ติดตั้งกล้องวงจรปิด

ติดตั้งกล้องวงจรปิด การขออนุญาตทำงานในทีอับ

ติดตั้งกล้องวงจรปิด กับหน้าที่รับผิดชอบในการอนุญาตให้ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดทำงานในที่อับอากาศก็คือนายจ้างของสถานประกอบกิจการที่มีที่อับอากาศ    แต่นายจ้างอาจมอบหมายเป็นหนังสือให้ช่างกล้องวงจรปิดซึ่งได้รับการอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ   ตามหลักเกณฑ์  หลักสูตรที่อธิบดีประกาศเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุญาตแทนก็ได้  

ผู้ที่ได้รับมอบให้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการอนุญาตให้ช่างทำงานในที่อับอากาศแทนนายจ้างนี้จะมีมากกว่าหนึ่งคนก็ได้    ต้องเก็บหลักฐานหนังสือมอบหมายไว้   สถานประกอบกิจการพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้      แต่ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการอนุญาตให้ช่างทำงานในที่อับอากาศแทนนายจ้าง  จะต้องไม่ใช่ช่างที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงาน   ผู้ช่วยเหลือ   หรือเป็นช่างที่ทำงานในที่อับอากาศ

                  การบริหารจัดการระบบอนุญาตต้องปรับปรุงให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท    ระดับความเสี่ยงและความสลับซับซ้อนของงานที่ทำ  หากต้องมีการบำรุงรักษาในสภาวะไม่ปกติ   จำเป็นต้องทำภายใต้ระบบการอนุญาต  ระบบการทำงานเป็นระบบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมตรวจสอบเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม   และยังสามารถกำหนดมาตรการในการออกใบอนุญาตให้ทำงานได้  หรือสามารถหยุดการทำงานชั่วคราว  หรือยกเลิกการทำงานหากพบว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานมีความผิดปรกติไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นได้

ประเภทการอนุญาตเข้าทำงานสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท

 1. การอนุญาตทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟหรืองานที่ต้องใช้ความร้อน เมื่อมีการทำงานเหล่านี้ในสถานที่ที่มีเชื้อเพลิง ซึ่งนำไปสู่การเกิดเพลิงไหม้และระเบิดได้
 2. การอนุญาตทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ
 3. การอนุญาตเข้าทำงานในที่อับอากาศ

ใบอนุญาตเข้าทำงานเป็นเอกสารที่สำคัญในการผ่านเข้าทำงาน กำหนดเขตพื้นที่ หรือสถานที่เข้าดำเนินการอันตรายที่อาจเกิดระหว่างการทำงาน โดยมีมาตรการในการตรวจสอบควบคุมป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน และใช้เป็นระบบการสื่อสารกันระหว่างบุคคลในสถานประกอบการตามหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการขออนุญาตทำงาน

การขออนุญาตเพื่อเข้าทำงานในแต่ละพื้นที่หรืองานควรจะมีประเด็นต่างๆ ดังนี้

 1. ผู้ร่วมงานที่ทราบข้อมูลอย่างพอเพียง ข้อแนะนำ  การอบรม  และหัวหน้าที่สามารถลดความผิดพลาดที่เกิดจากคนระหว่างการปฏิบัติงานตามระบบการอนุญาตทำงาน
 2. ระบบอนุญาตทำงานมีข้อมูลความปลอดภัยพอเพียง ข้อแนะนำการซ่อมบำรุง   การเลือกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์ที่ต้องใช้อย่างถูกต้องปลอดภัย
 3. ใบอนุญาตมีข้อมูลพอเพียงพอเหมาะสมกับชนิดของงานที่ต้องการ
 4. ผู้ที่ทำงานทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมงานซ่อมบำรุงเป็นผู้กำหนดตามระบบการอนุญาตทำงาน และงานที่ทำโดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างเหมาะสม
 5. ระบบการอนุญาตทำงาน มีการจัดการ การตวจสอบเป็นระยะๆ  และทบทวน
 6. มีการเก็บใบอนุญาตทำงานทุกใบเข้าแฟ้มไว้
 7. ปัจจัยมนุษย์ เช่น ความเครียด ความเมื่อยล้า การทำงานเป็นกะ ทัศนคติ
 8. ข้อควรระวังของการขออนุญาตทำงาน เช่น การตัด การล้าง การเฝ้าระวัง การประเมินความเสี่ยง
 9. ผู้ร่วมงานทราบเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในระหว่างการทำงานที่ได้รับการอนุญาตให้ทำ
 10. พนักงานที่ทำงานฝ่ายผลิตทราบชนิดของการซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้อง  และระยะเวลาที่ต้องทำงานนั้น
 11. ระบบการอนุญาตทำงานเกี่ยวข้องกับขบวนการปกติ การบำรุงรักษาโรงงาน หรือ  อุปกรณ์จำเป็นต้องแจ้งไปที่การผลิตให้ทราบ

หลักการจัดการของระบบการขออนุญาตทำงาน

                  ระบบควบคุมการตรวจสอบให้เข้าทำงานกับผู้ขออนุญาตเข้าทำงาน  และผู้ที่คอยช่วยเหลือเพื่อความปลอดภัยของผู้ทำงาน  ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม  และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการขออนุญาตทำงานเป็นอย่างดี  เข้าใจบทบาทหน้าที่ในขั้นตอนการปฏิบัติและดำเนินการตรวจสอบต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องตามใบอนุญาตเข้าทำงาน  มีรายละเอียดดังนี้

 • ผู้เกี่ยวข้องในใบอนุญาตทำงานระบบการอนุญาตทำงาน  การกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องขององค์กร     หน้าที่ความรับผิดชอบในระบบการอนุญาตทำงานมีความแตกต่างกันออกไป    การบังคับบัญชาตามกระบวนการผลิตและความเหมาะสมของแต่ละโรงงาน   ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในระบบการอนุญาตทำงานในที่อับอากาศตามที่องค์กรมอบหมาย   ต้องมีความสอดคล้องกับกฎกระทรวง  ดังนี้
  • ผู้อนุญาต
  • ผู้ขออนุญาตเข้าปฏิบัติงาน
  • ผู้ปฏิบัติงาน
  • ผู้คอยเฝ้าระวังภัยและช่วยเหลือ
 • สถานที่ทำงานที่ต้องพิจารณาขอใบอนุญาตทำงาน  สถานที่ที่มีการทำงานไม่เป็นงานประจำ มีสภาพการณ์ที่ไม่ปกติ  มีบริเวณคับแคบหรือจำกัด มีการระบายอากาศไม่ดีพอ  มีปริมาณก๊าซออกซิเจนในบรรยากาศไม่เพียงพอต่อการหายใจ  หรือที่นั้นมีอันตรายจากสารเคมี สารพิษ  สารไวไฟ หรืออื่นๆ   สะสมอยู่ได้แก่สถานที่ดังนี้
  • การทำงานในถังเก็บผลิตภัณฑ์
  • การทำงานในแท็งก์เก็บสารเคมี
  • การทำงานในท่อระบายน้ำ
  • การทำงานในภาชนะบรรจุวัตถุดิบ
  • การทำงานในหลุม/บ่อที่ลึก
  • การทำงานในเตาปฏิกิริยา
  • การทำงานในอุโมงค์ / ถ้ำ
  • การทำงานในไซโลเก็บผลิตภัณฑ์

สถานที่เหล่านี้เป็นที่อับอากาศ  ผู้ที่เข้าไปทำงานมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ง่ายจากการขาดอากาศ  หรือการหายใจเอาก๊าซพิษเข้าไปยังมีภัยจากการระเบิดและอัคคีภัย การทำงานในที่อับอากาศ  หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ  ผู้ที่เข้าไปทำงานให้เกิดความปลอดภัย ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องชี้บ่งอันตราย  และประเมินสภาพงานอันตรายว่ามีความไม่ปลอดภัย ตามประเภทของงานที่อันตรายที่เกี่ยวข้อง   

 • ประเภทของงานอันตราย  พื้นที่โรงงานที่มีสถานที่ทำงานที่มีอัตราการเสี่ยงต่ออันตรายสูง  มีผลกระทบต่อผู้ทำงาน หากเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุผิดปกติที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิต และความสูญเสียต่อร่างกายหรือชีวิต สถานประกอบกิจการหรือโรงงานอุตสาหกรรม จำเป็นอย่างยิ่งในการกำหนดลักษณะงานที่มีอัตราเสี่ยงต่ออันตราย โดยเฉพาะการเข้าไปทำงานในที่อับอากาศ  ต้องพิจารณาขอใบอนุญาตทำงาน   มีลักษณะงานที่อันตรายอาจแบ่งได้ดังนี้       
  • งานที่มีสารตกค้าง มีค่าความเข้มข้นเกินมาตรฐานที่กำหนดตามกฎกระทรวง
  • งานที่มีบรรยากาศอันตราย เช่น มีปริมาณออกซิเจนต่ำกว่าหรือมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
  • งานที่เกี่ยวข้องกับ สารเคมีซึ่งมีสภาพเป็นของเหลว ของแข็ง ก๊าซ ไอระเหย
  • งานที่เกี่ยวข้องกับสารกัมมันตภาพรังสี
  • งานที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ ในบริเวณที่เก็บสารไวไฟและวัตถุการเกิดระเบิด
  •  งานที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องจักรกลในที่อับอากาศ
  • งานที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งประกอบนั่งร้านในที่อับอากาศ
  • งานที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
  • งานที่เข้าตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมบำรุงสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ   ที่เกี่ยวข้องกับที่อับอากาศ
 • ส่วนประกอบพื้นฐานของใบขออนุญาตทำงาน ประกอบด้วยข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ  ที่ชัดเจน ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย ใบอนุญาตทำงานในที่อับอากาศต้องมีการกำหนดเป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ การอนุญาตหมวดที่ 3 ตามกฎกระทรวงมีรายละเอียดดังนี้
  • ที่อับอากาศที่อนุญาตให้ลูกจ้างเข้าไปทำงาน
  • วัน  เวลา ในการทำงาน
  • งานที่ให้ลูกจ้างเข้าไปทำ
  • ชื่อลูกจ้างที่อนุญาตให้เข้าไปทำงาน
  • ชื่อผู้ควบคุมงาน
  • ชื่อผู้ช่วยเหลือ
  • มาตรการความปลอดภัยที่เตรียมไว้ก่อนการใช้ลูกจ้างเข้าไปทำงาน
  • ผลการตรวจสอบสภาพอากาศและสภาวะที่อาจเกิดอันตราย
  • อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต
  • อันตรายที่ลูกจ้างอาจได้รับในกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกหนีภัย
 • ประโยชน์ของใบอนุญาตทำงานเป็นการประกันความปลอดภัยให้มีการควบคุมอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดระหว่างการทำงาน และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ  เจ็บป่วยจากการทำงาน การทำงานตามใบอนุญาตเข้าทำงานในขณะที่มีการทำงานอื่นๆ เป็นปกติ ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย  ประโยชน์ของการขอใบอนุญาตทำงานมีดังนี้
  • ป้องกันความผิดพลาดในการตัดแยกระบบต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง
  • กำหนดขั้นตอนการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจน
  • ให้ความมั่นใจที่ปลอดภัยต่อผู้ทำงาน
  • ป้องการเกิดไฟไหม้ อันตรายและอุบัติเหตุที่จะเกิดแก่ผู้ทำงาน
  • มีการกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน
  • ป้องกันบุคคลภายนอกที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม
  • เป็นการส่งข้อมูลและข่าวสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
  • มีการชี้บ่งอันตรายและมีมาตรการควบคุมตรวจสอบความปลอดภัยทั้งก่อนเริ่มงานขณะปฏิบัติงาน และหลังจากสิ้นสุดการทำงาน
 • อันตรายแฝงที่ร้ายแรงอาจเกิดขึ้น
  • ใช้ใบอนุญาตทำงานผิดประเภท
  • ข้อมูลไม่ถูกต้องเกี่ยวกับงานที่ต้องทำตามใบอนุญาตทำงาน
  • การคาดผิดพลาดเกี่ยวกับอันตรายแฝงภายหลังได้มีการทำงานไปแล้ว
  • การแนะนำแหล่งก่อให้เกิดประกายไฟในพื้นที่ควบคุมการก่อให้เกิดไฟ
  • อุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ การใช้อุปกรณ์เฉพาะสำหรับโซนที่กำหนดไว้เพื่อความปลอดภัย
  • ทีมงานไม่ยึดเกี่ยวกับ เช่น ความบกพร่องการแยกโรงงาน  และแนวถ่ายสารอันตรายทิ้งความผิดพลาด
  • ผู้ที่ไม่มีหน้าที่ตามใบอนุญาตเข้าทำงาน
  • ระบบการอนุญาตที่การบริหารจัดการที่ไม่ดี
  • การเฝ้าระวังของระบบการอนุญาตทำงานไม่เหมาะสม

วิธีการปฏิบัติงานและขั้นตอนการขออนุญาตทำงาน

                   หลักการขออนุญาตเข้าทำงานภายในโรงงานนั้นเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการกำหนดรายละเอียดของงาน  จากฝ่ายซ่อมบำรุงรักษา หรือหน่วยงานอื่นๆ  ภายในสถานประกอบการ   ตามลักษณะงานสำหรับใช้ประกอบการพิจารณางานที่เป็นอันตราย   เพื่อนำมาวางแผนความพร้อมก่อนที่จะเข้าไปทำงาน   

ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาค้นหาแหล่งอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ  ของงานที่ระบุไว้ในรายละเอียด  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชี้บ่งได้ว่ามีอันตรายระบุระดับความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  หรืออันตรายในระดับมากน้อยแค่ไหน และมีระบบหรือมาตรการควบคุมป้องกัน หรือตรวจสอบด้านความปลอดภัยพอเพียง เหมาะสมกับอันตรายที่ชี้บ่งหรือไม่ กำหนดวิธีการทำงานที่ถูกต้องปลอดภัย การควบคุมอันตรายโดยแบ่งขั้นตอนการขออนุญาตทำงานไว้เป็น 3  ขั้นตอน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน  ระหว่างการทำงานและสิ้นสุดการทำงาน ในแต่ละขั้นตอน ดังนี้

ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ผู้ขออนุญาตเข้าทำงานต้องจัดเตรียมใบอนุญาตทำงานแนบกับใบรายละเอียดของงานที่กรอกข้อความโดยผู้ขออนุญาต   ข้อความที่กรอกลงในใบรายละเอียดของงาน   ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

 • ชื่อและนามสกุล   ตำแหน่งงาน  ของผู้ขออนุญาต
 • รายละเอียดของงานที่จะทำ  
 • รายละเอียดสถานที่ซึ่งจะทำงานโดยละบุให้ชัดเจน
 • เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยในการทำงานที่ต้องใช้
 • ระยะเวลาที่จะใช้ในการทำงานจนแล้วเสร็จ
 • จำนวนแรงงานรวมทั้งผู้ควบคุมงาน
 • รายชื่อผู้ทำหน้าที่คอยเฝ้าระวังและช่วยเหลือ
 • เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินที่ต้องใช้
 • วิธีการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • ระบบการระบายอากาศรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับระบายอากาศ

ผู้อนุญาตพิจารณารายละเอียดของงานที่จะทำว่าเป็นงานประเภทใด และมีความเสี่ยงในระดับใดความเป็นอันตรายแบบใดต้องระบุลงในใบขออนุญาตเข้าทำงาน เพื่อจะพิจารณาดำเนินการควบคุมและตรวจสอบด้านความปลอดภัยตามลักษณะต่างๆ  ดังนี้

 • การเตรียมการด้านการตัดแยกระบบในกรณีที่อับอากาศต้องมีการระบายอากาศ
 • ตรวจสอบเครื่องมือไฟฟ้าและเครื่องมือกล  รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ
 • การจัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • การเตรียมพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง
 • การจัดเตรียม  Stand by man
 • การเตรียมใบอนุญาตต่างๆ การเข้าไปทำงาน
 • ตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่การทำงานร่วมกับผู้ขออนุญาต
 • การเตรียมแผนผังแสดงระบบต่างๆ  ในกระบวนการผลิต
 • การเตรียมอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดและประเมินสภาพบรรยากาศและบันทึกผล
 • ป้ายเตือนอันตราย และปิดกั้นพื้นที่
 • ออกใบอนุญาตทำงานแล้วให้นำสำเนาเอกสารไปติดแสดงไว้ที่บริเวณหน้างานที่ได้รับอนุญาต

เมื่อผู้ขออนุญาตได้รับใบขออนุญาตทำงานจากผู้มีอำนาจอนุญาต ผู้ควบคุมงานเป็นผู้ถือใบอนุญาตทำงานเพื่อใช้นำทีมงานเข้าสู่เขตโรงงานไปสถานที่ทำงานที่อับอากาศ  ก่อนเริ่มงานหัวหน้างานต้องนำใบอนุญาตทำงานไปติดแสดงไว้ที่หน้างานให้เห็นอย่างชัดเจน  และต้องสอนเพื่อความปลอดภัย  เพื่อให้ผู้ที่ทำงานเกิดความตระหนักและเข้าใจในการสร้างความปลอดภัยในการทำงาน  ดังนี้

 • รายละเอียดของงานที่ทำในที่อับอากาศและลักษณะอันตราย
 • มาตรการตรวจสอบและควบคุมด้านความปลอดดภัยที่ต้องใช้
 • การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
 • อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • ข้อปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน
 • การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับงานที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปทำ

ระหว่างปฎิบัติงาน ในระหว่างที่ทำงานผู้ทำหน้าที่หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมงานและผู้ช่วยเหลือดำเนินการตรวจสอบการทำงานและความปลอดภัยเป็นระยะๆ โดยหัวหน้างานหรือผู้ควบคุมงานจะต้องปฏิบัติ   ดังนี้

 • ควบคุมผู้ทำงานให้อยู่ในเฉพาะพื้นที่ที่ขออนุญาตเข้าทำงานไว้เท่านั้น
 • ตรวจสอบระบบการระบายอากาศว่าทำงานปกติหรือไม่
 • ตรวจวัดสภาพอากาศ และบันทึกผลเป็นระยะ ๆ และประเมินสภาพอากาศในที่อับอากาศว่ามีบรรยากาศที่เป็นอันตรายหรือไม่
 • ตรวจสอบความพร้อมและความเรียบร้อยขณะทำงาน
 • ต้องมีการลงลายมือชื่อในบันทึกการผ่านเข้าหรือออกในที่อับอากาศ
 • ต้องสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอด
 • ควบคุมการทำงานให้มีความปลอดภัย ทั้งผู้ที่ทำงานและอุปกรณ์ที่ทำอยู่
 • ห้ามทำงานนอกเหนือจากที่ขอไว้ในหนังสือขออนุญาตทำงาน
 • ห้ามบุคคลภายนอก  ซึ่งไม่ได้ทำงานในกลุ่มที่รับผิดชอบเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นอันขาด
 • เมื่อมีสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย  สามารถสั่งหยุดงานได้
 • เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินต้องสั่งหยุดงานโดยเร็ว  และจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือให้เรียบร้อยก่อนออกจากพื้นที่ทำงาน
 • ปิดกั้นพื้นที่การทำงานหรือนำป้ายเตือนมาตั้งไว้  “ที่อับอากาศ  อันตราย  ห้ามเข้า”
 • ควบคุมดูแลให้มีการทำความสะอาดพื้นที่ทำงานก่อนเสร็จงานทุกครั้ง
 • ห้ามบุคคลที่อยู่ในสภาพมึนเมา หรือติดยาเสพติดเข้าไปทำงานในเขตหวงห้ามโดยเด็ดขาด
 • ควบคุมผู้ที่ทำงานให้ทำตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

เงื่อนไขในระหว่างการทำงานต้องขออนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุญาตทุกครั้ง  หัวหน้างานหรือผู้ควบคุมงานจะต้องควบคุมและทำตามอย่างเคร่งครัด  ดังนี้

 1. การหมดช่วงเวลาทำงาน
 2. การขอขยายเวลาทำงาน
 3. การขอขยายเขตพื้นที่ทำงาน
 4. การหยุดทำงานและการเข้าทำงานใหม่
 • การเปลี่ยนแปลงแรงงาน การสิ้นสุดการทำงานและการสั่งหยุดงานตามเงื่อนไขการสิ้นสุดการทำงานของระบบการอนุญาตทำงาน   มีดังนี้
  • การสิ้นสุดงานเนื่องจากการเสร็จสิ้นภารกิจ
  • การสิ้นสุดงานเนื่องจากใบอนญาตทำงานหมดอายุ
  • การสิ้นสุดงานเนื่องจากมีปัญหาอื่นหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

Related link : ติดกล้องวงจรปิด ต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัยอะไรบ้าง 

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *