การต่อสายกล้องวงจรปิด

การสายต่อกล้องวงจรปิด ในการทำงานเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

การต่อสายกล้องวงจรปิด ระบบไฟฟ้านั้นมีทั้งคุณและโทษ  ถ้าการติดตั้งไม่ดีหรือเกิดการผิดพลาดจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ไฟชอร์ต ไฟดูด และไฟฟ้ารั่ว  อาจทำให้เกิดอันตรายกับเราจนเสียชีวิต  หรือเป็นสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ได้  การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและการบำรุงรักษาต้องมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยเป็นพิเศษ

เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดอาจทำให้เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดอาจทำให้เกิดการเสียชีวิตได้โดยการทำลายการทำงานของหัวใจ การต่อสายกล้องวงจรปิดและการใช้กระแสไฟฟ้าเกินกำหนดอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ และเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ รวมถึงระบบสายไฟฟ้ด้วย

การกำจัดและป้องกันไฟฟ้าสถิต ตัวกระตุ้นทำลายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่างกายของเราเป็นตัวทำให้เกิดรประจุทางไฟฟ้าสถิตในการทำงานที่เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะแผงวงจร  ต้องทำการคายประจุไฟฟ้าให้กับโต๊ะทำงานหรือพื้นผิวโลหะที่ทำงานเพื่อลดการเกิดไฟฟ้สถิต

การป้องกันและการกำจัดไฟฟ้าสถิตภายในอาคาร การสายต่อกล้องวงจรปิด กระทำได้ง่ายๆ ด้วยการเปิดหน้าต่างหรือใช้เครื่องทำความชื้นเพื่อเพิ่มปริมาณความชื้นของอากาศหรือใช้เครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิต

อุปกรณ์ตัวนำส่วนใหญ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะมีความไวมากกับประจุไฟฟ้าสถิต และทำให้เกิดการเสียหายได้ ผู้ผลิตจึงใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าสถิตกับคนงานที่ทำงานจึงติดสายรัดข้อมือเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตเพื่อกระทำให้ตนเองเป็นสายดินในโรงงานอุตสาหกรรมพื้นโรงงานจะมีการสวมใส่รองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิต

เพื่อป้องกันการเกิดประจุไฟฟ้าจากการสัมผัสกับพื้น รองเท้านี้จะมีพื้นรองเท้าที่นำไฟฟ้าได้ดี รองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตไม่ควรจะสับสนกับรองเท้าฉนวน ซึ่งให้ผลตรงข้ามกันคือเป็นการป้องกันไฟฟ้าดูด

ไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าชอร์ต เกิดขึ้นเมื่อร่างกายสัมผัสกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าต่างๆ  และทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าผ่านผิวหนัง กล้ามเนื้อ กระแสไฟฟ้าต่ำสุดที่เราสามารถรู้สึกได้อย่างน้อยที่สุดคือ 1 มิลลิแอมแปร์  และถ้ากระแสไฟฟ้ามีค่าสูงพอที่จะทำให้เกิดความเสียหายของเนื้อเยื่อหรือกล้ามเนื้อกระตุก และนำไปสู่ภาวะหัวใจหยุดเต้น

อันตรายที่เกิดจากไฟฟ้า  เกิดจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง สายไฟหรือข้อต่ออาจจะมีคมซ่อนอยู่ที่เรามองไม่เห็นโดยเฉพาะแผงวงจรที่ทำจากไฟเบอร์กลาสที่แข็ง เมื่อเราหยิบจับอุปกรณ์เหล่านี้ควรจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ขณะที่เราทำงานระบบไฟฟ้าแรงสูงและจะต้องสัมผัสกับส่วนประกอบที่นำไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่ใกล้ และกรณีที่เกิดการคาบประจุไฟฟ้าแรงสูงที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นตัวเราจะเป็นเส้นทางเดินของกระแสไฟฟ้าไปยังดิน 

โดยผ่านระบบสำคัญของตัวเราจนเสียชีวิตได้ การลัดวงจรก็เป็นสาเหตุอีกประการหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ สัญญาณบอกเหตุของไฟฟ้าลัดวงจร  อุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดความร้อนขึ้นมาโดยอุปกรณ์ไฟฟ้าอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมีควันหรือการเผาไหม้ออกมา  หากเราสงสัยว่าอาจจะเกิดการลัดวงจรให้ปิดไฟที่เมนบอร์ด และทำการตรวจสอบที่ชิ้นส่วนอุปกรณ์

กฎความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  การทำงานที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและการซ่อมแซมจะต้องจำกฏความปลอดภัยสำหรับการใช้งานไฟฟ้าจนเข้าใจอย่างถูกต้อง  เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังนี้

 1. เก็บรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ห่างจากน้ำ
 2. ให้อยู่ห่างจากรั้วรอบสถานีไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลง
 3. ถ้าจะต้องปีนต้นไม้ให้มองรอบๆ  ก่อนว่ามีสายไฟฟ้าอยู่หรือไม่
 4. เมื่อต้องการขอความช่วยเหลือให้ตะโกนดังๆ
 5. ต้องสายไฟฟ้าให้เรียบร้อยและเป็นระเบียบเพื่อป้องกันสัตว์กัดแทะสายไฟฟ้า
 6. ถ้าจะดึงสายไฟฟฟ้าออกจากเต้าเสียบให้จับที่ปลั๊กสายไฟ
 7. ห้ามทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าใกล้แหล่งน้ำและให้ทำตามป้ายเตือน
 8. ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องให้แน่ใจว่ามือนั้นแห้งจริง ๆ  เสียก่อน
 9. เมื่อจะทำการทำสอบระบบไฟฟ้าจะต้องแน่ใจว่าได้มีการต่อสายดินเรียบร้อยแล้ว
 10. ถ้ามีการทำงานผิดพลาดจะต้องแน่ใจว่ามีเครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งาน
 11. ให้หลีกเลี่ยงการใช้อะแดปเตอร์ที่เต็มไปด้วยปลั๊กซึ่งอาจเกิดความเสียหายของระบบไฟฟ้าในบ้านจนเป็นสาเหตุของการทำให้เกิดไฟไหม้ได้
 12. ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าและดึงปลั๊กสายไฟออกเมื่อไม่มีการใช้งานแล้ว
 13. ถ้าเห็นสายไฟที่ตกลงบนพื้นให้อยู่ห่างจากสายไฟและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงทราบ
 14. ห้ามใช้เต้าเสียบที่เกิดการชำรุดเสียหายให้เปลี่ยนใหม่ด้วยความระมัดระวัง
 15. หากมีการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าต่างๆ ให้ปิดสวิตช์ไฟฟ้าหลักที่เมนบอร์ด
 16. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง  ที่ใช้อยู่ได้รับมาตรฐานและทำการบำรุงรักษาให้ถูกต้องเท่าที่จำเป็น
 17. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่นอกอาคาร  จะต้องมีฝาครอบเพื่อป้องกันน้ำและความชื้น และถ้ามีฝนตกห้ามใช้งานอย่างเด็ดขาด
 18. ใช้หลอดไฟฟ้าที่มีวัตต์ถูกต้องตามต้องการ
 19. เบรกเกอร์และฟิวส์ควรมีขนาดที่ทนต่อกระแสไฟฟ้าที่ถูกต้องเหมาะสมกับวงจรไฟฟ้านั้นๆ 
 20. ห้ามสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะที่มือเปียก
 21. ห้ามปีนเสาไฟฟ้าหรือเสาไฟฟ้าแรงสูง
 22. สวมถุงมือและรองเท้าเมื่อทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า  เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดหรือลัดวงจร

กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า  ตามกฏกระทรวงแรงงานได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า  พ.ศ. 2554  มีดังนี้

“บริภัณฑ์ไฟฟ้า”  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  วัสดุ  เครื่องประกอบหรือเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า เป็นต้น  หรือที่ใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า

“ฉนวนไฟฟ้า”  วัสดุที่มีคุณสมบัติในการกั้นหรือขัดขวางการไหลของกระแสไฟฟ้า  หรือวัสดุที่กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้ง่าย

“แรงดันไฟฟ้า”  ค่าความต่างของไฟฟ้าระหว่างสายกับสาย  หรือสายกับดิน  หรือระหว่างจุดหนึ่งกับอีกจุดหนึ่ง  โดยมีหน่วยวัดเป็นโวลต์

“กระแสไฟฟ้า”  อัตราการไหลของอิเล็กตรอนในวงจรไฟฟ้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง  โดยมีหน่วยวัดเป็นแอมแปร์

“หม้อแปลงเครื่องวัด”  อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแปลงกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าเพื่อใช้กับเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุมเครื่องป้องกันระบบไฟฟ้า

“เครื่องกำเนิดไฟฟ้า”  เครื่องจักรที่เปลี่ยนพลังงานใด  ๆ   เป็นพลังงานไฟฟ้า

 “สวิตช์ “  เครื่องปิดเปิดวงจรไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่ใช้ทำหน้าที่ตัดวงจรไฟฟ้า

“ฟิวส์”   อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินที่มีส่วนที่เปิดวงจรหลอมละลายด้วยความร้อนที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเกินกำหนด   

“สายเส้นไฟ”  ตัวนำระบบไฟฟ้าเส้นที่ไม่ได้ลงดิน

“สายเส้นศูนย์”   สายใดสายหนึ่งของระบบไฟฟ้าที่มีอยู่  3  หรือ  4  สาย  ที่แรงดันไฟฟ้าระหว่างสายนั้นไปยังสายอย่างน้อยอีก  2  สายต้องเท่ากันและสายนั้นจะต้องต่อลงดิน

“ระบบล่อฟ้า”  อุปกรณ์เพื่อใช้ป้องกันอันตรายที้เกิดจากฟ้าผ่าซึ่งประกอบด้วย  หลักล่อฟ้า  สายนำประจุ  และหลักดิน

  “หลักล่อฟ้า”   หลักโลหะที่ติดตั้งส่วนบนของโครงอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่ทำด้วยเหล็กที่มีความคงทนต่อการผุกร่อน  เพื่อนำประจุไฟฟ้าลงสู่หลักดิน

“สายนำประจุ”  สายตัวนำที่ติดตั้งไว้เพื่อนำประจุไฟฟ้าระหว่างหลักล่อฟ้าหรือปล่องควันที่ทำด้วยโลหะกับหลักดิน

“หลักดิน”  แท่งโลหะที่ปักลงดินหรือสิ่งที่ฝังอยู่ในดินเพื่อที่จะนำประจุไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าลงสู่ดิน

 “สายดิน”  ตัวนำที่ต่อจากโครงโลหะของบริภัณฑ์ไฟฟ้าหรือ การสายต่อกล้องวงจรปิด สิ่งที่เกี่ยวข้องเพื่อนำประจุไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าลงสู่หลักดิน

“การไฟฟ้าประจำท้องถิ่น”  การไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอื่นที่อธิบดีประกาศกำหน

Related link :     กล้องวงจรปิดภายนอกสำหรับการทำงานกับสัญลักษณ์ต่างๆ

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *