฒนา
 3.    การสร้างแรงจูงใจด้วยการจัดระบบผลตอบแทนให้แก่พนักงานด้วยความเป็นธรรม
 4.    การธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่สำคัญในด้านความปลอดภัย

หน้าที่ของการวางแผนการพัฒนาทรัพยยากรมนุษย์และระเบียบการกำหนดกิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต  ร้านกล้องวงจรปิด การดำเนินการตามขั้นตอนการบริหารเพื่อช่วยให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามแผนการบริหาร  ซึ่งเกี่ยวข้องกับ  4  กิจกรมมหลักคือ

 1. การจัดซื้อ เพื่อให้ทันต่อความต้องการในการทำงานไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต  หรือด้านการบำรุงรักษา
 2. การชดเชยค่าตอบแทน  ครอบคลุมถึงพนักงานทุกคนสำหรับการให้บริการด้านสวัสดิการต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน
 3. การพัฒนา หน้าที่การฝึกอบรมแรงงานในการปฏิบัติของพนักงานสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท
 4. การบำรุงรักษา การที่พนักงานทุกคนมีส่วนรวมในการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ตลอดการใช้งาน

การบริหารทรัยากรมนุษย์จุดเน้นที่สำคัญ  3  ด้าน คือ

 1.     ทรัพยากรทางกายภาพ  วัสดุและอุปกรณ์
 2.      ทรัพยากรทางการเงิน  รวมถึงเงินสด เครดิต  และหนี้สิน
 3.       ทรัพยากรมนุษย์และพนักงาน 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีข้อสมมุติฐาน 7 ประการที่เป็นรากฐานของทิศทางในการบริหารดังนี้ คือ

 1.     การยอมรับคุณค่าของบุคคล  บริษัทต้องรับรู้และสร้างคุณค่าของบุคคล
 2.     พนักงานเป็นทรัพยากรที่สามารถเรียนรู้ฝึกทักษะและความคิดโดยสามารถผ่านการฝึกอบรม
 3.     การมีคุณภาพชีวิตในการทำงานซึ่งเป็นความกังวลของพนักงาน   และมีสิทธิได้รับความปลอดภัย
 4.     การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ความสามารถและทักษะที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นผลประโยชน์ระยะยาว
 5.     สนับสนุนการดำรงอยู่ของการบริหารทรัพยากรภายในบริษัท  และเป็นโอกาสสที่มีการเปลี่ยนแปลงที่บริษัทต้องปรับตัวเพื่ออำนวยความสะดวก
 6.    ความพึงพอใจของพนักงานโดยนายจ้างมีแรงจูงใจ  และความรับผิดชอบต่อผลกำไรที่ให้แก่พนักงานโดยตรง
 7.    การบริหารทรัพยากรมนุษย์ครอบคลุมขอบเขตการฝึกอบรมพนักงานทางด้านเทคนิคเพื่อให้รู้  ความต้องการของงานที่เฉพาะเจาะจงเพื่อที่ทำให้เกิดผลงานสูงสุด

บทบาท  ตำแหน่ง  และโครงสร้างของแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารบุคคลนั้นต้องมีขอบเขตที่ชัดเจนในการจัดการ  3  ด้านคือ

 1.       มนุษย์สัมพันธ์  แรงจูงใจ  ความเป็นผู้นำ  ความสัมพันธ์ของกลุ่ม
 2.       การจัดองค์กร  การออกแบบงาน  การควบคุมการจัดการ  และการไหลของงานภายในองค์กร
 3.       การตัดสินใจ  ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา  ค่าตอบแทน  และการธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์นอกเหนือจากความรับผิดชอบหน้าที่ตามกฏหมายและธุรการที่เกี่ยวข้องสามารถจำแนกเป็น 3 ลักษณะคือ

 •  การจัดการส่วนบุคคล  ช่วยดูจุดแข็งและอ่อนของพนักงาน  รวมถึงช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของพนักงาน  ทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อองค์กร
 •  การพัฒนาองค์กร มุ่งเน้นเพื่อให้ระบบที่ประสบความสำเร็จที่เพิ่มทรัพยากรมนุษย์และอื่นๆ  รวมถึงหน้าที่สำคัญรวมถึงการสร้างและการบำรุงรักษาซึ่งจะช่วยให้องค์กรตอบสนองต่อการพัฒนาที่อิทธิพลต่อภายนอกและภายในได้
 •   การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาที่เกี่ยวของกับบุคคลที่ตรงกับงานและเหมาะสมมากที่สุดเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพและความก้าวหน้าขององค์กรนั้น  ๆ

กิจกรรมด้านการดำเนินงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บทบาทพื้นฐานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และหน่วยงาน  เพื่อให้มีการดำเนินการวางแผนกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องดังนี้

 •     การพัฒนาทักษะ  รวมถึงกิจกรรมในการวิเคราะห์หน้าที่ในการวางแผนความต้องการการจ้างงาน  การกำหนดทักษาที่จำเป็นต่อตำแหน่งงานนั้นๆ  การคาการณ์ในอนาคตและทักษะที่ต้องการ  เป็นต้น
 •     หน้าที่ในการพัฒนาทักษะ สิ่งแรกที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา  การทดสอบ  การประเมินผล  การสัมภาษณ์  รวมถึงการสร้างความมั่นใจว่าคนในองค์กรมีความซื่อสัตย์และปฏิบัติตามระเบียบ  กระบวนการจ้างงานโดยปราศจากการฟ้องร้องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 •     การพัฒนา  สิ่งที่สำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์คือการพัฒนา กิจกรรมการประเมินผลการดำเนินงานและการฝึกอบรม  การให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของพนักงาน การประเมินพฤติกรรมที่เหมาะสมของพนักงานในสายตาของเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา  การแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ   และต้องมีการสร้างมาตรฐานในการประเมิน
 •     การฝึกอบรมและการพัฒนา  การกำหนดถึงการออกแบบ  การวิเคราะห์  ซึ่งจำเป็นต้องระมัดระวังการออกแบบและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรโดยรวม รวมถึงการฝึกงาน การหมุนเวียนงาน การให้คำปรึกษา และมีทักษะใหม่  ๆ
 •    ค่าตอบแทน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องพัฒนาระบบค่าจ้างและเงินเดือนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ   ความพึงพอใจและแรงจูงใจ เป้าหมายการสร้างระดับค่าจ้างและเงินเดือนที่เพิ่ม การลงทุนของบริษัทกับเป้าหมายที่บริษัทมักประสบความสำเร็จด้วยแรงจูงใจจากผลของการดำเนินงานจะต้องเรียนรู้วิธีการสร้างส่วนการชดเชยในองค์กรที่ไม่ขัดกับขวัญและกำลังใจและรางวัลเพื่อให้พนักงานเกิดการยอมรับในผลของการทำงานที่ดี
 •    การธำรงรักษา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงาน  ความปลอดภัย  สุขภาพ   ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่แรงจูงใจที่มุ่งเน้น  เช่น การประกันสุขภาพ เป็นต้น
 •     การประเมินวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์  การวางแผนและการดำเนินงานอย่างรอบคอบอาจไม่มีความหมาย  ถ้าไม่มีวิธีการตัดสินที่มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือทั้งภายในและภายนอก โดยภายในมุ่งเน้นไปที่ค่าใช้จ่ายเทียบกับผลประโยชน์  ส่วนภายนอกมุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์โดยรวม ผลที่ได้สามารถนำมาใช้ปรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือนำมาเปลี่ยนแปลงในองค์กร

การบริหารทรัพยากรงานบำรุงรักษาในข้อพิจารณานั้นมีอยู่ด้วยกัน   4   ประการคือ

 1.        การคัดเลือกบุคลากร
 2.        กระบวนการสรรหา
 3.        ด้านเงินเดือนและแรงจูงใจ
 4.        นโยบายของบริษัทสำหรับงานบำรุงรักษา

งานบำรุงรักษรในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  เป็นงานในด้านการพัฒนาพนักงานเพื่อรองรับงานบำรุงรักษา  และเป็นการสนับสนุนงานการผลิตและการบริการอื่นๆ   ขององค์กรที่สามารถพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานให้มีความรู้และมีทักษะในการทำงาน  รวมถึงทำให้มีความก้าวหน้าในอาชีพมีกำลังใจในการทำงาน    โดยพนักงานในงานบำรุงรักษาต้องได้รับค่าตอบแทน  และสวัสดิการต่างๆ เทียบเท่ากับพนักงานในสายอื่นๆ  ขององค์กร

Related link :   ร้านกล้อง กับการจัดการสินค้าคงคลัง และบำรุงรักษากล้องวงจรปิด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น